Galvenie » 2019 » Marts » 24 » Vēsts: 24.03.19. Katrēns "Skola pagāja nemākulīgi"
18:03
Vēsts: 24.03.19. Katrēns "Skola pagāja nemākulīgi"

24.03.19. Катрен “Школа прошла бездарно”

Не описываю Природы перемещения,
А, готовлю людей к Апокалипсису!
Жду вашего внутреннего изменения,
Ибо, вы у Меня в Моём списке!

Предсказания – не для Пророка,
Дело Пророка – передать Знания!
Поэтому, если Судьбой управляют пороки,
То, меняются Земли очертания!

Люди продолжают ждать катастрофы,
Начало анализа положено 7 лет назад!
В 12 году прозвучали угрозы,
В этом году – уже последний парад!

Солнечный год давно начался!
Люди неверия тормозят Эволюцию!
Я хочу сохранить Русь Первоначальную,
Она готова принять Мою Конституцию!

Вулканы тревожат сейчас Планету!
Значительно участились толчки,
Праздновать Тьма уже не может Победу,
Семь лет на подготовку прошли почти!

Знания были даны в избытке,
Основные – до «обещанного Конца Света»!
Люди понять это не сделали даже попытки,
Жизнь их стала «разменной монетой»!

Девять лет – была Высшая Школа!
Экзамен выпускной прошёл на Соборе!
Но, не получилось одного потока,
Люди оказались не все в сборе!

Я дал людям ещё 7 лет!
Это были уже Университетские Знания!
Ожидалось: люди-Веры получат Билет,
Чтобы продолжить собственное Познание!

Теперь люди закончили Университет!
Были тысячи – остались сотни!
Сегодня можно начинать Проект,
Он из Любви людей соткан!

Теперь ожидаются для людей напасти!
Кто не в Вере – того нет!
У людей в Душах начались страсти,
Но, выхода у людей никакого нет!

Если не понял – не учился в Школе!
Власть потребовала Её закрыть!
Человечество оказалось в шоке,
Но, люди не проявили прыть!

Прыть в том, чтобы понять Создателя!
Окунуться в Его Любовь!
Но, люди предпочли роль наблюдателя,
Вы знаете – у них не меняется кровь!

Нет у них связи с Самим Создателем!
Хотя Начало было: «один на один»!
Многие поколения пошли в наблюдатели,
Оставляя за собой миллионы могил!

Власть придумала много религий!
Прямая связь с Богом была нарушена!
На людей были надеты вериги,
Идея: «Равенство» – была порушена!

Перед Переходом уже в этом веке,
Решил Создатель спасти людей!
Пророк + Знания = в одном пакете,
Даровано, чтобы путь был прямей!

Религии приучили людей не думать!
Было сказано: люди – рабы!
Рабы, конечно, не могли понять,
Что они в Боге должны быть!

Высшая Школа прошла бездарно!
Тысячи – не помогли миллионам,
Многие повернули обратно,
Души людей остались в полоне!

В Университете Создателя – недобор!
Из миллионов – всего 5 сотен,
В Шестую расу очень сложный отбор!
Не каждый человек Богу угоден!

Аминь.
Отец Абсолют
24.03.19

 

Vēsts: 24.03.19. Katrēns "Skola pagāja nemākulīgi"

Neaprakstu Dabas pārvietošanos,
Bet, gatavoju cilvēkus Apokalipsei!
Gaidu jūsu iekšējo izmainīšanos,
Jo jūs pie Manis sarakstā Manā!

Pareģojums - ne priekš Pravieša,
Pravieša lieta - Zināšanas nodot!
Tādēļ, ja Likteni vada netikumi,
Tad, mainās Zemes kontūras!

Cilvēki turpina katastrofas gaidīt,
Analīzes sākums nolikts 7 gadus atpakaļ!
12. gadā izskanēja draudi,
Šinī gadā - jau parāde pēdējā!

Saules gads sen sākās!
Neticības cilvēki bremzē Evolūciju!
Es saglabāt gribu Pirmsākumu Krievzemi,
Viņa gatava Manu Konstitūciju pieņemt!

Vulkāni tagad Planētu satrauc!
Grūdieni kļūst ievērojami biežāki
Tumsa jau Uzvaru svinēt nevar,
Sagatavošanai gandrīz septiņi gadi pagāja!

Zināšanas bija dotas pārpilnībā,
Galvenās - līdz "solītajam Pasaules Galam"!
Cilvēki to saprast pat nemēģināja,
Viņu dzīve kļuva "maiņas monēta"!

Deviņi gadi - bija Augstākā Skola!
Domā notika izlaiduma Eksāmens!
Taču, plūsma viena nesanāca,
Ne visi cilvēki izrādījās kopā!

Es cilvēkiem devu vēl 7 gadus!
Tās jau bija Universitātes Zināšanas!
Tika gaidīts: Ticības cilvēki biļetes saņems,
Lai personīgo Izzināšanu turpinātu!

Tagad cilvēki beidza Universitāti!
Bija tūkstoši - palika simti!
Šodien Projektu var sākt,
Tas no cilvēku Mīlestības izausts!

Tagad priekš cilvēkiem gaidāmas ķibeles!
Kurš ne Ticībā - tā nav!
Cilvēkiem Dvēselēs kaislības sākās,
Taču, izejas cilvēkiem nekādas nav!

Ja nesaprata - nemācījās Skolā!
Vara To slēgt pieprasīja!
Cilvēce izrādījās šokā,
Bet, cilvēki žiglumu neizrādīja!

Žiglumu tur, lai Radītāju saprastu!
Viņa Mīlestībā iegremdētos!
Taču, cilvēki vērotāja lomu izvēlējās,
Jūs zinat - viņiem asinis nemainās!

Nav viņiem sakaru ar Pašu Radītāju!
Kaut Sākums bija: "viens pret vienu"!
Daudzas paaudzes vērotājos gāja,
Aiz sevis miljoniem kapu atstājot!

Vara daudzas reliģijas izdomāja!
Tiešs sakars ar Dievu bija pārkāpts!
Cilvēkiem važas bija uzliktas,
Ideja: "Vienlīdzība" - bija noārdīta!

Pirms Pārejas jau šinī gadsimtā,
Radītājs lēma cilvēkus glābt!
Pravietis + Zināšanas = vienā paketē,
Dāvinājums, lai ceļš būtu taisnāks!

Reliģijas iemācīja cilvēkiem nedomāt!
Bija teikts: cilvēki - vergi!
Vergi, protams, nevarēja saprast,
Ka viņiem Dievā jābūt! 

Augstākā Skola pagāja nemākulīgi!
Tūkstoši - miljoniem nepalīdzēja,
Daudzi atpakaļ pagrieza,
Cilvēkiem Dvēseles palika gūstā!

Radītāja Universitātē - nepilns skaits!
No miljoniem - tikai 5 simti,
Sestajā rasē atlase ļoti sarežģīta!
Ne katrs cilvēks Dievam vēlams!

Āmen.
Tēvs Absolūts
24.03.19.

24.03.19.Quatrain  “The school passed worthless”

I don’t describe the movement of the Nature,
But, I am preparing people for Apocalypse!
I am waiting for your inner changes,
Because you are in My list to Me!

Prediction- are not for the Prophet,
The work of Prophet- is transfer Knowledge!
Therefore, the Fate is ruled by vice,
Then, changes Earth outlines!

People continue to wait for disaster,
The analysis began 7 years ago!
In year 12th there was a threat,
In this year- already the last parade!

Year of the Sun began long ago!
People of disbelief brake Evolution!
I want to save Primary Russia,
She is ready to accept My Constitution!

Volcanoes are now disturbing the Planet!
It will become much more frequent,
Darkness already can’t celebrate Victory,
For preparing passed almost seven years!

Knowledge was given in abundance,
Basic- till “the promised end of the World”!
People didn’t even try to understand it,
Their life has become “exchange coin”!

Nine years- was Highest School!
The final exam was held at the Cathedral!
But, it didn’t work out one flow,
Not all people were together!

I gave to people 7 another years!
They already was Knowledge of the University!
It was expected: people of the Faith will receive tickets,
To continue your own Knowledge!

Now people have graduated from the University!
There were thousands- hundreds left!
Today can start a Project,
It’s weaved from the Love of people!

Now people are expected to be in troubles!
Who is not in Faith- he is not!
Started having passion in the Souls of people,
But, people have no way out!

If didn’t understand- didn’t go to the School!
The authorities demanded to close it!
Humanity was in shock,
But, people didn’t show agility!

Agility there, to understand the Creator!
Dive into His Love!
But, people preferred the role of the observers,
You know- their blood don’t change!

They have no connection with the Creator Himself!
Although the Beginning was: “one on one”!
Many generations went to the observers,
Leaving millions of graves after themselves!

The power has come up with many religions!
Direct communication with God has been broken!
People were wearing chains,
An Idea: “Equality””- was pushed down!

Before Transition already in this century,
The Creator decided to save people!
Prophet+ Knowledge= is one package,
Given that the road is straighter!

Religions have taught people not to think!
It has been said: people- slaves!
Slaves, of course, could not understand,
That they should be in God!

The Highest School passed ineptly!
Thousands- have not helped to millions,
Many turned back,
The Souls of the people were left in full!

At the University of the Creator- incomplete!
From the millions- only 5 hundred,
Selection in the Sixth race is very difficult!
Not everyone is pleasing to God!

Amen
Father Absolute
24.03.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/24.03.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /24.03.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /24.03.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /24.03.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatvots 24.03.2019.

Skatījumu skaits: 55 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: