Galvenie » 2019 » Janvāris » 23 » Vēsts: 23.01.19. Katrēns "Sāk mainīties laikapstākļi"
14:34
Vēsts: 23.01.19. Katrēns "Sāk mainīties laikapstākļi"

23.01.19. Катрен “Начинает меняться погода”

Информация распространяется быстро,
Быстрее, чем думают люди!
Зато Пространство реагирует остро,
Сегодня настоящая Перехода прелюдия!

Пространство у заветной черты!
Неустойчивое теперь положение,
Скоро сбудутся все мечты,
Все ждут правильного изложения!

Всё зависит от «общего знаменателя»!
Сумма событий не играет роли!
Русь станет Новой Руси Основанием,
Страны со Свободной Волей!

Ждали долго – могли не дождаться!
Но, Господин случай сыграл своё!
Всем понятно, что нужно собраться,
Чтобы в Царствие шагнуть Моё!

Моё – это не значит – Небо!
Моё – это Великая Бесконечность!
Жизнь людей чаще всего – небыль,
Никчёмная для Неба конечность!

Недавно, точнее 19 января,
Поменялся на Планете вектор,
Учителям Духа, благодаря,
В людях открылся Духовный ветер!

Люди ещё не знают, что могут?
Не верят в возможность телепортации,
Но, уже «Завтра» они поймут,
В Небе ждёт их «акклиматизация»!

Начинает меняться «погода»,
По Небу распространилось Равенство!
Изменится всё за полгода,
На Планете не станет неравенства!

Изменение «климата» произойдёт внезапно!
Ничто не предвещало происходящего,
Ожидалось Преображение поэтапное,
Как первомайское людей шествие!

Но, всё было не так, как прежде!
Выбранные проявили Единогласие!
В людях прорвалась, наконец, Надежда,
В ответ получили Моё Согласие!

Теперь не получится постепенно!
События ускорят Преображение!
Между народами не будет стены,
Будет Равенство и Уважение!

Для Меня важно, что люди «вместе»!
Без колебания приняли Резолюцию,
Русь – это Святое место!
В котором не будет никогда революций!

Каноны Создателя – есть полагание!
Равенство определит отношения,
Люди поднимутся до Подсознания!
Подоспеет уже и Новое поколение!

Учителя Духа поняли, что есть желание!
Истину отстоять для людей,
Проникла внутрь система Знаний,
Будущее стало для всех видней!

Теперь не надо никого бояться,
Планета ориентирована на Русь!
Она ведь смогла подняться,
Пропала в глазах Её Вечная грусть!

Академия показала пример!
Для людей нет невозможного,
При Сотворчестве нет никакой меры,
Строить Новый Мир будет несложно!

Теперь вы под надзором Создателя!
В Познании нет остановки,
Вы в Боги теперь соискатели,
На ногах никаких верёвок!

Аминь.
Отец Абсолют
23.01.19

 

 

Vēsts: 23.01.19. Katrēns "Sāk mainīties laikapstākļi"

Informācija izplatās ātri,
Ātrāk, kā cilvēki domā!
Tā Telpa reaģē strauji,
Šodien Pārejas prelūdija īsta!

Telpa pie lolotās svītras!
Tagad stāvoklis neatlaidīgs,
Drīz visi sapņi piepildīsies,
Visi pareizo izklāstu gaida!

Viss atkarīgs no "kopējā saucēja"!
Notikumu summa lomu nespēlē!
Krievzeme kļūs Jaunās Krievzemes Pamats,
Brīvās Gribas valstij!

Gaidījāt ilgi - varējāt nesagaidīt!
Taču, gadījuma Kungs nospēlēja savu!
Visiem skaidrs, ka sapulcēties nepieciešams,
Lai Manā Valstībā iesoļotu!

Manā - tas nenozīmē Debesis!
Mana - tā Bezgalība Varenā!
Cilvēku dzīve visbiežāk - neesība,
Nevajadzīga priekš Debesīm ekstremitāte!

Nesen, precīzi 19. janvārī,
Uz Planētas vektors izmainījās,
Gara Skolotājiem, pateicoties,
Cilvēkos atvērās Gara vējš!

Cilvēki nezin vēl, ka var?
Netic teleportācijas iespējām,
Taču, jau "Rītdien" viņi sapratīs,
Debesīs viņus "aklimatizācija" gaida!

Sāk mainīties "laikapstākļi",
Debesīs Vienlīdzība izplatījās!
Viss pusgada laikā izmainīsies,
Uz Planētas nevienlīdzības nebūs!

"Klimata" izmaiņas notiks pēkšņi!
Nekas neliecināja notiekošo,
Pa etapiem tika gaidīta Pārveidošana,
Kā cilvēku gājiens pirmajā maijā!

Taču, viss bija ne tā kā iepriekš!
Izraudzītie Vienprātību parādīja!
Cilvēkos uzplaiksnīja, beidzot, Cerība,
Atbildei Manu Piekrišanu saņēma!

Tagad nesanāk pakāpeniski!
Notikumi paātrinās Pārveidošanu!
Nebūs starp tautām sienu,
Vienlīdzība un Cieņa būs!

Priekš Manis svarīgi, ka cilvēki "kopā"!
Bez šaubīšanās Rezolūciju pieņēma,
Krievzeme - tā Svēta vieta!
Kur revolūciju nebūs nekad!

Radītāja Kanoni - ir domrīcība!
Vienlīdzība attiecības noteiks,
Līdz Zemapziņai pacelsies cilvēki!
Uzspēs jaunā paaudze arī!

Gara Skolotāji saprata, ka vēlēšanās ir!
Patiesību priekš cilvēkiem aizstāvēt,
Zināšanu sistēma iekļuva iekšķīgi,
Nākotne priekš visiem kļuva redzamāka!

Tagad nevajag baidīties neviena,
Planēta uz Krievzemi orientēta!
Viņa taču varēja pacelties,
Pazuda no Viņas acīm Mūžīgās skumjas!

Akadēmija parādija piemēru!
Priekš cilvēkiem nav neiespējamā,
Pie Līdzjaunrades nav mēru nekādu,
Jauno Pasauli būvēt nebūs sarežģīti!

Jūs zem Radītāja uzraudzības tagad!
Izzināšanā pieturu nav,
Tagad jūs Dievos reflektanti,
Uz kājām virvju nekādu!

Āmen.
Tēvs Absolūts
23.01.19.

23.01.19.Quatrain  The weather begins to change”

Information spread quickly,
Faster then people think!
But Space reacts sharply,
Today is the real Transition prelude!

Space at the cherished features!
The precarious situation is now,
Soon all dreams will come true,
Everyone is waiting for the correct presentation!

It all depends on the “common denominator”!
The sum of events doesn’t matter!
Russia will become the Basis of New Russia,
The country of free will!

They waited a long time- could not wait!
But, Mister chance played his own!
Everyone understands, that you need to get together,
To step into My Kingdom!

My- it doesn’t mean Heaven!
Mine is the Great Infinity!
The life of people most often- nonsense,
Unless limb for Heaven!

Recently, more precisely on January 19,
Vector changed on the Planet,
Thanks to the Teachers of the Spirit,
Spiritual wind has opened in people!

People still don’t know that can?
Don’t believe in the possibility of teleportation
But, already “Tomorrow” they will understand,
“Acclimatization” is waiting for them in Heaven!

The “weather” starts to change,
Equality has spread across the Heaven!
Everything will change in half year,
There will be no Inequality on the Planet!


Change of climate will happen suddenly!
Nothing foreshadowed what was happening,
Transformation was expected by stages,
As the people march in the First May!

But, it was not same as before!
Selected ones showed unanimity!
Hope, finally, broke through in people,
In response, they received My consent!

Now it doesn’t work out gradually!
Events will accelerate the Transformation!
There will be no walls between nations,
There will be Equality and Respect!

For Me it’s important that people are “together”!
Without hesitation adopted a Resolution,
Russia- is Holy place!
Where will be never revolution!

Canons of the Creator- is thought action!
Equality will determine the relationship,
People will rise to the Subconscious!
Also new generation will impose!

The Teachers of the Spirit understood, that there is desire!
To defend the Truth for people,
The system of Knowledge penetrated inside,
The future has become more visible for everyone!

Now don’t be afraid of anyone,
The Planet is focused on Russia!
She was able to rise,
Eternal sadness is gone from Her eyes!

The Academy set an example!
There is no impossible for people,
There is no measure to co-creation,
Will be not difficult to build the New World!

Now you are under supervision of the Creator!
There is no stopping in Cognition,
Now you are applicants in Gods,
No ropes on your feet!

 Amen
Father Absolute
23.01.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/23.01.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.01.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /23.01.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /23.01.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 23.01.2019.

Skatījumu skaits: 71 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: