Galvenie » 2018 » Maijs » 24 » Vēsts: 24.05.18. Katrēns "Bezrūpība"
22:35
Vēsts: 24.05.18. Katrēns "Bezrūpība"

24.05.18 Катрен ​ “Беспечность”​

Май на исходе – изменений нет!
Налицо тихое увядание!
Партия рапортует: мы видим Свет!
Ждём Президентского указания!

Президент хорош, если Народ «вместе»!
«Вместе» партия – это не то!
Важнее, чтобы Народ определил место,
Народной партии – как основное звено!

Основное звено эволюции Народа!
Он должен проявить Волю!
Должна измениться внутри погода,
Народ должен изменить жизнь или долю!

Страна покатилась к своему концу!
Нет принципиальной концепции,
Говорят, что цену нашли и Её Венцу,
Утеряна Её компетенция!

Нет больше в стране Великой науки!
Нет лучшего в Мире образования,
В банке дерутся богатые пауки,
За расчленение России соревнование!

Богатые от власти – делят страну!
Под ковром распилена территория!
Народ не видит корпоративную войну,
Прощальная подготовлена уже симфония!

В Истории России – ещё такого не было!
Власть менялась – страна никогда!
Сегодня, коварная висит тишина,
Страна меняется – власть никогда!

Информация официальная лжёт!
Народ не понимает, где Правда?
Информацию из интернета жуёт,
Не понимая сегодня – не зная Завтра!

Нет от Народа альтернативы!
У Народа мозги кипят,
Люди понимают, что нет перспективы,
В основном, убаюканные спят!

Кипит Россия в котле Истории!
Опять обманутая на корню!
Власть предлагает свою теорию,
Сам Народ затягивает петлю!

Нужно вернуть страну Народу!
Настоящему от Бога – хозяину!
Обворовавшая власть – есть порода,
Люди – в Духе с изъяном!

Сознание Народа пока спит!
Под музыку патриотизма!
Непонятно, кем власть себя мнит,
Живёт успехами социализма!

Предатель – всегда предатель!
Все будут Богом наказаны!
Враг России и простой обыватель,
Его жизнь – показатель!

Что близко к телу – враждебно Духу!
Жизнь человека – Небес испытание!
Человек от Бога не обидит и муху,
Ибо муха – природное достояние!

Прелюдия Мира уже готова!
Не сегодня-Завтра может рвануть!
Народ России на счастье нашёл подкову,
Создатель не может Народ обмануть!

Нужна строгость в рядах Октаэдра!
Осознанная – это необходимость,
Единения жду вокруг Ядра,
Важнее Духовная совместимость!

Если каждый за себя – трагедия!
Нет шансов изменить власть!
Богатство на «халяву» – есть эпидемия!
Или наркотическая страсть!

Если человек болен богатством,
Особенно, обворовывая Народ,
Обречён он на «сватовство»,
Со смертью его собственный Род!

Скоро будет для России ясно,
Нельзя проявлять к врагу жалости,
Жизнь без врагов – жизнь прекрасная,
Жизнь с врагами – не шалости!

Нет шалостей – есть экзамены!
Для каждого человека – они вечные!
Не видно большой внутри перемены,
Россия – страна беспечных!

Аминь.
Отец Абсолют.
24.05.18

Vēsts: 24.05.18. Katrēns "Bezrūpība"

Maijs pie izskaņas - izmaiņu nav!
Sejā kluss novītums!
Partija raportē: mēs redzam Gaismu!
Gaidam Prezidenta norādījumus!

Prezidents labs, ja Tauta "kopā"!
"Kopā" partija - tas ne tas!
Svarīgāk, lai Tauta noteiktu vietu,
Tautas partijai - kā galvenais posms!

Tautas evolūcijas galvenais posms!
Viņam jāizpauž Griba!
Laikapstākļiem iekšēji jāizmainās,
Tautai jāizmaina dzīve vai daļa!

Valsts pie sava gala nobrauca!
Nav principiālas koncepcijas,
Runā, ka cenu atrada un Vaiņagu Viņas,
Kompetence Viņas pazaudēta!

Nav vairāk valstī Diženās zinātnes!
Nav Pasaulē labākās izglītības,
Bankā strīdās bagātie tīmekļi,
Par Krievijas sašķelšanu sacensības!

Varas bagātie - valsti dala!
Zem paklāja teritorija sazāģēta!
Tauta neredz korporatīvo karu,
Jau atvadu simfonija sagatavota!

Krievijas Vēsturē - vēl tāda nebija!
Vara mainījās - valsts nekad!
Šodien, ļauni viltīgs klusums karājas,
Valsts mainās - vara nekad!

Oficiālā informācija melo!
Tauta nesaprot, kur Patiesība?
Informāciju no interneta košļā,
Nesaprotot šodien - nezinot Rītdienu!  

Nav no Tautas alternatīvas!
Tautai smadzenes vārās,
Cilvēki saprot, ka nav perspektīvu,
Galvenokārt, ieaijātie guļ!

Vārās Krievija Vēstures katlā!
Atkal saknēs apmānīta!
Vara savu teoriju piedāvā,
Tauta pati cilpu savekl!

Valsti Tautai atgriezt vajag!
Īstenai no Dieva - saimniekam!
Apzagusies vara - suga ir,
Cilvēki - Garā ar vainām!

Tautas Apziņa pagaidām guļ!
Zem patriotisma mūzikas!
Nesaprotami, par ko vara sevi iedomājas,
Dzīvo ar sociālisma panākumiem!

Nodevējs - nodevējs viemēr!
Visi būs Dieva nosodīti!
Krievijas ienaidnieks un vienkārš mietpilsonis,
Viņa dzīve - rādītājs!

Kas ķermenim tuvu - Garam naidīgs!
Cilvēka dzīve - Debesu pārbaudījums!
Cilvēks no Dieva pat mušu neaizskars,
Jo muša - dabas manta.

Pasaules prelūdija jau gatava!
Ne šodien-Rīdien var paraut!
Krievijas Tauta uz laimi pakavu atrada,
Radītājs nevar apmānīt Tautu!

Oktaedra rindās stingrība nepieciešama!
Apzināta - tā nepieciešamība,
Gaidu Vienošanos ap Kodolu,
Garīgā saderība svarīgāka! 

Ja katrs par sevi - traģēdija!
Nav izredžu izmainīt varu!
Bagātība uz "haļavu" - epidēmija ir!
Vai narkotiska kaislība!

Ja cilvēks ar bagātību slims,
Sevišķi, Tautu apzogot,
Nolemts viņš "precināšanai",
Ar nāvi viņa personīgā Dzimta!

Drīz priekš Krievijas skaidrs būs,
Nevar ienaidniekam žēlumu izrādīt,
Dzīve bez ienaidniekiem - dzīve brīnišķīga,
Dzīve ar ienaidniekiem - ne nerātnības!

Nav nerātnību - ir eksāmeni!
Priekš katra cilvēka - tie mūžīgi! 
Neredzamas iekšējas pārmaiņas lielas,
Krievija - bezrūpīgo valsts!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
24.05.18.

24.05.18. Quatrain “Carelessness”

May is running out- there are no changes!
There is quite wilting in face!
The party reports: we see the Light!
We are waiting for the instruction of the President!

The President is good, if nation is “together”!
“Together” the party- is not that!
It’s more important, that the Nation determine the place,
Party of the Nation- as the main link!

The main link in the evolution of nation!
He must show the Will!
The weather must change inside,
The nation must change the life or share!

The country has rolled to her end!
There is no conceptual concept,
They say that they found a price and Her Crown,
Her competence is lost!

There is no more Great science in the country!
There is no better education in the World,
In the bank are fighting rich spiders,
For the dismemberment of Russia competition!

Rich of power- divide the country!
The territory is sawn under the carpet!
The Nation don’t see the corporate war,
Already is prepared farewell symphony!

Russia in the History- has not been like this!
Power changed- the country never!
Today, insidious hanging silence,
The country is changing- power never!

Official information lies!
The Nation doesn’t understands, where the Truth is?
Information from the Internet chews,
Not understanding today- not knowing Tomorrow!

There is no alternative from the Nation!
Nation has their brains boiling,
People understand, that there is no prospect,
Basically, lulled sleep!

Russia is boiling in the cauldron of History!
Again deceived on the vine!
Power offers its theory,
Nation by itself tightens the noose!

We need to return the country to Nation!
Real from God- owner!
Wrapped power- there is a breed,
People- are in the Spirit with a flaw!

The Consciousness of Nation is still asleep!
Under the music of patriotism!
It’s unclear, who the authorities think of
Lives with the success of socialism!

The traitor- is always the traitor!
All will be punished by God!
The enemy of Russia and simple philistine,
His life- is an indicator!

What is close to the body- is hostile to the Spirit!
Human life- Heaven test!
Human doesn’t offend from God even a fly,
Because the fly- is natural treasure!

The prelude of the World is already ready!
Not today- Tomorrow can jerk!
The nation of Russia for luck found a horseshoe,
The Creator can’t deceive the Nation!

Need to be strict in the ranks of Octahedron!
Conscious- is a necessity,
I’m waiting for Unity around Core,
Spiritual compatibility is more important!

If each by himself- is tragedy!
No chance to change power!
 Wealth for “freebie”- is an epidemic!
Or narcotic passion!

If a human is sick with wealth,
Especially by stealing the Nation,
He is doomed “matchmaking”,
With death his own Kin!

Soon it will be clear for Russia,
Can’t show pity to the enemy,
Life without enemies- is beautiful life,
Life with enemies- no pranks!

No pranks- there are exams!
For each person- they are eternal!
Invisible internal great changes,
Russia- the country of carelessness!

Amen
Father Absolute
24.05.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/24.05.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /24.05.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /24.05.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /24.05.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 24.05.2018.

Skatījumu skaits: 221 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: