Galvenie » 2017 » Septembris » 23 » Vēsts: 23.09.17. Katrēns "Piecsimt" - *
22:41
Vēsts: 23.09.17. Katrēns "Piecsimt" - *

Vēsts: 23.09.17. Katrēns "Piecsimt" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(50) Senvēstule 2010. gada 1. maijā / *(50) Древнеписьмо 1 мая 2010 года, публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/50_senvestule_2010_gada_1_maija/2013-02-21-431 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

23.09.17 Катрен "Пятьсот"…………………………………………………………….Quatrain "Five Hundred"

Мне не нужно миллионы для дела! ......Man priekš lietas miljonus nevajag! ……..I don't need millions for a deal!
Удивительно, но хватает Пятьсот! ........Apbrīnojami, bet pietiek Piecsimt!.............Surprisingly, but enough Five hundred!
Пятьсот, конечно, так мало - но мера, ..Piecsimt, protams, tik maz - bet mērs,…...Five hundred, of course, so little- but measure,
Для открытия Рая ворот! ....................... Priekš Paradīzes vārtu atvēršanas!..........To open Paradise gate!

Известно, что Победа даётся умением! Zināms, ka Uzvaru sasniedz ar prasmi!...It's known that victory is given by skill!
И никогда количеством! ......................... Un nekad ar daudzumu!...........................And never by quantity!
Если Пятьсот в Духе - уже достижение,.Ja Piecsimt Garā - jau sasniegums,.........If Five hundred in the Spirit- it's already an achievement,
Переходящее в качество! ....................... Pārejošs kvalitātē!....................................Transient in quality!

Я не жду от России рвения! ..................Es negaidu no Krievijas centību!...............I don't expect zeal from Russia!
Слишком глубоки разногласия! ............Pārāk dziļas domstarpības!.......................Too deep disagreement!
Пятьсот откроют пример поведения, ...Piecsimt atklās uzvedības piemēru,……...Five hundred will open an example of behavior,
И покажут пример в Духе согласия! .....Un parādīs saskaņas piemēru Garā!.........And will show an example of agreement in the Spirit!

Вам непонятно, как будет? ...................Jums nesaprotams, kā būs?.......................You don't understand how it will be?
Перевес пока на стороне неверия! ......Pagaidām pārsvars neticības pusē!............The preponderance is still on the side of unbelief!
Небеса на стороне Пятьсот будут! .......Debesis būs Piecsimt pusē!........................Heaven on the side Five hundred will be
И Создатель - тяжёлая артиллерия! ....Un Radītājs - smagā artilērija!.....................And the Creator- heavy artillery!

Перед людьми встанет дилемма, ........Cilvēku priekšā dilēma stāsies,……………Front of people will stand dilemma,
Выбор без осмысления! ........................Izvēle bez apdomāšanās!..........................A choice without comprehension!
Жить или не жить - проблема, ..............Dzīvot vai nedzīvot - problēma,……...…...To live or not to live- a problem,
Проблема для всех поколений! ............Problēma priekš paaudzēm visām!............A problem for all generations!

Природа создаст условия, ....................Daba apstākļus radīs,……………....……..Nature will create conditions,
Несовместимые с жизнью, ...................Nesavienojamus ar dzīvi,………...………..Incompatible with life
И никаких послесловий, ........................Un nekādu pēcvārdu,………………………And no any after words,
Выбор: жить или не жить! .....................Izvēle: dzīvot vai nedzīvot!.........................The choice: to live or not to live!

Начало Шестой - Исток! ..........................Sestās Sākums - Sākotne!......................The beginning of Sixth- the Source!
Подготовлено и хватит Пятьсот! .............Sagatavota un pietiek Piecsimt!..............Prepared and enough Five hundred!
Главное, сформировать Единый поток, .Galvenais, noformēt plūsmu Vienu,….....The main thing is to form a one steam,
Мелодию из семи нот! ..............................Melodiju no septiņām notīm!...................A melody of seven notes!

Семь нот плюс Я - вот формула! ..............Septiņas notis plus Es - lūk formula!......Seven notes plus I- that's the formula!
Единение в Духе для всех, ........................Vienošanās Garā priekš visiem,……….Unity in the Spirit for all,
Давно сформулировала, ............................Sen noformulēja,…………………...……Long ago formulated,
Как подниматься наверх! ............................Kā pacelties augšup!.............................How to go upstairs!

Новая мерность - основа Духа! ................Jauna dimensija - Gara pamats!..............New dimension- the foundation of the Spirit!
Материя и плоть - в прошлом! ..................Matērija un miesa - pagātnē!.....................Matter and flesh- in the past!
Нет больше в Духе разрухи, ......................Nav vairāk sabrukuma Garā,…………….There is no more destruction in the Spirit,
Переход в Шестую возможен! ...................Pāreja Sestajā iespējama!........................The transition to the Sixth is possible!

Переход, прежде всего, в России, ...........Pāreja, vispirms, Krievijā,…………………Transition, first of all, in Russia,
Достигается Единение! ............................Vienošanās sasniegta tiek!........................Unity is achieved!
В Книге Судеб отмечен Мессия, ..............Likteņu Grāmatā Mesija atzīmēts,………..In the Book of Destinies the Messiah was noted,
Никакого в Духе падения! ........................Nekādas Garā krišanas!............................No any fall in the Spirit!

Вслед за Россией и Мир! ..........................Pēdās aiz Krievijas arī Pasaule! …..…...The World following to Russia!
Не сразу, а постепенно! ............................Ne tūliņ, bet pakāpeniski!........................Not immediately, but gradually!
Россия для народов - кумир, ....................Priekš tautām Krievija - elks,……..……..Russia for nations- an idol,
Как постигший Истину непременно! ........Kā Patiesību sasniegušu noteikti!............As the Truth, who comprehends without fail!

Но, всё Завтра и даже После! ..................Taču, viss Rīt un pat Parīt!......................But all Tomorrow and even After tomorrow!
Первый вопрос - переход! ........................Pirmais jautājums - pāreja!......................The first question- the transition!
Первыми перейдут, кто с Богом и возле! Pirmie pāries, kuri ar Dievu un blakus!.....The first will pass, who with God and near!
Главное, сделать правильный ход! .........Galvenais, izdarīt pareizo gājienu!............The main thing is to make the right move!

Вот тут важен Октаэдр, как первые! .........Lūk tur Oktaedrs svarīgs, kā pirmie!.........Here Octahedr is important, as the first!
Людям придётся раскрыть карты! ............Cilvēkiem nāksies kārtis atklāt!..................People will have to reveal the cards!
Равенство и Любовь - есть мера, .............Vienlīdzība un Mīlestība - mērs ir,………...Equality and Love- is measure,
И никакой другой траты! ............................Un nekāda cita tēriņa!................................And no other waste!

Условия всегда одни - Равенство! ...........Apstākļi vienmēr vieni - Vienlīdzība!.........Conditions are always the same- Equality!
Все равны перед Богом! ...........................Visi Dieva priekšā vienlīdzīgi!....................Everyone is equal front of God!
Религии и власть плодят неравенство! ...Reliģijas un vara nevienlīdzību vairo!........Religions and power breed inequality!
Многие уйдут в итоге! ................................Rezultātā daudzi aizies!............................Many will leave at the end!

Уйдут потому, что поверили! ....................Aizies tādēļ, ka noticēja!........................They will leave, because believed it!
Тысячелетиям лжи и обмана, ...................Tīkstošgadu meliem un apmānam!.......Millennium of lies and deceit!
Не пропустит Создатель неверие, ...........Radītājs nepieļaus neticību,…………....The Creator will not miss of unbelief,
Нельзя держать "фигу" в кармане! ..........Nedrīkst "pigu" kabatā turēt!..................Can't keep "fig" in your pocket!

Мир прозрачен - прозрачны и люди! ......Pasaule caurspīdīga - caurspīdīgi arī cilvēki!..The World is transparent- people are transparent too!
Кажется им, что не видно! .......................Viņiem šķiet, ka neredzami!...........................It seems to them, that it's not visible!
Обман Бога - это прелюдия, ....................Dieva apmāns - tā prelūdija,………………….Deception of God- a prelude,
Ухода из жизни, как ни обидно! ...............No dzīves aiziešanas, lai cik arī skumji!.........Leaving the life, no matter how insulting!

Важен сегодня шаг первый! ....................Šodien svarīgs solis pirmais!........................Today the first step is important!
Равнение на Пятьсот из России! ............Līdzināšanās uz Piecsimt no Krievijas!.........Earning of Five hundred from Russia!
Обязательно он должен быть верным, ..Viņam jābūt uzticamam obligāti,……….…….It must be trusted necessarily,
Тогда подтверждена будет Святая миссия! .Tad Svētā misija apstiprināta būs!...........Then the Holy mission will be confirmed!

Россия, повторяю - люди! ........................Krievija, atkārtoju - cilvēki!.........................Russia, I repeat- people!
Несущие в себе Истоки Богов! ................Sevī Dievu Sākumus nesoši!.....................Bearing in themselves the Sources of the Gods!
Поверьте, переход только прелюдия, ....Ticiet, pāreja tikai prelūdija,……………...…Believe, transition only a prelude,
Возвращения людей в Богов! .................Cilvēku atgiešanai Dievos!..........................Returning people in the Gods!

Начало будет с России! ............................Sākums būs no Krievijas!...........................The beginning will be from Russia!
С огромной территории Богов! .................No Dievu teritorijas milzīgas!......................From the vast territory of the God!
Откроется последний Мессия, ..................Atklāsies pēdējais Mesija,…………...….....The last Messiah will open,
Принявший, ответственность за Богов! ....Pieņēmušais, atbildību par Dieviem!..........Accepted the responsible for the God!

Россия - страна Богов! ................................Krievija - Dievu zeme!..............................Russia- the country of Gods!
Первым идёт Мессия, .................................Pirmais iet Mesija,………………………....First will go the Messiah,
Я знаю, что он готов, ...................................Es zinu, ka viņš gatavs,……………….......I know that he is ready,
Принять на себя миссию! ............................Pieņemt uz sevi misiju!.............................The mission to take on him!

Миссия формирования Шестой! ................Misiju Sestās formēšanai!.........................Mission formation of the Sixth!
Новой мерности и Духа потока! .................Jaunās dimensijas un Gara plūsmas!.......New dimension and Spirit flow!
Промысел совсем не простой, ...................Domrīcība pavisam ne vienkārša,……......Thought action is not at all simple,
Но достойный судьбы Пророка! .................Taču cienīga Pravieša liktenim!.................But worthy of the fate of the Prophet!

Аминь. ...........................................................Āmen…………………………………...…...Amen
Отец Абсолют. ..............................................Tēvs Absolūts……………………....………Father Absolute
23.09.17 .........................................................23.09.17……………………………………..23.09.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/23.09.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 29.09.2017.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.09.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /23.09.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /23.09.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 23.09.2017., papildināts angļu valodā 29.09.2017.

Skatījumu skaits: 322 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: