Galvenie » 2017 » Janvāris » 24 » Vēsts: 24.01.17. Katrēns "Apvienojaties"
21:59
Vēsts: 24.01.17. Katrēns "Apvienojaties"

Vēsts: 24.01.17. Katrēns "Apvienojaties"
............................................................. Катрен "Объединяйтесь"…………………..Quatrain "Unite"

Dzīve Matērijā nav salda! .................... Жизнь в Материи не сладкая!.......................Life in Matter is not sweet!
Katrs etaps - meklējumi! ...................... Каждый этап - искания!...............................Each stage- searches!
Bet, ticiet, nebūt ne nejauka, ............... Но, поверьте, совсем не гадкая,…………….But believe me, not disgusting,
Ja scenāriju saprot! .............................. Если понимать сценарий!...........................If you understand the script!

Sākas Vēstures mirklis, ........................ Наступает миг Истории,……………………..There comes moment of history,
Kas Planētu aptvēris! ........................... Которий охватил Планету!...........................Which cover the Planet!
17-ais pēc kategorijas, ......................... 17-й по категории,……………………………..17th by category,
Gads, par kuru svarīgāka nav! ............. Год, которово важней нету!...........................Year, of which have not more important!

Krata zemes, precīzāk, Pasaules! ........ Трясёт страны, точнее Миры!.......................It shakes the countries, or more precisely the Worlds!
Un tā ne zemestrīce! ............................. И это не землетрясение!.............................And it's not an earthquake!
Apziņa orientierus meklē, ...................... Сознание ищет ориентиры,………………......Consciousness is searching for guidance,
Priekš glābšanas personīgās! ............... Для собственного спасения!.........................For their own salvation!

Cilvēks vēl nesaprot, ..............................Человек ещё не понимает,…………………..Human still don't understand
Bet Apziņa precīzi zina! ......................... Но Сознание точно знает!..........................But Consciousness for sure knows!
Šodien Pasaule mainās, ........................ Мир сегодня меняется,……………………...The World is changing today,
Jaunu Karogu paceļ! .............................. Новое поднимает Знамя!...........................New lifts Banner!

Jaunās ideoloģijas Karogu! .................... Знамя Новой идеологии!............................New banner of ideology!
Vienlīdzība spārnus izpleš! ..................... Равенство расправляет крылья!................Equality is spreading its wings!
Galvās noskaidrojas, .............................. В головах распогодилось,………………….In the minds of cleared up,
Pagātne patiesības jaunaudze! .............. Прошлое поросло былью!..........................Past overgrown come true!

Nesaprot valdnieki!.................................. Не понимает правители!............................Rulers don't understand!
Nesaprot pats pūlis! ................................ Не понимает сама толпа!..........................Crowd doesn't understand!
Jauns un brīnišķīgs ................................. Новая и удивительная,……………………...A new and surprising,
Izskanējis Mīlestības vilnis! ..................... Прокатилась Любви волна!........................Rental Love wave!

Cilvēki nesaprot, ..................................... Люди не понимают,…………………………..People don't understand,
Kas tagad notiek! .................................... Что сейчас происходит!............................What happening now!
Kaut kur Mīlestību paceļ, ........................ Где-то Любовь поднимают,………………....Somewhere Love lift up,
Kaut kur aust naids! ................................ Где-то вражда восходит!...........................Somewhere feud goes back!

Sadalījās Pasaule daļās!......................... Мир разделился на части!.........................The Word was divided into the parts!
Robeža parādījās skaidri!........................ Грань проявилась чётко!............................Edge emerged clearly!
Melna spalva redzama, .......................... Видна чёрная масть,………………………....Visible black suit,
Redzama arī iezīme Balta! ..................... Видна и Белая метка!.................................Visible also White label!

Es teicu, kas būs, ................................... Я говорил, что будет,………………………..I said, what will be,
Dalīšana uz "līdz" un "pēc", .................... Разделение на "до" и "после",……………...Separation of "before" and "after",
Tagad neviens neaizmirsīs, .................... Теперь никто незабудет,…………………......Now will not forget nobody,
Ka līdzās pie izvēles stāv! ...................... Что у выбора стоит возле!..........................That stands near to the choice!

Izvēle, protams, līdzās! ........................... Выбор, конечно, рядом!...........................Choice, of course, near!
Taču, neviens nesaprot kāda? ................ Но, никто не понимает какой?....................But no one knows what?
Vienotā vienībā Krievzemei, ................... Русь единым отрядом,……………………….Russia united squad
Jāparāda sava! ....................................... Должна показать свой!.............................Should show their!

Krievzemes Vēsturiskā izvēle: ................. Исторический выбор Руси:………………...The historical choice of Russia:
"VIENOŠANĀS VIENLĪDZĪBĀ"! ............. "ЕДИНЕНИЕ В РАВЕНСТВЕ"!....................."UNITY IN EQUALITY!"
Pasaulei ceļu parādīt, ............................. Миру показать путь,………………………….Will show the way to the World,
Vienīgo un pareizo! ................................ Единственный и правильный!....................The only and the true one!

Lūk tagad VIENOTĪBA nepieciešama! ... Вот теперь нужно ЕДИНЕНИЕ!......................Now you need UNITY!
Un ne grupas, bet Krievijas visas! .......... И не группы, а всей России!.........................And not groups, but whole Russia!
Parādiet visiem rīcību! ............................ Покажите всем поведение!..........................Show behavior to all!
Pierādiet, ka jūs - Mesija! ....................... Докажите, что вы - Мессия!.........................Prove, that you- the Messiah

Tagad Lozungs un darbība! .................... Теперь Лозунг и действие!..........................Now the slogan and action!
Labi aizmirsta bijusī ................................ Хорошо забытое прошлое…………………...Well forgotten past
Ideoloģiskā ietekme, ............................... Идеологическое воздействие,……………...Ideological influence,
Uz Apziņu iespējamo! ............................. На Сознание возможное!...........................On possible Consciousness!

Teikt nepieciešams nekautrējoties! ......... Нужно сказать не стесняясь!.......................I must say don't hesitate!
Visi sapratīs, ka Krievija - pirmā! ............ Все поймут, что Россия - первая!.................All will understand, that Russia- the first!
APVIENOJATIES MĪLESTĪBAS CILVĒKI! . ЛЮДИ ЛЮБВИ ОБЕДИНЯЙТЕСЬ!..............LOVE PEOPLE UNITE!
Tas ceļš viens un uzticams! ..................... Это дорога одна и верная!.........................That one way and trusted!

Āmen. ...................................................... Аминь…………………………………………..Amen
Tēvs Absolūts. ......................................... Отец Абсолют………………………………..Father Absolute
24.01.17. .................................................. 24.01.17……………………………………….24.01.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/24.01.17.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /24.01.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /24.01.2017.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/25.01.2017.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 24.01.2017.

Skatījumu skaits: 334 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: