Galvenie » 2018 » Maijs » 22 » Vēsts: 22.05.18. Katrēns "Dubultnieki"
18:08
Vēsts: 22.05.18. Katrēns "Dubultnieki"

22.05.18 Катрен “Двойники” ​​

История власти – всегда подмена!
Объяснение самое примитивное!
Все боятся смерти, больше измены,
Двойники – мера активная!

Двойники были во все времена!
Властью, принятая технология,
В современных условиях – чехарда,
Вопреки всякой логике!

Так удобно вести народ,
«Защищая от врагов» руководителя,
Однако, никто не защитит Род,
От искусства кукловодителя!

Если подмена, если двойник,
Где власть и где тогда Правда?
Для Народа в любой Миг,
Всё может обернуться кривдой!

В древние времена династий,
Было хоть какое-то оправдание,
Двойники в современности – ненастье,
Может обернуться другим желанием!

Сегодня, всё продаётся и покупается!
На всё есть своя цена!
Для страны она тоже определяется,
Главное, чтобы не мешала толпа!

Нет династии, значит, нет гарантии!
Что пришёл к власти не продавец!
Под прикрытием Свободы мантии,
Для страны подготовлен конец!

Никто не знает, что делает вождь,
Двойник говорит – другое,
Кажется, что в Небе весенний дождь,
А это – холод зимой!

Слова вытерпит всё, бумага – тоже!
Двойник заикаясь, скажет про всё,
Что в жизни людей возможно,
Но, настоящий хозяин скажет: Моё!

Кажется, на рынке капитала равны!
Главное, цена и условия!
Даже, если все гарантии были даны,
Не факт, что договор не утопия!

Обман и интриги – современная жизнь!
Бог зовёт людей к совершенству,
Люди не понимают, как жить?
Весь Мир подобен Тьмы пиршеству!

Мир подобен мировой компании,
Где нет людей, а есть ресурс!
Человеку не придёт понимание,
Что изменился человечества курс!

Тьма всегда ненавидела Свет!
Полярные представления!
Человек никогда не получит ответ!
На все свои требования!

Тьма считает, что человек – никто!
Даже, если он – производная Создателя!
Для человека, Небо – это окно,
Для Тьмы он всегда – обыватель!

Тьма желает теперь весь Мир!
И не так важно, какие народы!
Мамона для власти – кумир!
А люди для неё – биороботы!

Разделяй и властвуй – Тьмы тезис!
Всё получается пока люди – не Боги!
Россия сегодня – для Духа оазис,
Тьма считает, что умрёт первой в итоге!

Все проблемы для Тьмы в ней!
Создатель поддерживает производную,
Санкции нужны ещё сильнее,
Чтобы Миру Русь была неугодная!

Борьба обострилась, как никогда!
Мир разламывается по частям!
Последний бой, он последний всегда,
Как догорающая свеча!

Миру скоро откроется Правда!
Отменяется прощальный пикник,
Россия преобразится Завтра,
Не появится больше двойник!

Аминь.
Отец Абсолют.
22.05.18

 

Vēsts: 22.05.18. Katrēns "Dubultnieki"

Varas vēsture - vienmēr aizstāšana!
Izskaidrojums visprimitīvākais!
Visi nāves baidas, vairāk nodevības,
Dubultnieki - aktīvs mērs!

Dubultnieki visos laikos bija!
Varu, pieņemta tehnoloģija,
Lakmetīgos apstākļos - kukuriņi,
Par spīti jebkādai loģikai!

Tā ērti tautu vest,
"Aizsargājot no ienaidnieka" vadītāju,
Tomēr, Dzimtu neaizsargās neviens,
No leļļu vadītāja mākslas!

Ja aizstāšana, ja dubultnieks,
Kur vara un kur tad Taisnība?
Priekš Tautas jebkurā Mirklī,
Viss var apgriezties nedienā!

Senos dinastiju laikos,
Attaisnojums bija kaut kāds,
Dubultnieki laikmetīgumā - draņķība,
Var pagriezties vēlmē citiem!

Šodien, viss pārdodams un pērkams!
Visam ir sava cena!
Arī priekš valsts tā tiek noteikta,
Galvenais, lai pūlis netraucētu
!

Nav dinastijas, tātad, nav garantijas!
Ka pie varas ne pārdevējs atnāca!
Zem Brīvības mantijas pieseguma,
Priekš valsts beigas sagatavotas!

Neviens nezin, ko vadonis dara,
Dubultnieks runā - citu,
Šķiet, ka Debesīs pavasara lietus,
Bet tas - ziemas aukstums!

Vārdi izturēs visu, papīrs - arī!
Dubultnieks stostoties, teiks par visu,
Kas cilvēku dzīvē iespējams,
Bet, īsts saimnieks teiks: Mans!

Šķiet, kakapitāla tirgū vienlīdzīgi!
Galvenais, cena un apstākļi!
Pat, ja garantijas bija dotas visas,
Ne fakts, ka vienošanās ne utopija!

Apmāns un intrigas - laikmetīga dzīve!
Dievs cilvēkus uz pilnību sauc,
Cilvēki nesaprot, kā dzīvot?
Visa Pasaule Tumsas dzīrēm līdzīga!

Pasaules kompānijai līdzīga Pasaule,
Kur cilvēku nav, bet ir resursi!
Cilvēkam neatnāks saprašana,
Ka cilvēces kurss izmainījās!

Tumsa vienmēr Gaismu neieredzēja!
Polārie priekšstati!
Cilvēks nesaņems atbildi nekad!
Uz visu prasības savas!

Tumsa uzskata, ka cilvēks - nekas!
Pat, ja viņš - Radītāja atvasinājums!
Priekš cilvēka, Debesis - tas logs,
Priekš Tumsas viņš vienmēr - mietpilsonis!

Tumsa tagad visu Pasauli vēlas!
Un ne tik svarīgi, kādas tautas!
Mamons priekš varas - elks!
Bet cilvēki priekš tās - bioroboti!

Skaldi un valdi - Tumsas tēze!
Viss izdosies kamēr cilvēki - ne Dievi!
Krievija šodien - priekš Gara oāze,
Tumsa uzskata, ka rezultātā nomirs pirmā! 

Visas problēmas priekš Tumsas viņā!
Radītājs atbalsta atvasinājumu,
Sankcijas vajadzīgas vēl stiprākas,
Lai Krievzeme Pasaulei nevēlama būtu!

Cīņa saasinājās, kā nekad!
Pasaule lūzt pa daļām!
Pēdējā kauja, tā pēdējā vienmēr,
Kā svece izdegoša!

Pasaulei drīz Patiesība atklāsies!
Atvadu pikniks atceļas,
Rītdien Krievija pārveidosies,
Dubultnieks neparādīsies vairāk!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
22.05.18.

22.05.18. Quatrain “The Doubles”
The history of power- is always a substitute!
The explanation is the most primitive!
All are afraid of death, more treason,
Doubles- are an active measure!

Doubles were at all times!
Power, adopted technology,
In modern conditions- leapfrog,
Contrary to all logic!

It’s convenient to lead the people so,
“Protecting from the enemies” the leader,
However, no one will protect the Kin,
From the art of puppeteer!

If a substitution, if a double,
Where is the power and where is the Truth?
For the Nation at any Moment,
Everything can turn into a wicked one day!

In ancient times of dynasties,
There was at least some excuse,
Doubles in modern time- bad weather,
Can turn into another desire!

Today, everything is sold and bought!
Everything has its own price!
For the country it’s also determined,

The main thing is not to get in the way of the crowd!

No dynasty, so there is no guarantee!
What came to power is not the seller!
Under the cover of Freedom Mantle,
The end has been prepared for the country!

No one knows, what the leader is doing,
The double says- different,
It seems that there is a spring rain in the Heaven,
But this- is cold of winter!

Words will endure all, paper- too!
The double stuttering will say about everything,
What is possible in human’s life,
But, the real owner will say: Mine!

It seems that in market of capital is equal!
The main things are the price and conditions!
Even if all guarantees were given,
Not the fact, that the treaty is not utopia!

Deceit and intrigue- modern life!
God calls people to perfection,
People don’t understand how to live?
The whole World is like the feast of Darkness!

The World is like the company of the World,
Where are no people, but there are resources!
Understanding will not come to human,
That has changed the course of humanity!

Darkness has always hated the Light!
Polar representations!
A human will never receive an answer!
On all their demands!

Darkness believes, that human- is nobody!
Even, if he is a derivative of the Creator!
For human, Heaven- is a window,
For the Darkness, he is always- philistine!

Darkness now wants the whole World!
And it’s not so important, which nations!
Mammon for power- is an idol!
But people for her- are bio robots!

Divide and conquer- thesis of Darkness!
Everything turns out while people- are not Gods!
Russia today- an oasis for the Spirit,
Darkness believes, that will die first at the end!

All problems for the Darkness in it!
The Creator supports the derivative,
Sanctions are needed even more,
That Russia could be disagreeable for the World!

The struggle has escalated as never before!
The World is broken in parts!
The last fight, is always the last one,
Like a burning candle!

The True soon will open for the World!
The farewell picnic is canceled,
Russia will be Transformed Tomorrow,
There will be no more double!

Amen
Father Absolute
22.05.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /22.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /22.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 22.05.2018. 

Skatījumu skaits: 172 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: