Galvenie » 2017 » Janvāris » 24 » Vēsts: 23.01.17. Katrēns "Attīrīšana"
10:32
Vēsts: 23.01.17. Katrēns "Attīrīšana"

Vēsts: 23.01.17. Katrēns "Attīrīšana"
......................................................... Катрен "Очищение"………………………………Quatrain "Purification"

Sākums arī ir sākums! ..................... Начало и есть начало!.....................................Beginning also is beginning!
Nevar - bez attīrīšanas! ................... Нельзя - без очищения!....................................Can't- without purification!
Un ne, kā pagadās pēkšņi, .............. И не, что вдруг попало…………………………….And isn't that all in sudden got
Bet iekšējā apvienošana! ................. А внутреннее совмещение!..............................But internal combination!

Mērķu savienošana - apstākļu! ........ Совмещение цели - условия!............................Combining goals- condition!
Iekšējā noskaņojuma savienošana! . Совмещение внутреннего настроя!....................The combination of inner spirit!
Pēcvārdu apvienošana, ................... Совмещение послесловия,……………………….The combination of an epilogue,
Bez sekundes dīkstāvē! ................... Без секунды простоя!.....................................Without a second of downtime!

Lieko, malā tūliņ! ............................... Лишнее, сразу в сторону!.............................Excess, immediately to the side!
Galvenais - mērķnodoms, ................. Главное - целеполагание,…………………….....The main thing- target intention,
Cilvēki iekārtoti līdzīgi, ....................... Люди распределены поровну,………………...People distributed equally,
Vienīgā vēlēšanās! ............................ Единственное желание!................................The only wish!

Vēlēšanās radīt un godīgi! ................ Желание твориь и честно!..............................The wish to create and to be honest!
Radīt kopējam labumam! .................. Творить для общего блага!............................Create for the common good!
Zināšanas nest visuviet, .................... Знания нести повсеместно,…………………….Knowledge to carry everywhere,
Tur arī ir drošsirdība! ......................... В этом и есть отвага!....................................This is courage!

Attīrīšana skar katru, ......................... Очищение касается каждого,…………………Purification concerns everyone,
No pirmā līdz pēdējam, ...................... От первого до последнего,…………………….From first till last one,
Šodien Gars svarīgs, ......................... Сегодня Дух важен,…………………………….Today Spirit is important,
Svarīgāks par visu iepriekšējo! .......... Важнее всего прежнего!................................Most important for the previous!

Cilvēkos Apziņas haoss! .................... В людях хаос Сознания!.............................In humans, the chaos of Consciousness!
Nezin, kā būt? .................................... Не знают, как быть?..................................Don't know, how to be?
Izglītība nepieciešama, ....................... Необходимо одразование,…………………...It should be education,
Lai lemtu, kā dzīvot! ........................... Чтобы решать, как жить!.............................To decide, how to live!

Ne dzīvot, bet būt jaunradē! ............... Не жить, а быть в творчестве!......................Don't live, but to be in creative!
Cits netiek pieņemts! .......................... Другое не принимается!.............................Other are not accepted!
Man vajag Līdzjaunradi, ..................... Мне нужно Сотворчество,……………………..I need Creativity,
Aktivitāti Es pieņemu!......................... Активность Я принимаю!.............................I accept activity

Priekš Manis jūs - caurspīdīgiе! .......... Для Меня вы - прозрачные!.........................For Me you are- transparent!
Labi redzams satraukums! ................. Видно хорошо смятение!............................Can see good dismay!
Jūsu projekti iluzoriski, ........................ Ваши проекты призрачные,…………………Your projects illusory,
Radīšanas necienīgi! .......................... Не достойные творения!.............................Not worthy creations!

Dauzaties "ap ledu" veltīgi! ................. Бётесь "об лёд" напрасно!..........................Beats "on ice" in vain!
Bez Dieva nekas nesanāks! ............... Без Бога ничего не получится!....................Without God, nothing will!
Un tas pat bīstami ļoti, ........................ И это даже очень опасно,…………………...And it's even very dangerous,
Jo beigas var gadīties! ........................ Ибо может конец случится!.........................Or it can happen to an end!

Domājiet tikai par nākotni!.................... Думайте только о будущем!.......................Think only about the future!
Par nākoti bez Matērijas! .................... О будущем без Материи!............................For future without Matter!
Gars - nākotni rada, ............................ Дух - создаёт грядущее,……………………..Spirit- create the future,
Tas - galvenais kritērijas! ..................... Это - Главный критерий!..............................That- the main criteria!

Pārbaudiet sevi un visus! .................... Проверяйте себя и всех!..............................Check yourself and everyone!
Kurš līdzās un tālumā! ........................ Кто рядом и на рвсстоянии!.........................Who near and at distance!
Cilvēks arī - traucējums, ..................... Человек тоже - помеха,………………………..Human also- hindrance,
Ja par sacelšanos kliedz! .................... Если кричит о восстоянии!..........................If cries about the distance!

Laiku tā nesteidziniet! .......................... Не торопите так время!..............................Don't hurry up the time!
Labāk steidziniet sevi! .......................... Лучше торопите себя!...............................Better hurry up yourself!
Jums daudz atvēlēts ............................ Вам много отмерено,………………………...Meted for you a lot,
Lai radītu Mīlot! .................................... Чтобы творить Любя!.................................To create by Loving!

Mīlot visus un katru!............................... Любя всех и каждого!...............................Loving all and each one!
Pat ne visai patīkamo! .......................... Даже не очень приятного!..........................Even not very pleasant!
Atceroties, ka viņš svarīgs, ................... Помня, что он важен,………………………….Keeping in mind, that it's important,
Satveriet viņu apskāvienos! .................. Захватите его в объятия!..............................Grab it in his arms!

Lielas pārmaiņas gaida! ......................... Великие ждут перемены!...........................Great changes are waiting!
Tās jau gluži tuvu! .................................. Они уже совсем близко!...........................They are already very close!
Svarīgākas iekšējās izmaiņas, ................ Важнее внутренние изменения,……………The most important internal changes,
Lai nekristu zemu! ................................... Чтобы не упасть низко!............................In order not to fall low!

Attīrīšana, atkal attīrīšana! ....................... Очищение, опять очищение!....................Purifying again purifying!
Priekštecis Gara notikumiem! ................... Предтеча Духа свершений!.....................Forerunner Spirit achievements!
Neprasiet atlīdzību, ................................... Не требуйте возмещений,…………………Don't demand refunds,
Gars - sasniegums Dižens! .......................Дух - Великое достижение!......................Spirit- Great achievement!

Āmen. ........................................................ Аминь………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. ........................................... Отец Абсолют………………………………Father Absolute
23.01.17. .................................................... 23.01.17…………………………………....23.01.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/23.01.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru: /23.01.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /23.01.2017.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/24.01.2017.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 23.01.2017.

Skatījumu skaits: 378 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: