Galvenie » 2018 » Septembris » 22 » Vēsts: 22.09.18. Katrēns "Pie pēdējās svītras"
19:30
Vēsts: 22.09.18. Katrēns "Pie pēdējās svītras"

22.09.18 Катрен “У последней черты”

У последней черты Планета!
У последней черты люди!
Сегодня сказать можно смело,
В Новую мерность – прелюдия!

Всё зависит от человека,
Было дано Право выбора,
Не использовали это в веках,
Даже не было разговора!

Люди жили под гнётом,
Неправильных представлений,
Рабским пропахли потом,
Рабство стало явлением!

Бог предложил Равенство,
Но, не услышали люди,
Идеология была Папства,
Фальшивая была мелодия!

Пятая раса потеряла всё!
Нет преемственности событий,
Вместо, «с Богом» – стало «моё»,
Совесть и Честь – забыты!

Всё, что было от Бога,
Люди позабыли совсем!
Рабство в Духе – печальный итог,
Неприемлемый уже никем!

Черта определена временем!
Закончился Солнечный год,
Жизнь обернётся бременем,
Не изменить Истории ход!

Люди продолжают сражение,
За передел территории,
Мамоне теперь служение,
Не изменить в Душе акваторию!

В Душах людей – нет погоды!
Барометр говорит: «смог»!
Ожидаются в Духе невзгоды,
С Богом невозможен торг!

Теперь всё свалили в кучу,
Нет Нравственности и Морали!
Над человечеством чёрные тучи!
Власти людей обокрали!

Люди сами дали согласие!
На рабское положение!
Проявлено единогласие,
И к мамоне почтение!

Последняя черта проявлена,
Кризис набрал обороты,
Начало Конца – было явлено!
Для неверия не будет брода!

Третья идёт – Мировая!
Нет прямого пока сражения,
Можно называть её: деловая,
Мамона – там выражение!

Нет правых и нет виноватых!
Мамоны наблюдается оккупация!
Много бедных, но мало богатых,
Война – это Тьмы акция!

Нет Веры и Бога – в Душах!
Жизнь развернулась наоборот!
Люди Бога в себе не слышат,
Это губительный разворот!

Разворот ровно – «обратно»!
В дебри ветхого времени,
Бог отвечает всем адекватно,
Жизнь такая будет бременем!

Последняя черта – близко!
Не остановить процесс эволюции,
Мамона опустила людей низко,
Социальной нет революции!

Народы пойдут за Россией,
Пойдут по пути к Богу,
Их встретит у Порога Мессия,
Укажет людям дорогу!

Учителя Духа почти готовы!
Они давно знают: «как»!
Октаэдр будет Основой,
Свет, конечно, победит мрак!

Аминь.
Отец Абсолют
22.09.18

 

Vēsts: 22.09.18. Katrēns "Pie pēdējās svītras"

Pie pēdējās svītras Planēta!
Pie pēdējās svītras cilvēki!
Šodien var teikt droši,
Jaunajā dimensijā - prelūdija!

Viss no cilvēka atkarīgs,
Bija dotas izvēles Tiesības,
Neizmantoja gadsimtos tās,
Pat runas nebija!

Cilvēki jūgā dzīvoja,
Priekšstatu nepareizu,
Verdziskos sviedros sasmaka,
Verdzība parādība kļuva!

Dievs Vienlīdzību piedāvāja,
Taču, neizdzirdēja cilvēki,
Pāvesta ideoloģija bija,
Neīsta bija melodija!

Piektā rase zaudēja visu!
Nav notikumu pēctecības,
Vietā, "ar Devu" - kļuva "mans",
Sirdsapziņa un Gods - aizmirsti!

Visu, kas bija no Dieva,
Aizmirsa cilvēki pavisam!
Verdzība Garā - bēdīgs rezultāts,
Nepieņemts vairāk nevienam!

Svītra laika noteikta!
Saules gads beidzās,
Dzīve slogā apgriezīsies,
Vēstures gaitu neizmainīt!

Cilvēki turpina cīņu,
Par teritorijas sadalīšanu,
Mamona kalpošana tagad,
Dvēselē akvatoriju neizmainīt!

Cilvēku Dvēselēs - laikapstākļu nav!
Barometrs saka: "varēja"!
Likstas sagaidāmas Garā,
Ar Dievu tirgus neiespējams!

Visu tagad kaudzē sagāza,
Nav Tikumības un Morāles!
Virs cilvēces melni mākoņi!
Varas cilvēkus apzaga!

Cilvēki paši deva piekrišanu!
Verdziskam stāvoklim!
Izpausta vienprātība,
Un cieņa mamonam!

Pēdējā svītra izpausta,
Krīze apgriezienus palielina,
Beigu Sākums - paziņots bija!
Priekš neticības brasla nebūs!

Trešais notiek - Pasaules!
Nav pagaidām tiešas cīņas,
Var to nosaukt: darījumu,
Mamons - izteiksme tur!

Nav taisno un nav vainīgo!
Mamona okupācija vērojama!
Daudz nabadzīgo, bet maz bagāto,
Karš - tā Tumsas akcija!

Nav Ticības un Dieva - Dvēselēs!
Dzīve pagriezās otrādi!
Cilvēki Dievu sevī nedzird,
Tas postošs pagrieziens!

Pagrieziens tieši - "atpakaļ"!
Senlaiku džungļos,
Dievs visiem atbild adekvāti,
Dzīve tāda būs slogs!

Pēdējā svītra - tuvu!
Evolūcijas procesu neapturēt,
Mamons nolaida cilvēkus zemu,
Sociālās revolūcijas nav!

Tautas aiz Krievijas ies,
Pa ceļu pie Dieva ies,
Viņus pie Sliekšņa Mesija sagaidīs,
Ceļu cilvēkiem norādīs!

Gara Skolotāji gandrīz gatavi!
Sen viņi zin: "Kā"!
Pamats būs Oktaedrs,
Gaisma, protams, uzvarēs tumsu!

Āmen.
Tēvs Absolūts
22.09.18.

22.09.18.Quatrain  “At the last line”

Planet is at the last line!
People are at the last line!
Today can say safely,
In the New dimension- prelude!

It all depends on the human,
It was given the Right to chose,
Didn’t use it for centuries,
There was not even conversation!

People lived in the yoke,
Misconceptions,
Smelled in slave sweat,
Slavery has become a phenomenon!

God offered Equality,
But, people didn’t hear,
There was the ideology of Papacy,
Melody was fake!

The Fifth race has lost everything!
There is no continuity of events,
Instead “with God”- became “mine”,
Conscience and Honor- forgotten!

All that was from God,
People have forgotten completely!
Slavery in the Spirit- the sad result,
Already unacceptable by anyone!

The line is defined by time!
The year of sun finished,
Life will turn into a burden,
Don’t change the course of History!

People continue the battle,
For the redistribution of territory,
Now is mammon’s ministry,
Don’t change the water area in the Soul!

In the Souls of people- there is no weather!
The barometer says: “could be”!
Adversity in the Spirit is expected,
With God bargaining is impossible!

Now everything is piled up
No Virtue and no Moral!
Black clouds over the humanity!
The authorities have robbed the people!

People have agreed by themselves!
On slave position!
Unanimity is manifested,
And honor to mammon!

The last line is manifested,
The crisis has gained momentum,
The Beginning of the end- was revealed!
There will be no ford for unbelief!

The third is coming- World!
There is no direct battle yet,
Can call it: business,
Mammon- there is an expression!

There are no right and no guilty!
Occupation of mammon observed!
Many poor, but few rich,
War- is action of Darkness!

No Faith and God- in the Souls!
Life turned the other way around!
People don’t hear God inside themselves,
This is disastrous turn!

Spread exactly- “back”!
In the wild of old time,
God answers to all adequately,
Such a life will be a burden!

The last line- is near!
Don’t stop the process of evolution,
Mammon lowered people low,
There is no social revolution!

Nations will follow Russia,
Will go on the road to God,
They will be met at the Threshold by the Messiah,
Will show the way to people!

The teachers of the Spirit are almost ready!
They knows long ago: “How”!
Octahedron will be the basis,
Light, of course will win darkness!

Amen
Father Absolute
22.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /22.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /22.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 22.09.2018.

Skatījumu skaits: 113 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: