Galvenie » 2018 » Augusts » 22 » Vēsts: 22.08.18. Katrēns "Mīlestības sviras"
15:04
Vēsts: 22.08.18. Katrēns "Mīlestības sviras"

22.08.18 Катрен ​ “Рычаг Любви”​​

Методология определена,
Пора начинать действовать!
Большая задача выделена,
Нужно времени соответствовать!

Такой постановки вопроса,
Человечество ещё не знало!
Не было раньше опроса,
Небеса никого не звали!

Теперь определено окончательно,
Часть России готова к действию,
Отнеситесь к словам внимательно,
Нельзя продолжать бездействие!

Знания даны в полном объёме!
Есть объяснение голограммы!
Вы уже «в дверном проёме»,
До Нового Мира остались граммы!

Дверь в «Завтра» открывать надо,
«Без страха и без упрёка»,
Бог убрал с пути все препятствия,
Вас людьми-Богами уже нарёк!

Осознайте Момент Истории!
История такого не знала!
Вы люди совсем другой категории,
Стоите у Моего Причала!

Осталось собрать четвёртый!
Не осложняйте себя контролем,
Я, Сам набираю в Вере твёрдых,
И сам раздаю всем роли!

Важнейшая роль – Равенство!
Это – Главный Канон Вечности!
Очень важно и Любви главенство!
Ведь «вместе» они – Бесконечность!

Начинайте Полёт – не ошибётесь!
Кто был врагом – станет другом!
Вы в Духе самостоятельно разберётесь,
Что есть квадратура круга!

Россия вас, конечно, поддержит!
Она любила всегда Первых!
Веками Сердце в Любви держит,
Поймёт, что важнее всего Вера!

Продолжайте свои Посылы!
Пространство меняется быстро!
В Посыле содержится Бога Замысел,
Открыть для людей «Утро»!

«Утро» в Душе у каждого!
Люди заждались «Завтра»!
Посылы Любви – очень важно,
В них для людей Бога Правда!

Планета меняет свой галс!
У вас появился рычаг!
Пифагор Планету не спас,
Ваша Любовь сделает шаг!

Главное, Планету качнуть,
Сдвинуть Ось положения!
В Душу к себе заглянуть,
И увидеть Любви извержение!

Вы в Посылах несёте Любовь,
Информация проникает в тело,
Её к каждой клетке разносит кровь,
Человек в Любви – человек Света!

Всё понятно и время подходит,
Преображение, несмотря ни на что,
Тьма постепенно уходит,
Мир принимает ваше тепло!

Осталось добрать все ряды!
Это все понимают люди!
Россия заждалась теплоты,
Вы сделали – Шестой прелюдию!

Аминь.
Отец Абсолют
22.08.18

 

Vēsts: 22.08.18. Katrēns "Mīlestības sviras"

Metodoloģija noteikta,
Laiks sākt darboties!
Liels uzdevums izvirzīts,
Ar laiku saskanēt vajag!

Tādu jautājuma uzstādījumu,
Cilvēce vēl nezināja!
Aptaujas agrāk nebija,
Debesis nevienu nesauca!

Tagad noteikts galīgi,
Daļa Krievijas gatava darbībai,
Izturaties pret vārdiem uzmanīgi,
Turpināt bezdarbību nedrīkst!

Zināšanas dotas pilnā apmērā!
Ir hologrammas paskaidrojums!
Jūs jau "durvju ailē",
Līdz Jaunajai Pasaulei atlika grami!

Durvis "Rītdienā" atvērt vajag,
"Bez bailēm un bez pārmetumiem",
Dievs visus šķēršļus no ceļa novāca,
Jūs par cilvēkiem-Dieviem jau nosauca!

Apzinaties Vēstures Momentu!
Vēsture ko tādu nezināja!
Jūs cilvēki gluži citas kategorijas,
Pie Manas Piestātnes stāvat!

Atlika savākt ceturto!
Nesarežģījiet sevi ar kontroli,
Es, Pats izraugos Ticībā stipros,
Un pats visiem lomas izdalu!

Svarīga loma - Vienlīdzība!
Tas - Mūžības Galvenais Kanons!
Ļoti svarīga arī Mīlestības virskundzība!
"Kopā" taču viņi - Bezgalība!

Sāciet Lidojumu - nekļūdīsieties!
Kurš ienaidnieks bija - kļūs draugs!
Garā jūs skaidrībā tiksiet patstāvīgi,
Ka apļa kvadratūra ir!

Krievija jūs, protams, atbalstīs!
Viņa Pirmos mīlēja vienmēr!
Sirdi Mīlestībā tur mūžīgi,
Sapratīs, ka vissvarīgākā Ticība!

Turpiniet savus Vēstījumus!
Telpa mainās ātri!
Vēstījuma saturā Dieva Nodoms,
Priekš cilvēkiem "Rītu" atvērt!

"Rītu" Dvēselē katram!
Cilvēki pārgaidījās "Rītdienu"!
Mīlestības Vēstījumi - ļoti svarīgi,
Tur priekš cilvēkiem Dieva Taisnība!

Planēta maina savu galsu!
Jums parādījās svira!
Pitagors Planētu neglāba,
Soli spers jūsu Mīlestība!

Galvenais, Planētu sašūpot,
Ass stāvokli izkustināt!
Dvēselē savā ieskatīties,
Un ieraudzīt Mīlestības izvirdumu!

Jūs Vēstījumos Mīlestību nesat,
Informācija ķermenī iekļūst,
To līdz katrai šūnai asinis aiznes,
Cilvēks Mīlestībā - Gaismas cilvēks!

Viss saprotams un laiks tuvojas,
Pārveidošana, neskatoties ne uz ko,
Tumsa pakāpeniski aiziet,
Pasaule jūsu siltumu pieņem!

Atlika aizpildīt visas rindas!
To visu cilvēki saprot!
Krievija siltumu pārgaidījās,
Jūs paveicāt - Sestās prelūdiju!

Āmen.
Tēvs Absolūts
22.08.18.

22.08.18. Quatrain “The lever of Love”

The methodology is defined,
It’s time to start acting!
A big task is highlighted,
It takes time to match!

This foundation of the question,
Humanity didn’t know yet!
It was not before the poll,
Heaven didn’t call anyone!

Now it’s finally determined,
Part of Russia is ready for action,
Treat the words carefully,
Can’t continue inactivity!

Knowledge is given in full!
There is an explanation of hologram!
You are already in “a door way”,
Grams remained till the New World!

The door to “Tomorrow” should be opened,
“Without fear and without reproach”,
God has removed all obstacles from the path,
Called you already humans- Gods!

Realize the Moment of History!
History didn’t know like this!
You are people of completely different category,
Stand at My Pier!

It remains to collect the fourth!
Don’t complicate yourself with control,
I, by Myself, am selecting the firm ones in Faith,
And I give the role to everyone!

The most important role- is Equality!
This is- the Main canon of Eternity!
It’s very important also supremacy of Love!
After all “together”- they are Infinity!

Start Flight- you will not make mistake!
Who was the enemy- will become a friend!
You will understand in the Spirit by yourself,
That there is a squaring of the circle!

Russia, of course, will support you!
She always loved the First ones!
The Heart hold in Love for centuries,
Will understand, that Faith is the most important!

Continue your Messages!
The Space is changing fast!
The Message contains God’s Purpose,
Open for people “Tomorrow”!

“Morning” in the Soul of everyone!
People waited for “Tomorrow”!
The Messages of Love- are very important,
In them are God’s Truth for people!

The Planet is changing her tack!
You have a lever!
Pythagoras didn’t save the Planet,
Your Love will make a step!

The main thing is to swing the Planet,
Shift the position of Axis!
To look in your Soul,
And to see the eruption of Love!

You lead the Love in Messages,
Information penetrates the body,
It carries blood till every cell,
Human in Love- is human of Light!

Everything is clean and the time is coming,
Transformation, doesn’t matter what,
Darkness gradually disappears,
The World takes your warmth!

It’s remain to get all the rows!
This is understood by all people!
Russia was waiting for warmth,
You did- the prelude of the Sixth!

Amen
Father Absolute
22.08.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /22.08.2018
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /22.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 22.08.2018.

Skatījumu skaits: 149 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: