Galvenie » 2017 » Februāris » 23 » Vēsts: 22.02.17. Katrēns "Eksāmeni"
19:13
Vēsts: 22.02.17. Katrēns "Eksāmeni"

Vēsts: 22.02.17. Katrēns "Eksāmeni"

22.02.17 Катрен "Экзамены"……………………………………………………………Quatrain "Examinations"

Пока, Мир ничего не знает! ............. Pagaidām Pasaule neko nezin!..................For moment, World doesn't know nothing!
Не знает, к чему готовиться? ........... Nezin uz ko gatavoties?...........................Don't know, for what to prepare?
Действительно, не понимает, .......... Tiešām, nesaprot,…………………………….Really, don't understand,
Забыл он одну пословицу! ............... Aizmirsa viņa vienu sakāmvārdu!...............He forgot one proverb!

Русь "долго всегда запрягает"! ......... Krievzeme "vienmēr ilgi iejūdz"!................Russia "always long harnesses"!
Это в Руси - традиция! ..................... Tā Krievzemē - tradīcija!...........................It's in Russia- tradition!
Сегодня, уже Я напрягаю, ................ Šodien, Es jau jūdzu,……………………….Today, I am already straining,
Созрела её диспозиция! ................... Viņas dispozīcija nobrieda!.......................Ripened it's disposition!

Октаэдр - уже известен! ................... Oktaedrs - jau zināms!..............................Octahedron- is already known!
Пусть, только в кругах русских! ......... Lai, tikai krievu aprinādās!........................If even, only between Russians!
Он сам по себе - Известие! .............. Viņš pats par sevi - Vēsts!.........................He by himself- News!
В Духе людей живущих! .................... Garā dzīvojošu cilvēku!............................In the Spirit of living people!


Формирование Нового уровня, ......... Jaunā līmeņa formēšana,……………………Formation of a new level,
Процесс не простой - сложный! ........ Process ne vienkāršs - sarežģīts!...............The process is not simple- difficult!
Начинать нужно сегодня! ................... Jāsāk šodien!.........................................Need to start today!
Это не может быть ложью! ................ Tas nevar būt meli!...................................This can't be a lie!

Семь раз отмерь, а резать один! ....... Septiņas reizes nomēri, bet griezt vienu!....Measure seven times and cut one!
Так говорит - пословица! .................... Tā saka - sakāmvārds!.............................Like this says- Proverb!
Путь на Вершину всегда Един, .......... Ceļš uz virsotni vienmēr Viens,……………Way to the top is always One,
Люди должны готовиться! .................. Cilvēkiem jāgatavojas!..............................People need to be prepared!

Не спешите с названием! .................. Nesteidzaties ar nosaukumu!....................Don't rush with the name!
Оно должно быть историческим! ...... Tam jābūt vēsturiskam!..............................It must be historical!
Дающее всем понимание! ................. Visiem saprašanu dodošam!.....................Giving understanding to all!
Однако, не риторическим! ................. Tomēr, ne retoriskam!...............................However, not rhetorical!

Название - о Новом мире! ................. Nosaukums - par Jauno pasauli!................Name- about New world!
И - о Духе творящем! ......................... Un - par radošu Garu!..............................And- the Spirit of things happening!
Никаких демагогий в помине! ............ Nekādu demagoģiju pieminēšanā!..............No demagoguery is sight!
Только о Любви, говорящем! ............. Tikai par Mīlestību, runājošu!.....................Only about Love speaking ones!

Люди поймут Любовь! ........................ Cilvēki Mīlestību sapratīs!.........................People will understand Love!
И, конечно, Создателя! ....................... Un, protams, Radītāju!.............................And, of course, Creator!
Объедините эти слова вновь, ............ Apvienojiet šos vārdus atkal!......................Combine these words again,
Понятными, для обывателя! .............. Saprotamus. priekš mietpilsoņa!.................Understandable for the philistines!

Человечество для Меня равно! ......... Priekš Manis cilvēce vienāda!......................Humanity for Me is equal!
Люди Веры, неверия, обыватели! ...... Cilvēki Ticības, neticības, mietpilsoņi!..........People of faith, unbelief, philistines!
Говорил Я об этом давно: .................., Sen par to Es runāju:………………………..I told about this for a long time:
Все они - частицы Создателя! ............ Visi viņi - Radītāja daļas!............................All of them- a parts of Creator!

Не делите на "ДО" и "ПОСЛЕ"! ........... Uz "LĪDZ" un "PĒC" nedaliet!.....................Don't divide into "BEFORE" and "AFTER"!
Оставьте Мне это Право! .................... Šīs Tiesības Man atstājiet!........................This rights leave to Me!
Все около Меня возле, ........................ Visi ap Mani pie,…………………………….All around me near,
Ждут от Меня Правды! ........................ Manis Patiesību gaida!.............................Waiting from Me the Truth!

Дайте им распознать себя! ................. Ļaujiet viņiem sevi iepazīt!..........................Give them to identify themselves!
Это - их испытания! ............................. Tas viņu pārbaudījums!..............................It- them test!
Пусть откроют в себе себя! ................. Lai sevī sevi atklāj!....................................Let them to open themselves!
Придёт к ним и понимание! ................. Atnāks pie viņiem arī saprašana!................Will come to them also understanding!

Нет у Меня - безнадёжных! .................. Nav man bezcerīgo!..................................I don't have- hopeless ones!
В каждом есть - Дар Бога! .................... Katrā ir - Dieva Velte!...............................Each has- Gift of God!
Проснётся и в них Надежда! ................ Arī viņos Cerība pamodīsies!......................Will wake up also in them Hope!
Пройти Единой дорогой! ...................... Vienu ceļu iziet!........................................Complete One road!

Человечество - ваш экзамен! ............... Cilvēce - jūsu eksāmens!...........................Humanity- your exam!
Повторяю, Учителей Света! ................. Atkārtoju - Gaismas Skolotāju!....................I repeat, the Masters of Light!
Тяжелейшие экзамены! ........................ Grūti eksāmeni!........................................The hardest exams!
Для выпускников Школы Света! .......... Gaismas Skolas abiturientiem!.....................For the graduates of the School of Light!

Октаэдр - есть ядро Света! .................. Oktaedrs - ir Gaismas kodols!.....................Octahedron- is the core of the Light!
Хотите, Высшее заведение! ................. Gribat, Augstākā iestāde!............................Want, Higher Institution!
Прошедшие - ваш ответ, ....................... Pagājušie - jūsu atbilde,……………………..Past- your answer
Или правота мнений! ............................ Vai viedokļu taisnība!..................................Or rightness opinions!

Проявите Мудрость и Знания! ............. Izrādiet Gudrību un Zināšanas!...................Show Wisdom and Knowledge!
Это - ваше оружие! ............................... Tie - jūsu ieroči!......................................This is- your weapon!
Докажите глубину понимания! .............. Pierādiet izpratnes dziļumu!......................Prove depth of understanding!
И никаких оценок досужих! .................... Un nekādus tukšus vērtējumus!...............And no rating idle!

На вас смотрит История! ...................... Uz jums Vēsture skatās!...........................History looking at you!
Вы уже давно выбраны! ........................ Jūs sen jau izraudzīti!..............................You have been chosen from long ago!
Определившаяся вы категория! ........... Jūs noskaidrojusies kategorija!...................Define the category of you!
Испытания для вас подобраны! ........... Pārbaudījumi riekš jums piemeklēti!............Tests selected for you!

Вы - Учителя и сами сдаёте! ................ Jūs - Skolotāji un paši kārtojiet!.................You- Teachers and by yourself make!
В этом и есть - эволюция! ..................... Tur arī ir - evolūcija!..................................This is- evolution!
Сдавши экзамен, вы перейдёте, ........... Noliekot eksāmenu, jūs pārejat,……………Passed exam, you will pass,
На Высшую диспозицию! ....................... Uz Augstāko dispozīciju!.........................On Higher disposition!

Пока Мир не в курсе, ещё! ..................... Pagaidām Pasaule ne lietas kursā, vēl!......While the World doesn't know yet!
Есть на раздумье Время! ....................... Pārdomām Laiks ir!..................................There is Time for thinking!
Промысел ваш Освещён, ....................... Nodarbe jūsu Apgaismota,…………………Thought action by you illuminated,
Отставшие, хлебнут бремя! ................... Atpalikušie, pieredzēs slogu!......................Backward, sip a burden!

Посмотрите себе в глаза! ....................... Paskataties sev acīs!................................Look yourself in the eyes!
Вдруг в них неверие, страх? .................. Ja nu tur neticība, bailes?.........................If there is disbelief, fear?
Спартанцам стоять до конца! ................. Spartieši stāv līdz galam!...........................Spartans stand up till end!
Как это было в горах! ............................... Kā tas kalnos bija!..................................As it was in the mountains!

Аминь. ...................................................... Āmen……………………………………….Amen
Отец Абсолют. ......................................... Tēvs Absolūts……………………………….Father Absolute
22.02.17 .................................................... 22.02.17…………………………………….22.02.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.02.17.html 

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma. Angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem .
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.02.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /23.02.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /23.02.2017.
=====
Sagatavoja viskopīgai pieredzei Eslauma 23.02.2017.

Skatījumu skaits: 376 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: