Galvenie » 2018 » Decembris » 23 » Vēsts: 23.12.18. Katrēns "Vēsturi nevar atgriezt"
17:05
Vēsts: 23.12.18. Katrēns "Vēsturi nevar atgriezt"

23.12.18 Катрен “Историю нельзя вернуть”

Наступает уже предпоследний!
Исторический, для всех, год,
Несёт он большие последствия,
Сохранён будет человеческий род!

Сколько слёз и страданий,
Принёс людям двадцатый век!
Духовные были скитания,
Поменялся и сам человек!

Девятнадцатый и двадцатый,
Года Исторических потрясений,
Люди вернуться пытались,
Но, произошло изменение!

Была попытка изменить историю,
Закончилась крахом сегодня,
Кровью писалась людей категория,
Ночь Духа – сильнее дня!

Сколько напрасной крови!
Опустился интеллект человечества,
Он стал началу вровень,
Полегла мужская Совесть отечества!

Лучшие мужи – ушли в могилы,
Остались не те в Истории!
Тьма частично Свет погубила,
Поколения уже другой категории!

Есть женщины, но нет мужчин!
Нет продолжения поколений,
В почёте не человек, а чин,
Это – отрицательное явление!

Мамона решает теперь всё!
Даже Совести – есть цена,
В управлении “родовое” жульё,
Стоимость каждого всем видна!

Нет коллективных решений!
Вече – остаётся сказкой в веках!
Не интересно власти чужое мнение,
Вериги теперь на руках и ногах!

Раб – не рождает Свободу!
Воспитать Её ещё трудней,
Свобода даётся всем смолоду,
Истории это видней!

Сокращается жизнь в России!
До сотни лет дожить трудно!
Не получается проявить Миссию,
Народ заглянул на дно!

Что ждать Богу от человечества?
Два века войн, революций!
Не сложилось нигде отечества,
Не проявилась нигде эволюция!

На Планете полная деградация!
Людей приучили к мамоне!
Им показалась Свободы акция,
Но, она давно уж в загоне!

Человечество ждёт тупик!
Билет только в один конец,
Пессимизм не сразу возник,
Название: “золотой телец”!

Его принесли из Истории!
Сорок лет пустых истязаний,
Нет альтернативы такой теории,
У Тьмы – одни притязания!

19-й век принес оппозицию!
Но, история Тьмы – дольше,
Не удержал Свет своей позиции,
Неверия оказалось больше!

Историю нельзя вернуть!
Эволюция – всегда только вперёд!
Россия для человечества – есть путь!
Доказать, что возможен взлёт!

Историю не остановить!
Власть меняется постепенно,
“Сколько веревку ни вить”,
У Света путь - верный!

Чем сильнее светская власть,
Тем светлее людей Сознание!
Обстоятельства помогут встать!
Придёт ко всем понимание:

Что “один в поле не воин”!
Для “вместе” не бывает преград!
Изменить Историю один человек не волен,
Равенство всех – лучшее из наград!

Аминь.
Отец Абсолют
23.12.18

 

Vēsts: 23.12.18. Katrēns "Vēsturi nevar atgriezt"

Tuvojas jau priekšpēdējais!
Vēsturiskais, priekš visiem, gads,
Tas seku nes vairāk,
Saglabāta būs cilvēciskā dzimta!

Cik asaru un ciešanu daudz,
Divdesmitais gadsimts atnesa cilvēkiem!
Garīgie klejojumi bija,
Arī pats cilvēks izmainījās!

Deviņpadsmitais un divdesmitais,
Vēsturisko satricinājumu gadi,
Cilvēki atgriezties centās,
Taču, izmaiņas notika!

Bija mēģinājums vēsturi izmainīt,
Beidzās ar krahu šodien,
Asinīm rakstīta cilvēku kategorija,
Gara nakts - par dienu stiprāka!

Cik daudz veltīgu asiņu!
Cilvēces intelekts noslīga,
Tas sākuma līmenī kļuva,
Tēvzemes vīrišķā Sirdsapziņa panīka!

Labākie vīri - kapos aizgāja,
Ne tie Vēsturē palika!
Tumsa daļēji Gaismu pazudināja,
Paaudzes jau citas kategorijas!

Ir sievietes, bet vīriešu nav!
Nav paaudžu turpinājuma,
Godā ne cilvēks, bet amatpersona,
Tā - negatīva parādība!

Visu tagad mamons lemj!
Pat Srdsapziņai - cena ir,
Vadībā "cilts" iekārta, ["родовое" жульё ?]
Cena katra redzama visiem!  

Nav kolektīvu lēmumu!
Veče/Dievkopība - paliek pasaka mūžos!
Varai neinteresants viedoklis svešs,
Važas tagad uz rokām un kājām!

Vergs - Brīvību nerada!
Audzināt Viņu vēl grūtāk,
Brīvība dota visiem kopš jaunības,
Vēsturei labāk tas redzams!

Dzīve Krievijā saīsinās!
Līdz simts gadiem nodzīvot grūti!
Neizdodas izpaust Misiju,
Tauta uz grunti palūkojās!

Ko Dievam gaidīt no cilvēces?
Divi gadi karu, revolūciju!
Neizvedojās nekur tēvzeme,
Nekur evolūcija neizpaudās!

Uz Planētas pilnīga degradācija!
Cilvēkus pie Mamona pieradināja!
Viņiem šķita Brīvības akcija,
Taču, tā sen jau novārtā!

Cilvēci strupceļš gaida!
Beļete tikai uz vienu galu,
Pesimisms ne uzreiz radās,
Nosaukums: "zelta teļš"!

To no Vēstures atnesa!
Četrdesmit gadu spīdzināšanu,
Nav alternatīvas tādai teorijai,
Tumsai - vienas pretenzijas!

19-ais gadsimts opozīciju atnesa!
Taču, Tumsas vēsture - ilgāka,
Nenoturēja Gaisma savas pozīcijas,
Neticība izrādījās lielāka!

Vēsturi nevar atgriezt!
Evolūcija - vienmēr tikai uz priekšu!
Krievija priekš cilvēces - ceļš ir!
Pierādīt, ka pacelšanās iespējama!

Vēsturi neapturēt!
Vara pakāpeniski mainās,
"Cik virves nenovīt",
Gaismai ceļš - drošs!

Jo spēcīgāka laicīgā vara,
Jo gaišāka cilvēku Apziņa!
Apstākļi palīdzēs piecelties!
Pie visiem saprašana atnāks:

Ka "viens uz lauka nav karotājs"!
Priekš "kopā" šķēršļu nav!
Viens cilvēks Vēsturi mainīt nevar,
Vienlīdzība visu - labākā balva!

Āmen.
Tēvs Absolūts
23.12.18.

23.12.18.Quatrain  „History can’t be returned”

Already comes the penultimate!
Historical, for all, year,
It has big consequences,
Human rice will be saved!

How many tears and suffering,
Brought to the people twentieth century!
Spiritual wanderings,
Changed also the human himself!

Nineteenth and twentieth,
Years of Historical shocks,
People tried to return,
But a change has taken place!

There was an attempt to change history,
It ended in crash today,
Category of people was written by blood,
Night of the Spirit- stronger then the day!

How much needless blood,
The intellect of humanity has gone down,
It became in level of beginning,
Male Conscience of Fatherland were fallen!

The best men- went to their graves,
Not those remain in the History!
Darkness destroyed the Light partly
Generations are already different categories!

There are women, but no men!
There is no continuation of generation,                 
In honor is not a human, but official,
This is- negative phenomenon!

Mammon now decides everything!
Even Conscience- has a price,
There are “patrimonial” crooks in the management,
Each price is visible to everyone!

There are no collective decision!
Veche- remains a fairy tale for centuries!
Someone else’s opinion is not interesting for power,
Shackles are now on the hands and feets!

Slave- doesn’t create Freedom!
To raise Him is even more difficult,
Freedom is given to all since young,
It’s more visible for History!

Life is reduced in Russia!
Until hundred of years is difficult to live!
Mission can’t manifest,
The Nation looked to the bottom!

What should God expect from humanity?
Two years of wars, revolutions?
There was no fatherland anywhere,
Evolution didn’t manifest anywhere!

On the Planet is complete degradation!
People taught to mammon!
They thought the Freedom action,
But, it has long been neglected!

Dead end is waiting for humanity!
There is only one way ticket,
Pessimism didn’t rise immediately,
Name is: “golden calf”!

It was brought from History!
Forty years of empty torture,
There is no alternative to such a theory,
Darkness-s has one claims!

The 19th century brought opposition!
But, the history of Darkness- is longer,
The Light didn’t hold her position,
Unbelief turned out to be more big!

History can’t be returned!
Evolution- is always forward!
Russia for humanity- is a way!
Prove that rise up is possible!

The History doesn’t stop!
Power changes gradually,
“How much rope there is”,
Way of the Light- is safe!

More strong secular power,
More bright the Consciousness of people!
Circumstances will help get up!
Understanding will come to all:

That “one is not a warrior in the field”!
For “together” there are no barriers!
One person can’t change History,
Equality of all- is the best award!

Amen
Father Absolute
23.12.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/23.12.18.html  pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.12.2018.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /23.12.2018.
un: http://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /23.12.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 23.12.2018.

Skatījumu skaits: 19 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: