Galvenie » 2018 » Jūnijs » 24 » Vēsts: 24.06.18. Katrēns "Krustceļi"
13:49
Vēsts: 24.06.18. Katrēns "Krustceļi"

24.06.18 Катрен “Перепутье”

Перепутье всегда бывает!
Для человечества и для народа!
Человек новое для себя открывает,
Меняется и в Душе погода!

Для всего нужны обстоятельства!
На перепутье, особенно!
Не нужны никому доказательства,
Перепутье – всегда незабвенно!

Повторяю, нужны обстоятельства!
Нужно расположение Светил!
Нужен, конечно, и обязательно,
Тот, кто себя этому посвятил!

Часто люди этого не понимают,
Перепутье для кого-то – судьба!
Послушно Её принимает,
Не понимая Бога слова!

Каждому определён и порог!
Как, направление жизни,
Иногда это и есть – итог,
Закрывающий, страницу жизни!

Жизнь бросает людей в неизвестность!
Ещё, в самый тяжёлый период,
Потом, оказывается, что всё известно,
Что по Судьбе записан и Род!

Кто-то мечтает о славе,
Но, стал глубоким забвением!
Человек забывает важное Правило:
Трудиться до изнеможения!

Судьба бросает человека, как щепку,
В Великом океане событий,
Судьба продолжает из человека лепку,
Единение клеток – открытие!

Каждый фрактал, каждая клетка,
Ищут внутри Единения,
На человеке стоит Бога метка,
Кто не творит, тот в забвении!

Человек не зная Судьбы, делает,
Казалось, что против Воли!
Свою жизнь, собой определяет,
Судьба – это жизнь против!

Даже фамилия или имя,
Многое говорит о человеке,
Судьба определяется именем,
Записанным, давно на Небе!

Имён много есть исторических!
Все они – наперечёт!
Есть на перепутье – историческое,
Из тайны веков – встаёт!

Люди говорят – неправда!
Любое имя известно в Мире!
Но, есть имя, говорящее о Завтра,
Или о немедленном перемирии!

На перепутье: какой у России путь!
Необходимо продвижение к Свету!
Ответственный от Небес – Путин,
Он должен знать свою меру!

Великое и глупость – рядом!
За кем-то открытия, за кем-то – бес!
Жизнь – это большая поляна!
Вокруг непроходимый лес!

Только Имя – как Неба клеймо!
Говорит о предназначении!
Можно говорить всё равно что,
Но, Имя – от Небес назначение!

Люди готовятся на перепутье!
Кто-то торопится, а кто-то и нет!
Есть имя для России – Путин,
Перепутье – Его билет!

Перепутье, как и Начало!
Всегда вперёд – назад никогда!
Россия – таких ещё не встречала,
Путин – это перепутье всегда!

Застряла Россия снова,
Нет хода назад, но нет и вперёд!
Путин на перепутье – основа,
К будущему Русь подтолкнёт!

Каждый исполняет свою роль!
На перепутье Руси – Путин,
Это почти, как Пароль,
Русь через три пройдёт перепутье!

Аминь.
Отец Абсолют
24.06.18

 

Vēsts: 24.06.18. Katrēns  "Krustceļi"

Krustceļš mēdz būt vienmēr!
Priekš cilvēces un priekš tautas!
Cilvēks priekš sevis jaunu atklāj,
Mainās arī laikapstākļi Dvēslē!

Priekš visa apstākļi vajadzīgi!
Krustceļos, sevišķi!
Nevienam pierādījumi nav vajadzīgi,
Krustceļi - vienmēr neaizmirstami!

Atkārtoju, apstākļi vajadzīgi!
Spīdekļu izvietošana vajadzīga!
Vajadzīgs, protams, un obligāti,
Tas, kurš tam sevi veltīja!

Cilvēki bieži to nesaprot,
Krustceļš priekš kāda - liktenis!
Paklausīgi Viņu pieņem,
Dieva vārdus nesaprotot!

Katram arī slieksnis noteikts!
Kā, virziens dzīvei,
Dažreiz tas arī ir - rezultāts,
Aizverošs, dzīves lappusi!

Dzīve cilvēkus nezināmībā met!
Un vēl, visgrūtākajā laikposmā,
Pēc tam, izrādās, ka viss zināms,
Ka pēc Likteņa arī Dzimta pierakstīta!

Kāds par slavu sapņo,
Bet, dziļa aizmirstība kļuva!
Svarīgu Noteikumu aizmirst cilvēks:
Strādāt līdz pagurumam!

Liktenis cilvēku mētā, kā skaidu,
Varenajā notikumu okeānā,
Liktenis no cilvēka turpina veidot,
Šūnu Vienotību - atklājumu!

Katrs fraktāls, katra šūna,
Meklē iekšienē Vienošanu,
Uz cilvēka stāv Dieva zīme, 
Kurš nerada, tas aizmirstībā!

Nezinot Likteni cilvēks, dara,
Liekas, ka pret Gribu!
Savu dzīvi, ar sevi nosaka,
Liktenis - tā dzīve pret!

Pat uzvārds vai vārds,
Par cilvēku daudz ko saka,
Ar vārdu Liktenis nosakās,
Ierakstīts, Debesīs sen!

Daudz vēsturisku vārdu ir!
Tie visi - bez izņēmuma!
Krustcelēs ir - vēsturiskās,
No gadsimtu noslēpumiem - ceļas!

Cilvēki saka - nav taisnība!
Jebkurš vārds Pasaulē zināms!
Taču, ir vārdi, par Rītdienu runājoši,
Vai par tūlītēju pamieru!

Krustceļos: kāds Krievijai ceļš!
Uz Gaismu virzība nepieciešama!
No Debesīm atbildīgais - Putins,
Viņam jāzin savs mērs!

Diženais un muļķība - blakus!
Aiz kāda atklājums, aiz kāda - velns!
Dzīve - tā liela nora!
Apkārt necaurejams mežs!

Tikai Vārds - kā Debesu zīmogs!
Par misiju runā!
Var runāt vienalga ko,
Taču, Vārds - no Debesīm norādījums!

Cilvēki uz krustcelēm gatavojas!
Kāds steidzas, bet kāds arī nē!
Ir vārds priekš Krievijas - Putins,
Krustceļi - Viņa biļete!

Krustceļi, kā arī Sākums!
Vienmēr uz priekšu - nekad atpakaļ!
Krievija - tādus vēl nesatika,
Putins - tas krustceļš vienmēr!

Iesprūda Krievija atkal,
Nav gājiena atpakaļ, taču nav arī uz priekšu!
Putins krustceļos - pamats,
Uz nākotni Krievzemi paskubinās!

Katrs savu lomu izpilda!
Krievzemes krustceļos - Putins,
Tā gandrīz, kā Parole,
Krievzeme pēc trīs pāries krustceļu!

Āmen.
Tēvs Absolūts
24.06.18.

24.06.18. Quatrain  “Crossroads”

Crossroads always happens!
For humanity and for the nation!
Human discovers new things for himself,
Changes also the weather in the Soul!

For all circumstances are necessary!
At the crossroads, especially!
No one needs evidences,
Crossroads- are always unforgettable!

I repeat, circumstance are necessary!
We need the location of the lights!
It’s necessary, of course, and obligatory,
The one, who has dedicated himself to this!

Often people, don’t understand this,
Crossroads for someone- fate!
Obediently accepts it,
Not understanding God’s words!

Everyone has determined a threshold!
As, the direction of life,
Sometimes it is also- a result,
Closing, the page of life!

Life throws people into obscurity!
And, in most difficult period,
Then, it turns out, that everything is known,
That after the Fate also the Kin is recorded!

Someone dreams of glory,
But, became a deep oblivion!
A human forgets an important Rule:
Toil to exhaustion!

Destiny throws human like a sliver,
In the Great ocean of events,
The fate continues modeling from the human,
Unification of the cells- a discovery!

Each fractal, each cell,
Looking for Unity inside,
On the human stands the mark of God
Whoever doesn’t create, is in oblivion!

Human without knowing Destiny, does,
It seems that against the Will!
His life, determines with himself,
Fate- is life against!

Even a surname or a name,
Says a lot about human,
Fate is determined by the Name,
Recorded, long ago in Heaven!

There are a lot of historical names!
All of them- are without exception!
There are crossroads- historical,
From the mystery of the centuries- rises!

People say- not true!
Any name is known in the World!
But, there are names, speaking about Tomorrow,
Or about immediate truce!

At a crossroads: what way has Russia!
Move to the Light is needed!
Responsible from Heaven- is Putin,
He must know his own measure!

Great one and stupid one- are next to each other!
Behind someone is discovery, behind someone- evil!
Life- is a great glade!
Around the impenetrable forest!

Only the Name- is like the stamp of Heaven!
Says about the destination!
Can say whatever it is,
But, Name- is appointment from Heaven!

People are preparing for a crossroads!
Someone is in a hurry, but someone is not!
There is a name for Russia- Putin,
Crossroads- His ticket!

Crossroads, also as the Beginning!
Always forward- never back!
Russia- have not met yet such ones,
Putin- is always a crossroads!

Russia is stuck again,
There is no move back, but no forward too!
Putin at the crossroads- is a basis,
Will push Russia to the future!

Everyone fulfills his role!
At the crossroads of Russia- is Putin,
It’s almost like a Password,
Three years later Russia will pass the crossroads!

Amen
Father Absolute
24.06.18.

 Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/24.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /24.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /24.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /24.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 24.06.2018.

Skatījumu skaits: 164 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: