Galvenie » 2017 » Oktobris » 21 » Vēsts: 21.10.17. Katrēns "Pasaules-kārtība" - *
18:54
Vēsts: 21.10.17. Katrēns "Pasaules-kārtība" - *

Vēsts: 21.10.17. Katrēns "Pasaules-kārtība" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(НР) "Радуга мост строит!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_varaviksne_tiltu_taisa/2013-10-01-815 , и находки: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page11 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=2;http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=3 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=4 ;http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=5 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

21.10.17. Катрен "Миропорядок"………………………………………………….…Quatrain "The World Order"

Как ни стараются люди, .............................Lai kā censtos cilvēki, ………………....No matter how people try,
Миропорядка им не видать! ......................Pasaules-kārtību viņiem neredzēt!........They can't see the World order!
Сегодня лишь Великая прелюдия! ...........Šodien tikai Dižena prelūdija!.................Today is only Great prelude!
Если прошлого не считать! .......................Ja pagātni neskaitīt!................................If the past is not counted!

Люди старались вечно установить порядок!.Cilvēki mūžīgi centās kārtību nodibināt!.People tried to establish order forever!
Но, тщетны оказались старания, ................. Taču, centība izrādījās veltīga, …….…But, efforts were in vain,
Мир окончательно пришёл в упадок! ............Pasaule kritienā nonāca galīgi!............The World has finally decayed!
Для человечества, сегодня, нет оправдания!.Priekš cilvēces, šodien, attaisnojuma nav!.Fir humanity today, there is no excuse!

Современные технологии опасны для жизни!.Laicīgās tehnolģijas dzīvībai bīstamas!.Modern technologies are life- threatened!
Всё кричит об опасности! ...............................Viss kliedz par bīstamību!........................Everything screams about danger!
Мамона определяет: кому и как жить, ..........Mamons nosaka: kuram un kā dzīvot,…..Mammon determines: who and how to live,
Атмосфера на Планете - ненастье! ..............Uz Planētas atmosfera - nelāga!..............The atmosphere on Planet- is bad weather!

Миропорядок - мечта управления! ................Pasaules-kārtība - vadīšanas sapnis!......The World order- is dream of management!
Когда каждое движение выверено! ...............Kad katra kustība pārbaudīta!..................When every movement is reconciled!
История человеческого общения, .................Cilvēciskās saskarsmes vēsture,………...The history of human communication,
Говорит, что каждому всё отмерено! .............Runā, ka katram viss atmērīts!.................Says, that everyone is measured out!

Отмерено не только людям! ..........................Atmērīts ne tikai cilvēkiem!.....................Measured not only for people!
Но, континентам и государствам! ..................Bet, kontinentiem un valstīm!.................But, continents and states!
Мамона творит прелюдию, .............................Mamons prelūdiju rada,…………………Mammon creates a prelude,
Идеологию готовит Папство! ..........................Ideoloģiju gatavo Pāvesta vara!.............The ideology is prepared by the Papacy!

Как бы ни старались политики, .....................Lai kā politiķi censtos,…………………...No matter how hard the politicians try,
Защищая интересы людей, ..........................Cilvēku intereses aizstāvot,…………......Defending the interests of people,
Мамона определяет размеры критики, ........Mamons nosaka kritikas apmērus,……..Mammon determines the size of criticism,
Чтобы обмануть и вождей! ............................Lai arī vadoņus apmānītu!......................To deceive the leaders!

Вождь - понятие относительное, ..................Vadonis - izpratne relatīva,………….….The leaders- are relative concept,
Это положение для страны! ..........................Tas stāvoklis priekš valsts!....................This is the position of the country!
Волю мамоны выполняют неукоснительно, .Mamona gribu izpilda stingri, ……...…..The will of Mammon is carried out rigorously,
До определённой черты! ................................Līdz svītrai noteiktai!..............................Up to a certain point!

Обсуждать можно публично, ........................Apspriest var publiski,……………...….Can discuss in public,
Понимая, что отпущены ограничения, ........Saprotot, ka ierobežojumi atcelti,……..Realizing, that restrictions have been released,
Главное, что всё симметрично, ...................Galvenais, ka viss simetriski,……….....The main thing is that everything is symmetrical,
Допускаются и обличения!............................Pieļaujama arī atmaskošana!...............Denouncements are also permissible!

Внешне всё похоже на демократию! ...........Ārēji viss līdzīgs demokrātijai!...............Outwardly everything looks like democracy!
А, по существу, строгая власть, ...................Bet, pēc būtības, stingra vara,……........But, in fact, strict authority,
Управляет всем технократия, .......................Vada visu tehnokrātija,…………….........Manages all technocracy,
Разделяя территории всласть! .....................Sadalot varas teritoriju!..........................Dividing the territory of power!

Россия всем интересна, ................................Krievija visiem interesanta,………..........Russia is interesting to everyone,
Огромные территории, ..................................Milzīgas teritorijas,……………................Huge territories,
Власть в России для всех ненавистна, ........Vara Krievijā prieš visiem nīstama,.........Power in Russia is hated by all,
Пора разделить "акваторию"! ........................Laiks "akvatoriju" pārdalīt!......................It's time to divide the "water area"!

Люди поклоняются доллару! .........................Cilvēki dolāram klanās!...........................People worship the dollar!
Ничем не подкреплённому, ...........................Nenostiprinātam ne ar ko,………….........Nothing backed up,
Покупаются подданные, ................................Pavalstniekus nopērk,………………........Buy subjects,
По расценкам определённым!.......................Pēc noteikta izcenojuma!.........................At the certain price!

Россия сегодня не монолит! .........................Krievija šodien ne monolīta!.....................Russia today is not a monolith!
Мамона рассадила всех по полкам, ............Mamons visus izvietoja pa plauktiem,......Mammon sat down all to the shelves,
Для мамоны подойдёт динамит, ..................Priekš mamona dinamīts noderēs,…........For mammon, dynamite is suitable,
Тогда не будет мирового долга! ...................Tad pasaules parāda nebūs!.....................Then there will be no World debts!

Президент говорит о мире! ..........................Prezidents runā par mieru!.........................The president speaks about peace!
Кто-то слушает, а кто-то нет! .......................Kāds klausās, bet kāds nē!.........................Someone is listening, but someone is not!
Интересы России в Мире, ............................Krievijas intereses Pasaulē,……….............The interests of Russia in the World,
Ей отвечать: свобода, а может и нет? .........Viņai atbildēt: brīvība, bet varbūt arī nē?....She answers: freedom, but maybe not?

Зажатая в кольцо Русь, ................................Gredzenā saspiestā Krievzeme,……...........Squeezed Russia in ring,
Непобедимая трижды, ..................................Trīskārt neuzvarama,…………………..........Invincible thrice,
Окружённая, мамоной пусть, .......................Ielenkta, mamona lai,…………………..........Surrounded, mammon let,
Главное, до конца, до тризны! .....................Galvenais, līdz galam, līdz bēru mielastam!.The main thing, to the end, to the feast!

Россия сама - не в мамоне! ........................Krievija pati - ne mamonā!............................Russia by herself- not in mammon!
Нет таких традиций в Духе! ........................Nav tādu tradīciju Garā!................................There are no such traditions in the Spirit!
Не закрыть Россию попоной, ......................Neaizsegt Krieviju ar zirgsegu, …….............Don't cover Russia with blanket,
Нет в Сознаниях людей разрухи! ................Nav cilvēku Apziņās sabrukuma!.................There is no destruction in mind of people!

Миропорядок без России - утопия! .............Pasaules-kārtība bez Krievijas - utopija!...The World order without Russia- utopia!
Повторяю, говорит Президент, ....................Atkārtoju, runā Prezidents,……………......I repeat, the President says,
Европа дождётся потопа, ............................Eiropa plūdus sagaidīs,………………........Europe will rain the flood,
Поверьте, скоро наступит момент! .............Ticiet, drīz moments pienāks!.....................Believe me, the moment will come soon!

О миропорядке знают 512! ..........................Par pasaules-kārtību zina 512!...................512 knows about World order!
Им дано перестроить Мир, ..........................Viņiem dots Pasauli pārkārtot,……….........It's given to them rebuild the World,
Люди энергией будут питаться, ...................Ar enerģiju barosies cilvēki,………………..People will eat energy,
Старый уходит Мир! .....................................Vecā Pasaule aizies!..................................The Old World will go away!

Миропорядок наступит от Бога! ................Pasaules-kārtība sāksies no Dieva!............The World order will come from God!
Нет альтернативы в прошлом! ..................Pagātē alternatīvas nav!.............................There is no alternative in the past!
Россия предстанет в итоге, ........................Rezultātā Krievija kļūs,…………………......Russia will appear in the end,
Страной огромных возможностей! ............Milzīgu iespēju zeme!..................................A country of Great opportunities!

Не сразу, но - постепенно! .......................Ne uzreiz, bet - pakāpeniski!.....................Not immediately, but- gradually!
Начиная с 18 года, ...................................Sākot no 18. gada,………………………....Starting from 18 year,
Новый миропорядок станет заметен, .....Jaunā pasaules-kārtība kļūs manāma,......The New World order will become noticeable,
Наступает новая жизнь, а не мода! .........Sāksies jauna dzīve, bet ne mode!...........A New life is coming, but not fashion!

Аминь. .........................................................Āmen……………………………………….Amen
Отец Абсолют. ............................................Tēvs Absolūts……………………………..Father Absolute
21.10.17 .......................................................21.10.17…………………………………...21.10.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/21.10.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 25.10.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.10.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?frev=ts /21.10.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /2110.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 21.10.2017., papildināts angļu valodā 25.10.2017.

Skatījumu skaits: 408 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: