Galvenie » 2020 » Marts » 22 » Vēsts: 22.03.2020. Katrēns "Nebūs reakcijas - būs Cunami"
22:21
Vēsts: 22.03.2020. Katrēns "Nebūs reakcijas - būs Cunami"

22.03.2020 Катрен “Не будет реакции – будет Цунами”

История, или Создатель, любит шутить!
История повторяется фарсом!
500 комиссаров пытались Россию учить,
500 воинов обращаются к Небесам!

Все спорят, не понимая, кто – Бог!
Жизненные перекаты не объяснить!
Непонятно, что человек мог бы,
За свою жизнь про себя выяснить?

Вечная проблема человека – зачем?
В чём же смысл самого человека?
Задумано всё это Кем?
Жизнь, повторяющаяся в веках!

Катаклизмы на Планете были всегда!
Сегодня для людей – очередной!
Жизнь поколений – волновая среда!
Жизнь – процесс волновой!

Мелкая рябь – основа существования!
Средняя волна – это быт!
Крупная волна – Духовные странствия,
Цунами – это «быть или не быть»!

Можно обсуждать: Мир – это Разум!
Все люди в этом «бульоне»,
Человек этим наполняет свой Ум,
Желательно в полном объёме!

Судный день – людям понятно,
Это – граница «вчера» и «завтра»,
Смена Эпох или Цунами – внятно:
Это – Новая для людей трасса!

Порядок может разрушить желание!
Желание побыть чуть-чуть Богом!
Проявляющееся местечковое понимание,
Плохим заканчивается итогом!

Многие говорят – Бог, но нет понимания!
Это – Высшая регулярность Неба!
Надо на себя обратить внимание,
Человек не должен уходить в небыль!

Есть Высший Разум и Его регулярность!
Планета входит в такую Сферу!
Если люди не подчиняются – это странно!
Порядок на Небесах – для людей мера!

Все войны противоречат Небу!
Насилие между Народами – есть непорядок!
За это люди быстро уходят в небыль!
И живут на Планете короткий срок!

Сегодня характерный пример!
Власть захвачена капиталом!
Однобокость предполагает меры,
Чтобы Мир равномернее стал!

Неравномерность на одной Планете!
Нарушает Великое Равновесие!
Люди за всё это перед Небом в ответе!
Предупредительное было Известие!

Известие было – это Сигнал!
Запущен волновой механизм!
Планета такой принимала уже сигнал,
Человечество меняло свой организм!

Сигнал поступил снова!
Пространство готовит волну!
Для людей – Равенство есть Основа!
Люди должны убрать внутри Тьму!

Не будет реакции – будет Цунами!
Такой характер Судного дня!
Планета накроется всеми сразу волнами,
Отвечать людям надо сегодня!

Капитал отвечать не будет!
Он пророчит для себя Вечность!
Однако, он этого не получит,
Нет искривлений в Бесконечности!

Выход для Планеты один: Равновесие!
Если никто не смирится с этим!
Планета может уйти в Безвестие!
Прекратится на Ней – совсем бытие!

Аминь.
Отец Абсолют.
22.03.2020

Vēsts: 22.03.2020. Katrēns "Nebūs reakcijas - būs Cunami"

Vēsture vai Radītājs mīl jokot!
Vēsture farsā atkārtojas!
500 komisāru centās Krieviju mācīt,
500 cīnītāju vēršas pie Debesīm!

Visi strīdas, nesaprotot, kas - Dievs!
Dzīves dārdus neizskaidrot!
Nesaprotami, ko cilvēks varētu,
Savas dzīves laikā noskaidrot par sevi?

Cilvēka mūžīgā problēma - kādēļ?
Kur paša cilvēka jēga?
Kura tas viss izdomāts?
Dzīve, kas mūžos atkātojas!

Uz Planētas dabas katastrofas bija vienmēr!
Šodien priekš cilvēkiem - kārtējā!
Paaudžu dzīve - viļņveida vide!
Dzīve - viļņveida process!  

Sīki vilnīši - eksistēšanas pamats!
Vidējs vilnis - tā sadzīve!
Liels vilnis - Garīgie ceļojumi,
Cunami - tas "būt vai nebūt"!

Var apspriest: Pasaule - tas Saprāts!
Visi cilvēki šinī "buljonā",
Cilvēks ar to savu Prātu piepilda,
Vēlams pilnā apjomā!

Tiesas diena - saprotams cilvēkiem,
Tā - "vakar" un "rītdien" robeža,
Ēru vai Cunami maiņa - skaidrs:
Tā - Jauna trase priekš cilvēkiem!

Kārtību var sagraut vēlēšanās!
Vēlēšanās maliet, mazliet pabūt Dievam!
Izpaužas miestiņnieciska saprašana,
Sliktā rezultātā beidzas! 

Daudzi saka - Dievs, bet saprašanas nav!
Tā - Debesu Augstākā regularitāte!
Uz sevi uzmanību vajag vērst,
Cilvēkam neesībā nav jāaiziet!

Augstākais Saprāts ir un Viņa regularitāte!
Planēta tādā Sfērā ieiet!
Ja cilvēki nepakļaujas - tas dīvaini!
Kārtība Debesīs - mērs priekš cilvēkiem!

Visi kari Debesīm pretrunā!
Vardarbība starp tautām  - nekārtība ir!
Par to cilvēki ātri neesībā aiziet!
Un uz Planētas īsu termiņu dzīvo!

Šodien raksturīgs piemērs!
Vara kapitāla sagrābta!
Vienpusībai mēri paredzēti,
Lai Pasaule vienmērīgāka kļūtu!

Nevienmērība uz Planētas vienas!
Diženo Līdzsvaru pārkāpj!
Cilvēkiem par visu to Debesīm jāatbild!
Brīdinošs Vēstījums bija!

Vēstījums bija - Signāls tas!
Vilņveida mehānisms palaists!
Planēta jau pieņēma signālu tādu,
Cilvēce savu organismu mainīja!

Signāls skanēja atkal!
Telpa gatavo vilni!
Priekš cilvēkiem - Vienlīdzība Pamats ir!
Cilvēkiem iekšķīgi Tumsa jānovāc!

Nebūs reakcijas - Cunami būs!
Raksturs tāds Tiesas dienai!
Planētu viļņi visi pārklās uzreiz,
Cilvēkiem šodien atbildēt vajag!

Kapitāls neatbildēs!
Tas prieš sevis Mūžību pareģo!
Tomēr, tas nesaņems to,
Bezgalībā kropļojumu nav!

Planētai izeja viena: Līdzsvars!
Ja neviens ar to nesamierināsies!
Planēta var aiziet Bezvēstī!
Beigsies uz Viņas - esamība pavisam!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
22.03.2020.

22.03.20.Quatrain “There will be no reaction - there will be a Tsunami”

History, or the Creator, likes to joke!
History repeats itself with farce!
500 commissioners tried to learn Russia,
500 warriors turn to heaven!

Everyone argues, not understanding who- is God!
Life rifts can not be explained!
It’s not clear what a person could,
During your life to find out about yourself?

The eternal problem of human - why?
What is the meaning of human himself?
All this is conceived by Who?
Life repeating over the centuries!

Cataclysms on the Planet have always been!
Today for people- is one more!
Generational life - wave environment!
Life is a wave process!

Small ripples- are the basis of existence!
The middle wave- is life!
Big Wave - Spiritual Wanderings,
A tsunami is "to be or not to be!"

You can discuss: the World- is Reason!
All the people in this "broth",
A man fills his mind with this,
It is desirable in full!

Judgment Day - people understand
This is the border of “yesterday” and “tomorrow”,
Change of Epoch or Tsunami - clearly:
This- is a new track for people!

Order can destroy desire!
The desire to be a little God!
Manifest shorthand understanding
Bad ends up!

Many say - God, but no understanding!
This is the Highest regularity of Heaven!
You have to pay attention to yourself
Human should not go to fiction!

There is a Supreme Mind and Its regularity!
The planet is in such a sphere!
If people do not obey - this is strange!
Order in Heaven- is a measure for people!

All wars are contrary to heaven!
Violence between the nations - there is a mess!
For this, people quickly go to fiction!
And they live on the Planet for a short time!

Today is a typical example!
Power is seized by capital!
One-sidedness implies measures
To make the world more evenly!

Unevenness on one Planet!
Violates the Great Balance!
People are responsible for all this front of Heaven!
Warning was News!

The news was - this is the Signal!
The wave mechanism is launched!
This planet already received a signal,
Humanity has changed its body!

The signal came again!
Space is preparing a wave!
For people - Equality is the Basis!
People must remove the darkness inside!

There will be no reaction - there will be a Tsunami!
Such a character of Judgement day!
The planet will be covered by all the waves at once,
People need to answer today!

Capital will not answer!
He prophesies Eternity for himself!
However, he won’t get it,
No curvature in Infinity!

There is only one way out for the Planet: Balance!
If no one accepts this!
The planet may go into obscurity!
Will stop on Her - completely being!

Amen.
Father Absolute.
03/22/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem, 
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /22.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /22.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 22.03.2020.

Skatījumu skaits: 10 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: