Galvenie » 2017 » Septembris » 22 » Vēsts: 22.09.17. Katrēns "Kādēļ izvēlēta Krievzeme?" - *
21:21
Vēsts: 22.09.17. Katrēns "Kādēļ izvēlēta Krievzeme?" - *

Vēsts: 22.09.17. Katrēns "Kādēļ izvēlēta Krievzeme?" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(49) Senvēstule 2010. gada 22.aprīlī / *(49) Древнеписьмо 22 апреля 2010 года, публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/49_senvestule_2010_gada_22_qprili/2013-02-20-428 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

22.09.17. Катрен "Почему выбрана Русь?"………………………………Quatrain "Why Russia is not chosen?"

Вы не задавали вопроса, .................Jūs neuzdevāt jautājumu, ………......You didn't ask a question,
Почему выбрана Русь! ..................... Kādēļ Krievzeme izvēlēta!.................Why Russia is chosen!
Почему никто и не спросит, ..............Arī nejautās neviens kādēļ,……….....Why no one will ask
Отчего ничего не боюсь? ................. Kālab nebaidos ne no kā?.................Why am I not afraid of anything?

Конечно, Создатель знает, ...............Protams, Radītājs zin,……………......Of course, the Creator knows,
Что будет Сегодня и Завтра! ........... Kas būs šodien un Rītdien!................What will be today and Tomorrow!
Создатель людей понимает, ........ Radītājs cilvēkus saprot,…………...The Creator understands people,
И точно знает, в чём Правда! ...........Un precīzi zin, kur Taisnība!................And knows exactly, what is Truth!

История Руси идёт от Истоков! ....Krievzemes vēsture iet no Sākotnēm!..The history of Russia comes from the Origins!
Первая страна - Тартария! .............Pirmā valsts - Tartārija!......................The first country- Tartarus!

Божественные сошлись потоки, .......Dievišķās straumes saplūda,…………..Divine streams converged,
На одной территории! ....................... Uz vienas teritorijas!.............................In one territory!

Было Единение в Духе! ....................Bija Vienošanās Garā!...........................There was Unity in the Spirit!
Было Единство цели! ........................Bija mērķa Vienotība!.............................There was Unity of purpose!
От Плоти дойти до Духа, ................. No Miesas līdz Garam aiziet,……….......From the Flesh to reach the Spirit,
Задание Боги имели! ........................Dieviem uzdevums bija!..........................The task of God had!

Сейчас трудно понять людям, ......Tagad cilvēkiem grūti saprast,……………Now it's difficult for people to understand,
Что Первыми были Боги, .......... Ka Dievi bija Pirmie, ………………….....That the First were Gods,
Они были Великой прелюдией, .....Viņi bija Dižena prelūdija,………………....They were a Great prelude,
Перехода людей в Боги! .................Cilvēku pārejai Dievos!.............................The transition of people to Gods!

Великий эксперимент Неба! .......... Varenais Debesu eksperiments!...........Experiment of Great Heaven!
Смогут ли люди дорасти до Богов?.Vai spēs cilvēki izaugt līdz Dieviem?.Will be people able to grow to the Gods?

Оказалось серьёзной проблемой,.... Izrādījās nopietna problēma,…………...…It turned out to be a serious problem,
Сознание не подросло в итоге! .........Rezultātā Apziņa nepaaugās!...................Consciousness didn't grow up at result!

Человек приспособился к плоти, ....Cilvēks miesai pielāgojās,………………Human has adapted to the flesh,
Материя стала целью! ..................... Matērija kļuva mērķis!...........................Matter has become a target!
Религии стали вроде, ........................Reliģijas kļuva līdzīgas,…………...…...Religions become similar,
Вместо Веры - поверьем! .................Ticības vietā - ticējumam!.....................Instead of Faith- believe!

За тысячелетия обман сроднился,..Tūkstošgados apmāns saradojās,…......For Millennium deception has become akin,
Кровью проник в Сознание, .............Ar asinīm Apziņā iekļuva,……...………..Blood penetrated into Consciousness,
Человек религии покорился, ............Cilvēks reliģijām savaldzinājās,………...A human submitted to religions,
Сложилось в Душе понимание! .......Dvēselē saprašana izveidojās!...............There was an understand in the Soul!

Что Спаситель важнее Бога, ............Ka Glābējs svarīgāks par Dievu,………..That Savior is more important than God,
Что он решает и судьбы, ..................Ka viņš arī likteņus lemj,……………..…..That he decides also fate,
Что к Храму одна дорога, .................Ka uz Templi viens ceļš,…………...……..That there is one road to Temple,
Главное молиться как бы! .................Galvenais lūgties it kā!.............................The main thing is to pray like

Вера стала традицией, .................... Ticība kļuva tradīcija,……………………....Faith has become a tradition,
Общего не имеющая, с Верой! .........Kopēja neesoša, ar Ticību!.......................There has nothing common with Faith!
Она определена границами, ............Tā robežām noteikta,…………………….…It is defined by boundaries,
По существу стала поверьем! ...........Pēc būtības ticējums kļuva!.......................In fact, began to believe!

Поверье - смесь Веры с неверием, Ticējums - Ticības ar neticību sajaukums,.Belief- a mixture of Faith with unbelief,
Всё переплелось в жизни, .................. Viss dzīvē savijās,…………………………….Everything is intertwined in life,
Человеческое доверие, ...................... Cilvēciskā uzticība,…………………………….Human trust,
Обернулось рабством - не жизнью!.....Pārvērtās verdzībā - ne dzīvē!.......................Turned into slavery- not life!

Люди приспособились ко лжи! ..........Cilvēki meliem piemērojās!.............................People have adapted to lies!
Созданы институты власти! ............. Radīti varas institūti!........................................Institutes of power has been created!
Главное, управление держи, ............Galvenais, virzienu turi,………………………...The main thing is, keep control,
Религиями разной масти! ..................Dažādu sugu reliģijām!....................................Religions of different suit!

Люди разбежались по идеологиям,..Cilvēki izklīda pa ideoloģijām,………………..People flied to ideologies,
От Христа до коммунизма! .............. No Kristus līdz komunismam!........................From Christ to Communism!
Религии - пример уже патологии, .....Reliģijas - jau patoloģijas piemērs,…………..Religions- already examples of pathology
Люди пробовали все виды «измов»!.Cilvēki mēģināja visu veidu "ismus"!..............People have tried all kinds of "isms"!

Россия - прошла всё! ........................ Krievija - visu izgāja!.......................................Russia- has passed all!
Пролиты моря крови! .........................Asiņu jūras izlietas!.........................................Spills of the blood sea!
Доказывали всегда своё, ...................Vienmēr savu pierādīja,………………………..Always proved their own,
Убивая родных по крови! ...................Nogalinot radus pēc asinīm!............................Killing relations by blood!

В Союзе идеология была - превыше,.Savienībā ideoloģija bija - visaugstāk,…...There was ideology in the Union- most high,
Сформировался человек советский, ..Noformējās padomju cilvēks,……………..A Soviet human was formed,
Человек-Бог из Союза не вышел, ...... Cilvēks-Dievs no Savienības neizgāja,…..A human-God didn't come out from the Union,
А вышел безбожник светский! ............ Bet izgāja bezdievis laicīgs!.......................And ungodly human went out to be secural!

В Европе порядок безбожия, ..............Eiropā bezdievības kārtība,………….....…In Europe the order of godlessness,
Все заняты плотью, материей, .......... Visi ar miesu, matēriju aizņemti,…………..All are engaged with flesh and matter,
Никто не услышит голоса Божьего, ....Neviens nedzirdēs Dieva balsi,……………No one will hear the voice of God,
Только Россия одна - не потеряна!.Tikai Krievija viena - nezaudēta!..............Only Russia is one- not lost!

Россия - перекрёсток мнений! .............Krievija - viedokļu krustceļš!....................Russia- crossroad of opinions!
Кровавая битва за лидерство! ............ Asiņaina kauja par vadību! ……………...Bloody battle for leadership!
Нет необходимого в стране Единения,.Nav valstī nepieciešamās Vienošanās,..There is no necessary Union in the country,
Сегодня у руля «питерство»! ............... Šodien pie stūres "pestelis"!...................Today at the helm "peter"!

Завтра ожидается власть Новая! .... Rīt vara Jauna gaidāma!........................Tomorrow is expected the New power!
По-прежнему без Создателя, .............Kā iepriekš bez Radītāja,…………….....As before without Creator,

Это только внешняя обнова, .................Tas tikai ārējais atjaunojums,………….....This is only an external update,
Основа российского обывателя! ...........Krievijas mietpilsoņa pamats!...................The basis of Russian philistine!

Россия выбрана - образец нестабильности!.Krievija iztaudzīta - nestabilitātes paraugs!..Russia is chosen- a model of instability!
Ни в Материи, и, конечно, ни в Духе! ... Ne Matērijā, un, protams, ne Garā!..........Neither in Matter, and, of course, not in Spirit!
Разногласия в Душах обильные. .......... Domstarpības Dvēselēs bagātīgas………Disagreements in Souls are abundant,
И абсолютная в Духе разруха! .............. Un Garā absolūts sabrukums!..................And absolute destruction in the Spirit!

Но, в Хаосе виден порядок! ..................Taču, Haosā kārtība redzama!...................But there in Chaos, the order is visible!
Главное, принять Создателя, ...............Galvenais, Radītāju pieņemt,………………The main thing is to accept the Creator,
Прекратятся все беспорядки, ...............Izbeigsies visas nekārtības,………………..All riots will cease,
Русь забудет судьбу обывателя! .......... Krievzeme aizmirsīs mietpilsoņa likteni!....Russia will forget the fate of philistine!

Аминь. .................................................... Āmen…………………………………..……..Amen
Отец Абсолют. ....................................... Tēvs Absolūts……………………….……….Father Absolute
22.09.17 .................................................. 22.09.17…………………………...…………22.09.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.09.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.09.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /22.09.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /22.09.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 22.09.2017., papildināts angļu valodā 27.09.2017.

Skatījumu skaits: 265 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: