Galvenie » 2018 » Oktobris » 23 » Vēsts: 23.10.18. Katrēns "Krievija aizgāja no sevis!"
15:02
Vēsts: 23.10.18. Katrēns "Krievija aizgāja no sevis!"

23.10.18 Катрен “Россия ушла от себя!”

Предупреждений много – нет результата!
Люди не обращают внимания!
Звучит заключительная кантата,
Не приходит никак понимание!

Как понимать, если нет Веры!
Много раз говорил о религиях!
Они сегодня – неверия мера,
Они по жизни – людей вериги!

Человек не хочет ничего знать,
Закрыты Веды, теперь Откровения!
Россия без Бога – дорога вспять!
На пути к погребению!

Человек изощрённо теперь лжёт,
Почти, как в последний раз!
Внутри Совесть не жжёт,
Никчёмность теперь напоказ!

Мне всё равно, что в Европе!
В Америке – неинтересно!
Россия была в Небесном коконе,
Её Духовность была известна!

Теперь, на поверку, России – нет!
Есть проекция этой страны,
Проиграла счастливый билет,
Под давлением другой стороны!

Потенциал огромный, но Духа нет!
Дух не заменить проекцией,
Россия врагам не нашла ответ,
Нужна в Духе коррекция!

Народ Тьмой уже разделён!
Принцип: «разделяй и властвуй»!
Кто-то полномочиями наделён,
А, кто-то по жизни странствует!

Революции уничтожили смелых,
Остались на всё согласные,
Уничтожение их было обильным,
В алфавите России – одни гласные!

Люди согласились на рабство!
Нет желания сбросить иго!
Это с древних веков – аббатство,
Вместо Веры прививали Эго!

Теперь придётся констатировать,
От России осталась тень!
Нельзя Создателя игнорировать,
Поменять Сознание лень!

«На печи не просидишь долго»,
Встать всё равно придётся,
Только на Юг течёт река Волга,
А людям на Запад неймётся!

Есть магистральная линия:
«Согласие и только, согласие»!
Но, в Мире политическая клиника,
Следствие: полное разногласие!

Каждый за себя и против всех!
Всходы – узурпация власти,
Иуды теперь на вес!
Предатели разной масти!

Россия ушла от себя!
Но, так не бывает в Природе,
Если человек не замечает Меня,
В Душе его – непогода!

Человек Бога не слышит,
Уши не в ту сторону,
Иуда всё, что угодно, подпишет,
Продаст и свою страну!

Торопится, пока есть цена!
Лучше в долларовом исчислении,
Считает, что это – не его вина,
Это внутренней политики – отражение!

Святая Русь – всей страной продана,
Человечество вцепилось в русских,
Сколько Русью Любви было отдано,
Сознание у Европы – узкое!

Участилась команда – «фас»!
Стыдно смотреть на Россию,
На всё есть от власти – заказ,
Но, каждый человек – мессия!

Если за тридцать продал страну,
Жди наказания Вечности,
Перейдёшь на другую сторону,
В Тёмную Бесконечность!

Аминь.
Отец Абсолют
23.10.18

 

Vēsts: 23.10.18. Katrēns "Krievija aizgāja no sevis!"

Brīdinājumu daudz - rezultātu nav!
Cilvēki nepievērš uzmanību!
Skan noslēguma kantāte,
Nekādi saprašana neatnāk!

Kā saprast, ja Ticības nav!
Daudz reizes par reliģijām runāju!
Šodien tās - mērs neticībai,
Dzīveslaikam tās - važas cilvēkiem!

Cilvēks negrib zināt neko,
Slēgtas Vēdas, tagad Atklāsmes!
Krievija bez Dieva - ceļš atpakaļ!
Ceļā uz apbedīšanu!

Tagad cilvēks rafinēti melo,
Gandrīz, kā pēdējo reizi!
Sirdsapziņa iekšķīgi nededzina,
Nederīgums tagad izrādīšanai!

Man vienalga, kas Eiropā!
Amērikā - neinteresanti!
Krievija bija Debesu kokonā,
Viņas garīgums bija pazīstams!

Tagad uz pārbaudi, Krievijas - nav!
Ir šīs valsts projekcija,
Laimīgo biļeti zaudēja,
Zem citas puses spiediena!

Potenciāls milzīgs, bet Gara nav!
Garu ar projekciju nenomainīt,
Krievija naidniekiem atbildi neatrada,
Korekcija Garā nepieciešama!

Tauta jau Tumsas izdalīta!
Princips: "skaldi un valdi"!
Kāds ar pilnvarām apveltīts,
Bet, kads visu mūžu klaiņo!

Revolūcijas drosmīgos iznīcināja,
Palika uz visu gatavie,
Viņu iznīcināšana bija bagātīga,
Krievijas alfabētā - vieni patskaņi!

Cilvēki piekrita verdzībai!
Nav vēlēšanās nomest jūgu!
Tas no senlaikiem - abatija,
Ticības vietā iepotēja Ego!

Tagad nāksies konstatēt,
No Krievijas ēna palika!
Nedrīkst Radītāju ignorēt,
Slinkums Apziņu izmainīt!

"Uz krāsns ilgi nenosēdēsi",
Celties vienalga nāksies,
Tikai uz Dienvidiem tek upe Volga,
Bet cilvēkiem uz Rietumiem velk!

Ir maģistrālā līnija:
"Vienprātība un tikai vienprātība"!
Taču, Pasaulē politiskā klīnika,
Sekas: pilnīga nesaskaņa!

Katrs par sevīm un pret visiem!
Asni - varas uzurpācija,
Jūdas tagad uz svariem!
Dažādu sugu nodevēji!

Krievija aizgāja no sevis!
Taču, Dabā tā nemēdz būt,
Ja cilvēks Mani neievēro,
Viņa Dvēselē - slikts laiks!

Cilvēks nedzird Dievu,
Ausis ne uz to pusi,
Jūda visu, jebko, parakstīs,
Pārdos arī valsti savu!

Steidzas, kamēr cena ir!
Labāk dolāru aprēķinos,
Uzskata, ka tā - ne viņa vaina,
Tā iekšējās politikas - atspoguļojums!

Svētā Krievzeme - visa valsts pārdota,
Cilvēce krieviem pieķērās,
Cik Krievzemei Mīlestības bija atdots,
Eiropai Apziņa - šaura!

Komanda palielinājās - "fas"!
Kauns uz Krieviju skatīties,
Uz visu no varas ir - pasūtījums,
Taču, cilvēks katrs - mesija!

Ja par trīsdesmit pārdeva valsti,
Gaidi Mūžības sodu
Pāriesi uz citu pusi,
Tumšā Bezgalībā!

Āmen.
Tēvs Absolūts
23.10.18.

23.10.18.Quatrain “Russia has left herself!”

Many warnings- no results!
People don’t pay attention!
The final cantata sounds,
Understanding is not coming!

How to understand, if there is no Faith!
Talked about religions many times!
Today they are- measure of the disbelief,
They are in life- chains to people!

Human doesn’t want to know anything,
The Vedas are closed, now Revelations!
Russia without God- the road back!
On the way to be burial!

Human lies now sophistically,
Almost like the last time!
Conscience doesn’t burn inside,
Worthlessness is now showing off!

I don’t care what is in Europe!
In America- not interesting!
Russia was in the Heavenly cocoon,
Her Spirituality was known!

Now in actual fact, Russia- is not!
There is a project of this country,
Lost a lucky ticket,
Under the pressure from the other side!

The potential is huge, but there is no Spirit!
Spirit is not replaced by projection,
Russia didn’t find the answer to enemy,
Need a correction in the Spirit!

The nation is already divided by Darkness!
Principle: “divide and conquer”!
Someone has the authority,
But, someone wanderer all life!

Revolutions destroyed the brave ones,
Remained on all consonants,
Their destruction was abundant,
In the alphabet of Russia- only vowels!

People agreed to slavery!
No desire to drop yoke!
It’s from ancient times- the abbey,
Instead of Faith they instilled Ego!

Now I have to state,
From Russia left a shadow!
Can’t ignore the Creator,
Laziness to change Consciousness!

“You will not stay log on the stove”,
Anyway have to get up,
The river Volga flows only to the South,
But people are going to the West!

There is a trunk line:
“Consensus and only consensus”!
But, in the World political clinic,
Corollary: complete disagreement!

Everyone for himself and against all!
Shoots- the usurpation of power,
Judah is now on the weight!
Traitors of different suit!

Russia left from herself!
But, it doesn’t happen in Nature,
If human doesn’t notice Me,
In his Soul- is bad weather!

Human doesn’t hear God,
Ears are on the wrong side,
Judah will sign anything,
Will sell also his country!

Hurry up while there is a price!
Better in dollar terms,
Considers, that this- is not his fault,
This inner politics- is reflection!

Holy Russia- sold by the whole country,
Humanity clung to the Russians,
How much Love was given to Russia,
Consciousness of Europe- is narrow!

The team has become frequent- “face”!
Ashamed to look at Russia
On everything from authorities- there is an order,
But each human- is a messiah!

If country was sold for thirty,
Wait for the punishment of Eternity,
Will cross over the other side,
Into the Dark Infinity!

Amen
Father Absolute
23.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/23.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /23.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /23.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 23.10.2018.

Skatījumu skaits: 115 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: