Galvenie » 2017 » Oktobris » 22 » Vēsts: 22.10.17. Katrēns "Vienlīdzība" - *
19:45
Vēsts: 22.10.17. Katrēns "Vienlīdzība" - *

Vēsts: 22.10.17. Katrēns "Vienlīdzība" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(JD) "Uzmanības mirklis!", publicēta: http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_uzmanibas_mirklis/2013-10-03-817 ; на русском языке: *(НР) "Миг мнимания!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/nr_mig_vnimnija/2017-10-12-2660 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

22.10.17 Катрен "Равенство"………………………………………………………………Quatrain "Equality"

Мне не всё равно, но важнее всего Русь!.Man nav vienaldzīgi, bet par visu svarīgāka Krievzeme!.I don't care, but Russia is more important!
Ибо ей начинать преображение! ..............Jo viņai jāsāk pārveidošana!....................She have to start transformation!
Сегодня, Я обсуждать Мир не берусь, .....Šodien, Pasauli apspriest Es neņemos,...Today I don't presume to discuss the World,
Важнее в России движение! ..................... Krievijā svarīgāka kustība!.......................The movement is more important in Russia!

Россия классическая неинтересна! ........Klasiskā Krievija neinteresanta!.................Classical Russia is not interesting!
Полное подобие капитализма! ................Pilnīga kapitālisma līdzība!........................A complete semblance of capitalism!
Россия для будущего полезна, ................Priekš nākotnes Krievija derīga,…………..Russia is useful for the future,
Как отказ от всех "измов"! ........................Kā atteikšanās no visiem "ismiem"!............As a rejection of all "isms"!

Необходима Новая модель! .....................Nepieciešams Jauns modelis!..................A New model is needed!
Которая понравилась бы в Мире! ............Kas Pasaulē patiktu!.................................What would like the World!
Вертикальная карусель, ...........................Vertikāls karuselis,…………………………Vertical carousel,
Предтеча Новой Пальмиры! .....................Jaunās Palmīras priekštecis!....................Forerunner of New Palmyra!

Не может существовать государство, .....Nevar eksistēt valsts,……………………..There can't be a state,
Если все "пофигисты"! ..............................Ja visi "pofigisti"!......................................If all are "nihilists"!
Нужно включить Богов - это Дарство, .....Dievus iesaistīt vajag - tā Velte,………….It's necessary to include the Gods- it is Gift,
А, значит, новые активисты! .....................Bet, tātad, jauni aktīvisti!..........................So, therefore, new activists!

Каждый, до низа должен понять, ...........Katram, līdz apakšai jāsaprot,………....Everyone must understand till down
Что судьба в руках каждого! ...................Ka liktenis katra rokās!...........................That fate is in everyone's hands!
Человек должен принять, .......................Cilvēkam vajag pieņemt,………………...A human must accept,
Что судьба страны для каждого важная! .Ka valsts liktenis svarīgs katram!.........That the fate of the country important for each one!

Нужно выстраивать не вертикаль власти,.Vajag izveidot ne varas vertikāli,….....It's necessary to build not a vertical power,
Это проверенная утопия! ........................Tā pārbaudīta utopija!.............................This is a proven utopia!
А, горизонталь и никакой масти, ............Bet, horizontāli un nekādas sugas,……..But, horizontal and no any suit,
Где все в одной "филармонии"! ..............Kur visi vienā "filharmonijā"!....................Where all in one "philharmonic"!

Единое целеполагание - гарант успеха! .Viens mērķnodoms - panākumu garants!.One target setting- is the guarantor of the success!
Ни один "изм" не подходит! ......................Neviens "isms" neder!...............................No one "ism" is suitable!
"Изм" скорее для всех помеха, ................"Isms" visdrīzāk priekš visiem traucējums,."Isms" is more possible a belief for all,
Ибо общая ответственность уходит! .......Jo kopējā atbildība pazūd!.........................Because common responsibility goes away!

Для России Я подготовил Сценарий! .....Prieš Krievijas Es sagatavoju Scenāriju!...I prepared a Scenario for Russia!
Народное управление! ............................Tautas vadība!...........................................People's government!
Если Единый глоссарий, .........................Ja Vienots glosārijs,………………………..If the United glossary,
Значит, Единое мировое явление! ..........Tātad, Vienota pasaules parādība!...........Hence, a United World phenomenon!

Нет ничего важнее, если заинтересованы люди!.Nav nekā svarīgāka, ja cilvēki ieinteresēti!.There is nothing more important, if people are interested!
Нужно вернуться к Истокам! .....................Pie Sākotnēm atgriezties vajag!...................It's necessary to return to the Origins!
Сегодня, Великая для Мира прелюдия, ...Šodien, priekš Pasaules Varena prelūdija, .Today, the Great prelude for the World,
Не людские, а Божественные потоки! ......Ne cilvēciskās, bet Dievišķās plūsmas!.......Not human, but Divine flows!

В этом случае нет смысла во власти! .......Šinī gadījumā nav jēgas varai!...................In this case, there is no sense in power!
Власть узурпация Свободы! .......................Vara Brīvības uzurpācija!...........................The power of usurpation of Freedom!
Не понадобится никакой масти, .................Nebūs nepieciešamas nekādas sugas,…..It will not need any suit,
Главное гармонизация Духовной погоды! .Galvenais Garīgā noskaņojuma harmonizācija!.The main thing is the harmonization of spiritual weather!

Нет Идеи важнее Равенства! .......................Nav Idejas svarīgākas par Vienlīdzību!.......No Idea is more important than Equality!
Когда все отвечают за каждого! ...................Kad visi atbild par katru!..............................When everyone is responsible for everyone!
Нет ни в чём персонального главенства, .....Nav nekādas personālās virskundzības,....There is no personal leadership,
Равенство перед Богом самое важное! .......Vienlīdzība Dieva priekšā pati svarīgākā!....Equality front of the God most important!

Пусть предлагают что-то политики! ............Lai ko piedāvātu politiķi!.................................Let offer something to politicians!
Не спасёт узость мышления! ......................Neglābs domāšanas šaurība!.........................The narrowness of thinking will not save!
Не спасёт и поддельная аналитика, ...........Neglābs arī viltota analīze,…………………....Will not save also fake analytic,
Главное, единое во всём поведение! .........Galvenais, visā vienota uzvedība!..................The main thing in all is united behavior!

Россия ближе всего к решению! ...................Krievija risinājumam vistuvāk!.................Russia is the closest to solution!
Пассионарность - Её преимущество! ...........Pasionaritāte - Viņas priekšrocība!.........Passionarity- her advantage!
В Народе сохранились основы поведения, .Tautā uzvedības pamati saglabājās,…...The foundations of behavior are safe in nation,
Когда все вместе и нет интереса к имуществу!.Kad visi kopā un intereses par īpašumu nav!.When all together and there is no interest in property!

Россия готова одна вписать в жизнь равенство!.Krievija gatava viena ierakstīt dzīvē vienlīdzību!.Russia is ready to enact equality alone in the life!
Создатель предлагает идеологию! ............Radītājs ideoloģiju piedāvā!........................The Creator offers the ideology!
За бортом остаётся неравенство! .............Aiz borta nevienlīdzība paliek!.....................There is inequality left overboard!
Для Мира - это патология! ..........................Priekš Pasaules - tā pataloģija!...................For the World- it's pathology!

Внутри России ещё солидарность! ..........Krievijas iekšienē vēl solidaritāte!.........Inside Russia there is still solidarity!
Ибо в Духе только одна Родина! ..............Jo Garā tikai viena Dzimtene!...............Because in the Spirit there is only one Motherland!
Людей спасёт актуальность, .....................Cilvēkus glābs aktualitāte,……………..People will be saved by urgency,
Если есть решение - страна не уродина! .Ja ir lēmums - valsts ne neglītums!......If there is a solution- the country is not ugly!

Назовите Россию, как можете! .................Sauciet Krieviju, kā variet!......................Call Russia as you can!
Но, в основе Свободы суть! .....................Taču, Brīvības būtība pamatā!.................But, at the heart of Freedom is the essence!
Создатель всегда поможет! ......................Radītājs palīdzēs vienmēr!......................The Creator will always help!
Если Единый для всех путь! .....................Ja priekš visiem ceļš viens!.....................If there is One way for all!

Повторяю, Идея - простая! ........................Atkārtoju, Ideja - vienkārša!.....................I repeat, the Idea- is simple!
Все равны перед Богом! ............................Visi Dieva priekšā vienlīdzīgi!..................Everyone is equal front of the God!
И жива бы страна Родная, .........................Un dzīva zeme Dzimtā,……………..……And the country would be alive,
Преображение - Великий итог! ..................Pārveidošana - Lielais rezultāts!..............Transformation- is Grand result!

Приготовьтесь говорить об Идее! .............Sagatavojaties runāt par Ideju!...............Prepare to talk about Idea!
Все равны, ибо Едины! ..............................Visi vienlīdzīgi, jo Vienoti!........................All are equal, because United!
Россия, конечно, не панацея, ....................Krievija, protams, ne panaceja,…....……Russia, of course, not panacea,
Но, она и непобедима! ...............................Bet, viņa arī neuzvarama!.......................But, she is also invincible!

Главный лейтмотив - Равнение! ..............Galvenais vadmotīvs - Līdzināšanās!.......The main theme- to be Equal!
В руках у всех и у каждого! .......................Rokās visu un katra!.................................In the hands of everything and everyone!
Россия начинает путь к управлению, .......Krievija sāk ceļu uz vadību,……………….Russia begins the way to government,
Равенство - это самое важное! .................Vienlīdzība - tas pats svarīgākais!............Equality- is the most important!

Аминь. .........................................................Āmen………………………………………..Amen
Отец Абсолют. ............................................Tēvs Absolūts……………………………....Father Absolute
22.10.17 .......................................................22.10.17………………………………….....22.10.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.10.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 25.10.2017
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.10.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /22.10.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /22.10.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatvoja Eslauma 22.10.2017., papildināts angļu valodā 25.10.2017.

Skatījumu skaits: 361 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: