Galvenie » 2018 » Decembris » 21 » Vēsts: 21.12.18. Katrēns "Cilvēce var teikt gāja bojā"
21:26
Vēsts: 21.12.18. Katrēns "Cilvēce var teikt gāja bojā"

21.12.18 Катрен “Человечество можно сказать погибло”

Человек – нестабильная Сущность!
Мечется между Мирами!
Нет у человека никакого Будущего,
Жизнь накрыта пустыми словами!

Он сам себя не понимает!
Нет понимания своей жизни,
На Мгновение сам возникает,
И не понимает, зачем жить!

Да и жизнь коротка очень!
После пятидесяти ждут болезни,
Жизнь после этого – осень,
Человек не мечтает, не лезет!

Активные дни юности,
Перекликаются с Бесконечностью,
Но, годы успевают пронести,
Человека к конечности!

Из Мгновений сложена жизнь!
Ярких Мгновений мало!
Человека волнует: зачем жить?
И в чём Смысл своего Начала?

В Юности хочется изменить,
Видны несправедливости Мира!
Осень предлагает ему не спешить,
Была ведь когда-то Пальмира!

Всё было – всему есть конец!
Развалины Рима наводят на мысль,
В чём жизни такой Венец?
В чём проявления Смысл?

Потухшие взгляды отцов!
Жизнь поставила всё по местам!
Не связать никаких концов,
Через реку не построить моста!

Одно из поколения в поколение,
За ошибки платить приходится,
Капитал исключает Идеи,
Люди его рабами приходятся!

Все власти прессуют Душу!
Горький опыт отцов и Природы,
Формируют в Душе стужу,
Люди не способны на Духовные роды!

Человечество погрязло во лжи!
Грустное повествование!
Власти предлагают житьё в тиши,
Не меняя существования!

Человечество подошло к тупику!
Творит капиталу в угоду,
Предлагает «счастливую» мимику,
Не людей, а породы!

Люди превращены в рабов!
В рабов Тьмы и мамоны!
Есть принятый набор шагов,
Для сомневающихся – есть иконы!

Даже люди породнились с Тьмой!
Во Тьме: «все кошки серые»!
Предлагается жить толпой,
Для развращения нет меры!

Человечество сдалось окончательно!
Принцип: «разделяй и властвуй»!
Последняя Надежда – примечательно,
Находится на перекрёстке странствий!

Застрявшая между Европой и Азией!
Ещё не видно забвения,
Последняя шахматная оказия,
Людей надо изменить мнение!

Страна должна привести к Истокам!
Человечество потеряло путь!
Уже иссякли сердец потоки,
Потеряна человека Суть!

Осталась страна и остался народ!
Он должен вернуться к Памяти,
Власти спешат сделать породу,
Уже заметна в Душе его вмятина!

Человечество можно сказать погибло!
Напрасно ждать Воскрешения,
Никого не спасает зло!
Русь, если не примет Крещения!

Как ни странно, но есть зависимость,
Планеты будущего от Руси Святой!
Должна Она принять Миссию:
Спасти человечество уже собой!

Аминь.
Отец Абсолют
21.12.18

 

Vēsts: 21.12.18. Katrēns "Cilvēce var teikt gāja bojā"

Cilvēks - Būtne nestabīla!
Skraidelē starp Pasaulēm!
Nav cilvēkam nekādas Nākotnes,
Dzīve tukšiem vārdiem klāta!

Viņš pats sevi nesaprot!
Nav savas dzīves saprašanas,
Pats rodas uz Mirkli,
Un nesaprot, dzīvot kādēļ!

Jā un dzīve arī ļoti īsa!
Pēc piecdesmit slimības gaida,
Pēc tā dzīve - rudens,
Cilvēks nesapņo, nerāpjas!

Jaunības aktīvās dienas,
Ar Bezgalību sasaucas,
Taču, gadi paspēj aiznest,
Pie ekstremitātēm cilvēku! 

No Mirkļiem dzīve salikta!
Spilgtu Mirkļu maz!
Cilvēku satrauc: kādēļ dzīvot?
Un kur sava Sākuma Jēga?

Jaunībā gribas izmainīt,
Pasaules netaisnības redzamas!
Rudens viņam piedāvā nesteigties,
Palmīra taču kādreiz bija!

Viss bija - visam ir beigas!
Romas gruveši uzved uz domām,
Kur dzīvei tāds Kronis?
Kur izpausmes Jēga?

Tēvu apdzisušie skati!
Dzīve izlika visu pa vietām!
Nekādus galus nesasiet,
Pār upi tiltu neuzcelt!

No paaudzes paaudzē viens,
Par kļūdām maksāt nākas,
Kapitāls Idejas izslēdz,
Cilvēkiem nākas tā vergiem būt!

Varas visas Dvēseli presē!
Tēvu un Dabas rūgta pieredze,
Dvēselē salu formē,
Cilvēki nav spējīgi Radīt Garīgi!

Cilvēce iegrima melos!
Skumjš vēstījums!
Varas piedāvā dzīvi klusumā,
Nemainot eksistēšanu!

Cilvēce strupceļā nonāca!
Rada kapitāla labā,
Piedāvā "laimīgu" mīmiku,
Ne cilvēku, bet šķirnes!

Cilvēki vergos pārvērsti!
Tumsas un mamona vergos!
Ir pieņemtais soļu komplekts,
Priekš šaubošamies - svētbildes ir!

Pat cilvēki saradojās ar Tumsu!
Tumsā: "visi kaķi pelēki"!
Pūlī dzīvot tiek piedāvāts,
Priekš samaitātības mēra nav!

Cilvēce padevās galīgi!
Princips: "skaldi un valdi"!
Pēdējā Cerība - ievērojami,
Atrodas klejojumu krustcelēs!

Iestrēgusi starp Eiropu un Āziju!
Aizmirstība vēl redzama nav,
Pēdējā šaha okāzija,
Cilvēku viedokli izmainīt vajag!

Pie Sākumiem jāpieved valstij!
Cilvēce ceļu pazaudēja!
Siržu plūsmas jau izsīka,
Cilvēka Būtība pazaudēta!

Palika valsts un palika tauta!
Viņai pie Atmiņas jāatgriežas,
Varas steidzas uztaisīt šķirni,
Dvēselē tās iespiedums manāms jau!

Cilvēce var teikt gāja bojā!
Velti gaidīt Augšāmcelšanos,
Nevienu neglābs ļaunums!
Krievzeme, ja Krstīšanu nepieņems!

Lai cik dīvaini, taču atkarība ir,
Nākošās Planētas no Svētās Krievzemes!
Viņai jāpieņem Misija:
Glābt cilvēci jau ar sevi! 

Āmen.
Tēvs Absolūts
21.12.18.

21.12.18.Quatrain  „Humanity can say was died”

Human- is an unstable Entity!
Rushing between Worlds!
Human has no any Future,
Life is covered with empty words!

He doesn’t understand himself!
No understanding of his life,
For a moment arises by himself,
And don’t understand why to live!

Yes and life is also very short!
After fifty waiting for the disease,
Life after that- is autumn,
Human doesn’t dream, doesn’t climb!

Active days of youth,
Overlap with infinity,
But, the years have time to carry,
Human to the limb!

Life is folded from the Moments!
Bright moments are few!
Human worry: why lives?
And where is Meaning of his Being?

In Youth want to change,
Injustice of the World is visible!
Autumn offers him to don’t hurry,
There was Palmyra once!

Everything was- everything has an end!
The ruins of Rome suggest,
Where life has a such Crown?
Where is the Meaning of manifestation?

The overturn views of fathers!
Life has put everything in its place!
Don’t tie any ends,
Don’t build a bridge across the river!

From generation to generation,
You have to pay for mistakes,
Capital excluded Ideas,
People have to be its slaves!

All authorities are pressing the Soul!
The bitter experience of fathers and Nature,
Forms frost in the Soul,
People are not able Create Spiritually!

Humanity mired in lies!
Sad story!
The authorities offer to live in silence,
Without changing the existence!

Humanity has come to dead end!
Creates for the benefit of capital,
Offers a “happy” facial expression,
Not human, but breed!

People are turned into slaves!
In slaves of Darkness and mammon!
There is an accepted set of the steps,
For doubters- there are icons!

 Even people intermarried with Darkness!
In the Dark: “all cats are gray”!
It’s promised to live in crowd,
There is no measure for corruption!

Humanity has finally surrendered!
Principle: “divide and conquer”!
Last Hope- noteworthy,
Located at the crossroad of wandering!

Stuck between Europe and Asia!
Oblivion not yet seen
The last chess opportunity,
The mind of people need to change!

The country should lead to the Origins!
Humanity has lost the way!
Heart have run dry already,
The essence of human is lost!

Remained country and people stayed!
She must return to the Memory,
The authorities are in hurry to make a breed,
His dent is already noticeable in the Soul!

Humanity can say was dead!
It’s in vain to wait for Resurrection,
No one is saved by evil!
Russia, if will not accept Baptism!

Oddly enough, but there is a dependency,
Planets of the Future from Holy Russia!
She must accept the Mission:
Save humanity by herself!

Amen
Father Absolute
21.12.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/21.12.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko, intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.12.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /21.12.2018.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /21.12.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 21.12.2018.

Skatījumu skaits: 12 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: