Galvenie » 2019 » Janvāris » 24 » Vēsts: 24.01.19. Katrēns "Pēc Dieva Scenārija"
19:15
Vēsts: 24.01.19. Katrēns "Pēc Dieva Scenārija"

24.01.19. Катрен “По Сценарию Бога”

Все повернулись к проблеме,
Мир на грани исчезновения,
Это – главная для людей тема,
И это единое людей мнение!

Проблема есть, но – нет решения!
Сопротивление немного улучшает жизнь,
Но, принципиально не меняется положение,
Люди продолжают в нищете жить!

Сопротивление есть, но это частное!
В корень не зрит никто!
Конечно, выступление страстное,
Но, даже это не изменит ничто!

Изменения должны быть в принципе!
Пространство рабов надо закрыть!
Но, у Сопротивления нет цели!
Цель: Сознание у людей открыть!

Эмоции управляют Миром,
Недовольство переливается через край!
Власть добивается перемирия,
А религии рабам обещают рай!

Того и другого никогда не будет!
Принципиально не меняется Мир!
Сытый – всё это быстро забудет,
Мамона, как и прежде, кумир!

Волнения были во все времена!
Обещаниями Планета наполнена,
Барометр никчёмности – города,
Программа Тьмой уже выполнена!

Нельзя гасить Европейское пламя!
Пора поставить вопросы глубже,
Равенство – это Планеты знамя,
Сегодня отступать невозможно!

Есть Обращение Руси к Миру!
Фактически, просьба о помощи,
Россия: “ни – майна, ни – виру”!
Время каждому овощу!

Можно попросить помощи,
Можно творить самостоятельно,
У людей достаточно мощи,
Строить обстоятельно!

Всё случилось по Сценарию Бога!
В Европе теребят Пространство,
На Руси договорились о Цели в итоге,
И начали Историческое странствие!

Скоро сойдутся два направления!
Приоритет за целеполаганием,
Европа с Русью – это Богоявление!
Главное, это людей старание!

У Европы не занимать старания,
Вопрос только: куда?
Необходимы Нового мира Знания,
Тогда определится Планеты страда!

В Новом мире не будет границ!
Единое Пространство Любви!
Новая будет выбрана всеми столица,
Она будет символом Новой зари!

Русь тоже наденет жилеты,
Подоспела от Создателя Идеология,
Русь начала раздавать билеты,
Необычной для людей категории!

Одно весло у Европы будет,
Русь получила от Бога весло!
Мир разногласия навечно забудет,
19 января – Планету спасло!

Пазл сойдётся на этой Сцене!
На Главной Сцене Истории!
Планета рельеф свой изменит,
Океаны изменят и акваторию!

Договорённость дороже денег!
Учителя Духа расписались “кровью”,
Оказался ближе далёкий берег,
Планету Я назову Любовью!

Аминь.
Отец Абсолют
24.01.19

 

Vēsts: 24.01.19. Katrēns "Pēc Dieva Scenārija"

Visi uz problēmu pagriezās,
Pasaule uz izzušanas robežas,
Tā - galvenā priekš cilvēkiem tēma,
Un viens tas viedoklis cilvēku!

Problēma ir, bet - lēmuma nav!
Pretošanās nedaudz uzlabo dzīvi!
Taču, principiāli stāvoklis nemainās,
Cilvēki nabadzībā turpina dzīvot!

Pretošanās ir, bet tā privāta!
Saknē neviens neskatās!
Protams, uzstāšanās dedzīga,
Taču, pat tas neko neizmainīs!

Izmaiņām jābūt principā!
Vergu telpu slēgt vajag!
Bet, Pretestībai nav mērķa!
Mērķis: cilvēkiem Apziņu atvērt!

Pasauli emocijas vada,
Neapmierinātība līst pāri malām!
Vara pamieru cenšas panākt,
Bet reliģijas vergiem paradīzi sola!

Viena un otra nebūs nekad!
Principiāli Pasaule nemainās!
Paēdušais - ātri to aizmirsīs,
Mamons, kā arī iepriekš, elks!

Satraukumi bija visos laikos!
Planēta solījumiem piepildīta,
Nevajadzīguma barometrs - pilsētas,
Programma Tumsas jau izpildīta!

Nedrīkst dzēst Eiropas liesmu!
Laiks jautājumus izvirzīt dziļāk,
Vienlīdzība - tas Planētas karogs,
Atkāpties šodien neiespējami!

Ir Krievzemes Uzruna Pasaulei!
Faktiski, palīdzības lūgums,
Krievija: "ne - čiku, ne - grabu"!
["ни - майна, ни - виру" ?]
Laiks katram dārzenim!

Var palūgt palīdzību,
Var radīt patstāvīgi,
Cilvēkiem spēka pietiekami,
Būvēt apdomīgi!

Viss notika pēc Dieva Scenārija!
Eiropā Telpa neliek mieru,
Uz Krievzemes vienojās par Mērķi rezultātā,
Un sāka Vēsturisko ceļojumu!

Drīz savienosies divi virzieni!
Mērķnodoms prioritāte,
Eiropa ar Krievzemi - tā Dievparādība!
Galvenais, tā cilvēku centība!

Eiropai centība nav jāaizņemas,
Jautājums tikai: kurp?
Jaunās pasaules Zināšanas nepieciešamas,
Tad noskaidrosies Planētas karstākais darba laiks!

Jaunajā pasaulē robežu nebūs!
Mīlestības Vienota Telpa!
Galvaspilsēta Jauna būs visu izvēlēta,
Jaunās rītausmas simbols Tā būs!

Krievzeme arī uzģērbs vestes,
Ideoloģija no Radītāja paspēja,
Krievzeme biļetes sāka izdalīt,
Priekš cilvēkiem neparastas kategorijas!

Viens airis Eiropai būs,
Krievzeme no Dieva saņēma airi!
Pasaule pretrunas aizmirsīs mūžīgi,
19. janvāris - Planētu glāba!

Puzle saskanēs uz šīs Skatuves!
Uz Vēstures Galvenās Skatuves!
Planēta savu reljefu izmainīs,
Okeāni arī akvatoriju izmainīs!

Vienošanās dārgāka par naudu!
Gara Skolotāji ar asinīm parakstījās,
Tuvāks izrādījās tālais krasts,
Planētu Es Mīlestība nosaukšu!

Āmen.
Tēvs Absolūts
24.01.19.

24.01.19.Quatrain  “According to God’s Scenario”

Everyone turned to the problem
The World is on the verge of extinction,
This is- the main theme for people,
And this is one opinion of people!

The problem is, but- there is no solution!
Resistance improves life a little
But, principally the situation doesn’t change,
People continue to live in poverty!

There is resistance, but it is private!
At the root, no one sees!
Of course the performance is passionate,
But, even this will not change anything!

Changes should be in principle!
Slave space must be closed!
But, the Resistance has no purpose!
Purpose: to open people’s Consciousness!

Emotions rule the World,
Dissatisfaction rains across the edges!
Power is seeking a truce,
But religions promise Paradise for slaves!

One and other will never be!
Principally the World doesn’t change!
Sated one- all this will forget quickly,
Mammon, as before, an idol!                                 

The excitement was at all times!
The Planet is filled up with promises,
Barometer of worthlessness- cities,
Program of Darkness has already been completed!

Can’t extinguish the European flame!
It’s time to put the questions deeper,
Equality- is the flag of the Planet,
Today it’s impossible to retreat!

There is an Appeal of Russia to the World!
In fact, asking for help,
Russia: “neither- mine, nor-viru”!
["ни - майна, ни - виру" ?]
Time to every vegetable!

Can ask for help,
Can create by yourself,
People have enough power,
Build in detail!

Everything happened according to God’s Scenario!
In Europe Space is not in peace,
In Russia, they agreed for target in the end,
And began the Historical Journey!

Soon the two directions will converge!
Target intent is priority,
Europe with Russia- is the Epiphany!
The main thing is people effort!

Europe doesn’t take care,
The only question is: where?
Necessary the Knowledge of the New World,
The the Planet will be determined

There will be no limits in the New World!
United Space of Love!
The Capital city will be chosen New by all,
She will be a symbol of New Dawn!

Russia will also wear vests,
Ideology arrived from the Creator,
Russia began to hand out tickets,
An usual category for people!

Europe will have one paddle,
Russia received a paddle from God!                     
The World will forget disagreement forever,
January 19- saved the World!

The puzzle will converge on this Stage!
On the Main Stage of History!
The Planet will change its relief,
Oceans will change the water are too!

The agreement is more expensive then money!
The Teachers of the Spirit have signed with blood,
The far shore was closer,
Planet I will call Love!

Amen
Father Absolute
24.01.19.


Avotshttp://otkroveniya.eu/poems/24.01.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /24.01.2019.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /24.01.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /24.01.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 24.01.2019.

Skatījumu skaits: 79 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: