Galvenie » 2018 » Jūlijs » 23 » Vēsts: 23.07.18. Katrēns "Domas un darbi"
22:01
Vēsts: 23.07.18. Katrēns "Domas un darbi"

23.07.18 Катрен “Мысли и дела”

Люди говорят, но мысли другие!
Нет соответствия между мыслью и делом!
Люди, как перевёртыши такие,
Жизнь словно набор подделок!

Нельзя говорить одно – делать другое!
Это искривляет Пространство!
Поэтому для других, вы совсем не такое,
Словно чужое убранство!

Кажется, что человек хороший!
Это вами созданный образ,
Когда, он на Алтарь положен,
Люди видят, не образ, а пересказ!

Человек формируется на Небесах!
На Планете – его проявление,
Дано право вести пересказ,
Нужно доказать Бога явление!

Всё на поверку наоборот!
Фантазии перебивают Правду,
Получается переворот,
Люди чаще видят неправду!

Люди творят в соответствии,
С тем чего нет в помине!
Они позабыли про следствие,
Правда осталась лишь в имени!

Ложь в действиях, как и в мыслях!
Полное несоответствие!
Жизнь во лжи теряет смысл!
Всё имеет обратное действие!

Ложь процветает в Мире!
Лжёт власть, а в ответ – люди!
Дуальность не обеспечивает перемирия,
Ложь – это большой беды прелюдия!

В Плотном плане развивается ложь!
Нет её только на Небесах!
Люди живут, кто как может,
Будущее теперь на весах!

Плотный план не пошёл впрок!
Было не творчество, а обман!
Никто не может взять в толк,
Что люди перейдут на другой План!

Люди не справились с проявлением!
Не получилась у Богов самостоятельность!
Забыли, что есть и Богоявление!
Совершенствование – их деятельность!

Плотный план оказался “орешком”!
Многие цивилизации “поломали зубы”!
Готовлю в этот раз Переход неспешно,
Не играют победные трубы!

Победы нет, как и не было!
Боголюди оказались людьми!
Прошлое поросло былью,
Затоптанное в пыли!

Нет уже ничего из прошлого!
Как будто не было и рождения!
Переврали всё, что возможно!
От вранья жизнь теперь – отторжение!

Так продолжаться не может!
Люди не похожи уже на людей!
Государствам ничто не поможет,
Природа сделает Мир светлей!

Надежда была на Русь!
На Неё была возложена Миссия!
Но, сковала национальная грусть,
Не прошла Она сессию!

Грусть – национальное качество!
Печалиться поздно – делать пора!
Не делается ничего, только плачется,
И, по-прежнему, в кустах голова!

Страусиная на Руси позиция!
Чем наглее власть, тем – страшней!
Мало ей своей инквизиции,
Страх на Руси – даже жизни важней!

Только бунт на Руси жестокий!
Разнесёт всё и вся!
Но, соединятся на Руси потоки,
Это единственная для Неё стезя!

Аминь.
Отец Абсолют
23.07.18

 

Vēsts: 23.07.18. Katrēns "Domas un darbi" 

Cilvēki runā, bet domas citas!
Nav saskaņas starp domām un darbiem!
Cilvēki, kā tādi apgriezeņi,
Dzīve kā viltojumu komplekts!

Nevar runāt vienu - darīt citu!
Tas Telpu izkropļo!
Tādēļ priekš citiem, jūs pavisam ne tāds,
Gluži kā sveša rota!

Šķiet, ka cilvēks labs!
Tas jūsu radīts tēls,
Kad, viņš uz Altāra uzlikts,
Cilvēki redz, ne tēlu, bet atstāstījumu!

Cilvēks Debesīs formējas!
Uz Planētas - izpausme viņa,
Dotas tiesības teikt atstāstījumu,
Vajag Dieva parādību pierādīt!

Uz pārbaudi viss otrādi!
Fantāzijas Patiesību pārspēj,
Sanāk apvērsums,
Cilvēki netaisnību redz biežāk!

Cilvēki veido atbilstoši,
Tam kā nav ne vēsts!
Viņi aizmirsa par sekām,
Patiesība palika tikai vārdā!

Meli darbībā, kā arī domās!
Pilnīga neatbilstība!
Dzīve melos zaudē jēgu!
Visam ir atgriezeniska darbība!

Meli plaukst Pasaulē!
Melo vara, bet atbildē - cilvēki!
Dualitāte nenodrošina pamieru,
Meli - tā lielas bēdas prelūdija!

Meli attīstās blīvajā plānā!
Nav to tikai Debesīs!
Cilvēki dzīvo, kā kurš var,
Nākotne tagad uz svariem!

Blīvais plāns labumā neaizgāja !
Bija ne jaunrade, bet apmāns!
Nevar neviens nopietni ņemt,
Ka cilvēki pāries uz citu Plānu!

Cilvēki netika galā ar izpausmi!
Nesanāca Dieviem patstāvība!
Aizmirsa, ka ir arī Dievparādība!
Pilnveidošana - viņu darbība!

Blīvais plāns "riekstiņš" izrādījās!
Daudzas civilizācijas "zobus palauzīja"!
Šoreiz Pāreju gatavoju nesteidzīgi,
Neskan uzvaras taures!

Uzvaras nav, kā arī nebija!
Dievcilvēki izrādījās cilvēki!
Pagātnes patiesuma atauga,
Putekļos sabradāta!

Nav no pagātnes vairāk nekā!
It kā arī dzimšanas nebūtu!
Saputroja visu, kas iespējams!
No melošanas dzīve tagad - atdalīšana!

Tā turpināties nevar!
Cilvēki nelīdzinās vairs cilvēkiem!
Valstīm nepalīdzēs nekas,
Daba Pasauli gaišāku padarīs!

Cerības uz Krievzemi bija!
Viņai bija uzlikta Misija!
Taču, nacionālās skumjas saistīja,
Neizturēja Viņa sesiju!

Skumjas - nacionālā īpašība!
Skumt vēlu - laiks darīt!
Nedarās nekas, tikai raudāšana,
Un, kā iepriekš, galva krūmos!

Strausīga Krievzemē pozīcija!
Jo nekaunīgāka vara, jo - brismīgāk!
Maz viņai savas inkvizīcijas,
Bailes Krievzemē - par dzīvi pat svarīgākas!

Tikai dumpis Krievzemē nežēlīgs!
Izpostīs visu un visus!
Taču, straumes Krievzemē savienosies,
Tā prieš Viņas vienīgā taka!

Āmen.
Tēvs Absolūts
23.07.18.

23.07.18. Quatrain “Thoughts and works”

People talk, but thoughts are other!
There is no correspondence between thoughts and works!
People, like twists,
Life is like collection of fakes!

Can’t say one thing- do another!
This bends the Space!
Therefore for others, you are not at all like that
Like someone else’s decoration!

It seems, that human is good!
This is created image by you,
When, he is laid on Altar,
People see, not image, but paraphrase!

Human forms in Heaven!
On the Planet- is his manifestation,
Given the rights to retell,
Need to prove God’s phenomenon!

Everything is opposite on the test!
Fantasies interrupt the Truth,
It turns out a coup,
People more often see the lie!

People create in accordance,
With that, which is not in sight!
They forgot about investigation,
The truth remained only in the name!

Lies in actions, as also in thoughts!
Complete discrepancy!
Life in lies makes no sense!
Everything has the opposite effect!

Lies thrive in the World!
Power lies, but in response- people!
Duality doesn’t provide a truce,
Lying- is prelude of big sadness!

A lie develops in dense plan!
They are not only in Heaven!
People live, as they can,
The future is now on the scales!

Dense plan didn’t go on for future use!
There was not creativity, but deception!
No one can take is seriously,
That people will switch to another Plan!

People have not coped with manifestation!
The Gods didn’t have independence!
Forgot, that there is also God’s phenomenon!
Perfection- is their activity!

Thin plan was “nut”!
Many civilizations “broke their teeth”!
I’m preparing Transition slowly this time,
Victorious trumpets don’t play!

There is no victory, as it was not!
Gods- people were people!
Hat of the truth of past,
Treated in the dust!

There is nothing from the past!
As if there was no birth too!
Have changed everything, what was possible!
Life is now from lying- rejected!

So can’t continue!
People don’t look like people anymore!
Nothing will help to states,
Nature will make the World brighter!

There was hope for Russia!
She was entrusted with the Mission!
But, national sadness connected,
She didn’t pass the session!

Sadness- is national quality!
It’s late to worry- it’s time to do it!
Nothing is done, only crying,
And, as before, head in the bushes!

Ostrich position in Russia!
The more impudent the authorities, more- worse!
Few of her own inquisitions,
Fear in Russia- even more important than life!

Only o riot is cruel in Russia!
Will spread everything and everyone!
But, streams will join in Russia,
This is the only path for Her!

Amen
Father Absolute
23.07.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/23.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /23.07.2018.    
Un: http://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /23.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 23.07.2018.

Skatījumu skaits: 184 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: