Galvenie » 2017 » Aprīlis » 24 » Vēsts:24.04.17. Katrēns "Krievija - Sākumu Sākums"
22:04
Vēsts:24.04.17. Katrēns "Krievija - Sākumu Sākums"

Vēsts: 24.04.17. Katrēns "Krievija - Sākumu Sākums"

24.04.17 Катрен "Россия - Начало Начал"………………………………….……Quatrain "Russia- Beginning of Beginning"


Россия - это ответственность! ...................Krievija - tā atbildība!.....................Russia- a responsibility!
И не только перед людьми! ......................Un ne tikai cilvēku priekšā!.............And not only in front of people!
Россия - это преемственность, ............Krievija - tā pēctecība,…………...Russia- continuity,
Великой Божьей Дали! ..........................Diženas Dievišķas Tāles!............Great God's Distances!

Россия - Начало Начал! ............................Krievija - Sākumu Sākums!.............Russia- Beginning of Beginning!
Человек должен помнить! .........................Cilvēkam jāatceras!........................Human must remember!
Бог Россию венчал! ................................Dievs Krieviju laulāja!.................God crowned Russia!
Корона на Неё возложена! ....................Kronis Viņai uzlikts!....................Crown is on Her!

Понимать должен живущий, .....................Dzīvojošam jāsaprot,…………….....The living must understand,
Но, особенно, правящий, .........................Bet, sevišķi, valdošajam,………...…But, especially, ruling,
Нет в России имущих, ...............................Nav Krievijā mantīgo,……………….There is no propertied in Russia,
В России - все люди Вещие! .................Krievijā - visi cilvēki Pravietiski!..In Russia- all people are prophetic!

Россия - это не человечество! ...................Krievija - tā ne cilvēce!.....................Russia- not humanity!
Нет Европейского «просвещения»! ..........Nav Eiropejiskas "apgaismības"!......There is no European "enlightenment"!
Россия - Единое Отечество! ..................Krievija - Vienota Tēvzeme!...........Russia- United Fatherland!
Богом давно Освещённое! ....................Dieva sen Apgaismota!..................Illuminated by God for a long time!

Не быть Европе Россией! ...........................Eiropai nebūt Krievijai!.....................Europe will not to be Russia!
«Просвещение» - не причём! ...................."Apgaismība" - ne pie kam!.............."Enlightenment"- not to blame!
Россия - это Мессия, ................................Krievija - tā Mesija,…………………Russia- that Messiah,
Равенство, открывающая Ключом! ......Vienlīdzību, ar Atslēgu atveroša!..Equality, opening with the Key!

Ключ такой в самом Сердце! .................Tāda Atslēga Sirdī pašā!................The Key is in the Heart!
В совершенном Богом Сознании! ....... Dieva pilnīgā Apziņā!......................In perfect God's Consciousness!

Великая Духовная дверца, ........................Diženas Garīgas durvis,……………..The Great Spiritual door,
Открывающая Познание! ..........................Izzināšanu atverošas!........................Discovering Cognition!

Познание СОВЕРШЕНСТВА Духа! ...........Gara PILNĪBAS izzināšanu!................Cognition of the PERFECTION of Spirit!
Вторичности Материи, ..............................Matērijas otrreizību,……………………Secondary of Matter,
Важность квадратуры круга, .....................Apļa kvadratūras svarīgumu,………....The importance of quadrate circles,
Что мамона - лишь бижутерия! ................Ka mamons - tikai bižutērija!...............What mammon's- only costume jewelery!

Ценит Россия Творчество! ........................Krievija Jaunradi ciena!.......................Russia appreciates Creativity!
Развитое на Подсознании, ........................Zemapziņā attīstītu,……………………Developed on the Subconscious,
Для неё - это ЗОДЧЕСТВО, ......................Priekš viņas - tā CELTNIECĪBA,……...For her- that is ARCHITECTURE,
НОВОЕ, в людском понимании! ...............JAUNA, cilvēciskā saprašanā!.............NEW understanding of human!

Главное - Россия часть Вечности! ............Galvenais - Krievija Mūžības daļa!.....The main thing- Russia is part of Eternity!
Суть от сути - часть Бога! ..........................Būtība no būtības - Dieva daļa!..........Essence from essence- part of God!
Повторяю, С Небом повенчана, ...............Atkārtoju, Ar Debesīm salaulāta,….....I repeat, married with Heaven
Определяющая, людей Дорогу! ...............Noteicoša, cilvēkiem Ceļu!.................Determining, Road to people!

На 100 лет ей дали возможность, ............Uz 100 gadiem viņai iespēju deva,…..For 100 years has given opportunity to her,
Быть, как все, в этом Мире! ......................Būt, kā visiem, šinī Pasaulē!...............To be like everyone else in this World!
Люди проявили оплошность, ....................Cilvēki kļūdas izrādīja,…………………People showed mistakes,
Разрушена была Пальмира! .....................Sagrauta bija Palmīra!.........................Destroyed was Palmyra!

Испытания показали: кто прав? ..............Pārbaudījumi parādīja: taisnība kuram?..Tests showed: who is right?
Подтвердилось, что Бог, а не люди! ........Apstiprinājās, ka Dievs, bet ne cilvēki!...It was confirmed that God, but not people!
В Книге переписано много глав, .............Grāmatā daudz nodaļu pārrakstīts,……In the Book many chapters are rewritten,
Всё это стало прелюдией! .......................Viss tas prelūdija kļuva!.........................All that became a prelude!

Прелюдией ВОЗВРАЩЕНИЯ! ...............ATGIEŠANĀS prelūdija!.......................Prelude of RETURN!
Снова «В КРУГИ СВОЯ»! ......................No jauna "SAVĒJO APRINDĀS"!.........Again "IN CIRCLE OF YOURS"!

Нет материального обогащения, ............Nav materiālās bagātināšanās,……...…There is no material enrichment,
Есть - Божественная колея! .....................Ir - Dievišķās sliedes!.............................There is- Divine track!

Пусть не думают, что насилие! ................Lai nedomā, ka vardarbība!...................Let them don't think that violence!
У Бога не бывает такого! ..........................Dievam kas tāds nav!............................God doesn't have this!
Показано мамоны бессилие! ...................Parādīts mamona besspēks!.................Mammon impotence is shown!
И несправедливость её законов! .............Un tā likumu netaisnīgums!....................And the injustice of her laws!

Русь свои крылья раскрыла! ...............Krievzeme savus spārnus atvēra!......Russia has opened her wings!
Мир обнимает с Любовью, ...................Mīlestībā Pasauli apņem,……………..The World embraces with Love!

Люди сердца открыли! ..............................Cilvēki sirdis atvēra!...............................People opened their hearts!
Но, Планета залита кровью! .....................Taču, Planēta asinīm aplieta!.................But, the Planet is flooded with blood!

Россия принимает ответственность! ..Krievija atbildību pieņem!.................Russia takes responsibility!
За Планетарное будущее! .....................Par Planetāro nākotni!.......................For the future of the Planet!

Богу демонстрирует преемственность! ....Dievam pēctecību demonstrē!.............Show continuity to God!
Обозначенному грядущему! .....................Nākotnes iezīmētu!..............................Marked future!

Понимать должны люди, ...........................Cilvēkiem jāsaprot,………………………People have to understand,
Понимать должны власти! ........................Jāsaprot varām!.....................................Authorities have to understand!
Русь для Планеты - прелюдия! ............Krievzeme Planētai - prelūdija!..........Russia for Planet- prelude!
В прошлое уходят напасти! ......................Pagātnē aiziet nelaimes!.......................Misfortunes go away in the past!

Напасти от Тьмы, мракобесия! .................Nelaimes no Tumsas, tumsonības!......Attack from Darkness, obscurantism!
От невежества в религиях! ........................No zināšanu trūkuma reliģijās!.............From ignorance in religions!
Великое сошло ИЗВЕСТИЕ: ...................Dižena VĒSTS nonāca:……………….The Great NEWS came
«Духовной не будет вериги»! ..............."Nebūs Garīgas važas"!...................."There will be not Spiritual faithful"!

Власти прошлого нету места! ....................Pagātnes varām nav vietas!................There is no place for power of past!
Равенство пришло к управлению! .............Pie vadības Vielīdzība atnāca!.............Equality came to management!
Тьма бушует в отместку, ............................Tumsa aiz atriebības plosās,…………..Darkness rages in revenge,
На ЛЮБОВЬ началось Равнение! ........Uz MĪLESTĪBU Līdzināšanās sākās!..For Love began dressing!

Аминь. .......................................................Āmen……………………………………….Amen
Отец Абсолют. ..........................................Tēvs Absolūts……………………………...Father Absolute
24.04.17 ....................................................24.04.17…………………………………….24.04.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/24.04.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /24.04.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /24.04.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /24.04.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /27.04.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 24.04.2017.

Skatījumu skaits: 352 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: