Galvenie » 2016 » Decembris » 21 » Vēsts: 21.12.16. Katrēns "Maskava, Nakts"
21:16
Vēsts: 21.12.16. Katrēns "Maskava, Nakts"

Vēsts: 21.12.16. Katrēns "Maskava, Nakts"
......................................................... Катрен "Москва, Ночь"………………………Quatrain "Moscow, Night"
1.
Nenāk miegs, bet domājas! ............. Не сниться, но думается!...........................Don't coming sleep, but thinking!
Nakts tumsā!.................................... В темноту ночи!........................................In darkness of the Night!
Un Jaunais pārdomājas, ................. И Новое передумывается,…………………....Thinking about New
Jaunais - ļoti! .................................. Новое - очень!............................................The New- very!
2.
Nakts, Maskava, sniegs! ................. Ночь, Москва, снег!....................................Night, Moscow, snow!
Parasts, priekšjaungads! ................ Обычная, предновогодняя!..........................Ordinary, New Year's!
Pārdomāju, kā gadsimts, ................ Передумываю, как век,………………………..I pondered, as century,
Mūsu šī gada ceļš! .......................... Наш путь этого года!..................................Our way of this year!
3.
Domas un cilvēki sapinās! ............... Мысли и люди спутались!............................Mind and people entangled!
Sajaucās iekšienē! .......................... Смешались внутри!.....................................Got mixed inside!
Savu ceļu samudžināja, .................. Дорогу свою запутали,………………………....Confused them way
Sev neļauj iziet! ............................... Себе не дают пройти!..................................Don't allow themselves to pass!
4.
Dzīve sākas no Debesīm ................. Жизнь начинается с Неба!...........................Life starts from the Heaven
Taču distance tāla! ........................... Но дистанция далека!................................But distance is far
Pienāk nepieciešamība, ................... Приходит потребность,…………………….....Came the need
Visu izmainīt viegli! ........................... Всё изменить слегка!.................................Everything to change slightly!
5.
Mainīt sāku no sevis! ........................ Менять начинаю с себя!............................Started to change from myself!
Migla galvā nepalīdz! ........................ Туман в голове не в помощь!.....................Fog in the head didn't help!
Sevi no sevis attīru, .......................... Очищаю себя от себя,…………………….....Purify myself from myself,
Ķīla spēka iemantošanai .................. Залог обретения мощи!..............................Pawn gaining power!
6.
Nakts, Maskava, pretrunas! ............. Ночь, Москва, разногласия!........................Night, Moscow, contradictions!
Visi pa kaktiem izklīduši! .................. Все по углам разошлись!..........................All scattered over the corners!
Nav Vienprātības, ............................ Нет Единогласия,……………………………...Have not Consensus
Dzirdami Dvēseles vaidi! .................. Слышны стоны Души!................................Can hear the Soul's groans!
7.
Nakts - uz gadu robežas .................. Ночь - на границе годов!............................Night- on year border
Bet var teikt - simtgadu! ................... А можно сказать - столетий!.......................But can say- centuries!
Nav skaidrs, kurš gan gatavs? ......... Не ясно, кто же готов?................................Not clear- who is ready?
Jauno aprēķināšanu sākt! ................ Новое начать исчисление!..........................To start New calculation!
8.
Kurš cenu ieteiks - dzīvība? ............. Кто цену предложит - жизнь?....................Who will suggest the price- life?
Un kurš sodu pieņems? ................... И кто примет кару?...................................Who will accept punishment?
Bet kurš dzīvot spējīgs būs, ............. А кто будет способен жить,………………...But who will be able to live,
Nodevis pat sevi pārī?! .................... Предав, даже себя в пару?!......................Transmitted even in pair yourself?!
9.
Kur Dievs? Un Jūda arī kur? ........... Где Бог? А где и Иуда?...............................Where is God! And where also Jew?
Paradīzes un Elles kritēriji? ............. Критерии Рая и Ада?..................................Paradise and Hell criteria?
Vai vērt mums no kurienes gaidīt? .. И стоит нам ждать откуда?..........................And should we expect from?
Kostīmus priekš masku balles! ........ Костюмы для маскарада!...........................Costumes for the masquerade!
10.
Lielā balle - maskuballe! .................. Великий бал - маскарад!............................The Great ball- masquerade!
Visas Patiesības, nepatiesības blakus! . Все Правды и кривды рядом!................All Truth and False is near!
Un nav skaidrs, kurš priecīgs! .......... И не известно, кто рад!..............................And that don't know, who is glad!
Un kurš vienības priekšgalā! ............ И кто впереди отряда!................................And who is in front of unit!
11.
Tā - cilvēku vienība, ......................... Это - отряд людей,…………………………....That- people unit,
To, kuri par Dievu sapņo! ................. Тех, кто мечтает о Боге!.............................Those, who dream about God!
Ticiet, Dievam redzamāk: ................. Поверьте, Богу видней:……………………...Believe, for God more visible:
Sapņo, bet ne par to ceļu! ................ Мечтают, а не о той дороге!.......................Dream, but not about that road!
12.
Kur Taisnība, bet kur arī skumjas? .... Где Правда, а где и печаль?.....................Where True, but where also sadness?
Ceļš Debesīs taisns? ......................... Прямая дорога в Небо?...........................Straight road in the Heaven?
Taču, žēl nav neviena, ....................... Но, никого не жаль,……………………….....But no one is sorry,
Viss aplam sapinās! .......................... Запуталось всё нелепо!............................It confuses all ridiculous!
13.
Vārdus bezkaunīgi bojā! .................... Бессовестно портят слова!.......................Shamelessly spoil the words!
Mainot to jēgu konkrēti! ..................... Меняя их смысл конкретно!......................By changing their meaning exactly!
Un aizmirst vienmēr, .......................... И забывают всегда,………………………...And forget always,
Dievam - kalpot uzticīgi! .................... Богу - служить беззаветно!.......................God- serve faithfully!
14.
Taču kalpošana, ne pienākums tas! .. Но служба, это не долг!.............................But the service is not debt!
Pienākums, taču cita dzīve! ............... Долг, ведь другая жизнь!.........................Debt, because another life!
Un katrs izmainīt spēja, ..................... Не каждый изменить смог,………………...Not everyone was able to change,
Kritērijus - kā dzīvot! ......................... Критерий - как жить!.................................Criteria- how to live!
15.
Saprašanu neizgudrot! ..................... Понятие не изобрести!...............................The concept doesn't invent!
Vienkārši tā, piecās minūtēs! ............ Так просто, за пять минут!........................So simple, in five minutes!
Un neiemantot arī! ............................ Да и не обрести!......................................Yes, and not gain!
Brīvību - prototipu važas! ................. Свободу - прообраз пут!..............................Freedom- the prototype of the chains!
16.
Pieci - tas ne laiks! ........................... Пять - это не время!.................................Five- that not time!
Un gadi arī - ne termiņš! .................. Да и года - не срок!....................................And years also- not time!
Priekš daudziem - dzīve slogs, ........ Для многих - жизнь бремя,…………………..For many- life is burden,
Un velk, cik kurš spēj! ...................... И тянут, кто сколько смог!.........................And pull, who how much can!
17.
Tādēļ vienmēr vaidi, ......................... Поэтому стоны всегда,……………………...That's why always moaning,
Kā dzīves melodija! .......................... Как мелодия жизни!..................................As life melody!
Liek tad cilvēkiem, ............................ Заставляет людей тогда,…………………...It makes people then
Domāt, kā dzīvot! ............................. Думать, как жить?....................................To think, how to live?
18.
Taču domāt, nedomāt! ..................... Но, думать, не думать!..............................But think, don't think!
Nakts, Maskava, sniegs! .................. Ночь, Москва, снег!...................................Night, Moscow, snow!
Likteni cenšaties notvert, ................. Судьбу старайтесь поймать,………………...Try to catch the destiny,
Kaut grēku samazināt! ..................... Хотя бы уменьшить грех!...........................At least to reduce the sin!
19.
Cenšaties! Ir laiks! ........................... Старайтесь! Есть время!...........................Try! There is a time!
Taču, domstarpības loka, ................ Но, разногласия гнут,………………………...But disagreements bend,
Pastiprinās nasta! ........................... Усиливается бремя!...................................Burden is growing!
Un smagumu valgs! ........................ И тяжесть пут!............................................And the severity of the ways!
20.
Bet laime varbūt izlauzīsies? ........... Но может счастье прорвётся?...................But maybe happiness will brake out?
Kaut reizi gadu tūkstošos! ............... Хоть раз в тысячу лет!...............................For once in a thousand years!
Kurš aizkļūs līdz viņai? .................... Кто до него доберётся?............................Who will reach up to it?
Maskava, laimīgā biļete! .................. Москва, счастливый билет!.......................Moscow, the happy ticket!
21.
Jau ne sniegs, bet lietus! ................. Уже не снег, а дождь!...............................It's not more snow, but rain!
Planēta programmu maina! ............. Планета меняет программу!........................Planet is changing the program!
Brīviem - vadoņa nevajag, ............... Свободным - не нужен вождь,………….......Free- doesn't need a leader,
Viņi - hologramma sen! .................... Они - давно голограмма!..........................They- has been from long a holograms!

Āmen. ............................................... Аминь……………………………………….Amen
Tēvs Absolūts. .................................. Отец Абсолют…………………………….Father Absolute
21.12.16. ........................................... 21.12.16……………………………………21.12.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/21.12.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.12.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv/ 21.12.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/22.12.2016.
=====
Latviskoja intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 21.12.2016.

Skatījumu skaits: 339 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: