Galvenie » 2017 » Novembris » 22 » Vēsts: 22.11.17. Katrēns "Lomas izdalītas" - *
22:38
Vēsts: 22.11.17. Katrēns "Lomas izdalītas" - *

Vēsts: 22.11.17. Katrēns "Lomas izdalītas" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Daudz laimes!" / *(Н) "Желаем счастья!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_daudz_laimes/2014-06-01-1102 , и находки:http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page4 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=89 ; для знающих видео МЫ В ВЕЧНОСТИ: http://spekavots.ucoz.ru/forum/18-106-1 ) 
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

22.11.17 Катрен "Роли розданы"…………………………………………Quatrain "Roles handed out"

Первые роли розданы, ................. Pirmās lomas izdalītas, ……………..The first roles were distributed,
Сколько фальши и фарса, ........... Cik daudz liekulības un farsa,……….How much falsehood and farce,
Для будущего не оправдано, ....... Priekš nākotnes neattaisnota,…….....For the future is not justified,
Спектакль напрасный! ................. Izrāde veltīga!......................................The performance is in vain!

Ни для России, ни для народа,.Ne priekš Krievijas, ne priekš tautas,…Neither for Russia, not for nation,
Ничего этого не надо, .................Nekā tāda nevajag, …………………...….Nothing like that is necessary,

Демократии псевдо парад, ...........Demokrātijai pseido parāde,…………..…..Democracy pseudo parade,
Для мамоны - это отрада! .............Priekš mamona - tā līksme!.......................For mammon- this is comfort!

Можно сказать последний парад!...Var teikt parāde pēdējā!...........................Can say the last parade!
Спектакль обречён на провал, ...... Neveiksmei nolemta izrāde,………..……The performance is doomed to failure,
Последние «снеги», Весенний наряд,.Pēdējie "sniegi", Pavasara tērps,…….The last "snow", Spring outfit,
Океанский встаёт вал! ..................Ceļas okeāniska banga!........................The ocean shaft rises!

Можно играть и не думать, ............. Var spēlēt un nedomāt,………………….Can play and not think,
Не гоже для Президента, .............. Priekš Prezidenta neder, ……..……....Not worse for the President,
В голове у России дума, ...................Krievijai galvā doma,………………….....Russia has an Idea in mind,
Какой необходим эксперимент? ......Kāds eksperiments nepieciešams?.........What experiment is needed?

Эксперимент нужен, сразу не будет!.Eksperiments vajadzīgs, nebūs tūliņ!.....An experiment is needed, not immediately!
У Природы не осталось времени, .... Dabai laika neatlika,……………………..Nature has no time left
Белые «снеги» задуют, ....................Baltie "sniegi" uzvējos,……………......White "snow" blow out,
Отпущено на раздумье время! .......Pārdomām atvēlēto laiku!....................Released time for thought!

Регалии нужны и мамона! ................. Regālijas nepieciešamas un mamons!..Regalia an mammon is needed!
Никто не останется равнодушным,... Neviens nepaliks vienaldzīgs,……..…...No one will remain indifferent,
Податлив человек на изломе, .......... .Uz asmens cilvēks paļāvīgs,…….……..A person is punctilious at a break,
И, конечно, очень услужлив! ..............Un, protams, ļoti pakalpīgs!....................And of course, very helpful!

Русь - бедная, всё терпела! ...........Krievzeme - nelaimīgā, visu pacieta! ..Russia- is pure, everything suffered!
Деспотизм - привычное состояние, ..Despotisms - pierasts stāvoklis,………...Despotism- is familiar state,
Религия терпеть велела, ....................Reliģija paciest lika, ……………………...Religions is tolerated,
Поддерживая непривычное покаяние!.Atbalstot nepierasto nožēlu!..................Supporting an unusual repentance!

Всё перемешалось в Руси Великой!..Viss sajaucās Krievzemē Diženajā!.........Everything mixed up in Great Russia!
Правдивость и предательство! ......... Patiesīgums un nodevība!........................Truthfulness and betrayal!
Пассионарность безликая, ................ Bezsejas pasionaritāte,…………………...Passionarity is faceless,
Духовное издевательство! ..................Garīgais izsmiekls!...................................Spiritual mockery!

Русь терпела и продолжает! ......... Krievzeme cieta un turpina!.................Russia endured and continue!
Веря деспотам и расстригам, ...........Ticot despotam un liegumiem,…………...Believing despots and subtlety,
Мучеников обожает, ...........................Mocekļus dievina,……………………..…..Adore martyrs,
И сама вся в интригах! .......................Un pati visa intrigās!.................................And she is all in intrigues!

Верит ворам и обманщикам! ............Tic zagļiem un krāpniekiem!......................Believe thieves and deceives!
Сама живёт, как на паперти, .............Pati dzīvo kā uz baznīcas lieveņa,…..…...By herself lives, as in the porch
Слухами полнится обманными, ........Melīgām valodām piepildās,……………....Rumors are full of deceit,
С прорехами её скатерти! ..................Ar viņu galdautu plīsumiem!......................With the flaws of her tablecloth!

Парадокс один сменяет другой! .......Viens paradokss nomaina otru!...................One paradox replaces other!
Русь не понять умом! .....................Ar prātu Krievzemi nesaprast!...................Russia can't be understood by the mind!
Не найти стороны такой: ...................Neatrast tādas puses:………………...……...Don't find the such sides:
Глупость рядом с Разумом! ...............Muļķība blakus ar Saprātu!...........................Stupidity near to the Mind!

Нет логики! Не понять Россию, ..... Nav loģikas! Nesaprast Krieviju,………...No logic! Don't understand Russia,
Нужно быть точно русским, ................Jābūt tiešām krievam,…………………….....Have to be exactly Russian,
Чтобы понять её Миссию, ...................Lai viņas Misiju saprastu,……………………To understand her Mission,
Широка стать, не Европейская узкая! Plaša stāja, ne šauri Eiropejiska!.................Wide to become, not European narrow!

Странная страна, народ странный! ....Dīvaina zeme, dīvaina tauta!........................Strange country, strange nation!
Почему Бог выбрал Россию? ..............Kādēļ Dievs Krieviju izvēlējās?.....................Why did God choose Russia?
Каждый за себя, и за всех каждый! .....Katrs par sevi, un par visiem katrs!..............Each for himself, and for everyone is everyone!
Православная Вед Миссия! ..............Pareizticīgā Vēdu Misija!............................Mission of Orthodox Vedas!

Всё от вед, всё от Тартарии! ......Viss no vēdām, viss no Tartarijas!.Everything from the Vedas, everything from the Tartary!
Семь имён у территории Бога, ...Septiņi vārdi Dieva teritorijai,………Seven names of God's territory,
Нет ничего общего с Татарией, ...Nav nekā kopīga ar Tatāriju,………..There is nothing common with Tartary,
Все в Духе русские в итоге! .........Rezultātā visi krievi Garā!.................At the end all are in the Russian Spirit!

Русский - это Дух, а не нация! ........Krievs - tas Gars, bet ne nācija!...........Russian- is a Spirit, but not nation!
Бог выделил Первых из Первых! ......Dievs izdalīja Pirmos no Pirmajiem!.........God divided out the First of the First ones!
Россия это для людей не станция, ....Krievija tā ne stacija priekš cilvēkiem,…..Russia is not a station for people,
А полёт в Небеса верный! .............. Bet lidojums Debesīs uzticams!...........But trusted flight to Heaven!

Преображение разделит Мир! ...........Pārveidošana izdalīs Pasauli!................Transformation will divide the World!
Религии отойдут в сторону, ................Malā aizies reliģijas,……………………..Religions will move aside,
Поймут люди, что не тот ориентир, ...Sapratīs cilvēki, ka ne tas orientieris,.....People will understand, that this is not that landmark,
Был для них Золотое руно! .................Bija priekš viņiem Zelta aunāda!............There was Golden fleece for them!

Всё, что блестит - не Свято! ...............Viss, kas spīd - ne Svēts!........................All, what glitters- is not Holy!
Ярко блестит только Ад! .....................Spilgti spīd tikai Elle!................................Only Hell shines brightly!
Разум - это та палата, .........................Saprāts - tā ir tā palāta,……………….......The mind is that chamber,
Которой Бог очень рад! .......................Par kuru Dievs ļoti priecīgs!......................For which God is very happy!

Совершенство ценнее злата! .............Pilnība par zeltu vērtīgāka!........................Perfection is more valuable than gold!
Злато лишь оформление, ...................Zelts tikai noformējums,……………....……Gold is only decoration,
Совершенство - это Ума палата, ........Pilnība - tā Prāta palāta,……………..…….Perfection- is the chamber of Mind,
И Мудрости определение! ...................Un Gudrības raksturojums!........................And the Wisdom definition!

Всё сошлось на Руси Великой! ......Viss savienojās Krievzemē Diženā!.......Everything came together in the Great Russia!
Ей нести КРЕСТ ответственности, .Viņai atbildības KRUSTU nest,…..…......She bear the CROSS of responsibility,

Народ ранее совсем безликий, ..........Agrāk pavisam bezsejas tauta,…………....The people were previously completely faceless,
Откроет Врата на правах собственности!.Atvērs Vārtus uz tiesībām īpašumam!.Will open the Gates as a property!

Аминь. ..................................................... Āmen……………………………………….Amen
Отец Абсолют. ........................................ Tēvs Absolūts……………………………..Father Absolute
22.11.17 ................................................... 22.11.17. …………………………………..22.11.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.11.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 23.11.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.11.2017.
Nosūtīts Satriņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /22.11.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /22.11.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 22.11.2017., papildināts angļu valodā 23.11.2017.

Skatījumu skaits: 300 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: