Galvenie » 2017 » Novembris » 21 » Vēsts: 21.11.17. Katrēns "Apspriešanas" - *
17:07
Vēsts: 21.11.17. Katrēns "Apspriešanas" - *

Vēsts: 21.11.17. Katrēns "Apspriešanas" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением символписьма на латышском языке *(KD) "Saplūsme!" / *(ОР) "Слияние!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_saplusme/2014-05-28-1096 , и находка: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page4 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=88 ) 
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

21.11.17 Катрен "Обсуждения"……………………………………………Quatrain "Discussions"

Люди всё обсуждают, ...................... Cilvēki joprojām apspriež, ………….People are discussing everything,
Не понимая, что происходит, ...........Nesaprotot, kas notiek,……………..Not understanding what is happening,
Позиции разные блуждают, ..............Pozīcijas klīst dažādas,………….....Positions are different wander,
До Единения не доходит! ............... .Līdz Vienošanai nenonāk!................Till Unification doesn't reach!

Есть международные форумы, ........ Ir starptautiskie forumi,……………..There are international forums,
Есть и национальные, ........................Ir arī nacionālie,……………………..There are also national,
В одних обсуждается: где мы? ...........Vienos apsriež: kur mēs?................In one of them discussing: where are we/
В других - вопросы персональные! .. Citos - jautājumi personālie!.............In others- personal questions!

Все стараются доказать своё, .......... Visi cenšas pierādīt savu,…………...Everyone is trying to prove their own,
Но «своё», не значит Единое! .......... Taču "savs", nenozīmē Vienotu!........But "own" doesn't mean United!
Забывают люди, что всё Моё, ....... Aizmirst cilvēki, ka Mans viss,……People forgetting that everything is Mine,
Просторы невообразимые! .............Plašumi neiedomājami!..................The vastness is unimaginable!

Дебаты становятся всё острей, ......... Debates kļūst arvien asākas,………...The debates are getting more acute,
Мир на грани преображения, ..............Pasaule uz pārveidošanas robežas,...The World is on the verge of transformation,
Люди не понимают, что ясней, ............Cilvēki nesaprot, kas skaidrāk,………..People don't understand, what is clearer,
Человечество не готово к изменениям!.Cilvēce negatava izmaiņām!..............Humanity is not ready for changes!

Человечество разобщено, ................... Cilvēce atsvešināta,……………….......Humanity is disunited,
Что бы ни говорили политики. ............. Lai ko teiktu politiķi………………..……Not matter, what will say the politicians,
Действительно, ничего общего, ...........Tiešām, nekā kopēja,………………......Indeed, nothing common,
Даже отсутствие этики! .........................Pat ētikas trūkums!...............................Even the absence of ethics!

Мир разделён по Нациям, ....................Cilvēce izdalīta Nācijās,….…………...The World is divided into Nations
По религиозным течениям, ..................Pa reliģiskiem virzieniem,…………..…According to religious trends,
Государства оружием бряцают, ...........Valsts ieročus žvadzina,…………........States are rattling their arms,
Военным обеспечением! ......................Kara nodrošinājumam!.........................Military support!

Никто не говорит о мире, ...................... Neviens nerunā par mieru,…………....No one talks about peace1
Все стараются доказать преимущества,.Visi priekšrocības pierādīt cenšas,….Everyone is trying to prove advantages,
Нет намёка на перемирие, ....................Nav mājiena uz samierināšanos,……...There is no hint of the truce,
Критерием Мира теперь могущество! ..Varenība tagad Pasaules kritērijs!.........The criterion of the World is now power!

Политики обсуждают, военные давят! .Politiķi apspriež, militārie spiež!..........Politicians are discussing, the military is being crushed!
Часто слово против оружия, .................Bieži vārdi pret ieročiem,……………...Often the words against weapons,
Мамона людьми правит, ...................... Cilvēkus mamons vada,………………..Mammon is ruling the people,
Она сильнее всех обсуждений!.............Tas stiprāks par visiem spriedumiem!..She is stronger than all discussions!

Нет ничего сильнее денег, .................... Nav nekā spēcīgāka par naudu,……..There is nothing more powerful than money,
Печатный станок в Америке, ................ Iespiedmašīna Amērikā,………………The printing press in America,
Золотом рассыпается этот берег, ..........Šis krasts ar zeltu apkaisīts,……….....This store is scattered with gold,
На другом - только полемика! ................Uz cita - tikai polēmika!.......................On the other- only the polemic!

Чем больше разговоров, ........................Jo vairāk sarunu,………………………..The more talks,
Тем больше мамоны, .............................Jo vairāk mamona,……………………...The more mammon,
Мамона производная воров, ..................Mamons zagļu ražojums,………………Mammon is derivative of thieves,
Для которых не существуют законы! .....Priekš kuriem likumi neeksistē!............For which there are no law!

Форумы, обсуждения - часто, ................ Forumi, apspriešanas - bieži,………..Forums, discussions- often,
Чем ближе конец, тем чаще, ..................Jo tuvāks gals, jo biežāk,……………..The closer the end, the more often,
Люди обсуждают напрасно, ....................Cilvēki veltīgi apspriež,…………….....People are discussing in vain,
Завтра не будет лучше! ...........................Rīt nebūs labāk!..................................Tomorrow will be not better!

Лучше уже не будет! ...............................Nebūs jau labāk!.................................It will not be better anymore!
Обсуждения завели в тупик! ..................Apspriešanas strupceļā noveda!.........Discussions led to a dead end!
Обсуждения тоже убудут, .......................Apspriešanas arī aizies,…………...….Discussions also will be lost,
В Великий Исторический миг! ................Lielajā Vēsturiskajā mirklī!...................In the Great Historical moment!

Обсуждения ничего не стоят, .................Nav nekā vērtas apspriešanas,….…..Discussions are worthless,
Нет Бога в них, Истины! ..........................Nav tur Dieva, Patiesības! …...……...There is no God in them, Truth!
Грехи человеческие гонят, ......................Cilvēciskie grēki dzen,………………...The sins of human is being driven,
К Преображению истинному!..................Pie patiesās Pārveidošanas!...............To the true Transfiguration!

Обсуждения ни о чём! ...........................Apspriešanas ne par ko!......................Discussions about anything!
На уровне правительства! .....................Valdības līmenī!...................................At the government level!
Власть и политика - ни при чём, ...........Vara un politika - ne pie kā,…………...Power and politics- with nothing,
В некотором роде - вредительство! ......Kaut kādā veidā - kaitniecība!.............In some ways- wrecking!

Говорить хорошо - делать надо! ...........Runāt labi - jādara!................................Speak is good- need to do!
Не просто делать, а Творить с Богом! ..Ne vienkārši darīt, bet Radīt ar Dievu!..Don't just simple do it, but create with God!
Религии стали преградой, ......................Reliģijas par šķērsli kļuva,……………..Religions have become an obstacles,
Печальным для людей итогом! ..............Bēdīgs priekš cilvēkiem rezultāts!........A sad result for people!

Теперь отвечать некому, .........................Nav tagad atbildēt kuram,…………….Now there is no one to answer,
Виноватых уже не найдёшь! ...................Vainīgos jau neatrast!.........................Guilty can't be found!
Бог решил поэтому, ..................................Tādēļ Dievs izlēma,………………...…God decided therefore,
Собрать всех, когда позовёшь! ...............Savākt visus, kad pasauksi!................Collect all when will call!

Первой откликнулась Россия! .................Pirmā atsaucās Krievija!.....................The first responded to Russia!
Первое Её ополчение, .............................Pirmie Viņas zemessargi,…………….First Her militia,
Русь приняла свою Миссию, ...............Krievzeme Misiju savu pieņēma,….Russia accepted her Mission,
Всех приглашает без исключения! .....Visus uzaicina bez izņēmuma!........Invites everyone without exception!

Откликнулось пока немного, ...................Atsaucās pagaidām nedaudz,………..Has responded while a little,
Без обсуждения только 500! ...................Bez apsriešanas tikai 500!...................Without discussion only 500!
Предтеча Исторического Исхода, .......Priekštecis Vēsturiskam Iznākumam,..The forerunner of Historical Exodus,
Русский поднимается Род! ...................Pieceļas Krieviskā Dzimta!.................Russian Kin rises!

Аминь. ...................................................... Āmen……………………………………..Amen
Отец Абсолют. ..........................................Tēvs Absolūts…………………………...Father Absolute
21.11.17 .....................................................21.11.17……………………………….....21.11.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/21.11.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 23.11.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.11.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /21.11.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /21.11.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 21.11.2017., papildināts angļu valodā 23.11.2017.

Skatījumu skaits: 315 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: