Galvenie » 2018 » Janvāris » 24 » Vēsts: 24.01.18. Katrēns "Lirika"
15:25
Vēsts: 24.01.18. Katrēns "Lirika"

Vēsts: 24.01.18. Katrēns "Lirika"

24.01.18 Катрен "Лирика"…………………………………………………………….Quatrain "Lyrics"

Все в ожидании чуда! ..................Visi brīnuma gaidās! ………………………….All are in anticipation of miracle!
Непонятный трепет в Душе! ...... Nesaprotamas trīsas Dvēselē!.......................Unclear trembling in the Soul!
Кажется, что скоро будет, ...........Šķiet, ka drīz būs,………………………………It seems that soon it will be,
То, что люди искали в себе! .......Tas, ko cilvēki sevī meklēja!............................That, what people were looking for in themselves!

Кого-то тянет на лирику! .......... .Kāds uz liriku velk!......................................Someone is drawn to the lyrics!
Мир напряжён до предела! ........Pasaule saspringta līdz galējībai!.................The World is tense to the limit!
Он играет теперь в политику, .....Tagad tā spēlē politikā,………………………He is playing now politics,
До лирики не доходит дело! ......Līdz lirikai lieta nenonāk!.............................It don't get till lyrics!

Люди забыли Любовь! ................ Cilvēki aizmirsa Mīlestību!............................People have forgotten Love!
Сопротивляются друг другу! .......Viens otram pretojas!....................................Resist each other!
Непонятно когда же вновь, .........Nesaprotami kad gan atkal,………………....It's not clear when again,
Всё пойдёт по второму кругу! .....Viss ies pa otru apli!......................................Everything will go in the second round!

Люди мечтают о Завтра! ............. Cilvēki par Rītdienu sapņo!..........................People dream of Tomorrow!
Жить сегодня уже тяжело! ...........Šodien dzīvot jau grūti!.................................Live today is already hard!
Когда же откроется Правда, .........Kad gan Patiesība atklāsies,…………….....When the Truth will reveal,
И действия, чтоб пронесло! .........Un darbība, lai veiktos!.................................And action, to carry it!

Туман помутил Сознание! ............Tumsa Apziņu aptumšoja!.........................The fog puzzled Consciousness!
Вокруг показались враги! ..............Apkārt ienaidnieki parādījās!.....................Enemies have appeared around!
Не найти оправдания, .................. Neatrast attaisnojumu,………………….....Can't find excuse,
Впереди не видно ни зги! ............. Priekšā nav redzams nekas!....................Ahead nothing is visible!

В таком состоянии политика! .......Tādā stāvoklī politika!.................................Politics in this state!
Не отстают и власти! .....................Neatpaliek arī varas!..................................Also authorities don't lag behind!
Какая может быть лирика, ...........Kāda lirika var būt,………………………....What kind of lyrics can be,
Если политические страсти? .......Ja politiskās kaislības?................................If political passions?

Мир очумел и не видит рассвета! .Pasaule traka un gaismu neredz!..........The World is crazy and don't see the dawn!
Люди, как разменная фишка, .......Cilvēki, kā maiņas marka,…………….....People as a exchange mark,
На войне не помнят Заветы, ........Karā Novēlējumus neatceras,………..…Don't remember Covenants in war,
Актуальнее любая пушка! ............Aktuālāks jebkurš lielgabals!...................Actually any gun!

Политики стреляют словами, .........Ar vārdiem šauj politiķi,……………….Politicians shoot with words,
Провоцируя войны продолжение,...Provocējot kara turpinājumu,………...Provoking the continued the war,
И, конечно, на Планете цунами, .....Un, protams, cunami uz Planētas,…..And, of course, tsunami on the Planet,
Климата изменения! ........................Klimata izmaiņas!...............................Climate changes!

Люди брошены на смерть! ..............Cilvēki nāvei pamesti!.........................People are thrown to death!
Спасение в руках Народов, .............Bažas Tautu rokās,………………..….Salvation in the hand of Nation,
Остаётся лирику петь, .....................Liriku dziedāt atliek,……………………It remains to sing the lyrics,
На собственных проводах! ..............Personīgās atvadās!...........................On their own wires!

Великан уже привстаёт заметно! .....Milzis jau paceļas manāmi!......................The giant is already standing up noticeably!
Телодвижения не очень видны! .......Ķermeņkustības ne sevišķi redzamas!.....Body movements are not very visible!
В Истории всегда есть отметина, .....Vēsturē vienmēr ir atzīme,……….……....In History there is always a mark,
Они Создателем выделены! .............Tās Radītāja izceltas!..............................They are the Creator highlighted!

Для России их было несколько! .......Priekš Krievijas to bija vairākas!................There were several of them for Russia!
Февраль - знаковый месяц! ......... Februāris - zīmīgs mēnesis!...................February- is a landmark month!
101 год и ещё сколько, .....................101 gads un cik vēl,………………………...101 years and still how many,
Ожидать Планеты конец? ................Gaidīt Planētas galu?.................................Expect the end of the Planet?

Люди - заложники года! ....................Cilvēki - gada ķīlnieki!.................................People- are hostages of the year!
Я говорил про год Солнца! ...............Es runāju par Saules gadu!........................I was talking about the year of the Sun!
Изменения коснутся в итоге, ............Izmaiņas rezultātā skars,………………….The changes will affect in the end,
Не останется даже колодца! ............Pat akas nepaliks!......................................There will be not even a well left

Лирика тогда не поможет! ...............Lirika tad nepalīdzēs!...............................The lyrics will not help then!
Кардинальные нужны решения! ......Kardināli lēmumi nepieciešami!................Cardinals solutions need!
Страна, которая что-то может, .........Valsts, kas kaut ko var,…………………….A country that can do something,
Но, не меняет Великан положения! .Taču, Milzis stāvokli nemaina!..................But, the Giant doesn't change the solution!

Не могу сказать: во рту лапа! ............Nevaru teikt: ķepa mutē!.........................I can't say: paw is in mouth!
Но, движения не заметно! .................Taču, kustības nemanāmas!....................But, the movements is not noticeable!
Подходит исторический этап, ...........Tuvojas vēsturisks etaps, ………….....….The Historical stage is coming,
Очень близка отметина! ....................Ļoti tuva atzīme!.......................................Very close mark!

Выборы Президента не вовремя! .......Prezidenta vēlēšanas nelaikā!...............The election of the President is not on time!
Сознание готовить надо! .....................Apziņu gatavot vajag!.............................Consciousness must be prepared!
Политическая война - обременение! ...Politiskais karš - apgrūtinājums!...........Political war- is an encumbrance!
Для страны - это преграда! ..................Priekš valsts - šķērslis tas!.....................For the country- it's obstacle!

Осталось совсем немного! ....................Atlika pavisam nedaudz!......................There is very little left!
Пространство спешит к точке! ...............Telpa pie punkta steidzas!....................Space hurries to the point!
Планета войдёт в Солнца год, ..............Saules gadā Planēta ieies,…………….The Planet will enter to the Sun year,
Люди расстанутся с оболочкой! ........No apvalka cilvēki šķirsies!...............People will part from the shell!

Можно успеть, но решение надо! .........Var paspēt, bet lēmums nepieciešams!...Can make it, but need a solution!
Политику отложите в сторону! ...............Politiku malā nolieciet!.............................Put the policy aside!
Свобода людей - это прежняя Рада, .Cilvēku Brīvība - tas agrākais Prieks,..Freedom of people- is the formed Joy,
Ответственность поровну! ......................Atbildība līdzīgi!.......................................Responsibility similar!

Правительство теперь никто! ................Valdība tagad nekas!................................The government is no nobody!
Последний вопрос к Президенту! .....Pēdējais jautājums Prezidentam!..........The last question to the President!
Чтобы страна не упала на дно, .............Lai valsts nenogrimtu,……………………..That country doesn't fall to the bottom,
Послушайте аргументы! ........................Argumentus uzklausiet!.............................Listen to the arguments!

Примите Веру Создателю! ..................Pieņemiet Ticību Radītājam!...................Accept the Faith of Creator!
Народовластие - вопрос второй! ......Tautavaldība - jautājums otrs!.................Democracy- is the second question!
Уведите из власти предателей! .........No varas nodevējus aizvediet!.................Take the traitors out of power!
За страну отвечаете головой! ............Ar galvu par valsti atbildiet!......................For the country answer with your head!

Аминь. ......................................................Āmen…………………………………………Amen
Отец Абсолют. .........................................Tēvs Absolūts…………………………..……Father Absolute
24.01.18 ...................................................24.01.18…………………………………..…..24.01.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/24.01.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 25.01.2018. 
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /24.01.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /24.01.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /24.01.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 24.01.2018., papildināts angļu valodā 25.01.2018.

Skatījumu skaits: 271 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: