Galvenie » 2017 » Maijs » 24 » Vēsts: 24.05.17.Katren "Krievijas izvēle" - *
14:44
Vēsts: 24.05.17.Katren "Krievijas izvēle" - *

Vēsts: 24.05.17.Katren "Krievijas izvēle" - **
(-* : Tекст Катрена на русском, латышском языке с предложением познакомыться с Символписьмом на латышском языке)
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

24.05.17 Катрен "Выбор России"…………………………………………..……Quatrain "Choice of Russia"

Выбор делать придётся! .......................Izvēli izdarīt nāksies!...........................The choice has be made!
За Думу, Правительство или за Бога! ..Par Domi, Valdību vai Dievu!................For the Thought, for Government or for God!
Без выбора не обойдётесь, ..................Bez izvēles neiztikt,……………………..Without choice will not manage,
Нужна понятная всем дорога! ..............Nepieciešams ceļš visiem saprotams!..We need a road that everyone can understand!

Насилию - нет места! ...........................Vardarbībai - vietas nav!.......................For violence- there is no place!
Выбор совершенно свободный! ...........Izvēle pilnīgi brīva!................................The choice is absolutely free!
Главное, что выбор ВМЕСТЕ, ..............Galvenais, ka izvēle KOPĀ,………….….The main thing, that choice TOGETHER,
И этот выбор особенный! .....................Un izvēle šī sevišķa!...............................And this choice special!

Нужно выбрать дорогу! .........................Izvēlēties ceļu nepieciešams!.................It's necessary to choose the road!
Не только для себя, для Мира! ............Ne tikai priekš sevis, priekš Pasaules!....Not only for yourself, for World!
Исторические подведя итоги, ...............Vēsturiskus rezultātus apkopojot,…….…Historical summing up,
Внутри восстановить Пальмиру! ...........Palmīru atjaunot iekšķīgi!.......................Restore Palmyra inside!

От выбора не уйти - точно! ...................No izvēles neaiziet - tieši!........................From the choice not to leave- for sure!
Обстоятельства требуют выбора! .........Apstākļi prasa izvēli!................................Circumstances require a choice!
С будущим он связан прочно, ..............Ar nākotni tā saistīta izturīgi…………...….It's firmly connected with the future
Не на сегодня, а на года! ......................Ne uz šodienu, bet uz gadiem!................Not for today, but for year!

Решайте, что нужно людям? ................Izlemiet, ko cilvēkiem vajag?...................Decide, what need people?
Будущее или нет? .................................Nākotni vai nē?.......................................The future or not?
Сегодня только прелюдия, ...................Šodien tikai prelūdija,……………………..Today only prelude,
За вами сложный ответ! .......................Jums atbilde sarežģīta!............................For you a different answer!

Неверие правит Русью, .........................Neticība Krievzemi valda,…………………Unbelief rules Russia,
Мамоны последний парад! ...................Mamona pēdējā parāde!..........................Last parade of Mammon!
Она - непрошенная гостья, ..................Tas - nelūgts viesis,………………………...She is- uninvited guest,
Не русский на ней наряд! .....................Ne krievisks ietērps uz tā!.........................Not Russian dress on her!

Наряд России - Свобода! ......................Krievijas ietērps - Brīvība!........................The dress of Russia- is Freedom!
Великая пассионарность! .....................Dižena pasionaritāte!...............................Great passionarity!
Россия не ищет брода, ..........................Krievija nemeklē braslu,…………………..Russia is not looking for a ford,
Нет в ней национальностей! .................Nav viņā nacionalitātes!...........................There are not nationalities in it!

Главная национальность - Дух! ...........Galvenā nacionalitāte - Gars!...................The Main nationality- is Spirit!
Сегодня, Русь - не одно Целое! ...........Šodien, Krievzeme - ne viens Veselums!..Today Russia- not one Whole!
Она сможет уйти от мук, .......................Viņa spēs aiziet no mokām,……………….She will can get away from suffering,
Если Братство предстанет Белым! .......Ja Brālība parādīsies Balta!.......................If the Brotherhood appears White!

Россия - Духовный лидер! ...................Krievija - Garīgais līderis!...........................Russia- Spiritual leader!
Он и Ей самой нужен! ..........................Viņš arī Viņai vajadzīgs!.............................He also most needed for her!
Свет России всем виден, .....................Krievijas Gaisma visiem redzama,…….…..Light of Russia is visible for everyone,
Мессии приход возможен! ...................Mesijas atnākšana iespējama!...................Coming of Messiah is possible!

Повторяю в который раз, .....................Atkārtoju kuro reizi,……………………….....I repeat for second time,
Исторический выбор за Русью, ...........Vēsturiska izvēle Krievzemei,……………...The historical choice for Russia,
Это выбор не напоказ, .........................Tā izvēle ne izrādīšanai,…………………...This choice is not for parading,
Людей защитить грудью! .....................Cilvēkus ar krūtīm aizsargāt!......................Protect people with breasts!

Думайте, а вам это надо? ...................Domājiet, bet vai jums vajag to?.................Think, do you need it/
Станет кто перед строем? ...................Kāds stāsies ierindas priekšā?...................Will anyone stand before the formation?
Кто примет Бога Монады? ..................Kurš pieņems Dieva Monādes?...................Who will receive the Monads of God?
И что будем строить? ..........................Un ko būvēsim?...........................................And what will build?

Строить, конечно, ВМЕСТЕ! ................Būvēt, protams, KOPĀ!..............................Build, of course, TOGETHER!
Не только сами, но с Богом! ................Ne tikai paši, bet ar Dievu!.........................Not only by yourself, but with God!
Бог - религии вместо! ..........................Dievs - reliģiju vietā!...................................God- instead religion!
Откроет людям дорогу! .......................Atklās cilvēkiem ceļu!..................................Will open the way for people!

Первой пойдёт Россия! .......................Pirmā ies Krievija!......................................The first will go Russia!
Проверяя всё на себе! ........................Pārbaudot visu uz sevis!............................By checking everything on yourself!
Это Её - Миссия! .................................Tā Viņas - Misija!.......................................That hers- Mission!
Людей объединить в себе! ..................Cilvēkus sevī apvienot!.............................Unit people in themselves!

Нет религий - есть Бог! ........................Nav reliģiju - ir Dievs!................................There are no religions- there is God!
Он Один и Единый! ..............................Viņš Viens un Vienīgais!...........................He is One and Only one!
Нет для Мира других дорог: ................Nav priekš Pasaules citu ceļu:………........There is no other road for the World:
Идеология непобедимая! ....................Ideoloģija neuzvarama!.............................Ideology is invincible!

Новый век - век расцвета, ...................Jauns gadsimts - uzplaukuma gadsimts,...New century- century of boom,
ВМЕСТЕ - управляет Пространством! ..KOPĀ - Telpu vada!.................................TOGETHER- controls Space!
Братство Белого цвета, .......................Brālība Baltā krāsā,……………………….…The Brotherhood of White color,
Будет Миру убранством! .....................Būs Pasaules rota!.....................................Will be decoration of World!

Всё придёт из Руси Великой! ..............Viss atnāks no Krievzemes Dižas!.............Everything will come from Great Russia!
Но, сначала Ей делать выбор: ............Taču, vispirms Viņai izvēle jāveic:…………But, first she has to make a choice:
Оставаться опять безликой, ................Palikt atkal bezpersoniskai,…………….….To remain again faceless,
Или крутой разворот! ...........................Vai pagrieziens straujš!.............................Or a sharp turn!

Выбирайте, пока не поздно: ................Izvēlaties, kamēr par vēlu nav:……………Choose until it's not too late:
Дума, Правительство или Бог? ............Dome, Valdība vai Dievs?.........................Thought, Government or God?
Варианты пока возможны, ...................Varianti pagaidām iespējami,………….…..The options are still possible,
У человечества много дорог! ...............Cilvēcei ceļu daudz!..................................Humanity has many roads!

Но, есть только - одна, .........................Bet, ir tikai - viens,………………………....But, there is only- one,
Так записано в Книге! ..........................Tā ierakstīts Grāmatā!.............................So it's written in the Book!
И только она должна, ...........................Un tikai tam jāatved,……………………….And only she should,
К Богу привести без интриги! ...............Pie Dieva bez intrigām!............................To God lead without intrigue!

Истина - проста и понятна! .................Patiesība - vienkārša un saprotama!........Truth- is simple and understandable!
Усложнение - есть интрига! .................Sarežģījums - intriga ir!.............................Complicating- there is intrigue!
Бог объясняет всё внятно, ..................Dievs visu paskaidro skaidri,…………..…..God explains everything clearly,
В Истине нет вериги! ...........................Patiesībā nav važu!....................................There is no faith in the Truth!

Аминь. ..................................................Āmen…………………………………..………Amen
Отец Абсолют. .....................................Tēvs Absolūts………………………..………..Father Absolute
24.05.17 ...............................................24.05.17……………………………..………...24.05.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/24.05.17.html
--------
-* Предлагаем познакомиться с Символписьмом на латышском языке, записала Эслаума 16.03.2013.08:04, публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_instrumentu_bode/2013-05-01-602 - *(J) "Instrumentu bode!" / *(Новописьмо) "Магазин инструментов!"
Да, мы учимься познать, принять характер друг друга, чтобы жить вместе в одном Божьем Прострвнстве Любви Святой Руси, быть радостными и счастливыми в Силе Любви Отца Небесного-Матери-Семьи Света! Спасибо всем и всему, что МЫ ВМЕСТЕ!
24.05.2017.13:57 --- записала Эслаума.
--------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem
Latviskojums ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /24.05.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /24.05.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /24.05.2017.
Un arī myway@dvizhenietvorca.com /24.05.2017., дополнение на английском языке 29.05.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 24.05.2017., papildināts angļu valodā 29.05.2017.

Skatījumu skaits: 333 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: