Galvenie » 2018 » Janvāris » 22 » Vēsts: 22.01.18. Katrēns "Cilvēces Vēsture"
16:38
Vēsts: 22.01.18. Katrēns "Cilvēces Vēsture"

Vēsts: 22.01.18. Katrēns "Cilvēces Vēsture"

22.01.18 Катрен "История человечества"………………………………………...Quatrain "History of humanity"

Люди удивляются, как быстро, ...........Cilvēki brīnās, cik ātri,……………….….People are surprised how quickly,
Проходит период жизни, .................... Dzīves periods paiet,………………..…..A period of life passes,
Казалось бы так просто, .................... Tik šķietami vienkārši,……………………It would seem so simple,
Но, многие не научились жить! ..........Taču, daudzi neiemācījās dzīvot!.............But, many have not learned to live!

Что значит жизнь для людей? ............Ko nozīmē dzīve priekš cilvēkiem?.........What means life for people?
Кто знает, как надо жить? .................. Kurš zina, kā vajag dzīvot?......................Who knows, how to live?
Говорят, что учиться - прелюдия, .......Saka, ka mācīties - prelūdija, ………..….Says, that learning- is a prelude,
Понимать, где и как надо быть! ..........Saprast, kur un kā vajag būt!...................Understand, where and how to be!

Учат родители и школа! .......................Māca vecāki un skola!............................Teach parents and school!
Основные - учителя! ............................Galvenie - skolotāji!.................................The main ones- are teachers!
О Боге говорят около! ..........................Par Dievu runā aplinkus!.........................About God they talk around!
Часто неграмотно и как нельзя! ..........Bieži nemākulīgi un kā nedrīkst!.............Often illiterate and as impossible!

Начало человека - в Боге! ..................Sākums cilvēkam - Dievā!......................The beginning of human- in God!
Родители, конечно, не помнят, ...........Vecāki, protams, neatceras,…………….Parents, of course, don't remember,
Для человечества печальный итог, ....Priekš cilvēces bēdīgs rezultāts,……….For humanity, sad result,
Властью религии себя мнят! ...............Reliģijas varu sevi iedomājas!................By the power of religion, they think of themselves!

Так получилось: люди не знают, .........Tā sanāca; cilvēki nezin,………………...It happened so: people don't know,
Основы основ Мироздания, ................ Pamatu pamatus Pasaulsēkai,………...Foundations of the foundations of the Universe,
Многое они не понимают, .....................Daudz ko viņi nesaprot,……………..….The don't understand a lot.
Нет к Богу никакого внимания! ............Nav uz Dievu uzmanības nekādas!.......There is no any attention to God!

Религии заменили Бога! ...................Dievu reliģijas nomainīja!...................Religions have replaced God!
Ложью прикрыв представления! .........Priekšstatus meliem piesedzot!.............Covering the show with lies!
Правду закрыв, в итоге, .......................Taisnību slēdzot, rezultātā,…………......Truth closing, in the end,
И Истину, и Богоявление! .....................Gan Patiesību, gan Dievbūtību!............And the Truth, and the Epiphany!

Обман за тысячелетия оброс, ............Tūkstošgadēs apmāns apauga,……….Deception over the Millennium has grown
Практикой жизни, .................................Ar dzīves praksi,……………………......With practice of life,
Но, возникает всегда вопрос, ..............Taču, jautājums vienmēr rodas,…..…..But, there is always a question,
Как же без Правды жить! .....................Kā gan bez Taisnības dzīvot!...............How can live without Truth!

Человечество уже поумнело! ...............Cilvēce jau gudrāka kļuva!...................Humanity already has grown wiser!
Вопрос остаётся открытым! .................Jautājums atklāts paliek!......................The question remains open!
Философия подходит умело, ................Filozofija prasmīgi pieiet,………………Philosophy is suitable skillfully,
Религии нужно закрыть! ........................Reliģijas slēgt vajag!.............................Religions need to be closed!

Наука уже рвётся в Небо! .....................Zinātne jau Debesīs raujas!..................Science is already bursting into the Sky!
Религии всегда тянут вниз! ................Reliģijas vienmēr lejup velk!.............Religions are always pulling down!
Прошлое веков - это небыль! ................Pagātnes gadsimtos - tā neesība!.......The past of centuries- is fiction!
Преображение совсем не каприз! .........Pārveidošana pavisam ne kaprīze!......Transformation not at all a whim!

Преображение уже реальность, ..........Pārveidošana jau realitāte,……………..Transformation is already a reality,
Не прочистить мозги без этого, ............Bez tā smadzenes neiztīrīt,……………..Don't clear your brain without it,
Правда и слова Бога - актуальность, ..Dieva vārdi un Patiesība - aktualitāte,…The Truth and words of God- relevance,
Свобода Сознания воспета! .................Apziņas Brīvība apdziedāta!..................Freedom of Consciousness is sung!

Человечество просыпается! .................Cilvēce mostas!......................................Humanity wakes up!
Вопросы бередят Сознание! ................Jautājumi Apziņu uzplēš!........................Questions flutter Consciousness!
Власти сопротивляются, .......................Varas pretojas,…………………………....The authorities resist,
К людям пришло понимание! ...............Cilvēkiem saprašana pienāca!.................Have come understanding to people!

Понимание: в Мире что-то не так! ........Saprašana: kaut kas ne tā Pasaulē!......Understanding: something is wrong in the World!
Есть слова, а есть промысел! ...............Ir vārdi, bet ir domrīcība!........................There are words, but there is thought action!
Где эта точка или верста, ......................Kur ir tas punkts vai versts,……………..Where is that point or verst,
Где слова переходят в смысл? .............Kur vārdi jēgā pāriet?.............................Where do words going into the meaning?

Всех предупреждали об изменениях, ..Visus par izmaņām brīdināja,……….....Everyone was warned about the changes,
Но, как бы в общих чертах! ...................Bet it kā kopējās līnijās!.........................But, as if in general terms!
Сегодня в людях меняется мнение, .....Šodien cilvēkos viedoklis mainās,……..Today the opinion is changing in people,
Опасение, что делается не так! ............Bažas, ka notiek ne tā!..........................Fear, that is going wrong!

Опыта нет, как людям творить! ............Pieredzes nav, kā cilvēkiem radīt!..........Experience is not how people create!
Тысячелетия прошли, как обычно, ......Tūkstošgades pagāja, kā parasti,……....The Millennium passed, as usual,
Просто и что-то нельзя говорить, ........Vienkārši un runāt nedrīkst kaut ko,…....Simple, and can't say something,
Сегодня всё непривычно! .....................Šodien viss nepierasti!............................Today everything is unusual!

Возвращается Право: «ВСЕ РАВНЫ»! ..Atgriežas Tiesības: "VISI VIENLĪDZĪGI"!..Returned Rights: "EVERYONE EQUAL"!
Закрытое, много тысячелетий, ...............Aizliegtas, daudzas tūkstošgades,……....Closed many Millenniums,
В Древней Греции люди были равны: ....Senajā Grieķijā, bija cilvēki vienlīdzīgi:….In ancient Greece people were equal:
В Государстве не бывает делений! .........Valstī dalījumu nemēdz būt!.....................There are no divisions in the State!

Но, первой была - Тартария! ....................Taču, pirmā bija - Tartarija!.......................But, the first was- Tartar!
Она первая сказала: «РАВНЫ»! ...............Tā pirmā teica: "VIENLĪDZĪGI"!................She was the first to say: "EQUAL"!
Среди равных не бывает регалий, ...........Starp vienlīdzīgiem regāliju nav, ………...Among the equal there is no regalia,
От Неба представлены были ВЫ! .............No Debesīm JŪS ieteikti bijāt!.................YOU were represented from the Heaven!

Историю людей никто не знает, .................Neviens nezin cilvēku vēsturi,……………No one knows the history of people,
Каждый пишет по-своему! ..........................Katrs raksta pēc sevis!.............................Everyone writes in his own way!
Спрашивать не людей, а Кто всё знает!.Prasīt ne cilvēkiem, bet Kurš visu zin!.Ask not to people, but Who knows everything!
Кто творит Мир особенным! ....................Kurš rada Pasauli sevišķu!....................Who creates the World special!

Сегодня выходит на Свет Правда! ...........Šodien Patiesība Gaismā iziet!................Today the Truth comes out in Light!
Религии просто смешны, ...........................Reliģijas vienkārši smieklīgas,…………..Religions are simply ridiculous,
Только Создатель знает Завтра, ...............Tikai Radītājs zina Rītdien,………………Only the Creator knows Tomorrow,
И насколько люди грешны! ........................Un cik ļoti cilvēki grēcīgi!.........................And how sinful people are!

Природа заставит вспомнить, ....................Daba liks atcerēties,…………………….Nature will make us remember,
Предыдущие воплощения! ..........................Iepriekšējos iemiesojumus!..................Previous incarnations!
Невозможно долго хранить, ........................Ilgi glābāt neiespējami,………………....It's impossible to store for long time,
Лжи веков ухищрения! .................................Gadsimtu melu viltības!.........................Lies of contrivance of the centuries !

Приходит Момент Истины! .........................Pienāk Moments Patiesībai!...................The moment of Truth comes!
Людям повезло и очень! .............................Paveicās cilvēkiem un ļoti!.......................People are lucky and very!
Преображения грядут истинно, .................Pārmaiņas gaidāmas patiesi, ……….......Transfiguration is coming true,
Россия - теперь Зодчий! ..........................Krievija - Celtnieks tagad!.....................Russia- is now an Architect!

Аминь. ..........................................................Āmen…………………………………….....Amen
Отец Абсолют. .............................................Tēvs Absolūts………………………….......Father Absolute
22.01.18 ........................................................22.01.18. ……………………………….......22.01.18

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.01.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 23.01.2018.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.01.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /22.01.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /22.01.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 22.01.2018., papildināts angļu valodā 23.01.2018.

Skatījumu skaits: 288 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: