Galvenie » 2018 » Jūlijs » 22 » Vēsts: 22.07.18. Katrēns "Apziņa un dzīve"
19:39
Vēsts: 22.07.18. Katrēns "Apziņa un dzīve"

22.07.18 Катрен “Сознание и жизнь”

Экономика – капиталистическая,
Или около того!
Но, Сознание – социалистическое,
Сохранилось в Душе оно!

Россия стоит уже в капитале,
Ненавистном, для большинства населения!
Но, 37 год витает,
Готовятся и поселения!

У руля страны – мамона!
Новоиспечённые капиталисты,
Нахапали уже миллионы,
Для России они – статисты!

Они точно знают, как жить,
Забыт социализм и Совесть!
Для них новая наступила жизнь!
Не нужна никакая Весть!

Подкормленная гвардия охраняет,
Сыновья против отцов!
Гражданская война вызревает,
От России не найдёте концов!

Страшное наступает время!
Внешний Мир против России!
Жизнь на Руси сегодня – бремя!
Никто не знает про Её Миссию!

Церковь не говорит о Боге!
В лучшем случае о Пророке!
Кормится около власти в итоге,
Забыли, что у каждого по жизни – рок!

Неважно у кого какая одежда!
У Большинства внутри сущность!
Эти люди для Бога невежды,
Не светит никому будущность!

Капитализм – не для России!
Социализм в головах дал корни!
У России на века своя Миссия!
Выстроить Новую форму!

Главное – судьба человека!
Кем был и кем хочет стать?
Решение определит на века,
«Как закалялась сталь»!

Человек, как часть Целого,
Формирует в себе Бога!
По преданиям после смуты – Белое!
Что соответствует Историческому итогу!

Важно, чтобы Народ проснулся!
От Великой страны остался придаток!
Нужно, чтобы порог прогнулся,
И в Ад попали предатели!

Не вернуть прошлый порядок,
Власть не желает Равенства!
Она формирует свои отряды,
Усиливающие неравенство!

Кризис достиг апогея,
Россия с человечеством придёт в ноль!
Политики несут ахинею,
Им кажется, что мамона – пароль!

Но, пароль – это не деньги!
Деньги – часто самообман!
Жизнь не печальная нега,
Жизнь для многих – туман!

В тумане царит дипломатия!
По принципу: «не пойман – не вор»!
Нет Знаний – одна хиромантия,
Люди попрятались за забор!

Только видно всё с Неба!
Видно, кто обманывал и воровал!
Жизнь для них покажется небылью,
На власть их рогатый короновал!

Хаос в Душах и на Планете!
Непонятно для людей грядущее,
Кто-то держит в кармане валета,
А кто-то туза на будущее!

Нет жизни в законе и по понятиям!
Власть перечеркнула Правила!
Всё у Народа давно изъято!
Ей кажется, что всё правильно!

Мрак сгущается – нет Света!
В сумерках «все кошки серые»!
Есть десять Бога Заветов,
Главное для России принять Веру!

Аминь.
Отец Абсолют
22.07.18

Vēsts: 22.07.18. Katrēns "Apziņa un dzīve" 

Ekonomika - kapitālistiska,
Vai apmēram tā!
Bet, Apziņa - sociālistiska,
Dvēselē tā saglabājās!

Krievija jau kapitālā stāv,
Nīstamā, priekš iedzīvotāju vairākuma!
Taču, 37 gadus lidinās,
Gatavojas arī nometināšana!

Pie valsts stūres - mamons!
Jaunizcepti kapitālisti,
Sagrāba jau miljonus,
Priekš Krievijas viņi - statisti!

Viņi precīzi zin, kā dzīvot,
Aizmirsts socālisms un Sirdsapziņa!
Viņiem jauna dzīve sākās!
Nekādas Vēsts nevajag!

Piebarota gvarde sargā,
Dēli pret tēviem!
Pilsoņu karš nobriest,
No Krievijas galus neatradīsiet!

Briesmīgs laiks sākas!
Ārējā pasaule pret Krieviju!
Šodien Krievzemē dzīve - slogs!
Neviens par Viņas Misiju nezin!

Baznīca par Dievu nerunā!
Labākajā gadījumā par Pravieti!
Ap varu barojas rezultātā,
Aizmirsa, ka dzīve katram - liktenis!

Nav svarīgi kāds kuram apģērbs!
Iekšā vairumam būtība!
Priekš Dieva tie cilvēki nejēgas,
Nākamība nespīd nevienam!

Kapitālisms - ne priekš Krievijas!
Sociālisms galvās saknes laida!
Krievijai uz gadsimtiem sava Misija!
Uzbūvēt Jaunu formu!

Galvenais - cilvēka liktenis!
Kas bija un par ko kļūt grib?
Lēmums uz gadsimtiem noteiks,
 "Kā tērauds rūdījās"!

Cilvēks, kā Veseluma daļa,
Dievu sevī formē!
Nostāsts vēstī pēc jukām - Balts!
Kas Vēsturiskam rezultātam atbilst!

Svarīgi, lai Tauta pamostos!
No Diženas valsts atlika piedēklis!
Vajag, lai slieksnis izliektos,
Un Ellē nodevēji nokļuva!

Neatgriezt pagātnes kārtību,
Vara nevēlas Vienlīdzību!
Viņa savas vienības formē,
Nevienlīdzību pastiprinošas!

Krīze apogeju sasniedza,
Krievija ar cilvēci nullē nonāks!
Politiķi melš niekus,
Viņiem šķiet, ka mamons - parole!

Bet parole - ne nauda tā!
Nauda - pašapmāns bieži!
Dzīve ne skumju tīksme,
Dzīve priekš daudziem - migla!

Miglā diplomātija valda!
Pēc pricipa: "nenotverts - ne zaglis"!
Nav Zināšanu - viena hiromantija,
Cilvēki aiz žoga noslēpās!

Tikai no Debesīm redzams viss!
Redzams, kurš apmānīja un zaga!
Dzīve priekš viņiem neesība šķitīs,
Viņus varai ragainis kronēja!

Haoss Dvēselēs un uz Planētas!
Nākotne priekš cilvēkiem nesaprotama,
Kāds kabatā tur kalpu,
Bet kāds tūzi nākotnei!

Nav dzīves likumā un pēc izpratnēm!
Noteikumus vara pārsvītroja!
Tautai viss sen atņemts!
Viņai šķiet, ka pareizi viss!

Tumsa sabiezē - Gaismas nav!
Mijkrēslī "visi kaķi pelēki"!
Ir desmit Dieva Novēlējumi,
Galvenais priekš Krievijas pieņemt Ticību!

Āmen.
Tēvs Absolūts
22.07.18.

22.07.18. Quatrain  “Conscience and life”

The economy- is capitalist,
Or about like that!
But, Conscience- is socialist,
It preserved in the Soul!

Russia is already in capital,
Hated, for the majority of the population!
But, 37 years is hanging,
Prepared also settlements!

At the helm of the country- is mammon!
Newly capitalized capitalists,
Saved already millions,
For Russia they are- extras!

They know exactly how to live,
Forgotten Socialism and Consciousness!
For them a new life has come!
Don’t need any message!

The fed guard guards,
Sons against fathers!
Civil war is ripening,
From Russia you will not find the ends!

Terrible time is coming!
The External world against Russia!
Life in Russia today- is a burden!
Nobody knows about Her Mission!

The church doesn’t speak of God!
At the best case about the Prophet!
Feeds from power in the end,
Forgot, that life for everyone- is fate!

It doesn’t matter who what kind of clothes has!
Most of them have essence inside!
These people are ignorant for God,
The future doesn’t shine for anyone!

Capitalism- is not for Russia!
Socialism in the heads gave roots!
Russia has her own Mission for ages!
Line up the New form!

The main thing- is fate of human!
Who was and who want to be?
The decision will determine for ages,
“As the steel was tempered”!

Human, as part of the Whole,
It forms God in himself!
According to the legends after troubles- White!
What corresponds to the Historical outcome!

It’s important that the Nation wakes up!
From the Great country remained an appendage!
It’s necessary that the threshold is bent,
And the traitors fell into Hell!

Can’t return the order of the past,
Power doesn’t want Equality!
She forms her own units,
Increasing inequality!

The crisis reached its apogee,
Russia with humanity will come to zero!
Politicians carry nonsense,
It seems to them, that mammon- is the password!

But, the password- is not money!
Money often is self deception!
Life is not a negative sad,
Life for many- a fog!

Diplomacy reigns in the fog!
By the principle: “not caught- not a thief”!
No Knowledge- one palmistry,
People hid behind the fence!

Everything can see only from Heaven!
It’s clear, who cheated and stole!
Life for them will seem like a fable,
Horned crowned them on the power!

Chaos in the Souls and on the Planets!
Future is incomprehensible for people,
Someone is holding a jack in the pocket,
But, someone has an ace for the future!

There is no life in laws and notions!
The power crossed the Rules!
Everything has long been seized from Nations!
It seems to her, that everything is right!

Darkness thickens- there is no Light!
In the twilight “all cats are gray”!
There are ten Testaments of God,
The main thing for Russia is to accept the Faith!

Amen
Father Absolute
22.07.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko, intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /22.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /22.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 22.07.2018.

Skatījumu skaits: 177 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: