Galvenie » 2017 » Marts » 24 » Vēsts:24.03.17. Katrēns "(1.daļa) Vara izdzīvo pēdējo"
18:05
Vēsts:24.03.17. Katrēns "(1.daļa) Vara izdzīvo pēdējo"

Vēsts: 24.03.17. Katrēns "(1.daļa) Vara izdzīvo pēdējo laiku"

24.03.17 Катрен "(Часть 1) Власть последнее доживает"……….....Quatrain "(Part 1) Power last survives"

Идеология - вещь капризная! ........... Ideoloģija - kaprīza lieta!..............Ideology- is capricious thing!
Если она - не Истина! ....................... Ja tā - Patiesa nav!.....................If it is- not the Truth!
Часто бывает тризной, ...................... Bieži mēdz būt bēru mielats,……Often happens funeral feast,
Или проблемой истинной! ................ Vai patiesības problēma!..............Or a problem of true!

Идеология - инструмент власти! ...... Ideoloģija - varas instruments!........Ideology- is an instrument of power!
Поверьте, не управления! ................. Ticiet, ne vadības!.......................Believe Me, no control!
Власть старается править всласть, .. Vara cenšas varu pārvaldīt,…….....The power is trying to manage the power,
До полного удовлетворения! ............ Līdz pilnīgai apmierinātībai!...........Till full satisfaction!

Все цари плохо кончали! .................. Visi cari bēdīgi beidza!..................All kings didn't finish well!
Не знали во всём предела! ............... Mēru visā nezināja!......................Didn't know limits in all!
Это было видно вначале, ................. Tas bija sākumā redzams,………..This was evident at the beginning,
Что власть далека от дела! ............... Ka vara no lietas tālu!..................That power is far from business!

Обманывать - это плохо! .................. Apmānīt - tas slikti!......................Deceiving- that is bad!
Особенно, целую нацию! .................. Sevišķi, veselu nāciju!..................Especially, a whole nation!
Власть нацию считает лохами, ......... Vara nāciju uzskata lohami,……...The power considered the nation as goof,
Уповая на Духа капитуляцию!........... Cerot uz Gara kapitulāciju!............Hoping for the surrender of the Spirit!

Так было - почти вечно! ..................... Tā bija - gandrīz mūžīgi!..............So it was- almost forever!
С позиции человека жизни! ............... No cilvēka dzīves pozīcijas!..........From the perspective of the people's life!
Но, власть Богом мечена, ................. Taču vara Dieva iezīmēta,………..But, the power is labeled of God,
Права не давала жить! ...................... Tiesības dzīvot nedeva!...............Didn't give rights to live!

Жизнь - не существование! ............... Dzīve - ne eksistēšana!...............Life- is not existence!
Жизнь - Великое творчество! ............. Dzīve - Dižena Jaunrade!.............Life- Great creativity!
Это - Бога повествование, ................. Tas - Dieva vēstījums,…………...This is-God's narration,
Исключающее одиночество! .............. Izslēdzošs vientulību!.................Exclusive solitude!

Человек - частица Создателя! ............ Cilvēks - Radītāja daļa!..............Human- part of Creator!
Даже представители власти! ............. Pat varas pārstāvji!.....................Even the authorities!
Он не может быть обывателем! ......... Viņš nevar būt mietpilsonis!.........He can't be a philistine!
При отступничестве, жди напасти! .... Pie atteikšanās, gaidi postu!.......With apostasy, wait for misfortune!

Первый отступник - есть власть! ........ Pirmais atkritējs - ir vara!...........The first apostate- is power!
Жизнь - ради наживы! ........................ Dzīve - iedzīvošanās dēļ!...........Life- is for profit!
Управление людьми всласть, ............ Cilvēku vadīšana pamatīga,…….Managing people with full energy,
Сокращает срок жизни! ...................... Samazina dzīves termiņu!.........Shortens the period of life!

Второй отступник - религии! .............. Otrs atkritējs - reliģijas!...................The second apostate- is religion!
Бог доступен для каждого! ................. Dievs priekš katra pieejams!..........God is accessible to everyone!
Небеса для всех не вериги, ............... Debesis priekš visiem ne važas,…..Heaven for everyone not chains,
Для людей информация важная! ...... Priekš cilvēkiem informācija svarīga!..Information for people is important!

Нельзя злоупотреблять властью! .......Nevar varu ļaunrātīgi izmantot!..........Can't abuse the power!
Грех - выше, которого нету! ............... Grēks - par ko nav, augstāka!..........Sin- of which is not higher!
Это, как в картах, масть, .................... Tas kā kārtīs, suga,…………………It's, like in cards, suit,
Оборачивается вендеттой! ................. Vendettā pagriežas!.......................Turns around the vendetta!

Люди от власти - уже слепые! ............ No varas cilvēki - jau akli!.................People from power- are already blind!
Бога не могут увидеть! ........................ Dievu saskatīt nevar!......................Can't see the God!
Горизонты закрыты иные, ................... Citi horizonti slēgti,…………………..Other horizons are closed,
Не могут судьбу предвидеть! .............. Nevar likteni paredzēt!....................Can't foresee the fate!

Предвидеть судьбу трудно! ................. Paredzēt likteni grūti!.....................It's difficult to foresee fate!
Не понятно и наказание! .................... Nesaprotams arī sods!.....................Not clear also punishment!
У власти гнилое нутро! ....................... Varai bojāta iekšējā būtība!..............In the power rotten inside!
Не ожидается покаяния! ..................... Nožēlošana nav gaidāma!................Repentance is not expected

Власть - это соблазн греха! ................. Vara - tas grēka vilinājums…………Power- is the temptation of sin!
Люди очень легко падают! .................. Cilvēki krīt ļoti viegli………………….People fall very easy!
Прерывается жизнь на века! ............... Pārtrūkst dzīve uz mūžiem!.............Interrupted life forever!
Из цепи эволюции выпадают! ............. No evolūcijas ķēdes izkrīt!...............Evolution is out of the chain!

Забывают, деньгой ослеплённые! ...... Aizmirst, naudas apžilbinātie!..........Forget, money blinded!
Что жизнь - цепь есть Великая! .......... Ka dzīve - mērķis ir Dižens!............That life is- a Great chain!
Звенья цепи раскреплённые, ............. Ķēdes posmi nostiprinātie,………….Links of the chain are unfastened,
Прерывают жизнь безликую! ............... Pārtrauc dzīvi bezpersonisku!.........Interrupt faceless life!

Власть - совсем не успех! ................... Vara - nepavisam ne panākums!.....Power- not at all success!
Успех - есть развитое Сознание! ......... Panākums - ir Apziņa attīstīta!........Success- is a developed Consciousness!
Власть - Материи лишь утеха! ............. Vara - tikai Matērijas prieks!...........Power- only joy of Matter!
Успех - есть судьбы Призвание! .......... Panākums - ir likteņa Aicinājums!...Success- are destinies of Vocation!

Судьба даровала каждому, .................. Liktenis dāvāja katram,…………….Fate granted to everyone,
Подняться до высот Бога! .................... Līdz Dievu virsotnei pacelties!.........Rise to the heights of God!
Проходит это - отважный, .................... Iziet to - drosmīgais,………………...It passes- brave,
Понимающий, что дорога! ................... Saprotošais, ka ceļš!......................Understand, that road!

На дороге нет столба "власть"! ........... Uz ceļa nav staba "vara"!................On the road there is no pillar of "power"!
Есть указатель: "Духовность"! ............. Ir norāde: "Garīgums"!...................There is a pointer: "Spirituality"!
Власть - это болезнь и страсть, .......... Vara - tā slimība un kaislība,……….Power- is a disease and passion,
И подлинная греховность! .................. Un īsts grēcīgums!.........................And real sinfulness!

Не ожидайте конца хорошего! ............. Negaidiet labas beigas!.................Don't expect for good end!
Но, концу всё равно быть! ................... Taču, beigām būt vienalga!............But, the end anyway will be!
Будущее для властей запорошено,...... Priekš varas nākotne aizputināta,..The future for authorities is dusted,
Прервана дорога: "жить"! ..................... Pārrauts ceļš: "dzīvot"!.................The road is interrupted: "to live"!

Россия строит безвластие! ................... Krievija ceļ bezvaru!......................Russia is building anarchy!
Грех, уничтожая в корне! ...................... Grēku, saknē iznīcinot!................Sin, destroying in the bud!
Управление - это всех участие! ............ Vadība - tā visu dalība!.................Management- is all involved!
Точнее - Новая норма! .......................... Precīzāk - norma Jauna!..............Precisely- a New norm!

Власть последнее доживает! ................ Vara pēdējo izdzīvo!.....................Power last lives out!
Ещё не готовы люди! ............................. Vēl cilvēki negatavi!....................People are not ready yet!
Бог людей вопрошает - ......................... Dievs cilvēkiem jautā -…………….The God asks to human-
17-й год - прелюдия! ............................. 17-ais gads - prelūdija!.................The 17th year- is a prelude!

Год - прелюдия и Начало! ..................... Gads - prelūdija un Sākums!........Year- is prelude and the Beginning!
Не только для самой России!................. Ne tikai priekš Krievijas pašas!.....Not only for Russia!
Не будет больше печали, ....................... Nebūs vairāk bēdu,……………….Will be no more sorrow,
Взойдёт на Престол Мессия! ................. Uz Troņa Mesija uzkāps!.............Ascend the throne of the Messiah!

Аминь. ..................................................... Āmen……………………………Amen
Отец Абсолют. ......................................... Tēvs Absolūts…………………..Father Absolute
24.03.17 ................................................... 24.03.17………………………...24.03.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/24.03.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots,uzoc.ru /24.03.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /24.03.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /24.03.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 24.03.2017.

Skatījumu skaits: 378 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: