Galvenie » 2020 » Marts » 23 » Vēsts: 23.03.2020. Katrēns "Eiropa nesaprotot - pieņems lēmumu"
22:43
Vēsts: 23.03.2020. Katrēns "Eiropa nesaprotot - pieņems lēmumu"

23.03.2020 Катрен “Европа не понимая, примет решение”

Этот год для людей не обычный!
Год под именем: Равновесие!
Он, по сути своей, от предыдущих отличный!
В этом году прозвучит Известие!

Известие о перемене Эпох!
О причине резкого изменения!
О том, что не будет никакого подвоха,
Началось в сторону Света смещение!

Кто планировал жить без Бога,
Того ждёт сильное разочарование!
Не будет ничего по планам – итогам,
Закончится во Тьме пребывание!

Этот год – год достижения Равенства!
Мечта людей воплотится!
Тьма не полностью, но убавится,
Ещё немного она продолжится!

Пандемия поможет решению,
Власть будет вынуждена остановиться,
Восстановится против власти Движение!
Под именем «Равенство» оно возродится!

Восстановится эволюция Сознания,
Я скоро объявлю Первый этап!
Люди, наконец, примут Мои Знания,
Проснутся те, кто так долго этого ждал!

Проснувшись, будут искать причину!
Поймут, причина – неверие!
Люди распределятся по чину,
Проявят, наконец, Богу доверие!

Причиной неравенства была ложь!
Рождённая в тех, кто не в Боге!
Религии были, как в сердце нож,
Откроется Равенство в одном Боге!

Если одно Светило, значит, и один Бог!
Он один на всём Космическом Небе,
Люди сами подведут итоги,
Восстанут те, кто в рабстве Духа были!

Проснётся и Русь Святая,
Способная творить «Завтра»!
Картина Мира станет совсем другая,
Всё, что Русь говорила – Правда!

Повторяю, Первый этап объявлю скоро!
Первый этап начинает Россия!
Для человечества Весенняя теперь пора,
Подтвердится Руси Миссия!

Пандемия поможет и власть отступит!
Власть тоже будет болеть!
Неравенство навсегда отступит,
Тьма уменьшается – не стоит жалеть!

Потери людей из-за неравенства!
Из-за насилия в Духе!
Русь первая объявит Равенство!
Закончится в Духе разруха!

Европа, не понимая, примет решение!
Она откроет в Духе Движение!
У людей поменяется скоро мнение!
Русь перестанет терпеть унижение!

Русь долго терпела – придёт в движение!
Прошлого уже не восстановить!
И если Народ принял решение,
Русь невозможно остановить!

Теперь Её выход на Сцену Истории!
Кто-то должен принять ответственность!
Новая мерность и Новая категория,
И положительное, наконец, следствие!

Пандемия – это трагедия не для людей!
Это трагедия для этой системы!
Людям станет намного ясней,
Что Тьма для людей – это плохая тема!

В Пространстве Космоса – нет искажений!
Необходимо энергетическое равновесие!
Не должно быть на Планете Тьмы накопления!
О начале Преображения придёт Известие!

Аминь.
Отец Абсолют.
23.03.2020

Vēsts: 23.03.2020. Katrēns "Eiropa nesaprotot - pieņems lēmumu"

Šis gads priekš cilvēkiem neparasts!
Gads ar nosaukumu: Līdzsvars!
Tas, pēc savas būtības, atšķrīgs no iepriekšējiem!
Šinī gadā izskanēs Ziņa!

Ziņa par Ēru maiņu!
Par krasas izmaiņas iemesliem!
Par to, ka lamatu nebūs nekādu,
Uz Gaismas pusi nobīde sākās!

Kurš plānoja dzīvot bez Dieva,
To liela vilšanās gaida!
Nebūs nekā pēc plāniem - rezultātiem,
Beigsies Tumsā uzturēšanās!

Šis gads - Vienlīdzības sasniegšanas gads!
Cilvēku sapnis iemiesosies!
Tumsa ne pilnībā, bet samazināsies,
Vēl viņa nedaudz turpināsies!

Pandēmija palīdzēs lēmumam,
Vara būs spiesta apstāties,
Atjaunosies Kustība pret varu!
Zem vārda "Vienlīdzība" tā atdzims!

Atjaunosies Apziņas evolūcija,
Pirmo etapu Es paziņošu drīz!
Cilvēki, beidzot, Manas Zināšanas pieņems,
Pamodīsies tie, kuri tik ilgi to gaidīja!

Pamodušies, iemeslu meklēs!
Sapratīs, iemesls - neticība!
Cilvēki amatpersonās izdalīsies,
Izrādīs, beidzot, Dievam uzticību!

Nevienlīdzības iemesls bija meli!
Dzimuši tos, kuri ne Dievā!
Reliģijas bija, kā nazis sirdī,
Vienlīdzība atklāsies vienā Dievā!  

Ja Spīdeklis viens, tātad, arī Dievs viens!
Viņš Kosmiskajās Debesīs viens,
Cilvēki paši rezultātus apkopos,
Sacelsies tie, kuri Gara verdzībā bija!

Pamodīsies arī Krievzeme Svētā,
"Rītdienu" radīt spējīga!
Pasaules attēls kļūs cits pavisam,
Viss, ko Krievzeme teica - Patiesība!

Atkārtoju, Pirmo etapu paziņošu drīz!
Pirmo etapu Krievija sāk!
Tagad cilvēcei Pavasara laiks,
Apstiprināsies Krievzemes Misija!

Pandēmija palīdzēs un vara atkāpsies!
Slimos arī vara!
Nevienlīdzība atkāpsies uz visiem laikiem,
Tumsa mazināsies - nav vērts žēlot!

Cilvēku zaudējumi nevienlīdzības dēļ!
Vardarbības Garā dēļ!
Krievzeme pirmā Vienlīdzību paziņos!
Garā sabrukums beigsies!

Eiropa, nesaprotot, lēmumu pieņems!
Viņa atklās Kustību Garā!
Cilvēkiem uzskats drīz izmainīsies!
Krievzeme pārstās pazemojumus ciest!

Krievzeme ilgi cieta - kustībā atnāks!
Pagājušo jau neatjaunot!
Un ja Tauta lēmumu pieņēma,
Krievzemi apturēt neiespējami!

Viņas izgājiens tagad uz Vēstures Skatuves!
Kādam atbildība jāuzņemas!
Jauna dimensija un kategorija Jauna,
Un sekas, beidzot, pozitīvas!

Pandēmija - tā traģēdija ne priekš cilvēkiem!
Tā šīs sistēmas traģēdija!
Cilvēkiem kļūs daudz skaidrāk,
Ka Tumsa priekš cilvēkiem - slikta tā tēma!

Kosmosa Telpā - izkropļojumu nav!
Enerģētiskais līdzsvars nepieciešams!
Nevar uz Planētas būt Tumsas uzkrājumi!
Par Pārveidošanas sākumu Ziņa pienāks!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
23.03.2020.

23.03.20.Quatrain “Europe, not understanding- will make a decision”

This year is not ordinary for people!
A year named: Balance!
This, in essence, is different from the previous ones!
News will be heard in this year!

News of the Epoch Change!
About the reason for the sharp change!
That there will be no catch
Beginning towards the Light shift!

Who planned to live without God
There will be great disappointment!
There will be nothing according to plans - results,
The stay in darkness will end!

This year is the year of achieving Equality!
The dream of people will come true!
The darkness is not completely, but will decrease
A little more she will continue!

A pandemic will help resolve
The power will be forced to stop
Will restore Movement against Power!
Under the name "Equality" it will be reborn!

The evolution of Consciousness will be restored,
I will announce the first stage soon!
People will finally accept My Knowledge,
Will wake up those who have been waiting for this for so long!

Waking up, they will look for a reason!
Will understand the reason - disbelief!
People will be ranked in functionary
Will finally show trust in God!

The reason for the inequality was a lie!
Born in those who are not in God!
Religions were like a knife in the heart,
Equality will be revealed in one God!

If one Light, then one God!
He is alone in the whole Cosmic Sky
People will take stock themselves
Those who were in slavery of the Spirit will rise!

Holy Russia will wake up too,
Able to create “Tomorrow”!
The picture of the World will be completely different,
All that Russia said - True!

I repeat, I will announce the first stage soon!
The first stage begins in Russia!
For humanity, there is Spring time now,
Will confirm Russia Mission!

A pandemic will help and power will recede!
Power will also be hurted!
Inequality will forever recede
Darkness will reduce - do not regret it!

Losses of people due to inequality!
Due to violence in the Spirit!
First Russia will declare Equality!
Will end devastation in the Spirit!

Europe, without understanding, will make a decision!
She will open the Movement in the Spirit!
People will soon change their minds!
Russia will cease to suffer humiliation!

Russia suffered for a long time - it will set in motion!
The past cannot be restored!
And if the nation made a decision,
It is impossible to stop Russia!

Now Her exit to the History Scene!
Someone must accept responsibility!
New Dimension and New Category,
And the positive, finally, consequence!

A pandemic- is not a tragedy for people!
This is a tragedy for this system!
It will become much clearer for people
That Darkness for people- is a bad topic!

In Cosmos Space - no distortion!
Needs energy balance!
There should not be accumulation Darkness on the Planet!
The news will come about the beginning of the Transfiguration!

Amen.
Father Absolute.
03/23/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/23.03.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intutīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.03.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /23.03.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /23.03.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 23.03.2020.

Skatījumu skaits: 7 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: