Galvenie » 2020 » Februāris » 23 » Vēsts: 23.02.2020. Katrēns "Saprašanai Gavēnis tiek dots"
13:15
Vēsts: 23.02.2020. Katrēns "Saprašanai Gavēnis tiek dots"

23.02.20. Катрен “Для понимания даётся Пост”

Чем больше даётся Свободы,
Тем больше растёт врагов!
Начинаются людей проводы,
Очень много – полетят голов!

Ненависть – первый отбор!
Непонимание Судьбы – второй!
Плохо, если человек – вор!
Отбирать очень трудно порой!

В каждом человеке есть всё!
Есть от Бога и от Сатаны!
Не верит в присутствие в нём Моё,
Отечество – разделено на страны!

Теперь трудно собрать Целое!
Бог в каждом, кажется, – просто!
Но нет Белого цвета – есть Серое,
Остаётся мечта: в Небе есть Остров!

Никто не хочет слышать другого!
Хотя для этого есть основания:
Общих черт – очень много,
Бог для всех Един – это обоснование!

Для понимания даётся Пост!
Короткий, но это время такое!
По существу вопрос очень прост,
9 дней надо побыть в покое!

Духовный пост – лишь перемена!
Время продумать жизнь!
Произойдёт тогда ориентира смена,
Как было раньше – нельзя жить!

Даже на Слова Бога – разное мнение!
Каждый читает по-своему!
Поэтому нет единого поведения,
Но должно быть только по-Моему!

Есть Спектакль Бога и есть – люди!
Не понимающие свои роли,
Сегодня прозвучала Конца прелюдия,
Люди не проявляют Воли!

Никчёмность губила не одно поколение!
Сегодня Переход в Новую Эру!
Для большинства Сатана – поклонение,
Любовь только слова, а не мера!

Слова не сошлись с делом!
Люди не принимают ответственность!
Жизнь – удовлетворение тела!
Это уже полная безответственность!

Всё случится, если человек поймёт!
Что жизнь – одна и это – жизнь в Боге!
Если за Будущее на себя Крест возьмёт,
Тогда «вместе» и подведём итоги!

9 дней – это очень малый срок!
Для изменения мало времени!
Каждый человек получит урок,
Никчёмность – для жизни бремя!

Каждый день читайте Катрены!
Один за прошлое – один за сейчас!
Вы поймёте, тогда перемены,
Увидите, что у каждого есть шанс!

Шанс изменить себя и время!
Душа приняла перемены!
Жизнь в Боге – это не бремя!
Нет вам ни в чём замены!

Придёт осознание, что вы – часть!
Часть Высшего Разума!
Для Неба – вы Единая масть!
Основа – формирования Ума!

Вы должны сотворить Бога!
Для этого – есть все основания!
9 дней на подведение итогов!
Я ожидаю Судьбы понимание!

Аминь.
Отец Абсолют.
23.02.2020

Vēsts: 23.02.20. Katrēns "Saprašanai Gavēnis tiek dots" 

Jo vairāk Brīvības dots,
Jo vairāk ienaidnieku rodas!
Sākas cilvēku pavadīšana,
Ļoti daudz - galvu aizripos!

Naids - pirmā atlase!
Likteņa nesaprašana - otrs!
Slikti, ja cilvēks - zaglis!
Atlasīt dažreiz ļoti grūti!

Katrā cilvēkā ir viss!
Ir no Dieva un ir no Sātana!
Netic Manai klātbūtnei viņā,
Tēvzeme - valstīs izdalīta!

Tagad grūti Veselumu savākt!
Dievs katrā, šķiet - vienkārši!
Taču ne Baltas krāsas - Pelēka ir,
Paliek Sapnis: Debesīs Sala ir! 

Neviens negrib otru dzirdēt!
Kaut priekš tā pamats ir:
Kopējo līniju - ļoti daudz,
Dievs priekš visiem Viens - motivācija tā!

Saprašanai Gavēnis tiek dots!
Īss, bet laiks tas tāds!
Pēc būtības jautājums ļoti vienkāršs,
9 dienas vajag būt mierā!

Garīgais Gavēnis - tikai pārmaiņa!
Laiks dzīvi apdomāt!
Notiks tad orientieru nomaiņa,
Kā bija agrāk - dzīvot nevar!

Pat uz Dieva Vārdiem - dažāds uzskats!
Katrs lasa pēc sevis!
Tādēļ uzvedības vienotas nav,
Bet jābūt tikai pēc Manām domām!

Ir Dieva Scenārijs un ir - cilvēki!
Savas lomas nesaprotoši,
Šodien izskanēja Beigu prelūdija,
Cilvēki Gribu neizrāda!

Nevajadzīgums postīja ne vienu vien paaudzi!
Šodien pāreja Jaunajā Ērā!
Sātana vairākumam - pielūgsme,
Mīlestība tikai vārdi, bet ne mērs!

Vārdi ar darbiem nesaskanēja!
Cilvēki atbildību nepieņem!
Dzīve - ķermeņa apmerināšana!
Tā jau pilnīga bezatbildība!

Viss notiks, ja cilvēks sapratīs!
Ka dzīve - viena un tā - dzīve Dievā!
Ja par Nākotni uz sevi Krustu ņems,
Tad arī "kopā" rezultātus apkoposim!

9 dienas - tas ļoti mazs termiņš!
Priekš izmaiņām laika maz!
Katrs cilvēks mācību saņems,
Nevajadzīgums - priekš dzīves slogs!

Katru dienu Katrēnus lasiet!
Viens par pagātni - viens par tagadni!
Jūs sapratīsiet, pārmaiņas tad,
Redzēsiet, ka izredzes katram ir!

Izredzes izmainīt sevi un laiku!
Dvēsele pārmaiņas pieņēma!
Dzīve Dievā - tas ne slogs!
Nav apmaiņas jums nekādas!

Saprašana atnāks, ka jūs - daļa!
Daļa Augstākā Saprāta!
Priekš Debesīm - jūs Viens veids!
Pamats - Prāta formēšana!

Jums jārada Dievs!
Prieš tā - visi nosacījumi ir!
9 dienas rezultātu apkopošanai!
Es sagaidu Likteņa saprašanu!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
23.02.2020.

23.02.20.Quatrain “Fasting is given for understanding”

The more Freedom is given,
The more enemies grows!
Escorting people begins,
A lot - heads will roll up

Hate- is the first selection!
Misunderstanding of Destiny - the second!
It’s bad if a person- is a thief!
It is very difficult to select at times!

In every person has all!
There is from God and from Satan!
Does not believe in My presence in him,
Fatherland - divided into countries!

Now it’s hard to assemble the Whole!
God in everyone seems- simple!
But there is no White color - there is Gray,
There remains a Dream: there is an Island in Heaven!

No one wants to hear another!
Although there are reasons for this:
Common lines- are a lot,
God is One for All – that is motivation!

For understanding, Fasting is given!
Short, but this time is!
Essentially the question is very simple,
9 days must be in peace!

Spiritual Fasting- is only a change!
Time to think about life!
Then there will be a landmark change,
As it was before - you cannot live!

Even to the Words of God- have a different opinion!
Everyone reads in his own way!
Therefore, there is no united behavior
But it should be only in My way!

There is a Scenario of God and there are- people!
Not understanding their roles
Today was sounded the Prelude of End,
People do not show Will!

Worthlessness destroyed more than one generation!
Today is the Transition to the New Era!
For majority of Satan- is worship,
Love is only words, not a measure!

The words did not agree with the deed!
People do not accept responsibility!
Life- is the satisfaction of the body!
This is already complete irresponsibility!

Everything will happen if a person will understand!
That life is one and that- is life in God!
If the Cross takes upon itself the Future,
Then "together" will sum up results!

9 days- is a very short time!
Little time for changes!
Everyone will receive a lesson,
Worthlessness- is a burden for life!

Read Quatrains every day!
One for the past - one for now!
You will understand, then the change,
Will see that everyone has a chance!

A chance to change yourself and time!
The Soul has accepted the change!
Life in God- is not a burden!
There is no substitute for you!

Understanding will come that you- are part!
Part of the Highest Mind!
For Heaven - you are the One kind!
The basis- is the formation of the Mind!

You must create God!
For this- there is every reason!
9 days to sum up results!
I expect understanding of the Fate!

Amen.
Father Absolute.
02/23/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/23.02.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.02.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /23.02.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /23.02.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 23.02.2020.

Skatījumu skaits: 13 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: