Galvenie » 2017 » Marts » 23 » Vēsts: 22.03.17. Katrēns "Lūzuma gads"
10:35
Vēsts: 22.03.17. Katrēns "Lūzuma gads"

Vēsts: 22.03.17. Katrēns "Lūzuma gads"

22.03.17 Катрен "Год переломный"………………………………………...Quatrain "Year of the Crucial"

Великие дни весны!....................... Brīnišķīgās pavasara dienas!..........The Great days of spring!
Никто ничего не знает! ................. Neviens neko nezina!......................Nobody don't know anything!
Контуры Мира видны! .................. Pasaules kontūras redzamas!.........The outlines of the World are visible!
Для тех, кто понимает! ................. Priekš tiem, kuri saprot!..................For those, who understand!

Тартария вся в цвете! ................... Tartarija visa plaukumā!..................Tartarus is all in colors
Дух пробил первый Росток! .......... Gars pirmo Asnu izspiedis!.............The Spirit struck the first Sprout!
Древность - Основа, поверьте! ..... Senums - Pamats, ticiet!................Antiquity- the Basis, believe Me!
Очистится вновь Восток! ............... Austrumi attīrīsies atkal!................The East will cleared again!

Восток был мечтой неясной! ........ Austrumi bija sapnis neskaidrs!........The East was unclear dream!
Мечтой многих народов! .............. Sapnis daudzām tautām!.................A dream of many nations!
Россия всегда прекрасна, ............ Krievija lieliska vienmēr,……………..Russia is always beautiful
От моря и до отрогов! ................... No jūras un līdz atradzēm!...............From the sea and to the spurs!

Великая ширь Богов! ..................... Dievu varenais plašums!.................Great expanse of the Gods!
Всё из грядущего прошлого, ......... Viss no pagātnes rītdienas,…………All of the future past,
Сегодня готовы Воины, ................. Šodien gatavi Cīnītāji,………………..Today the Warriors are ready,
Творить Новь мощную! ................. Radīt spēcīgu Jauno!.......................Create the powerful New!

Творить себя, а не Мир! ............... Radīt sevi, bet ne Pasauli!................Create yourself but not World!
Как частицу Целого! ...................... Kā daļu Veseluma!.........................As a part of Whole!
Можно сказать Пальмиру, ............ Var teikt Palmīru,……………………..Can say Palmyra,
Или симфонию Белого! ................ Vai simfoniju Baltā!..........................Or symphony of White!

Часто говорю: себя! ....................... Bieži saku: sevi!............................Often I say: yourself
Ибо это есть Главное! ................... Jo tas ir Galvenais!..........................Because it's a Main thing!
Нужно творить Любя, .................... Vajag radīt Mīlot,……………………..Need to create by Love,
Жизнь меняется плавно! ............... Dzīve plūstoši mainās!.....................Life changes smoothly!

Процесс эволюции важный! .......... Evolūcijas process svarīgs!..............Important process of evolution!
От этого не уйти никому, ................ No tā nevienam neaiziet,……………From this no one will leave
Я жду творчества слаженного, ....... Es jaunradi sakārtotu gaidu,……….I am waiting for orderly creation,
Но, изменения на корню! ............... Taču, izmaiņas līdz saknēm!...........But, change to the top!

Строй, конечно, важен! .................. Ierinda, protams, svarīga!................Order, of course, is important!
Но, важнее идеология! .................. Bet, ideoloģija svarīgāka!.................But, ideology more important!
Тьма Воинам не страшна, ............. Cīnītājus Tumsa nebaida!.................Darkness to Warriors is not terrible
Важнее Души философия! ............ Dvēselei filozofija svarīgāka!..............Philosophy is more important for Soul!

В Духе важно единение! ................ Garā vienošanās svarīga!..................In the Spirit unity is important!
Конечно, для Воинов Света! .......... Protams, priekš Gaismas Cīnītājiem!.Of course, for Warriors of Light!
Сбалансированное поведение, ..... Sabalansēta uzvedība,…………………Balanced behavior
На основе Бога Заветов! ................ Uz Dieva Novēlējumu pamata!...........Based on the Covenants of the God!

Вот, когда Мир вздрогнет! ............... Lūk, kad Pasaule nodrebēs!............That's, when the World shudders!
Мамона найдёт конец! .................... Mamons beigas atradīs!...................Mammon will find the end!
Сопротивление Тьмы дрогнет, ........ Tumsas pretošanās nodrebēs!..........The resistance of Darkness will falter,
Россия примерит Венец! ................. Krievija Vainagu piemērīs!................Russia will try on the Crown!

Часто говорю загадкой! .................... Bieži mīklaini runāju!......................Often I say a riddle!
Знаю, что люди думают! .................. Zinu, ko cilvēki domā!.....................I know, that people are thinking!
Предсказания даю украдкой! ........... Pareģojumus dodu slepus!..............I give predictions furtively!
Люди многое путают! ....................... Daudz ko cilvēki jauc!.....................People confuse a lot!

Но, предсказания даю часто! .......... Taču pareģojumus dodu bieži!..........But, I am giving prediction often!
Как частичную информацию! .......... Kā daļēju informāciju!.......................As a partial information!
Разобраться в этом важно, ............... Tur skaidrībā tikt svarīgi,……………It's important to understand this,
Время требует адаптации! ............... Laiks prasa adaptāciju!....................Time requires adaptation!

Адаптация - есть понимание! ........... Adaptācija - saprašana ir!................Adaptation- is understanding!
Глубины преображения, ................... Pārveidošanas dziļumi,……………..The depths of transfiguration,
Люди, имеют уже Знания, ................ Cilvēkiem, Zināšanas jau ir,………...People already have Knowledge
Точнее, Высшее образование! .......... Precīzāk, Augstākā izglītība!...........More precisely, Higher education!

Хорошо, что такие встречаются! ....... Labi, ka tādi sastopami!..................It's good to meet such people!
Их, действительно не очень много! .. Viņu, patiešām ne sevišķi daudz!.....They, really not very much!
Ради них Планета вращается, .......... Viņu dēļ Planēta griežas,…………..Planet rotates because of them,
Исторические подводя итоги! ........... Vēsturiskus rezultātus apkopojot!....Historical summing up!

Много пустых и мало Званных! ........ Daudz tukšu un maz Aicināto!.........Many empty and few Invited ones!
Выбор и есть выбор! ......................... Izvēle arī ir izvēle!..........................The choice is the choice!
Правильный очень важен! ................ Pareizā ļoti svarīga!........................Correct is very important!
Уже не выбор, а Мой отбор! ............. Jau ne izvēle, bet Mana atlase!........Already not choice, but My selection!

Проверяю, всех на Сознание! .......... Pārbaudu visus uz Apziņu!...............I check everyone on Consciousness!
Главное, на пассионарность, ........... Galvenais, uz pasionaritāti,………….The main thing, on passionarity,
Не так важно образование, .............. Ne tik svarīga izglītība,……………….Education is not so important,
Главное - неординарность! .............. Galvenais - neordinaritāte!................The main thing- is eccentricity!

Неординарность, мысли и действия! . Neordinaritāte, domu un darbību!......Unconventionality, thoughts and actions!
Это свойственно для России! ............. Tas priekš Krievijas raksturīgi!........That is typical for Russia!
Остаётся капитала следствие! ........... Paliek kapitāla sekas!....................There is a capital effect!
Очистительная пройдёт миссия! ........ Pāries attīroša misija!.....................Will pass the cleaning mission!

Повторяю, у Меня нет сомнений! ....... Atkārtoju, Man šaubu nav!...............I repeat, I have no doubt!
Россию - не остановить! ...................... Krieviju - neapturēt!.......................Russia- can't be stopped!
Она начала движение, ........................ Viņa kustību sāka,………………….She began to move,
Сознание восстановить! ...................... Apziņu atjaunot!............................Consciousness is restored!

Новые придут представления! ............. Jauni priekšstati atnāks!................New arrivals will come!
Непонятные пока человеку! ................. Cilvēkam pagaidām nesaprotami!....Unclear yet a human!
Это будущие достижения! .................... Tie sasniegumi nākošie!...............These are the future achievements!
Подготовленные в прошлом веке! ....... Pagājušā gadsimtā sagatavoti!........Prepared in the last century!

Всё подготовлено окончательно! ......... Viss sagtavots galīgi!.....................Everything is prepared finally!
Главное, есть Команда в Духе! ............ Galvenais, ir Komanda Garā!.........The main thing, is the Team in the Spirit!
Изменения пройдут основательно! ...... Izmaiņas notiks pamatoti!...............Changes will be held in reasonable!
Поддержаны будут в Думе! ................... Būs Domē atbalstītas!.................Supported will be in Mind!

Год, действительно, переломный! ........ Gads, tiešām, lūzuma!..................Year, really a watershed!
Особенно, для людей Сознания! ......... Sevišķi, priekš Apziņas cilvēkiem!...Especially for people of Consciousness!
Возможности открыты бездонные, ....... Atklātas iespējas bezgalīgas,………Opportunities are open to bottomless,
И настоящие для всех Знания! ............ Un Zināšanas īstas priekš visiem!....And true for all Knowledge!

Аминь. .................................................... Āmen………………………………Amen
Отец Абсолют. ........................................ Tēvs Absolūts……………………..Father Absolute
22.03.17 .................................................. 22.03.17……………………………22.03.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.03.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.03.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /23.03.2017.
Un: https://facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /23.03.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 23.03.2017.

Skatījumu skaits: 335 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: