Galvenie » 2019 » Februāris » 22 » Vēsts: 22.02.19. Katrēns "Saule savu apgriezienu veica"
01:11
Vēsts: 22.02.19. Katrēns "Saule savu apgriezienu veica"

22.02.19. Катрен “Солнце сделало свой оборот”

Люди должны понимать условия,
Мир переходит в другую мерность!
Скоро поймут они смысл предисловия,
В Новую перейдя размерность!

Повторяю, люди – частицы Разума!
Того, что творит Мир!
Разум – это Основа человеческого Ума,
И это – есть Правда, совсем не миф!

Люди путают человека и оболочку!
Оболочка – жизни обеспечение!
Человек – энергоинформационная точка,
Не соответствует этому людей поведение!

Людьми управляет Высший Разум!
По старинке называется Богом!
Люди, как часть, имеют собственный Ум,
Есть и неразрывная Связь в итоге!

Человеку, как частице Высшего Разума,
Дано Право творить себя!
Поэтому совершенство своего Ума,
Есть главная для человека стезя!

По Сценарию люди меняются в проявлениях,
Каждый раз – есть новая роль!
Человек – уникальное Богоявление,
Отказ от роли – внутри вызывает боль!

Болезни людей – постоянное нарушение!
Не предполагается отказ от роли,
Фактически, это на самого себя покушение,
Значит, ни с чем не сравнимая боль!

За разрыв Связи отвечать надо!
Но, отвечать будет не только он!
А, отвечать будет любимая его отрада,
Внуки ответят за забытый Канон!

Есть Род и есть Родовая память!
Накопление Родовых проявлений,
Люди Сердцем должны понять,
Что не человек, а Род – в Небе явление!

Если ошибку совершил первый,
Отвечает за него – третий,
В Роду очень важна Вера,
И ответственность за Род, поверьте!

Кто сегодня грешит в России,
Должен знать, что ответят внуки!
У России – Святая Миссия,
Жизнь на Руси не должна быть мукой!

Тому, кто рвётся по головам к богатству,
Разорением ответят внуки,
Это не простое богатых упрямство,
Жизнь Рода обернётся мукой!

Бумеранг всегда возвращается,
Жизнь без Бога, бьёт больно,
Жизнь в муки тогда превращается,
Человек уходит из неё добровольно!

Помните, что Причина и Следствие!
Это – есть Основа Небесной связи!
Для всего – всегда есть последствия!
Человек с Разумом накрепко связан!

Эту Связь разрывает не Бог!
Инициаторами выступают люди!
Преждевременная смерть – это итог,
Сегодня только прелюдия!

Тихо подбирается к людям История!
Солнце сделало свой оборот!
Жизнь по Новой пойдёт траектории!
Человечество Новый получит Код!

Оно снова начнёт с нуля!
Точнее, начнёт снова с Истины!
Переход пройдёт Руси благодаря,
Под Знаменем Любви Истинной!

Много раз говорил: не считайте время!
Впереди у Планеты: Момент «Х»!
Могу успокоить, что Переход не бремя,
Переход не бывает вниз!

Аминь.
Отец Абсолют
22.02.19

 

Vēsts: 22.02.19. Katrēns "Saule savu apgriezienu veica"

Cilvēkiem jāsaprot apstākļi,
Pasaule pāriet citā dimensijā!
Drīz viņi sapratīs priekšvārda jēgu,
Jaunajā ritmiskumā pārejot!

Atkārtoju, cilvēki - Saprāta daļas!
Tā, kurš Pasauli rada!
Saprāts - tas cilvēciskā Prāta Pamats,
Un tā - Patiesība ir, nepavisam ne mīts!

Ļaudis jauc cilvēku un apvalku!
Apvalks - dzīvības nodrošinātājs!
Cilvēks - energoinformatīvs punkts,
Uzvedība cilvēku neatbilst tam!

Cilvēkus vada Augstākais Saprāts!
Dievs saucas pa vecam!
Cilvēkiem, kā daļai, ir personīgs Prāts,
Rezultātā ir arī Sakars nesaraujams! 

Cilvēkam, kā Augstākā Saprāta daļai,
Dotas Tiesības radīt sevi!
Tādēļ sava Prāta pilnība,
Ir cilvēka galvenā taka!

Pēc Scenārija cilvēki izpausmēs mainās,
Katru reizi - loma ir jauna!
Cilvēks - unikāla Dievpārādība,
Atteikšanās no lomas - izraisa iekšējās sāpes!

Cilvēku slimības - pastāvīgs pārkāpums!
No lomas atteikums nav paredzēts,
Faktiski, tas atentāts pašam pret sevi,
Tātad, ne ar ko nesalīdzināmas sāpes!

Par Sakara pārrāvumu atbildēt vajag!
Taču, atbildēs ne tikai viņš!
Bet, atbildēs viņa mīļotais prieks,
Mazbērni atbildēs par aizmirsto Kanonu!

Ir Dzimta un ir Dzimtas atmiņa!
Dzimtas izpausmju uzkrājums,
Ar Sirdi cilvēkiem jāsaprot,
Ka ne cilvēks, bet Dzimta - Debesīs parādība!

Ja pirmais kļūdu izdarīja,
Par viņu atbild - trešais,
Dzimtā Ticība ļoti svarīga,
Un atbildība par Dzimtu, ticiet!

Kurš šodien Krievijā grēko,
Jāzin ka mazbērni atbildēs!
Krievijai - Svēta Misija,
Dzīvei Krievzemē nav jābūt mokām!

Tam, kurš pār galvām pie bagātības raujas,
Ar izputēšanu mazbērni atbildēs,
Tā ne viekārši bagāto stūrgalvība,
Dzimtas dzīve mokās pārvērtīsies!

Bumerangs vienmēr atgriežas,
Dzīve bez Dieva, sit sāpīgi,
Dzīve tad mokās pārvēršas,
Cilvēks no tās aiziet labprātīgi!

Atceraties, ka Cēloņi un Sekas!
Tas - ir pamats Debesu sakariem!
Priekš visa - sekas ir vienmēr!
Cilvēks ar Saprātu cieši saistīts!

To Sakaru pārtrauc ne Dievs!
Cilvēki uzstājas kā iniciatori!
Priekšlaicīga nāve - tas rezultāts,
Šodien tikai prelūdija!

Klusu pie cilvēkiem pielavās Vēsture!
Saule savu apgriezienu veica!
Dzīve pa jaunu trajektoriju ies!
Jaunu Kodu cilvēce saņems!

Tā atkal no nulles sāks!
Precīzāk, sāks atkal no Patiesības!
Pāreja notiks Krievzemei pateicoties,
Zem Patiesas Mīlestības Karoga!

Daudz reizes teicu: neskaitiet laiku!
Planētai priekšā: "X" Moments!
Varu nomierināt, ka Pāreja ne slogs,
Pāreja nenotiek apakšā!

Āmen.
Tēvs Absolūts
22.02.19.

22.02.19.Quatrain “The Sun made its turn”

People need to understand the conditions,
The World goes into another dimension!
They soon will understand the meaning of preface,
Passing to the New dimension!

I repeat, people- are particles of Reason!
That one, who creates the World!
Reason- is the Basis of human’s Mind,
And this- is the Truth, not a myth at all!

People confuse the human and shell!
Shell- assurance of life!
Human- is energy information point,
People behavior doesn’t match to this!

People are ruled by the Supreme Mind!
God is called in the old way!
People, as particles, have their own Mind,
There is also an inextricable link in th end!

Human, as a particle of the Highest Mind,
Given the rights to create himself!
Therefore, the perfection of his Mind,
There is the main path of the human!

By Scenario, people change in manifestation,
Every time- there is a new role!
The human is a unique Epiphany
Rejection of the role- causes pain inside!

Diseases of people- a permanent violation!
No rejection of the role,
In fact, this is an attempt on his own,
So, incomparable pain with anything!

For the breakthrough must answer!
But not only he will answer!
But, will answer his favorite delight,
Grandchildren will answer for the forgotten Canon!

There is Family, and memory of the Family!
The accumulation of the family manifestations,
People must understand with Heart,
That not a human, but Family- is a phenomenon of Heaven!

If the first one made mistake,
The third- is responsible for him,
Faith is very important in family,
And the responsibility for the Family, believe Me!

Who is sinning in Russia today,
Must know that grandchildren will answer!
Russia- has Holy Mission,
Life in Russia should not be a torment!

The one who rushes over heads to wealth,
Grandchildren will answer with ruination,
This is not just stubbornness of rich ones,
The life of family will turn into torment!

Boomerang always returns,
Life without God, beats painful,
Life then turns into torment,
The human leaves voluntarily from it!

Remember that Cause and Effect!
This is- the basis of Heavenly connection!
For everything- there is always consequence!
Human is tightly bound with Mind!

This connection is stopped not by God!
People react like initiators!
Premature death- is result,
Today only prelude!

History quietly getting to the people!
The Sun has made its turn!
Life will go on a new trajectory!
Humanity will get a new code!

It will start from zero again!
More precisely, it will start again from the Truth!
Transition will pass thanks to Russia,
Under the Flag of True Love!

I said many times: don’t count time!
Ahead of the Planet: is Moment “X”!
I can reassure you that the Transition is not a burden
The Transition doesn’t happen down side!

Amen
Father Absolute
22.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko, intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /22.02.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /22.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 22.02.2019.

Skatījumu skaits: 62 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: