Galvenie » 2018 » Augusts » 23 » Vēsts: 23.08.18. Katrēns "Tūkstoši glābs miljonus"
15:16
Vēsts: 23.08.18. Katrēns "Tūkstoši glābs miljonus"

23.08.18 Катрен ​“Тысячи спасут миллионы” ​​

Повторяю, ваш Посыл действует!
Люди меняются, не зная того!
Главное, люди в Посыле участвуют,
И их неожиданно много!

Информация пошла в интернете,
Люди подхватили известие!
Запад не остался в ответе,
Учёные повторили воздействие!

Ожидается объединение Знаний,
Значит, объединение вокруг Бога!
Определите направление познания,
Это – Единая для народов дорога!

Важно, что начала Россия!
Благая Весть уже в прессе,
Россия подтвердила свою Миссию,
Тьма не помешает прогрессу!

Пора определить направление,
Здоровье Нации в приоритете!
Но, Дух – это Мировое явление!
На это исследование нет запрета!

Вы посылали Любовь Миру!
Конкретизируйте направление,
Попробуйте изменить карту Мира,
Природа поддержит ваше решение!

По Сценарию – Природа изменится!
Может образоваться остров!
Температурный режим изменится,
От Америки останется остов!

Это – крайний случай Сценария!
Люди могут смягчить воздействие,
У России сейчас – Главная партия,
Она скорректирует действия!

Нужно понять возможности,
Целое управляет Целым!
Частей на Планете множество,
Эпилог – Россия есть Братство Белое!

Не религии, а Вера Создателю,
Понимание своего участия,
В России не быть обывателям,
Поверьте, лишь в Боге – Счастье!

Вся жизнь человека – Служение!
Служение Богу и самому тоже!
Пронесите через себя Учение,
Религии и Бог мало похожи!

Сегодня важно Единение,
Но, на основе Равенства!
Это определит скорость движения,
Вы несёте Любви Главенство!

Дуальность сдерживается Любовью,
Истина в первой инстанции,
Дуальность людей скрепляется кровью,
В Боги – людей аттестация!

Проведите опять ротацию,
Посылы не бывают в «болоте»!
Не ждите от Бога – дотации,
«Бриллианты» найдите в «золоте»!

Россия – страна богатая,
Особенно, на людей в Духе!
Скоро люди узнают дату,
Когда прекратится в Духе разруха!

Учёный поймёт учёного!
Это не политика вся во лжи!
В Единении идей нет ничего мудрёного,
Главное, открытость Души!

Россия всегда рвала Душу!
Защищая по Миру слабых,
Вы Сердце Её послушайте,
Поднимается Она не за славой!

Россия встаёт – Ей помочь надо!
Тысячи спасут миллионы!
Спасение людей – это Души отрада,
Для Бога поднимать легионы!

Аминь.
Отец Абсолют
23.08.18

 

Vēsts: 23.08.18. Katrēns "Tūkstoši glābs miljonus"

Atkārtoju, jūsu Vēstījums darbojas!
Cilvēki mainās, to nezinot!
Galvenais, cilvēki Vēstījumā darbojas,
Un viņu negaidīti daudz!

Informācija iegāja internetā,
Cilvēki uztvēra vēsti!
Rietumi nepalika atbildi parādā,
Zinātnieki atkārtoja ietekmi!

Sagaidāma Zināšanu apvienošana,
Tātad, apvienošanās ap Dievu!
Nosakiet izzināšanas virzienu,
Tas - Viens priekš tautām ceļš!

Svarīgi, ka Krievija sāka!
Labā Vēsts jau presē,
Krievija apstiprināja savu Misiju,
Tumsa progresam netraucēs! 

Laiks virzienu noteikt,
Nācijas veselība prioritāte!
Taču, Gars - tā Pasaules parādība!
Tās izpētīšanai aizlieguma nav!

Jūs Pasaulei Mīlestību sūtījāt!
Konkretizējiet virzienu,
Mēģiniet izmainīt Pasaules karti,
Daba jūsu lēmumu atbalstīs!

Pēc Scenārija - Daba izmainīsies!
Var veidoties sala!
Temperatūras režīms izmainīsies,
No Amērikas karkas paliks!

Tas - Scenārija galējais gadījums!
Cilvēki ietekmi var mīkstināt,
Krievijai tagad - Galvenā partija,
Viņa darbības nokoriģēs! 

Iespējas saprast vajag
Veselums vada Veselumu!
Daļu uz Planētas daudz,
Epilogs - Krievija ir Brālība Baltā!

Ne reliģijas, bet Ticība Radītājam,
Savas dalības saprašana,
Krievijā mietpilsoņiem nebūt,
Ticiet, tikai Dievā - Laime!

Cilvēka dzīve visa - Kalpošana!
Kalpošana Dievam un sev arī!
Caur sevi Mācību iznesiet,
Reliģijām un Dievam līdzības maz!

Šodien Vienotība svarīga,
Bet, uz Vienlīdzības pamata!
Tas noteiks kustības ātrumu,
Jūs Mīlestības Virskundzību nesat!

Dualitāti Mīlestība aptur,
Patiesība pirmajā instancē,
Cilvēku dualitāti asinīm sastiprinās,
Dievos - cilvēku atestācija!

Veiciet atkal rotāciju,
Vēstījumi nemēdz būt "purvā"!
Negaidiet no Dieva - dotācijas,
"Briljantus" atradīsiet "zeltā"!

Krievija - bagāta valsts,
Sevišķi, ar cilvēkiem Garā!
Drīz cilvēki datumu uzzinās,
Kad Garā sabrukums beigsies!

Zinātnieks sapratīs zinātnieku!
Ne politika tā visa melos!
Ideju Vienotībā nav nekā sarežģīta,
Galvenais, Dvēseles atklātība!

Krievija vienmēr Dvēseli plēsa!
Pasaulē vājos aizstāvot,
Jūs Viņas Sirdi uzklausiet,
Ne slavas dēl paceļas Viņa!

Krievija pieceļas - palīdzēt Viņai vajag!
Tūkstoši miljonus glābs!
Cilvēku glābšana - tas Dvēseles prieks,
Priekš Dieva leģionus pacelt!

Āmen.
Tēvs Absolūts
23.08.18.

23.08.18. Quatrain “Thousands will save millions”

I repeat that your Message works!
People changing not knowing that!
The main thing is, that people participate in the Message,                              
And they are unexpectedly many!

Information went to the Internet,
People picked up the News!
The West didn’t remain in the answer,
Scientists repeated the impact!

It’s expected to combine Knowledge,
Hence, unification around God!
Determine the direction of knowledge,
This is- the One road for nations!

It’s important that Russia began!
The Good News are already in the press,
Russia has confirmed her Mission,
Darkness will not prevent progress!

It’s time to determine the direction,
The health of the Nation is priority!
But, the Spirit- is the phenomenon of the World!
There is no ban on this study!

You sent Love to the World!
Specify the direction,
Try to change the map of the World,
Nature will support your decision!

By Scenario- Nature will change!
An island can form!
The temperature mode will change,
From America there will remain skeleton!

This is- the extreme case of the Scenario!
People can mitigate the impact,
Russia now has- the Main party,
She will correct the action!

It’s necessary to understand the possibilities
The Whole rules the Whole!
Particles are numerous on the Planet,
Epilogue- Russia is the brotherhood White!

Not religion, but the Faith to the Creator,
Understanding of their participation,
In Russia, not to be the philistines,
Believe Me, only in God- is Happiness!

The whole life of human- is Service!
Service to God and to yourself too!
Take trough the Doctrine,
Religions and God has little similarity!

Today is important Unity,
But, on the basis of Equality!
This will determine the speed of movement,
You bear Supremacy of Love!

Duality is held back by Love,
Truth in the first instance,
The duality of people will fastened with blood,
In the Gods- attestation of people!

Spend again rotation,
Promises are not in the “swamp”!
Doesn’t expect from God- subsidies,
“Diamonds” will find in the “gold””!

Russia is- a rich country,
Especially, with people in the Spirit!
Soon people will learn the date,
When destruction will stop in the Spirit!

Scientist will understand the scientist!
It’s not politics all in lie!
In the Unity of the idea there is nothing tricky,
The main thing is the openness of the Soul!

Russia has always torn the Soul!
Defending the weak ones in the World,                                                             
You listen to Her Heart,
She rises not for Glory!

Russia gets up- She needs help!
Thousands will save the millions!
Salvation of people- is the joy of the Soul,
For God to rise legions!

Amen
Father Absolute
23.08.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/23.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /23.08.2018
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /23.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 23.08.2018.

Skatījumu skaits: 197 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: