Galvenie » 2017 » Maijs » 23 » Vēsts: 23.05.2017. Katrēns "Laika izvēle" - *
18:09
Vēsts: 23.05.2017. Katrēns "Laika izvēle" - *

Vēsts: 23.05.2017. Katrēns "Laika izvēle" - **
(-* : текст на русском и латышском языке с предложением дополнения Символписьмом на латышском языке)
(-**: текст на русском, латышском, английском языке)

23.05.17 Катрен "Выбор времени"…………………………….……….…...Quatrain "Choice of time"

Повторяю, выбор за вами! .............Atkārtoju, izvēle jūsu!.............................I repeat, the choice is yours!
Подобие - имеет Право! .................Līdzība - ir Tiesības!.............................Similarity- has the Rights!
Но, Переход не за горами, .............Taču, Pāreja ne aiz kalniem,……………But, the Transition is not so far,
Изменяются жизни Правила! ......Izmainās dzīves Noteikumi!..............Rules of life are changing!

Всё изменится независимо, ........Viss izmainīsies neatkarīgi,…………Everything will change independently,
Люди хотят или нет! .........................Cilvēki grib vai nē!...............................People want it or not!
От Эволюции будет зависеть, ..........No Evolūcijas būs atkarīgs,……..…….Will depend from Evolution,
Мера глубины перемен! ..................Pārmaiņu dziļuma mērs!......................Measure of deep changes!

Россия - ключевой игрок! .............Krievija - galvenais spēlmanis!........Russia- is the key player!
Пусть говорят религии, .....................Lai runā reliģijas,………………………...Let the religions to talk,
Разговоры уже не впрок, ...................Runas jau ne labumā,…………………..Talks are not longer in store
Изменилась Бога политика! .........Izmainījās Dieva politika!...................God has changed politics!

Кажется разговор долгий! ..................Šķiet saruna ilga!..................................It seems a long conversation
Но, годы - есть капли Вечности! ..Bet, gadi - ir Mūžības pilieni!............But, years- are drops of Eternity!
Жизнь, как постоянные волны, .........Dzīve, kā pastāvīgi viļņi,…....................Life, as constant waves,
Но, незаметные в Бесконечности! ....Taču, Bezgalībā nemanāmi……....……But, invisible in Infinity!

Накоплено много усталости, .............Noguruma uzkrāts daudz,…………......There are a lot of fatigue,
Естественный процесс искажения! ...Izkropļošanas dabīgs process!.............The natural process of distortion!
К неверию не может быть жалости, ..Neticībai žēluma nevar būt,………....…There can't be pity for unbelief,
Мамона - предмет искушения! .........Mamons - kārdinājuma priekšmets!......Mammon- is object of temptation!

Неравенство - флаг Пятой! ...............Nevienlīdzība - Piektās karogs!.............Inequality- is the flag of the Fifth!
Шестая - совсем другая! ...................Sestā - pavisam cita!.............................The sixth- is completely different!
Свобода у людей отнята, ..................Brīvība cilvēkiem atņemta,………...……Freedom from people is taken away,
Жизнь - совсем никакая! ...................Dzīve - pavisam nekāda!.......................Life- absolutely nothing!

Россия - делает выбор! ..................Krievija - izvēli izdara!........................Russia-makes a choice!
В сторону Отца - Основателя! ......Virzienā Tēva - Pamatlicēja!...............In the direction of Father- Founder!

ВМЕСТЕ проведёт отбор, ..................KOPĀ veiks atlasi,……………….....……TOGETHER will select,
Строгий, но обязательный! ................Stingru, bet obligātu!.............................Strict, but mandatory!

После Перехода - всё изменится! .....Pēc Pārejas - viss izmainīsies!..............After the Transition- everything will change!
Главное, изменится человек! ............Galvenais, izmanīsies cilvēks!...............The main thing, the human will change!
Климат на Планете переменится,. Klimats uz Planētas izmainīsies,...…The climate will change on the Planet,
На очередной Солнечный век! .....Uz kārtējo Saules gadsimtu!..............For next Solar age!

Всё иное придёт не сразу! ................Viss cits atnāks ne uzreiz!......................All the rest will come not directly!
Главное, готовы ли сами? .................Galvenais, vai gatavi paši?....................The main thing, are we ready?
Климат переменится на раз, ..........Klimats pārmainīsies ne reizi,……....The climate will change by one,
Он управляется вами! ....................Tas jūsu vadāms!.................................It is ruled by you!

Постоянно говорю: ВМЕСТЕ! .............Pastāvīgi runāju: KOPĀ!........................Constantly I say: TOGETHER!
Совершенно Новая ситуация, ...........Pilnīgi Jauna situācija,……………...……A completely New situation,
На Планете выбрано место, ...........Uz Planētas izvēlēta vieta…….....……On Planet has chosen the place,
Россия - начала адаптацию! ...........Krievija - sāka adaptāciju!..................Russia- began to adapt!

Ей делать следующий выбор! ............Viņai nākošo izvēli veikt!........................She has to make the next choice!
Исторический, на века! .......................Vēsturisku, uz gadsimtiem!...................Historical for ages!
Но, прежде, внутри отбор, ..................Bet, vispirms, iekšķīgi atlase,……..……But, first, inside selection,
Русь - человечества Мекка! ............Krievzeme - cilvēces Meka!................Russia- Mecca of humanity!

Всё сказано, что надо! ........................Viss pateikts, kas nepieciešams!...........All said, what is necessary!
Инструкция просто разжёвана! ...........Instrukcija vienkārši sakošļāta!..............The instruction is simply chewed!
Формируется Руси парад, ...................Formējas Krievzemes parāde,………....A parade is being formed in Russia,
Территория не межёвана! ...............Teritorija neierobežota!.......................The territory is not intertwined!

Трудно? Внутри проблемы? ................Grūti? Iekšķīgi problēmas?....................Difficult? Inside the problem?
Тьма страной всё правит? ...................Tumsa valsti joprojām vada?.................Does the Darkness still rule the country?
Это главная для страны дилемма, .....Tā priekš valsts gavenā dilēma,……...…This is the main dilemma for country,
На Бога - Русь ставит! ......................Uz Dievu - Krievzeme liek!...................On God- Russia puts!

Ставит, делая выбор времени! ............Liek, veicot laika izvēli!...........................Puts, making the choice of time!
Принимает на себя миссию, ...............Uz sevi misiju pieņem,……………….......Takes over the mission,
Поверьте, не преждевременно, ..........Ticiet, ne priekšlaicīgi,………………........Believe Me, it's not premature,
Написано в Книге - Россия! .............Ierakstīts Grāmatā - Krievija!...............Written in the Book- Russia!

Всё по смыслу и по Сценарию! ......Viss pāc būtības un pēc Scenārija!.....All in meaning and by the Scenario!
Человечество приходит в норму! .........Cilvēce normā nonāk!..............................Humanity comes back to normal!
Россия приступает к Ваянию, ...............Krievija stājas pie Tēlniecības,………..….Russia proceeds to Sculpting,
Работы у неё - прорва! ..........................Darba viņai - pārpārēm!......................... .Work for her- abundantly!

Русь творит и учится - одновременно!.Krievzeme rada un mācās - vienlaicīgi!..Russia creates and studies- at the same time!
Великая поступь Ваятеля! ..................Veidotāja Liela rīcība!.............................Great step of the Sculptor!

Внутри всё переменно, ...........................Iekšķīgi viss mainīgs,………………….……Inside everything is variable,
Меняется Русь основательно! ................Krievzeme mainās pamatīgi!......................Russia is changing thoroughly!

Повторяю, за Русью - выбор! ..................Atkārtoju, Krievzemei - izvēle!.....................I repeat, for Russia- a choice!
Она выходит на Сцену! ...........................Viņa uz Skatuves iziet!................................She goes to the Scene!
Внутри нужно провести отбор! ..........Ieksķīgi atlase jāveic!..............................You need to select inside!
Новые придут на смену! ......................Jauni uz maiņu atnāks!............................New will come to replace!

Аминь. ......................................................Āmen……………………………………………Amen
Отец Абсолют. .........................................Tēvs Absolūts……………………………….....Father Absolute
23.05.17 ...................................................23.05.2017……………………………………..23.05.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/23.05.17.html
---------
- * Предлагаем познакомиться с Символписьмом, на латышском языке записала Эслаума 03.08.2013.11:25, публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_zaru_saime/2013-08-12-751 - *(J) "Zaru saime..." / *(Новописьмо) "Семья ветвь...". Вот тут и обясняется учёба как жить дружно понимая друг друга и жить вместе Божьем пространстве Любьви в Духовном Семье Стета! Спасибо Создателю, Матери и всей Семьи Света, что Мы Есмь!
23.05.2017.16:12 --- записала Эслаума.
----------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.05.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbo.lv / 23.05.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /23.05.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /23.05.2017., дополнено на внглийский язык 29.05.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 23.05.2017., papildinājums anģļu valodā 29.05.2017.

Skatījumu skaits: 337 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: