Galvenie » 2018 » Oktobris » 21 » Vēsts: 21.10.18. Katrēns "Puspatiesība"
16:26
Vēsts: 21.10.18. Katrēns "Puspatiesība"

21.10.18 Катрен “Полуправда”

Накаляется вокруг, но вы от Бога!
Есть Главный путь, и есть Тьма!
Не бывает с ней общей дороги!
Поверьте, её наступление – ерунда!

Да, неприятно и, кажется, – «плохо»!
Но, Календарь исключил Тьму!
Никто не знает, что будет итогом,
Всё известно Мне одному!

Странно, но звереют свои,
Видимо не хотят спасения,
Не действуют уговоры Мои,
Называется: Богу неповиновение!

Но, это уже не имеет значения,
Сценарий переписан под вас,
Вышедшие из-под повиновения,
На могилах будут в анфас!

Всё просто, и всё – очевидно!
Против Бога – себе опасно!
Кажется – за погоном не видно,
Кто есть кто – очень давно ясно!

Погоны и звания – не спасут!
Это не поле битвы с противником!
Ног своих люди не унесут,
Если они – изменники!

Что толку говорить глухому,
Он проявляет полную злость!
Нужно объяснить упрямцу такому,
Что Создатель – это не кость!

Создатель – он же Родитель!
Новое куёт поколение!
Он – Совершенства Хранитель!
Против Бога стоять – искушение!

Создатель проявлен – кто рядом?
Тьма шлёт своих представителей!
Ничто не проходит даром,
Обман для человека – губителен!

Уходят некоторые незаметно,
Жизнь их должна быть уроком,
Есть на них Иуды отметки,
Никчёмность будет для них укором!

За ними стоит – нарушение!
Внутри у своей Вселенной!
Поэтому нарушается соотношение,
Между внешней и внутри линиями!

События определяют люди!
Нет Единения – жди проблемы!
Нет Гармонии – это прелюдия!
Нарушения Вечности схемы!

Всё одинаково: в малом, как и в большом!
Человек и Создатель – Едины!
Если Они в Пространстве одном!
Без Гармонии – между ними тина!

Люди забыли Небесную геометрию!
В цепи Эволюции нет разрыва,
Жизнь, уходящего от Бога, отмерена,
Продолжение для него – закрыто!

Удивительно, но люди не думают,
Что закрыто на все поколения!
Род из Эволюции – изымают!
Уже без всякого продолжения!

Круг уходящих, увеличивает Тьма!
Проще всего, из ближнего окружения,
Люди думают, что всё – ерунда,
Не находит в Душе отражения!

Служить можно и нужно Богу!
Главному Отцу – Прародителю,
Для лжи – есть другая дорога,
Тьме не бывать победителем!

Лукавство хуже, чем ложь!
Она тревожит Совесть людей!
Бывает обмануть сложно,
Полуправда ненамного честней!

Аминь.
Отец Абсолют
21.10.18

 

Vēsts: 21.10.18. Katrēns "Puspatiesība"

Saspringst apkārt, bet jūs no Dieva!
Ir Galvenais ceļš, un Tumsa ir!
Ar to kopīgi ceļi nemēdz būt!
Ticiet, tās uzbrukums - nieki!

Jā, nepatīkami un, šķiet, - "slikti"!
Taču, Kalendārs Tumsu izslēdza!
Neviens nezin, kāds rezultāts būs,
Man vienam viss zināms!

Dīvaini, taču neganti savējie kļūst,
Acīmredzot glābšanu negrib,
Manas pierunāšanas nedarbojas,
Saucas: nepaklausība Dievam!

Bet, tam jau nav nozīmes,
Scenārijs pārrakstīts jums,
No nepaklausības izgājušiem,
Uz kapa pretskats būs! 

Viss vienkārši un viss - acīm redzams!
Pret Dievu - bīstami sev!
Liekas - aiz uzplečiem redzams nav,
Kas ir kas - skaidrs ļoti sen!

Uzpleči un nosaukumi - neglābs!
Tas ne kaujas lauks ar pretinieku!
Savas kājas cilvēki neaiznesīs,
Ja viņi - nodevēji!

Kāda jēga kurlam teikt,
Viņš pilnīgu niknumu izpauž!
Tādam spītniekam paskaidrot vajag,
Ka Radītājs - tas ne kauls!

Radītājs - viņš taču Vecāks!
Jaunu paaudzi kaļ!
Viņš - Pilnības Glabātājs!
Pret Dievu stāties - kārdinājums!

Radītājs izpausts - kurš blakus?
Tumsa savus pārstāvjus sūta!
Nekas nenotiek veltīgi,
Apmāns priekš cilvēka - postošs!

Daži aiziet nemanāmi,
Viņu dzīvei jābūt mācībai,
Ir uz viņiem Jūdas zīmes,
Nederīgums būs mācība priekš viņiem!

Aiz viņiem stāv - pārkāpums!
Savā Visumā iekšķīgi!
Tādēļ līdzattiecības pārkāptas tiek,
Starp ārējām un iekšējām līnijām!

Notikumus cilvēki nosaka!
Nav Vienošanās - gaidi problēmas!
Nav Harmonijas - tā prelūdija!
Mūžības shēmas traucējums!

Viss vienādi: mazumā, kā arī lielumā!
Cilvēks un Radītājs - Vienoti!
Ja Viņi Telpā vienā!
Bez Harmonijas - starp viņiem glemi!

Cilvēki aizmirsa Debesu ģeometriju!
Evolūcijas ķēdē nav pārrāvuma,
Dzīve, no Dieva aizejošā, atmērīta,
Priekš viņa turpinājums - slēgts!

Dīvaini, bet cilvēki nedomā,
Ka slēgts uz visām paaudzēm!
No Evolūcijas Dzimta - atsaukta!
Jau bez kāda turpinājuma!

Aizejošo loku, Tumsa palielina!
Visvienkāršāk, no apkārtējiem,
Cilvēki domā, ka viss - vienalga,
Dvēselē atspoguļojumu neatrod! 

Kalpot var un vajag Dievam!
Galvenajam Tēvam - Senvecākam,
Priekš meliem - ir cits ceļš!
Tumsai nebūt uzvarētājai!

Viltīgums slitāks, kā meli!
Tas cilvēku Sirdsapziņu satrauc!
Mēdz būt sarežģīti apmānīt,
Puspatiesība mazliet godīgāk!

Āmen.
Tēvs Absolūts
21.10.18.

21.10.18.Quatrain “Half Truth”

Heats around, but you are from God!
There is the Main path and there is Darkness!
There are no common roads with it!
Believe, its offensive- is nonsense!

Yes, it’s unpleasant and seems- “bad”!
But, the calendar has excluded Darkness!
No one knows, what will be the result,
I know everything alone!

Strange, but they become bestial,
Apparently they don’t want salvation,
My persuasions don’t work,
Called: God disobedience!

But, it doesn’t matter anymore,
The Scenario is rewritten for you,
Out of the obedience,
On the graves there will be in full face!

Everything I simple and everything- is obvious!
Against God- is dangerous for yourself!
It seems- behind epaulet is not visible,
What is what- it’s clear for a very long time ago!

Shoulder straps and titles- will not save!
This is not a battle field with enemy!
People will not carry their feet,
If they are- traitors!

What is the use to speak to the deaf,
He shows complete anger!
It’s necessary to explain to such a stubborn.
That the Creator- is not a bone!

The Creator- is the same Parent!
New generation forges!
He- is Keeper of the Perfection!
Standing against God- is a temptation!

Creator is manifested- who is near?
Darkness sends its representatives!
Nothing happens in vain,
Cheating for a human- is destructive!

Some leave unnoticed,
Their life must be a lesson,
There are Judas marks on them,
Worthlessness will be the lesson for them!

Behind them stands- a violation!
Inside in their Universe!
Therefore, the ratio is violated,
Between the outside and inside lines!

People define events!
No Unity- wait for the problems!
No Harmony- is a prelude!
Breaking of Eternity Scheme!

Everything is the same: in the small, as in the large!
Human and Creator- are United!
If They are in one Space!
Without Harmony- between them is mud!

People have forgotten the Heavenly geometry!
There is no gap in the chain of evolution,
A life, that goes from God, is measured,
Continued for him- is closed!

Strange, but people don’t think,
That is closed for all generations!
Kin from Evolution- withdraw!
Already without any continuation!

Circle of leaving ones, Darkness increases!
The easiest way, from the near environments,
People think that everything- is nonsense,
Doesn’t find a reflection in the Soul!

To serve is possible and necessary for God!
To the Main Father- the Grandparent,
For lies- there is another way!
Darkness will not be a winner!

Wickedness is worse than a lie!
It disturbs the Conscience of people!
It can be difficult to deceive,
Half truth is not much more honest!

Amen
Father Absolute
21.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/21.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.10.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /21.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /21.10.2018
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 21.10.2018. 

Skatījumu skaits: 112 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: