Galvenie » 2019 » Janvāris » 22 » Vēsts: 22.01.19. Katrēns "Viens viedoklis"
18:26
Vēsts: 22.01.19. Katrēns "Viens viedoklis"

22.01.19. Катрен “Единое мнение”

Успокоиться сейчас невозможно!
Все ждут решение Бога!
Но, и Богами стать можно,
И это для людей – Главный итог!

События сейчас, как в драме!
Неожиданный для всех Конец!
У всех людей появилось Право,
Определиться с Судьбой, наконец!

Мир поделён на Полярности!
И не только на “минус” и “плюс”!
Он ещё поделён на Правду и гадости,
Между Правдой и ложью – есть шлюз!

Люди играют в Правду, живя во лжи!
Не хочется верить, что Бог всё знает!
Для лжи – дорога, для Правды – межа!
Бог инструментами управления обладает!

В этом прогнившем мире,
Не найти в нём искренности и Любви,
Не следует людям ждать перемирия,
Никчёмность определяется по крови!

Сколько лет идёт информация,
Она должна была стать Началом!
Равенство – это Главная Декларация,
Ложь продолжает играть в печаль!

Теперь нет никакой религии!
Там тоже – прогнившая ложь!
Богу противоречат людские вериги,
За ложь полагается премия: золотая брошь!

В этих условиях свершилось чудо!
Хотя, выбранных было мало!
Сегодня против лжи выступать трудно,
Для некоторых это смертью стало!

Единство выбранных – это Победа!
Пою Гимн Единению!
Главное, что не придёт больше беда,
Спасло человечество – Единое мнение!

Единое мнение – половина Победы!
Сдвинут теперь календарь времени!
Выбранные смогут найти ответы,
Жизнь человечества не будет бременем!

Выбранные решили, что ради Правды,
Согласны сложить головы,
Я говорю вам – Чистую Правду!
Не слушайте никакой молвы!

Не стоит теперь ждать два года!
Повторяю, 19 – знаковое число,
Поменяется скоро на Планете погода,
Я ведь подарил вам “Золотое весло”!

У вашего Фрегата – весло и Парус!
Акватория определена Создателем!
Порт приписки для вас – Русь!
Вы – СоТворцы, а не наблюдатели!

План начертан теперь на “Завтра”!
Нельзя вам смотреть под ноги,
Будущее для людей – Правда!
Учителя Духа – в одном потоке!

Начинайте реализацию по частям,
Здравоохранение, в том числе,
Вы знаете эволюции снасти,
Ваше Единение – Мир спасло!

Я теперь среди вас – навечно!
Вы подтвердили Моё Доверие!
Я уже расставил на пути свечи,
В Победе будьте уверены!

Вот когда заиграло “вместе”!
Вы сотворили своё Целое!
А, Я определил для вас место,
Вы и есть – Братство Белое!

Аминь.
Отец Абсолют
22.01.19

 

Vēsts: 22.01.19. Katrēns "Viens viedoklis"

Tagad nomierināties neiespējami!
Visi gaida Dieva lēmumu!
Taču, kļūt Dieviem arī var,
Un tas priekš cilvēkiem - Galvenais rezultāts!

Notikumi tagad, kā drāmā!
Negaidītas priekš visiem Beigas!
Tiesības visiem cilvēkiem prādījās,
Tikt skaidrībā ar Likteni, beidzot!

Pasaule Polaritātēs sadalīta!
Un ne tikai uz "mīnus" un "plus"!
Tā vēl Patiesībā un draņķībās sadalīta,
Starp Patiesību un meliem - slūžas ir!

Cilvēki Patiesību spēlē, melos dzīvojot!
Negrib zināt, ka Dievs visu zin!
Priekš meliem - ceļš, priekš Patiesības - eža!
Dievam vadības instrumenti ir!

Šinī sapuvušajā pasaulē,
Neatrast tur patiesumu un Mīlestību,
Nenākas cilvēkiem pamieru gaidīt,
Nevajadzīgumu pēc asinīm nosaka!

Cik gadus plūst informācija,
Viņai bija Sākumam jākļūst!
Vienlīdzība - tā Galvenā Deklarācija,
Meli turpina bēdās spēlēt!

Tagad nekādas reliģijas nav!
Tur arī - sapuvuši meli!
Dievam pretrunā cilvēciskās važas,
Par meliem prēmija pienākas: zelta broša!

Šajos apstākļos notika brīnums!
Kaut, izraudzīto bija maz!
Šodien pret meliem uzstāties grūti,
Priekš dažiem tā kļuva nāve!

Izraudzīto Vienotība - tā Uzvara!
Dziedu Himnu Vienošanai!
Galvenais, ka nelaime vairāk nepienāks,
Glāba cilvēci - Viens viedoklis!

Viens viedoklis - puse Uzvaras!
Izkustinās tagad laika kalendāru!
Izraudzītie varēs atbildes atrast,
Cilvēces dzīve slogs nebūs!

Izraudzītie lēma, ka Patiesības dēļ,
Galvas nolikt gatavi,
Es jums saku - Tīru Patiesību!
Neklausaties nekādas valodas!

Tagad nav vērts gaidīt divus gadus!
Atkārtoju, 19 - skaitlis zīmīgs,
Drīz uz Planētas laikapstākļi izmainīsies,
Es taču jums uzdāvināju "Zelta airi"!

Jūsu Fregatei - airi un Buras!
Akvatorija Radītāja noteikta!
Priekš jums pieraksta Osta - Krievzeme!
Jūs - LīdzRadītāji, bet ne novērotāji!

Plāns tagad uzrakstīts "Rītdienai"!
Jūs zem kājām raudzīties nedrīkstat,
Nākotne priekš cilvēkiem - Patiesība!
Gara Skolotāji - vienā plūsmā!

Sāciet realizāciju pa daļām,
Veselības aizsardzība, tanī skaitā,
Jūs evolūcijas rīkus zinat,
Jūsu Vienošanās - Pasauli glāba!

Es tagad starp jums - mūžīgi!
Jūs Manu Uzticību apstiprinājāt!
Jau sveces uz ceļa Es izvietoju,
Uzvarā esat droši!

Lūk, kad "kopā" ieskanējās!
Jūs savu Veselumu radījāt!
Bet, Es priekš jums vietu noteicu,
Jūs arī esat - Brālība Baltā!

Āmen.
Tēvs Absolūts
22.01.19.

22.01.19.Quatrain  “One opinion”

Calm down now is impossible!
Everyone is waiting for God’s decision!
But, can become Gods too,
And this is for people- the Main result!

Events now, as in drama!
Unexpected End for all!
All people have a right,
To decide on Fate, finally!

The World is divided into Polarities!
And not only on “minus” and “plus”!
It is also divided into the Truth and filth,
Between the Truth and the lie- there is a gateway!

People play the Truth, living in a lie!
Don’t want to believe, that God knows everything!
For lies- the road, for the Truth- the line!
God has control tools!

In this rotten World,
There don’t find the sincerity and Love,
People should not wait for a truce,
Worthlessness is determined by blood!

How many years flows information,
She was supposed to become the Beginning!
Equality- is the Main Declaration,
Lies continue to play in sadness!

Now there is no religion!
There also- is a rotten lie!
God contradicts human chain,
For the lies is a premium: a golden brooch!

In this condition miracle happens!
Although there were few selected!
Today is difficult to speak against lies,
For some, this was death!

The Unity of the chosen ones- is Victory!
I sing the Hymn to Unity!
The main thing that there will be no more trouble,
Saved humanity- One opinion!

One opinion- is half of Victory!
Now the calendar of time will be shifted!
Selected ones will be able to find answer,
Life of humanity will not be a burden!

The chosen ones decided, that for sake of Truth,
Agree to lay down heads,
I say you- the Pure Truth!
Don’t listen to any rumors!

Now is not reason to wait for two years!
I repeat, 19- is important number,
The weather will change soon on the Planet,
I gave you the “Golden paddle”!

Your Frigate- has paddle and Sail!
The water area is defined by the Creator!
Used Port for you- is Russia!
You- are Co-Creators, not observers!

The plan is traced now on “Tomorrow”!
You can’t look under your feet,
The future for people- is Truth!
Teachers of the Spirit- in one flow!

Begin implementation in parts,
Health care, including,
You know the gear of evolution,
Your Union- saved the World!

I am now among you- forever!
You confirmed My Confidence!
I already put candles on the way,
Be sure in the Victory!

Look, when played “together”!
You have made your Whole!
But, I determined the place for you,
You are- the Brotherhood White!

Amen
Father Absolute
22.01.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.01.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.01.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /22.01.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /22.01.2019
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 22.01.2019.

Skatījumu skaits: 64 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: