Galvenie » 2018 » Septembris » 23 » Vēsts: 23.09.18. Katrēns "Trīs gadi - liels laiks"
17:42
Vēsts: 23.09.18. Katrēns "Trīs gadi - liels laiks"

23.09.18 Катрен “Три года – большой срок”

Главное для людей – информация!
Она определяет смысл!
Нужна и акклиматизация,
Для информации – жизнь вымысел!

Всё теперь в виртуальном мире,
В мире грёз и желаний!
Внутри человека – нет перемирия,
Скорее, внутри – истязание!

Нет никаких установок,
Цель определяет средства!
Жизнь, как Вечная остановка,
Забыли про веление Сердца!

Люди живут, как роботы!
Нет чувств – есть желания!
Уже не важна, какая работа,
В Разуме полное отставание!

Люди в информационной среде,
Перемешаны все понятия,
Жизнь, словно в большой очереди,
Главное в жизни занятие!

Нет смысла, целесообразности,
Жизнь проживают взаймы,
В людях большая разность,
Людям не уйти от Судьбы!

Соревнование за мамону!
Все средства хороши в деле!
Покатились по золотому склону,
Жизнь в рабстве течёт еле-еле!

Внешний шум – отголосок истерики,
Люди поняли: Начало Конца!
Начинается всё с Америки,
Точнее, с золотого тельца!

Люди погрязли в Материи!
Предложено окунуться в мамону,
Началась не война – истерия,
Хозяева подрались за корону!

Но, корона – уже артефакт!
Для бизнеса не имеет значения,
Установлен исторический факт,
Добро и Зло: Гармония или качели?

Гармония – это удел Неба!
Восстановлена вами Гармония,
Гармония Света и Тьмы – Быль,
Поменяется и людей акватория!

Приглашение состоялось раньше!
Учителя Духа прошли экзамен!
Неважно: ближе или дальше,
Главное, в Духе параметры!

В этом виден уже успех!
Октаэдр готовит учеников!
Всё пока без обид и помех!
Они в Духе – не мученики!

В рядах Света ещё темно!
Есть неверие и есть измена!
Для Неба они – Одно!
Укрепится в рядах Вера!

Условия теперь – сложные!
Перемешаны те и те!
Проявится Мудрость и Осторожность!
Бог не оставит своих в беде!

Пространство теперь светлей,
Люди не понимают события,
Контуры Мерности стали видней,
Нет убытия – есть прибытие!

Октаэдр готовит Равенство!
Идёт концентрация Веры!
Любви растёт Главенство,
Критическая собирается мера!

Три года – очень большой срок!
Сегодня другой времени оборот,
Сложится Небесный поток,
За ним последует разворот!

Аминь.
Отец Абсолют
23.09.18

 

Vēsts: 23.09.18. Katrēns "Trīs gadi - liels laiks"

Priekš cilvēkiem galvenais - informācija!
Tā nosaka jēgu!
Arī aklimatizācija vajadzīga,
Priekš informācijas - dzīve izdomājums!

Tagad viss virtuālā pasaulē,
Draudu un vēlmju pasaulē!
Cilvēka iekšienē - nav pamiera,
Drīzāk, iekšienē - mocīšana!

Nav nekādu uzstādījumu,
Līdzekļi nosaka mērķi!
Dzīve, kā Mūžīga pietura,
Par Sirds vēlējumu aizmirsa!

Cilvēki dzīvo, kā roboti!
Nav jūtu - ir vēlēšanās!
Jau ne svarīgi, kāds darbs,
Saprātā pilnīga atpalicība!

Cilvēki informatīvā vidē,
Visi jēdzieni sajaukti,
Dzīve, gluži kā lielā rindā,
Galvenais dzīvē nodarbība!

Nav jēgas, lietderīguma,
Dzīvi nodzīvo aizņēmumos,
Cilvēkos liela starpība,
No Likteņa cilvēkiem neaiziet!

Sacensība par mamonu!
Darījumā visi līdzekļi labi!
Pa zelta nogāzi pavizinājās,
Dzīve verdzībā rit tik tikko!

Ārējais troksnis - histēriju atskaņas,
Cilvēki saprata: Beigu Sākums!
Viss no Amērikas sākas,
Precīzāk, no zelta teļa!

Cilvēki iegrima Matērijā!
Piedāvāts mamonā iegrimt,
Sākās ne karš - histērija,
Saimnieki par kroni sastrīdējās!

Taču, kronis - jau artefakts!
Priekš biznesa nozīmes nav,
Nodibināts  vēsturisks fakts,
Labums un Ļaunums: Harmonija vai šūpoles?

Harmonija - tā Debesu daļa!
Harmonija jūsu atjaunota,
Harmonija Tumsas un Gaismas - Patiesība,
Izmainīsies arī cilvēku akvatorija!

Uzaicinājums notika agrāk!
Gara Skolotāji eksāmenu izgāja!
Nesvarīgi: tuvāk vai tālāk,
Galvenais, parametri Garā!

Tur jau panākumi redzami!
Oktaedrs skolniekus gatavo!
Pagaidām viss bez aizvainojumiem, traucējumiem!
Garā viņi - ne mocekļi!

Gaismas rindās vēl tumšs!
Ir neticība un ir nodevība!
Priekš Debesīm viņi - Viens!
Ticība rindās nostiprināsies!

Apstākļi tagad - sarežģīti!
Sajaukti tie un tie!
Izpaudīsies Gudrība un Piesardzība!
Dievs savējos neatstās likstās!

Telpa tagad gaišāka,
Cilvēki notikumus nesaprot,
Dimensijas kontūras redzamākas kļuva,
Nav aiziešanas - ir atnākšana!

Oktaedrs Vienlīdzību gatavo!
Notiek Ticības koncentrācija!
Mīlestības Virskundzība aug,
Kritiskais mērs salasās!

Trīs gadi - ļoti liels laiks!
Šodien laika apgriezieni citi,
Izveidosies Debesu plūsma,
Pēc tā sekos pagriešanās!

Āmen.
Tēvs Absolūts
23.09.18.

23.09.18.Quatrain  “Three years- are long time”

The main thing for people- is information!
It defines the meaning!
Need also acclimatization,
For information- life is fiction!

Everything is now in the virtual world,
In the world of dreams and desires!
Inside human- there is no truce,
Rather, inside- torture!

There are no installations,
The means determines the targets!
Life is like an Eternal stop,
Forgot about the dictation of the Heart!

People live like robots!
No feelings- there is desire!
No longer important, what work,
In Mind a complete lag!

People in the information environment,
All concepts are mixed,
Life, like in big rank,
The main thing in life is occupation!

There is no sense, expediency,
Life is lived on loan,
There is a big difference in people,
People can’t get away from Destiny!

Competition for mammon!
All means are good in business!
Rolling down the golden slope,
Life flows in slavery barely!

External noise- is an echo of hysteria,
People understood: the Beginning of the End!
It all starts from America,
More precisely, from golden calf!

People are mired in Matter!
It’s proposed to plunge into the mammon,
It was not a war what started- hysteria,
Hosts fought for the crown!

But, the crown- is already an artifact!
For business it doesn’t matter,
Established historical fact,
Good or Evil: Harmony or swing?

Harmony- is the part of Heaven!
Harmony restored by you,
Harmony of Light and Darkness- is Truth,
Also people water area will change!

The invitation took place earlier!
Teachers of the Spirit have passed an exam!
It doesn’t matter: closer or further,
The main thing is the parameters in the Spirit!

There already success is visible!
The Octahedron prepares students!
All so far no offence and interference!
They are in the Spirit- not martyrs!

In the ranks of Light is still dark!
There is disbelief and there is treason!
For Heaven they are- One!
Faith will strengthen in the ranks!

The conditions now- are complicated!
Mixed these and those!
Wisdom and Caution will manifest!
God will not leave his in trouble!

The Space is now brighter,
People don’t understand events,
The contours of the dimension became more visible,
There is no departure- there is arrival!

The Octahedron is preparing Equality!
There is a concentration of Faith!
Headship of Love grows up,
Critical measure is about to!

Three years- is very long time!
Today is another turnaround time,
There will be Heavenly flow,
It will be followed by a turn!

Amen
Father Absolute                                                     
23.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/23.09.18.html /pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /23.09.2018
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /23.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatvoja Eslauma 23.09.2018.

Skatījumu skaits: 12 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: