Galvenie » 2019 » Februāris » 23 » Vēsts: 23.02.19. Katrēns "Augstākā Saprāta fraktāls"
18:18
Vēsts: 23.02.19. Katrēns "Augstākā Saprāta fraktāls"

23.02.19. Катрен “Фракталы Высшего Разума”

Посыл подтвердил возможность,
Участия людей в управлении,
Нужно управлять не по возможности,
А видеть вперёд движение!

Есть один поток – от Создателя!
Второй поток – формируют люди!
Если сойдутся, эффект замечательный,
Это – Нового Мира прелюдия!

Солнечный год уже стартовал,
Люди пока не увидели,
В Пространстве случился обвал,
Нет больше для людей обители!

Люди не принадлежат Планете!
Они уже в подвешенном состоянии!
Живут по-прежнему в Новом Завете,
Но, жизнь их – не достояние!

Мораль и Любовь – попраны!
Выживает только сильнейший,
Нищих уже половина страны,
Нет Цели для всех Важнейшей!

Нет и Духовного Обращения!
Каждый выживает, как может!
“Броуновское” в стране движение,
Совесть никого не гложет!

Единицы идут к Создателю!
В Надежде получить поддержку,
Большинство в стране – обыватели,
Развитие страны только сдерживают!

Страна, как часовой механизм,
Только в резонансе – движение!
Люди часто вспоминают Социализм,
И от капитализма своё поражение!

Разрушена связь поколений!
У нового поколения нет Идеи!
Страны остановилось движение,
Остановить закат не сумели!

Наступает в Народе апатия!
Это предвестник страны смерти!
Народной нет в стране партии,
Власть боится Народа, поверьте!

Что-то должно случиться?
Народ соберётся на Вече!
Когда Он, наконец, определится,
Этой власти наступит вечер!

Этот вечер будет прощальным,
Природа подгоняет к этому,
Русь наденет наряд Венчальный,
Но, готовится Мир к потопу!

Переходу всё равно быть и скоро!
Создателем всё подготовлено!
Огромное раскинется море,
Всё произойдёт, как условлено!

По Сценарию – Русь первая!
Но, пока Она не готова,
Собираются медленно люди Веры,
Но, первая прозвучала октава!

Люди не знают, что уже сделано,
Русь опрокинула законы физики,
Восстановлено эволюции звено,
Посылы – уже не лирика!

Посылы формируют Пространство!
Обеспечивая связь с Создателем,
В Любви не бывает странствия,
А, люди – не наблюдатели!

Люди формируют и Разум!
Точнее, Пространство Сознания!
Они оттачивают свой Ум,
Углубляя себя понимание!

Понимание того, что они – часть,
Они – фракталы Высшего Разума,
Люди должны знать и понимать,
Что Разум – сумма миллиардов Ума!

Совершенство Разума – совершенство людей!
Это – Основа Небесной связи,
Людям скоро станет видней,
Чем им Высший Разум обязан!

Аминь.
Отец Абсолют
23.02.19 =17=8

 

Vēsts: 23.02.19. Katrēns "Augstākā Saprāta fraktāls"

Vēsts apstiprināja iespējas,
Cilvēku dalībai vadībā,
Vadīt ne pēc iespējām nepieciešams,
Bet uz priekšu kustību redzēt!

Ir viena plūsma - no Radītāja!
Otru plūsmu - cilvēki formē!
Ja savienosies, efekts brīnišķīgs,
Tā - Jaunās Pasaules prelūdija!

Saules gads jau startēja,
Cilvēki pagaidām neredzēja,
Telpā gadījās nobrukums,
Priekš cilvēkiem mājokļa vairāk nav!

Cilvēki nepieder Planētai!
Viņi jau piekaru stāvoklī!
Dzīvo kā iepriekš Jaunajā Derībā,
Taču, dzīve viņu - ne īpašums! 

Morāle un Mīlestība - piesmieti!
Izdzīvo tikai stiprākais,
Nabagu jau puse valsts,
Nav Mērķa Svarīgāka priekš visiem!

Nav arī Garīgās Uzrunas!
Katrs izdzīvo, kā var!
Valstī "Brounovska" kustība,
Sirdsapziņa nevienu nekremt!

Vieninieki pie Radītāja iet!
Cerībā atbalstu saņemt,
Vairākums valstī - mietpilsoņi,
Valsts attīstību tikai attur!

Valsts, kā pulksteņa mehānisms,
Tikai rezonansē  - kustība!
Cilvēki bieži Sociālismu atceras,
Un savu zaudējumu no kapitālisma!

Izjaukta paaudžu saikne!
Nav Idejas jaunajai paaudzei!
Valsts kustība apstājās,
Rietu apturēt nemācēja!

Tautā apātija sākas!
Valsts nāves tas priekšvēstnesis!
Tautas partijas valstī nav,
Vara baidās Tautas, ticiet!

Kaut kam jānotiek?
Tauta Večē/Dievkopībā sapulcēsies!
Kad Viņš, beidzot, noskaidrosies,
Šādai varai vakars pienāks!

Vakars šis atvadu būs!
Uz to Daba paskubina,
Krievzeme Laulību tērpā ietērpsies,
Bet, Pasaule plūdiem gatavojas!

Pārejai būt vienalga un drīz!
Radītāja viss sagatavots!
Milzīga jūra izklāsies,
Viss notiks, kā nosacīts!

Pēc Scenārija - Krievzeme pirmā!
Bet, pagaidām Viņa negatava,
Lēnām Ticības cilvēki sapulcējas,
Taču, oktāva pirmā noskanēja!

Cilvēki nezin, kas jau izdarīts,
Krievzeme apgāza fizikas likumus,
Evolūcijas posms atjaunots,
Vēstījumi - ne lirika jau!

Vēstījumi Telpu formē!
Sakarus ar Radītāju nodrošinot,
Mīlestībā klejojumi nemēdz būt,
Bet, cilvēki - ne vērotāji!

Cilvēki arī Saprātu formē!
Precīzāk, Apziņas Telpu!
Viņi savu Prātu asina,
Sevis saprašanu padziļinot!

Tā saprašanu, ka viņi - daļa,
Viņi - Augstākā Saprāta fraktāli,
Cilvēkiem jāzin un jāsaprot,
Ka Saprāts - Prāta miljardu summa!

Saprāta Pilnība - cilvēku pilnība!
Tas - Debesu sakaru Pamats,
Drīz cilvēkiem redzamāks kļūs,
Kā Augstākais Saprāts parādā viņiem! 

Āmen.
Tēvs Absolūts
23.02.19.

23.02.19.Quatrain  „Fractals of the Supreme Mind”

The message confirms the possibility,
People’s involvement in the management,
Need to manage not as much as possible,
But to see forward movement!

There is one flow- from the Creator!
The second flow- is formed by people!
If will come together, the effect is wonderful,
This- is the prelude of the New World!

The year of the Sun has already started,
People have not seen yet,
Space collapsed,
There is no more home for people!

People don’t belong to the Planet!
They are already in limbo!
They still live like before in New Testament,
But, their life- is not a wealth!

Morality and Love- are trampled!
Only the strongest survive,
The poor ones are already half of the country,
There is no more Important Target for all!

There is no Spiritual Conversion too!
Everyone survives, as can!
“Brownian” movement in the country!
Conscience gnaws no one!

Units goes to the Creator!
In hope to get support,
Mostly in he country- are philistines
Country only is holding back development!

A country like a clockwork,
Only in resonance- is movement!
People often remember Socialism,
And their defeat from capitalism!

Destroyed the connection of generations!
The New generation has no Idea!
Movement of the country was stopped,
Could not stop the sunset!

Apathy starts in the Nation!
This is the forerunner of the country death!
There is no parties of the nations in the country,
The power is afraid of the Nation, believe Me!

Should something happen?
The nation with gather at the Veche!
When He, finally, will get clear,
Evening will come to such a power!

This will be a farewell evening!
Nature drives to it,
Russia will put on wedding dress,
But, the World is preparing for flood!

Transition will be anyway and soon!
Everything is prepared by the Creator!
A huge sea will lean out,
Everything will happen as agreed!

According to the Scenario- Russia is the first!
But, for moment She is not ready,
People of the Faith gather slowly,
But the first an octave sounded!

People don’t know, what’s already done,
Russia overturned the laws of physics,
Link of evolution is restored,
Messages- are no longer lyrics!

Messages forms the Space!
By communicating with the Creator,
In Love there is no wandering,
But people- are not observers!

People forms also Reason!
More precisely, the Space of Consciousness!
They sharpen their Mind,
Deepening their understanding!

Understanding, that they- are part,
They- are fractals of the Supreme Mind,
People must know and understand,
That Mind- is sum of billions of the Mind!

Perfection of the Reason- is perfection of people!
This- is the Basis of Heavenly bond,
Soon it will be more visible for people,
That the Supreme Mind is obliged to them!

Amen
Father Absolute
23.02.19=17=8


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/23.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma. angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /23.02.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /23.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 23.02.2019.

Skatījumu skaits: 60 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: