Galvenie » 2019 » Marts » 23 » Vēsts: 23.03.19. Katrēns "Pārlikšana - tukša nodarbe"
21:12
Vēsts: 23.03.19. Katrēns "Pārlikšana - tukša nodarbe"

23.03.19. Катрен “Перестановка – пустое занятие”

Изменения вне – отражение внутренних,
Как внутреннее – отражение внешних,
Главная Идея заложена в них,
Эволюция – процесс неспешных.

Большое в малом, а малое есть в большом!
Вековая – закономерность!
Людям надо знать, что всё в одном,
Уменьшится тогда смертность!

Весеннее изменение кадров,
Но, сумма остаётся без изменения,
Эти изменения, как на зло,
Показатель – безысходности мнения!

Если перемещение кадров – нет Идеи!
Пора менять у руля «прокладку»!
Люди этого понять не сумели,
Мучаются они в догадках!

В Мире, где правит мамона!
Нет движения Души вперёд!
Человечество давно в полоне,
Замедлен Эволюции ход!

Космос движется по спирали!
Сегодня – этап подъёма!
Люди таких изменений не знали,
Человечество потеряет в объёме!

Нельзя рвать цепь Эволюции!
По Сценарию – люди частицы Бога!
Не бывает отрицательной Эволюции,
Поменяется на Планете погода!

На Небе – весна, на Планете – осень!
Нет никакой Гармонии!
Есть Каноны и строгие очень,
Для всего есть Канон подобия!

В малом, повторяю, большое!
Ответственность только разная!
В большом всегда есть малое,
Это система чисел парная!

Из клеток состоит человек!
За ними взвешенное решение!
Государство – Единение людей на век!
Главное – согласованное поведение!

В цепи Эволюции – есть Идея!
Вечное совершенствование!
Всё взвешенно и никаких изменений,
Это – общее повествование!

Нет – Идеи, значит, нет и – порядка!
Порядок – это внутренняя Гармония!
Нельзя менять, что-то украдкой!
Человечество, как филармония!

Каждому человеку – своя ария!
И своё место в оркестре!
Совершенство – основная партия,
На всю жизнь, а не на семестр!

Перестановки – пустое занятие!
Гармонии нет внутри человека!
Нет осмысления и нет понятия,
Что жизнь – не Миг, а века!

Можно поменять всё за пять минут!
Нужно видеть вперёд на столетия!
За пять минут не выбрать маршрут,
Значит, нет никакого движения!

Сначала определите: что надо?
Не «Завтра», а на годы вперёд!
Для людей в Боге – это отрада!
Это – их Исторический ход!

Без Бога не определить маршрут,
Религии ведут в никуда!
Нужно отбросить наследие пут,
Сознание проснётся тогда!

Принципиальная нужна позиция!
Повторяю: одна клетка – не воин!
У одной всегда есть – амбиции,
Тогда править «страной» не достойна!

Продолжается деление клетки!
Пятьсот двенадцать – уже близко!
Всевышний поставил на Русь – метку!
Жалко, что Россия упала так низко!

Поднимать Россию не имеет смысла!
Народ – в качестве наблюдателя!
Русь Святая – Божественный Замысел!
Начинается Спектакль Создателя!

Аминь.
Отец Абсолют
23.03.19

 

Vēsts: 23.03.19. Katrēns "Pārlikšana - tukša nodarbe"

Izmaiņas ārēji - iekšējo atspoguļojums,
Kā iekšējās - ārējo atspoguļojums,
Galvenā Ideja ielikta tur,
Evolūcija - process nesteidzīgo.

Lielais mazajā, bet mazais ir lielajā!
Gadsimtu - likumsakarība!
Cilvēkiem jāzin, ka viss vienā,
Tad mirstība samazināsies!

Kadru pavasra izmaiņas,
Taču, summa paliek bez izmaiņām,
Šīs izmaiņas, kā uz ļaunu,
Rādītājs - viedokļa bezizeja!

Ja kadru pārvietošana - Idejas nav!
Laiks pie stūres "blīvi" mainīt!
Cilvēki to saprast nemācēja,
Minējumos viņi mokās!

Pasaulē, kur mamons valda!
Nav Dvēseles kustības uz priekšu!
Cilvēce sen pilnumā,
Evolūcijas gaita palēnināta!

Kosmoss pa spirāli virzas!
Šodien - pacēluma etaps!
Cilvēki tādas izmaiņas nezināja,
Cilvēce apjomā zaudēs!

Nedrīkst Evolūcijas ķēdi raut!
Pēc Scenārija - cilvēki Dieva daļas!
Nav negatīvas Evolūcijas,
Laikapstākļi uz Planētas izmainīsies!

Debesīs - pavasaris, uz Planētas - rudens!
Nav Harmonijas nekādas!
Ir Kanoni un ļoti stingri,
Priekš visa ir līdzības Kanons!

Mazumā, atkārtoju, lielais!
Tikai atbildība dažāda!
Lielajā vienmēr ir mazais,
Tā skaitļu sistēma pāru!

Cilvēks no šūnām sastāv!
Viņām izsvērts lēmums!
Valsts - cilvēku Vienošana uz mūžu!
Galvenais - saskaņota uzvedība!

Evolūcijas ķēdē - Ideja ir!
Mūžīgā pilnveidošana!
Viss suspendēts un izmaiņu nekādu,
Tas - kopīgs vēstījums!

Nav - Idejas, tātad, nav arī - kārtības!
Kārtība - iekšējā Harmonija tā!
Nedrīkst mainīt, slepus kaut ko!
Cilvece, kā filharmonija! 

Katram cilvēkam - sava ārija!
Un sava vieta orķestrī!
Pilnība - galvenā partija,
Uz visu dzīvi, bet ne semestri!

Pārlikšana - tukša nodarbe!
Harmonijas nav cilvēkā iekšēji!
Nav izpratnes un nav saprašanas,
Ka dzīve - ne Mirklis, bet mūži!

Var visu piecās minūtēs izmainīt!
Vajag uz priekšu simtgades redzēt!
Piecās minūtēs maršrutu neizvēlēties,
Tātad, kustības nav nekādas!

Iesākumā nosakiet: ko vajag?
Ne "Rītdien", bet gados uz priekšu!
Priekš cilvēkiem Dievā - tas prieks!
Tas - viņu Vēsturisks gājiens!

Bez Dieva maršrutu nenoteikt,
Reliģijas ved nekurienē!
Vajag nomest tīmekļu mantojumu,
Tad Apziņa pamodīsies!

Principiāla pozīcija nepieciešama!
Atkārtoju: viena šūna - ne cīnītājs!
Vienai ir vienmēr - ambīcijas,
"Valsti" tad vadīt necienīga!

Turpinās šūnas dalīšana!
Pieci simti divpadsmit - jau tuvu!
Visaugstais uz Krievzemes uzlika - zīmi!
Žēl, ka Krievija tik zemu nokrita!

Pacelt Krieviju jēgas nav!
Tauta - vērotāja lomā!
Svetā Krievzeme - Dievišķais Nodoms!
Sākas Radītāja Izrāde! 

Āmen.
Tēvs Absolūts
23.03.19.

23.03.19.Quatrain „Rearrangement- empty activity”

Changes outside- is reflection of internal,
As internal- a reflection of external,
The Main Idea is there,
Evolution- is process of slow ones!

Big in small, but small in big!
Centuries- regularity!
People need to know, that everything is in one,
Then the mortality rate will decrease!

Spring frame changes,
But, the amount remains without changes,
These changes as on evil,
Indicator- hopelessness of opinion!

If moving frames- no Ideas!
It’s time to change the “gasket” at the helm!
People failed to understand this,
They suffer in conjectures!

In the World where mammon rules!
There is no forward movement of the Soul!
Humanity has long been full,
Slowed down the course of evolution!

Space moves in a spiral!
Today- is the stage of recovery!
People didn’t know such changes,
Humanity will lose in volume!

Can’t break the chain of evolution!
By Scenario- people are particles of God!
There is no negative Evolution,
The weather will change on the Planet!

In Heaven- is spring, on the Planet- is autumn!
There is no any Harmony!
There are Canons and very strict,
For everything there is a Canon of similarity!

In small, I repeat, big!
Only responsibility is different!
In big there is always a small one,
This is a system of number pair!

Human consist of the cells!
They have weighted decision!
Country- the Unity of people forever!
The main thing- is coordinated behavior!

In the chain of evolution- there is an Idea!
Eternal improvement!
Everything is balanced and no changes,
This- is common message!

No- Ideas, so, no also- order!
Order- is inner Harmony!
Can’t change something by stealth!
Humanity is like philharmonic!

Every human- has his own aria!
And his place in the orchestra!
Perfection- is the main party,
For all life, but not for semester!

Rearrangement- empty activity!
There is no harmony inside human!
No comprehension and no understanding,
That life- is not a Moment, but centuries!

Can change everything in five minutes!
Must see forward for centuries!
Don’t choose route for five minutes,
So, there is no movement!

First determine, what you need?
Not “Tomorrow”, but for years forward!
For people in God- it’s a joy!
This- is their Historical move!

Route can’t be determined without God,
Religions lead nowhere!
Need to drop the legacy of websites,
Consciousness will wake up then!

Fundamental position is needed!
I repeat: one cell- is not warrior!
One always has- ambition,
Then rule “the country” is not worthy!

Cell division continues
Five hundred and twelve- is already near!
God placed on Russia- a label!
It’s pity, that Russia has fallen so low!

To raise Russia doesn’t make sense!
The nation- in role of observers!
Holy Russia- is Divine Intent!
The Creator’s Performance begins!

Amen
Father Absolute
23.03.19.


 Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/23.03.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.03.2019.
nosūtīta Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /23.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /23.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatvots 23.03.2019.

Skatījumu skaits: 49 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: