Galvenie » 2017 » Novembris » 23 » Vēsts: 23.11.17. Katrēns "Vara - spēle" - *
22:28
Vēsts: 23.11.17. Katrēns "Vara - spēle" - *

Vēsts: 23.11.17. Katrēns "Vara - spēle" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Uztveršana Priekā!" / *(Н) "Восприятие в Радости!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_uztversana_prieka/2014-06-04-1105 , и находка:http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page4 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=90 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

23.11.17 Катрен "Власть - игра"…………………………………………Quatrain "Power- game"

Чаще всего в Мире, ......................Visbiežāk Pasaulē,…………………..Most often in the World,
И в России, конечно, тоже! ......... Un Krievijā, protams, arī!...................And in Russia, of course, too!
Власть словно в эйфории, ...........Vara burtiski eiforijā,…………………Power is almost in euphoria
Не понимает, что может! ..............Nesaprot, ko var!..............................Don't understand, what can!

Кажется, что каста и больше! ......Šķiet, ka kasta un vairāk!..................It seems that the caste and more!
Что тонкий слой «важных», ......... Ka smalkais slānis "svarīgo",……....That the thin layer of "important",
Так живут, как хотят и больше, .....Dzīvo tā, kā grib un vairāk,…………So they live as want and more,
Чем на Планете каждый! ............. Nekā uz Planētas katrs!....................Than on the Planet everyone!

Им кажется, что небожители! ...... Viņiem liekas, ka debesu iemītnieki!...They think that the heavenly inhabitants!
Даже избранные Создателем, .....Pat Radītāja izraudzīti,………………...Even those chosen by the Creator,
Но, нет на Планете обители .........Taču, uz Planētas nav klosteru ……...But, there is no monastery on the Planet,
Где мамоны билет обязательный!.Kur mamonam biļete obligāta!............Where the Mammon ticket is mandatory!

Бог собирает лишь верных! ...........Dievs tikai uzticamus sapulcina!.........God only gathers the faithful!
Жизнь, которых - служение! ...........Dzīve, kuriem - kalpošana!.................Life, for whom- is service!
Не пропускает туда неверных, .......Tur neuzticamus neielaiž,………….....There don't leave to enter infidels,
У мамоны кто в услужении! ............Kuri pie mamona kalpībā!...................Who are in service to mammon!

Жизнь коротка - экзамены! ...........Dzīve īsa - eksāmeni!............................Life is short- exams!
Мамона не проходной билет! .......Mamons ne caurlaides biļete!................Mammon is not pass ticket!
Власть - первый экзамен, .............Vara - pirmais eksāmens,………….…...Power- is the first exam,
Неверие - второй билет! ................Neticība - otra biļete!............................Unbelief- the second ticket!

Выбор за человеком, ....................Izvēle cilvēkam,………………………….The choice is for a human,
Все дети ещё в Боге! ................... Bērni vēl visi Dievā!................................All children are still in God!
Взрослые меняют свой век, .........Pieaugušie savu mūžu maina,……….....Adults change their age,
Задание Бога, теряя в итоге! .......Dieva uzdevumu, zaudējot rezultātā!......God's task, losing in the end!

Начало у всех от Бога! ..................Sākums visiem no Dieva!......................The beginning to all is from God!
Окончание от самого себя!............Nobeigums pašam no sevis!.................Ending from yourselves!
Меняется смысл в итоге, ..............Rezultātā būtība mainās,……………….Changing meaning in the end,
И сроки человеческого бытия! .....Un cilvēciskās esības termiņi!................And the timing of human existence!

Время отпущено мало, ................ Laiks atvēlēts maz,…………………….Time is little, not enough,
Только для совершенства! ...........Tikai priekš pilnības!.............................Only for perfection!
С мамоной меньше его стало, .....Tā kļuva mazāk ar mamonu,…….…….With mammon it become less,
Власть - кажется блаженство! ......Vara - šķiet svētlaime!..........................Power- it seems bliss!

«Блаженство» забирает последнее,."Svētlaime" paņem pēdējo,………...."Bliss" takes the last,
Здоровье - в первую очередь! ...........Veselību - pirmām kārtām!................Health- first of all!
Кажется, что такая жизнь ценнее, ... Šķiet, ka tāda dzīve vērtīgāka,……...It seems, that such life is more valuable,
Но, ожидает похоронная медь! .........Bet, sagaida apbedīšanas misiņš!.....But, waiting for the funeral copper!

Для Бога ценнее страждущий! ..........Priekš Dieva vērtīgāks cietējs!...........For God more valuable than the suffering!
Но, не в мамоне блаженный, ........... Bet, ne mamonā svētlaimīgs,………..But, not blessed in the mammon,
Главное, что вперёд идущий, ...........Galvenais, ka uz priekšu ejošs, ……..The main thing is that going forward,
В некотором смысле безбашенный!..Zināmā mērā neprātīgs!.....................In some ways crazy!

Ради чего проявление? .....................Priekš kā izpausme?...........................For the sake of what manifestation?
Ради власти, наживы! ........................Priekš varas, vieglas peļņas!..............For the power, easy profit!
Такой человек - кривое явление! ......Tāds cilvēks - greiza parādība!...........Such a human- a crooked phenomenon!
Которое не должно быть живым! ......Kurai dzīvai nav jābūt!.........................Which should not be alive!

Если власть тормозит движение, .....Ja vara bremzē kustību,…………...….If the power slows down the movement,
Она просто опасна! ............................Tā vienkārši bīstama!.........................She is just dangerous!
У всех отрицательное отношение, ....Visiem negatīva attieksme,…………..Everyone has a negative attitude,
Каждому это ясно! ..............................Katram tas skaidrs!.............................For everyone it's clear!

Бог признаёт власть выборную! ........Dievs atzīst vēlētu varu!....................God recognizes elected power!
Важно Единое целеполагание, ..........Svarīgs Viens mērķnodoms,………...Important Unified target,
Если мамоной она отобрана, .............Ja mamonam tā atņemta,…………...If it's taken away from mammon,
Не долговечны её слагаемые! ............Ne ilglaicīgi tās saskaitāmie!.............Its terms are not durable!

Если подтасовка фактов, ...................Ja tendenciozi sagrozīt faktus,…..…..If the fraud of facts,
То это ещё опаснее, ............................Tad tas vēl bīstamāk,…………….......Then it's even more dangerous,
«Измена» - называется этот акт, ........"Nodevība" - saucas tas akts, …..….."Treason"- this act is called,
Истина - всего важнее! ........................Patiesība - vissvarīgākā!....................Truth- is most important!

Искажение Истины - грех! ...................Patiesības kropļojums - grēks!............The distortion of Truth- is sin!
Не прощается никогда! ........................Netiek piedots nekad!..........................Don't say good bye never!
Это путь вниз и никогда вверх! ...........Tas ceļš lejup un nekad augšup!..........It's way down and never up!
Над человеком сгущается Тьма! ........Virs cilvēka sabiezē Tumsa!..................The Darkness is gathered over the human!

Кажется, что «Первый» и нет выше! ...Liekas, ka "Pirmais" un nav augstāk!........It seems that the "First" and not higher!
Но, выше всех только Бог! ...................Taču, tikai Dievs augstāk par visiem!.........But, above all only God!
Для человека грех - похоронная ниша,.Priekš cilvēka grēks - apglabāšanas niša,.For human sin is- a funeral niche,
Или последний порог! ...........................Vai pēdējais slieksnis!................................Or the last threshold!

Не спасут, отпоют религии! .................Neglābs, reliģijas apbedīs!...........................Will not save, will sing religions!
С ними разговор особый, ....................Ar viņiem saruna sevišķa,…………………...With them a special conversation,
«Первый» уходит безликим, ..............."Pirmais" aiziet bezsejas,…………………....The "First" leaves faceless,
Не вернётся он в Мир Новый! .............Neatgriezīsies viņš Pasaulē Jaunā!.............He will not return to the New World!

Власть не от Бога - грех! .....................Ne no Dieva vara - grēks!............................Power is not from God- sin!
Это помнить необходимо! ...................To atcerēties nepieciešams!........................Ht must be remembered!
От Бога совершенства успех! .............No Dieva pilnība panākums!........................From God perfection is success!
Вера - смысл непобедимый! ...............Ticība - būtība neuzvarama!........................Faith- meaning invincible!

Каждый шаг к власти, ..........................Katrs solis pie varas,…………………….Every step to power,
Опасен вдвойне, ..................................Divkārt bīstams,…………………………..Dangerous doubly,
Затягивает мамона власть, ................Mamona vara ievilina,…………………....Mammon power delays,
В испорченное бытие! .........................Sabojātā esamībā!..................................In a spoiled being!

Игра опасная - власть! ......................Bīstama spēle - vara!...............................The game is dangerous- power!
Человек теряет обличие! ..................Cilvēks zaudē personību………………....A human loses his appearance,
К такой игре не приходит масть, ......Pie tādas spēles īstā kārts neatnāk,….....To such a game doesn't come a suit,
Бог к этому безразличен! ..................Pie tā Dievs vienaldzīgs!..........................God is indifferent to this!

Аминь. .................................................Āmen………………………………………Amen
Отец Абсолют. ....................................Tēvs Absolūts…………………………….Father Absolute
23.11.17 ...............................................23.11.17………………………………......23.11.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/23.11.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem 25.11.2017. 
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.11.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /23.11.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /23.11.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 23.11.2017., papildināts angļu valodā 25.11.2017.

Skatījumu skaits: 285 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: