Galvenie » 2018 » Jūnijs » 23 » Vēsts: 23.06.18. Katrēns "Nevar dzīvot, sevi neradot!"
16:29
Vēsts: 23.06.18. Katrēns "Nevar dzīvot, sevi neradot!"

23.06.18 Катрен “Нельзя жить, себя не творя!” ​​

Революция не подходит!
Не все поймут назначение!
Но, время жизни уходит,
Для принятия решения!

Главное – не готовы люди!
Даже в кризис нет понимания,
Что в Историческую прелюдию,
Требуется повышенное внимание!

Большинство занято бытом,
Быт на Руси ниже уровня!
Склонились все над “корытом”,
В ожидании счастливого дня!

Не будет счастья уже для людей,
Тьмой расписана наперёд – погибель,
Человек рабом будет, так Тьме видней!
Сегодня, Тьма – победитель!

Люди ничего сами не могут,
Они мамоной разделены и религией!
Русские, как всегда, помогут,
Люди поймут, что не будет погибели!

Нужно осознание сопричастия!
Бог всегда помогает людям!
Люди, в ответ, должны участвовать,
В организации прелюдии!

Постепенно, но времени мало!
Люди войдут в Новую мерность!
Видно, что уже с Планетой стало,
Божья проявляется закономерность!

Нельзя жить – не творя себя!
Главное, внутреннее совершенство!
Тогда человек раскроет в себе,
Внутреннее Духовенство!

Человек – это Бог в Плотном плане!
Тогда жизнь его – Богослужение!
Поверьте, нет смысла в “кармане”,
“Карман” ведёт к отчуждению!

Человек – ищет в себе Бога!
Человек – смотрит в тысячелетия,
Человек – к Богу вернётся в итоге!
Но, некоторые люди жизни калечат!

Люди – калечат себя вне Бога!
Пытаясь найти свою истину!
Не найти самому смысла в итоге,
Если в религиозную попали тину!

Важно, вернуться в себя и в Создателя!
Человек и Создатель – Едины!
Много очень вокруг предателей,
И очень толстый слой тины!

Правда – всегда прозрачна!
Тиной – покрыта ложь!
У Бога найдя сопричастность,
Всё сразу это поймёшь!

Революция – значит, без Бога!
Важнее всего – эволюция!
Люди должны сформировать потоки!
Это Сознания – революция!

Это – внутренняя революция!
Путь к Нравственности и Морали!
Восстановление цепи эволюции!
Люди Богами, наконец, станут!

Главнее всего погода в Душе!
Душа – это Бог в теле!
Тьма должна получить туше,
Для Фрегата Души – нет мели!

Главное – для вас Бог внутри!
Тогда не нужны революции!
Вы Посылом своим – через года три,
Измените Ход эволюции!

Аминь.
Отец Абсолют
23.06.18

 

Vēsts: 23.06.18. Katrēns  "Nevar dzīvot, sevi neradot!"

Revolūcija neder!
Ne visi sapratīs uzdevumu!
Taču, dzīveslaiks aiziet,
Priekš lēmuma pieņemšanas!

Galvenais - cilvēki nav gatavi!
Pat krīzē saprašanas nav,
Ka Vēsturiskā prelūdijā,
Paaugstināta uzmanība nepieciešama!

Vairākums aizņemts ar sadzīvi,
Krievzemē sadzīve zemāk par līmei!
Visi pār "sili" noliecās,
Laimīgas dienas gaidās!

Nebūs jau laimes priekš cilvēkiem,
Tumsas parakstīts iepriekš - bojā eja,
Cilvēks būs vergs, tā Tumsai redzamāk!
Šodien, Tumsa - uzvarētāja! 

Cilvēki paši neko nevar,
Viņi mamona un reliģiju izdalīti!
Krievi, kā vienmēr, palīdzēs,
Cilvēki sapratīs, ka nebūs bojā ejas!

Vajadzīga apzināšanās līdzdalība!
Dievs cilvēkiem vienmēr palīdz!
Cilvēkiem, atbildot, jāpiedalās,
Prelūdijas organizēšanā!

Pakāpeniski, taču laika maz!
Cilvēki ieies Jaunajā dimensijā!
Redzms, kas jau ar planētu notika,
Dievišķā likumsakarība izpaužas!

Nevar dzīvot - neradot sevi!
Galvenais, iekšējā pilnība!
Tad cilvēks sevī atklās,
Iekšējo Garīdzniecību!

Cilvēks - tas Dievs Blīvajā plānā!
Tad viņa dzīve - Dievkalpošana!
Ticiet, nav jēgas "kabatā",
"Kabata" pie atsvešinātības ved!

Cilvēks - sevī Dievu meklē!
Cilvēks - tūkstošgadēs skatās,
Cilvēks - pie Dieva atgriezīsies rezultātā!
Taču, daži cilvēki dzvi kropļo!

Cilvēki - kropļo sevi ārpus Dieva!
Cenšoties savu patiesību atrast!
Neatrast pašam jēgu rezultātā,
Ja reliģiskajos glemos iekļuvāt!

Svarīgi, sevī un Radītājā atgriezties!
Cilvēks un Radītājs - Vienoti!
Ļoti daudz nodevēju apkārt, 
Un ļoti biezs glemu slānis!

Patiesība  - caurspīdīga vienmēr!
Glemiem - meli pārklāti!
Pie Dieva piederību atrodot,
Sapratīsi uzreiz to visu!

Revolūcija - tātad, bez Dieva!
Par visu svarīgāka - evolūcija!
Cilvēkiem plūsmas jānoformē!
Tās Apziņas - revolūcija!

Tā - iekšējā revolūcija!
Ceļš pie Tikumības un Morāles!
Evolūcijas ķēdes atjaunošana!
Cilvēki, beidzot, Dievi kļūs!

Galvenokārt Dvēselē laikapstākļi!
Dvēsele - tas Dievs ķermenī!
Tumsai jāsaņem plecu uzvara [туше ?],
Dvēseles Fregatei - nav sēkļu!

Galvenais - priekš jums Dievs iekšienē!
Tad revolūcijas nevajadzīgas!
Jūs ar savu Vēstījumu - pēc trim gadiem,
Evolūcijas Gaitu izmainīsiet!

Āmen.
Tēvs Absolūts 
23.06.18.

23.06.18. Quatrain “Can’t live without creating yourself!”

The revolution doesn’t fit!
Not everyone will understand purpose!
But, the time of life goes away,
For make a decision!

The main thing- that people are not ready!
Even in a crisis there is no understanding,
That in the Historical prelude,
Requires increased attention!

Mostly are busy with life,
Life in Russia is below the level!                         
They bowed all above the “trough”,
Waiting for a happy day!

There will be no happiness for people,
Darkness is signed ahead- a death,
A human will be a slave, so is more visible for Darkness!
Today Darkness- is the winner!

People can’t do anything by themselves,
They are separated by mammon and religions!
The Russian, as always, will help,
People will understand that there will be no destruction!

Need awareness of the participle!
God always helps people!
People, in return, should participate,
In the organization of the prelude!

Gradually, but time has less!
People will enter in the New dimension!
It’s visible, what already happened with the Planet,
Manifests regularity of Divine!

Can’t live- without creating yourself!
The main thing, is inner perfection!
Then the human will reveal in himself,
The internal Clergy!

Human- is God in the Dense plan!
Then his life- is Divine service!
Believe me, there is no point, in the “pocket”,
“Pocket” leads to alienation!

A human- is looking for God in himself!
A human- looks into millenniums
A human- will return to God in the end!
But, some people maim the life!

People- maim themselves outside of God!
Trying to find their truth!
Don’t find the meaning by themselves in the end,
If fell into the religious mud!

It’s important, to return to yourself and to the Creator!
Human and Creator- are United!
Around are a lot of traitors,
And very thick mud of layer!

The Truth- is always transparent!                                       
Tina- covered with lies!
Having found participation to God,
You will understand this all at once!

Revolution- means, without God!
The most important than everything- is evolution!
People should form streams!
Those Consciousness- are revolution!

This- is an internal revolution!
The way to Virtue and Morality!
Restore the chain of evolution!
People, finally, will become Gods!

The most important thing is the weather in the Soul!
The Soul- is God in the body!
Darkness should get stiff,
For the Frigate of the Soul- there is no shallow!

The main thing – for you is God inside!
Then no revolutions are needed!
You with your Message- after three years,
Will change the course of evolution!

Amen
Father Absolute
23.06.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/23.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /23.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /23.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 23.06.2018.

Skatījumu skaits: 171 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: