Galvenie » 2018 » Septembris » 21 » Vēsts: 21.09.18. Katrēns "Cilvēki un Dievs - "kopā"!"
16:28
Vēsts: 21.09.18. Katrēns "Cilvēki un Dievs - "kopā"!"

21.09.18 Катрен “Люди и Бог – «вместе»!”

Пресса на стороне Тьмы,
Информации нет правдивой!
На фоне такой кутерьмы,
Ложь несётся лавиной!

Отражается на Сознании людей,
Люди не защищены от лжи,
Порабощение в Духе сильней,
Не спрятаться даже в тиши!

Всё обостряется к переходу,
Только перейдут единицы,
Нет никаких проходов,
Судьба перевернула страницу!

Последнюю страницу Пятой!
Раса не оставила свой след,
Люди под мамоны пятой,
Несут несусветный бред!

Что будто бы нет Разума,
Нет ни у кого Мудрости,
Что от мамоны все без ума,
В Духе люди не желают расти!

Всё печально и выхода нет!
Виден уже расы закат!
Бог не предлагает Билет,
Жизнь у всех напрокат!

Времени совсем мало!
Для осознания себя – его нет!
Удивительно, что с людьми стало,
У Истока не осталось примет!

Но, видны теперь ошибки,
Видны навязанные идеи,
Кто-то, пусть будет слишком,
Хотел, чтобы ряды поредели!

Мир был превращён в лагерь,
Слова о демократии ни о чём!
Слова подбирались старательно,
Идеология была с клеймом!

Подбирались слова с ложью,
Сразу не разберёшь, где Правда!
Для Сознания людей сложно,
Увидеть в словах «Завтра»!

«Завтра» – не должно быть!
Только для одного народа,
Правду надо было забыть,
Из людей сделать породу!

Сегодня видна расплата!
Не Божественный был промысел!
За нарушение Канона – плата,
И, конечно, за Тьмы замысел!

Гармонии не было в Небе!
Противостояние обострено,
Люди Гармонию сделали Былью,
Люди сказали: «будет оно»!

Очередь теперь за Планетой!
Она тоже ждёт помощи!
Не путайте мир с вендеттой,
Энергия Любви большой мощи!

Управление перешло к людям,
Точнее, к Октаэдру перешло,
Сегодня, преображения прелюдия,
Время ожидания ушло!

Теперь: люди и Бог – «вместе»!
На Небе – полное Единение!
Русь – выделена местом,
Где прорастёт понимание!

Люди поняли, что смогут!
Любовью изменить народы,
Они уверены – Небеса помогут,
Изменить на Планете погоду!

Вы первую перешагнули стадию!
Называется: «Возрождение»!
Не остановит никакая оказия,
У людей к Тьме отторжение!

Человечество в заблуждении,
Люди не ждут Мессию,
На Руси Духовное пробуждение,
Спасение людей – Её Миссия!

Аминь.
Отец Абсолют
21.09.18

Vēsts: 21.09.18. Katrēns "Cilvēki un Dievs - "kopā"!" 

Prese Tumsas pusē,
Patiesas informācijas nav!
Uz tāda kņadas fona,
Meli traucas lavīnveidā!

Atspoguļojas cilvēku Apziņās
Cilvēki pret meliem neaizsargāti,
Paverdzināšana Garā stiprāka,
Pat klusumā nepaslēpsies!

Viss uz pāreju saasinās,
Tikai pāries vieninieki,
Nav nekādu pāreju,
Liktens lappusi pāršķīra!

Piektās pēdējo lappusi!
Rase neatstāja savas pēdas,
Cilvēki zem piektās mamona,
Runā nejēdzīgus murgus!

Ka it kā Saprāta nav,
Nav Gudrības nevienam,
Ka no mamona visi bez prāta,
Nevēlas cilvēki augt Garā!

Viss skumji un izejas nav!
Redzams jau rases noriets!
Dievs Biļeti nepiedāvā,
Dzīve visiem uz nomu!

Laika pavisam maz!
Priekš sevis apzināšanas - tā nav!
Pārsteidzoši, kas ar cilvēkiem notika,
Pie Sākotnes zīmes nepalika!

Taču, kļūdas tagad redzamas,
Redzamas uzspiestās idejas,
Kāds, lai būtu pārāk,
Gribēja, lai rindas retākas kļūtu!

Pasaule bija nometnē pārvērsta,
Vārdi par demokrātiju ne par ko!
Vārdus izvēlējās centīgi,
Ideoloģija bija ar spiedogu!

Izvēlējās vārdus melīgus,
Nebūs skaidrs tūliņ, kur Patiesība!
Priekš cilvēku Apziņas sarežģīti,
Ieraudzīt vārdos "Rītdienu"!

"Rītdienai" - nav jābūt!
Tikai priekš vienas tautas,
Patiesību vajadzēja aizmirst,
Cilvēkus par sugu padarīt!

Šodien atmaksa redzama!
Ne Dievišķa bija domrīcība!
Par Kanona pārkāpumu - maksa,
Un, protams, nodoms Tumsas!  

Harmonijas Debesīs nebija!
Pretrunas saasinātas,
Cilvēki Harmoniju par Patiesumu padarīja,
Cilvēki teica: "tā būs"!

Tagad Planētai rinda!
Arī viņa palīdzību gaida!
Nejauciet mieru ar vendetu,
Liela spēka Mīlestības enerģiju!

Vadība pie cilvēkiem pārgāja,
Precīzāk, pārgāja pie Oktaedra,
Šodien, pārveidošanas prelūdija,
Gaidīšanas laiks aizgāja!

Tagad: cilvēki un Dievs - "kopā"!
Debesīs - pilnīga Vinošana!
Krievzeme - iedalīta vieta,
Kur saprašana izaugs!

Cilvēki saprata, ka varēs!
Tautas ar Mīlestību izmainīt,
Viņi pārliecināti - Debesis palīdzēs,
Uz Planētas laikapstākļus izmainīt!

Jūs pirmo stadiju pārgājāt!
Saucas: "Atdzimšana"!
Neapturēs nekāda izdarība,
Cilvēkiem pret Tumsu atturība!

Cilvēce maldos,
Cilvēki negaida Mesiju,
Krievzemē Garīgā atmoda,
Cilvēku Glābšana - Viņas Misija!

Āmen.
Tēvs Absolūts
21.09.18.

21.09.18.Quatrain  “People and God- “together”!”

Press on the side of Darkness,
There is no true information!
Against the backdrop of such a mess,
Lies rushing avalanche!

Reflects on the people’s Consciousness,
People are not protected from lies,
Slavery in the Spirit is stronger,
Even in silence will not hide!

Everything sharpens for the transition,
Only units will pass,
There are no any passes,
Fate turned the page!

The last page of the Fifth!
The race has not left its marks,
People under the mammon of Fifth,
Bear utter delirium!

That there is no reason,
No one has Wisdom,
That about mammon all are crazy,
People don’t want to grow up in the Spirit!

Everything is sad and there is no escape!
Is already visible the sunset of the race!
God doesn’t offer a Ticket,
Everyone’s life is for rent!

There is very little time!
For self awareness- it’s not!
It’s amazing, what happened to people,
There didn’t remain signs to the Source!

But, errors are visible now,
Are visible imprisoned ideas,
Someone, let it be too,
Wanted, that ranks to be thinner!

The World has been turned into a camp,
Words about democracy about anything!
The words were chosen diligently,
The ideology was stigmatized!

The words were chosen lying,
Immediately can’t figure out where is the Truth!
For the Consciousness of people it’s difficult,
See in the words “Tomorrow”!

“Tomorrow”- should not be!
Only for one nation,
Truth had to be forgotten,
From people to make a breed!

Today payback is visible!
Not a divine was thought action!
For violation of Canon- fee,
And, of course, intent of Darkness!

There was no Harmony in Heaven!
The standoff is sharpened,
People have made Harmony into Truthfulness,
People said: “it will be”!

The queue is now for the Planet!
She is also waiting for help!
Don’t confuse peace with vendetta,
The energy of Love of great power!

Management passed to people,
More precisely, passed to Octahedron,
Today, the prelude of transfiguration,
The waiting time is gone!

Now: people and God- “together”!
In Heaven- complete Unity!
Russia- is allocated place,
Where understanding will sprout!

People understood that they will can!
With Love to change nations,
They are sure- Heaven will help,
Change the weather on the Planet!

You passed the first stage!
Called: “Revival”!
Will not stop any odds,
People have rejection to Darkness!

Humanity is in error,
People don’t wait for the Messiah,
In Russia spiritual awakening,
Saving people- is Her Mission!

Amen
Father Absolute
21.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/21.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /21.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /21.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 21.09.2018. 

Skatījumu skaits: 26 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: