Galvenie » 2019 » Februāris » 24 » Vēsts: 24.02.19. Katrēns "Tagad Ūdensvīra laikmets"
17:53
Vēsts: 24.02.19. Katrēns "Tagad Ūdensvīra laikmets"

24.02.19. Катрен “Эпоха теперь Водолея”

Великие грядут события!
Люди должны быть достойны!
Жизнь – совсем не отбытие,
А, анализ – на что способны?

Сегодня уже не так важно,
Что происходит в Мире!
Нужно принять решение важное,
Как принести в Мир перемирие?

Выбор пал давно на Россию!
Прошлое всегда возвращается!
Пройти первой – есть Её Миссия,
Эпоха Солнцем определяется!

Эпоха теперь Водолея!
Для человечества – Шестая раса!
Переход будет не за неделю,
Впереди Новая трасса!

Пятая уже сошла с дистанции!
Это прошлое уже не вернуть!
Говорил: жизнь – не странствие,
Судьбу нельзя развернуть!

Пусть происходят войны,
Не изменят они ход событий,
Дважды в реку не дано войти!
Для большинства жизнь – отбытие!

Политики делят рынки и страны!
Но, это запоздалое действие,
Даже, залечить стране раны,
Поздно разбирать следствие!

События предлагали решение!
Но, власть не знала, что делать!
Отказ от Бога – страны отключение!
Мир, искажённый трудно латать!

Солнце перешло границу!
По календарю Создателя – Новое время!
История перевернула страницу!
Теперь неверие – для людей бремя!

Пятая раса ушла от Создателя!
За разрыв связи надо платить!
Отказ от Бога – это предательство,
Придётся людей поделить!

Поделить на “До” и “После”!
Рушатся целые поколения!
Для всех людей одинаковые условия!
Но, впереди людей разделение!

Лень граничит всегда с неверием!
Вера – это признание Разума!
Связь с Разумом гарантирует Вера,
Повторяю, ваш Ум – часть Разума!

Люди очень важны для Вечности!
Они – Главная цель Сценария!
Проявление – Миг Бесконечности,
В этой опере у каждого своя ария!

Но, люди поют по-своему!
Нет у них единого ритма!
Я предлагаю им петь по-Моему,
В Небе Единая для всех Палитра!

Переход в Шестую уже идёт!
У людей ещё есть возможность,
Просто так никто не пройдёт,
У каждого свои сложности!

Но, в разнообразии есть смысл!
Пазл Неба должен сложиться!
В этом Создателя Замысел,
Люди могут в срок уложиться!

Все смотрят в Надежде на Русь!
Ей собирать Народы!
Я точно за Неё помолюсь,
У Неё скоро сложные роды!

Роды Нового человечества,
Шестая – начнётся с Истока,
Шестая – станет Отечеством!
И Единым с Небом потоком!

Аминь.
Отец Абсолют
24.02.19

 

Vēsts: 24.02.19. Katrēns "Tagad Ūdensvīra laikmets"

Lieli notikumi sagaidāmi!
Cilvēkiem jābūt cienīgiem!
Dzīve - nepavisam ne aiziešana,
Bet, analīze - uz ko spējīgi?

Šodien jau ne tik svarīgi,
Kas Pasaulē notiek!
Jāpieņem lēmums svarīgs,
Kā Pasaulē pamieru ienest?

Izvēle sen uz Krieviju krita!
Pagājušais vienmēr atgriežas!
Iziet pirmajai - Viņas Misija ir,
Saule nosaka laikmetu!

Tagad Ūdensvīra laikmets!
Priekš cilvēces - Sestā rase!
Pāreja notiks ne nedēļas laikā, 
Trase priekšā Jauna!

Piektā no distances aizgāja jau!
To pagātni vairāk neatgriezt!
Teicu: dzīve - ne klejošana,
Likteni pagriezt nedrīkst!

Lai notiek kari,
Tie neizmainīs notikumu gaitu,
Dizvreiz upē iekāpt nav dots!
Dzīve priekš vairākuma - aiziešana!

Politiķi dala tirgus un valstis!
Bet, tā darbība novēlota,
Pat, valsts ievainojumus ārstēt,
Vēlu sekas izskatīt!

Notikumi piedāvāja lēmumu!
Taču, vara nezināja, ko darīt!
Atteikšanās no Dieva - valsts atslēgšana!
Pasauli, kropļotu grūti lāpīt!

Saule robežu pārgāja!
Pēc Radītāja kalendāra - Jauns laiks!
Vēsture lappusi pāršķīra!
Tagad neticība - priekš cilvēkiem slogs!

Piektā rase no Radītāja aizgāja!
Par sakaru pārrāvumu vajag maksāt!
Atteikšanās no Dieva - tā nodevība,
Nāksies cilvēkus padalīt!

Uz "Līdz" un "Pēc" padalīt!
Brūk veselas paaudzes!
Priekš visiem cilvēkiem apstākļi vienādi!
Taču, dalīšana cilvēkiem priekšā!

Slinkums vienmēr ar neticību robežojas!
Ticība - tā Saprāta atzīšana!
Sakarus ar Saprātu Ticība garantē,
Atkārtoju, jūsu Prāts - Saprāta daļa! 

Cilvēki priekš Mūžības ļoti svarīgi!
Viņi - Scenārija Galvenais mērķis!
Izpausme - Bezgalības Mirklis,
Šinī operā katram sava ārija!

Taču, cilvēki dzied pa savam!
Nav viņiem vienota ritma!
Es viņiem piedāvāju dziedāt pēc Mana prāta,
Debesīs priekš visiem Viena Palete!

Pāreja Sestajā jau notiek!
Cilvēkiem vēl iespēja ir,
Neviens tā vienkārši nepāries,
Sarežģījumi ir katram savi!

Taču, daudzveidībā ir jēga!
Debesu puzlei ir jāsakrīt!
Tur Radītāja Nodoms,
Cilvēki var termiņā iekļauties!

Visi Cerībā uz Krievzemi raugās!
Viņai Tautas sapulcināt!
Es tiešām par Viņu palūgšos,
Viņai drīz dzemdības sarežģītas!

Jaunās cilvēces dzemdības,
Sestā - sāksies no Sākotnes,
Sestā - Tēvzeme kļūs!
Un ar Debesīm plūsma Vienota!

Āmen.
Tēvs Absolūts
24.02.19.

24.02.19.Quatrain  “Now is Aquarian Age”

Great events are coming!
People should be worthy!
Life- is not a departure at all,
But the analysis- what can they do?

Today is already not so important,
What happens in the World!
Must make important decision,
How to bring peace in the World?

The choice fell on Russia for long time!
The past always comes back!
To go out first- is Her Mission,
Sun determines the age!

The Age of Aquarius is now!
For humanity- the Sixth race!
The Transition will not pass in a week,
Ahead is New track!

The Fifth has already gone from the distance!
This past is no longer return!
I said: life- is not a journey,
The Fate can’t be expanded!

Let the wars take place,
They will not change the course of events,
Twice enter in the river is not given!
Life for most- is departure!

Politicians divide markets and countries!
But, this is belated action,
Even, heal country wounds,
Late to disassemble the investigation!

Events offered a solution!
But, the authorities didn’t know, what to do!
Denial of God- is country shutdown!
A World that is distorted is difficult to patch!

The Sun has crossed the border!
According to the calendar of the Creator- New time!
History turned the page!
Now disbelief- is a burden for people!

The Fifth race went away from the Creator!
Have to pay for breaking connection!
Denial of God- is treason,
Will have to divide people!

Divide by “Till” and “After”!
Whole generations collapse!
Conditions are same for all people!
But, division is ahead of people!

Laziness always borders with unbelief!
Faith- is recognition of the Reason!
Communication with the Mind is guaranteed by the Faith,
I repeat, your Mind- is part of the Reason!

People are very important for Eternity!
They- are the target of the Main Scenario!
Manifestation- is Moment of Infinity,
In this opera everyone has his own aria!

But, people sing in their own way!
They don’t have united rhythm!
I invite them to sing in My way,
In Heaven is one Palette for all!

Transition to the Sixth is already going on!
People still have the opportunity,
No one will pass so easy,
Everyone has their own difficulties!

But diversity makes sense!
Heaven puzzle must be formed!
In this is Creator’s Design
People can fit in term!

Everyone is looking with Hope on Russia!
She gathers Nations!
I really will pray for Her,
Soon She will have difficult birth!

Birth of New humanity,
The Sixth- will begin from the Source,
The Sixth- will become Fatherland!
And United flow with Heaven!

Amen
Father Absolute
24.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/24.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /24.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /24.02.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /24.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 24.02.2019. 

Skatījumu skaits: 66 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: