Galvenie » 2018 » Jūlijs » 24 » Vēsts: 24.07.18. Katrēns "Cilvēka redze"
12:31
Vēsts: 24.07.18. Katrēns "Cilvēka redze"

24.07.18 Катрен “Зрение человека”

Нужно видеть года, а лучше столетия!
Человеку неверия – то не дано,
Зрение проявляется в годы лихолетья,
Нужно видеть во всём зерно!

Зерно по-обычному или фрактал!
Великое видится на расстоянии!
Человек для Вечности тоже кристалл,
Точнее, Создателя достояние!

Человек человеку – рознь!
Кто-то видит на уровне носа!
Чаще живут и видят порознь,
Единицы знают ответ на вопрос!

Богочеловек видит Вселенную!
Он живёт Её горизонтами!
Человеку простому мешает лень,
Жизнь его, как под зонтиками!

Он закрывается ото всего,
И от Бога в первую очередь!
Не хочется ему поменять чело,
Ни на минуту, тем более, навек!

Кажется, что такой, как все!
Живет по законам Плотного плана!
Покорился своей Судьбе,
Жизнь похожа его на заклание!

Даже в России – Надежде Бога!
Обыватели тормозят развитие!
Никто не хочет знать, что в итоге,
Бог определится с его обителью!

Выбор человека – вопрос сложный!
До Весны ещё далеко,
Чаще человек видит ответ ложный,
Поэтому непонятно, куда влекло!

Кажется, что влекло в никуда!
Жизнь – в голове обывателя!
Изменилась человека Судьба,
Изменилась она основательно!

Теперь очень важно зрение!
Зрение на дальние расстояния!
Оно определяет человека мнение,
И, конечно, Души состояние!

Единицы, но – это важно,
Видят горизонты событий,
Шаг их сейчас отважен,
Для изменения людей бытия!

Сознание всех – помогает каждому!
Идущему – нужна поддержка!
Кто выжидает – для него важно,
Что нет никакой издержки!

Повторяю, смотрите за горизонты!
Под ногами не видно дороги!
Не спасут никакие зонты,
Если на глазах поволока!

Нужно видеть и себя в дали!
Тогда понятна и цель движения!
Без компаса не бывает пути,
Невозможно и достижение!

Посмотрите на года вперёд,
Подсказка: хотя бы на три!
Фантазии смелой полёт,
Обернётся пониманием, как творить!

Постепенно, фрактал за фракталом!
Собирается цепь событий!
Так, без шума или накала,
Меняется и путь добытый!

Сегодня взвешенный шаг!
Начало Великой дороги!
Вы зрите вперёд и в такт,
Поверьте, вы у Порога!

Аминь.
Отец Абсолют
24.07.18

 

Vēsts: 24.07.18. Katrēns "Cilvēka redze" 

Vajag redzēt gadus, bet labāk simtgades!
Neticības cilvēkam - tas nav dots,
Redze izpaužas grūtos laikos,
Visā vajag graudu redzēt!

Graudu kā parasti vai fraktālu!
Lielais no attāluma redzams!
Cilvēks priekš Mūžības arī kristāls,
Precīzāk, Radītāja īpašums!

Cilvēks cilvēkam - nesaskaņa!
Kāds redz deguna līmenī!
Biežāk dzīvo un redz atsevišķi,
Vieninieki zin atbildi uz jautājumu!

Dievcilvēks Visumu redz!
Viņš Viņas horizontos dzīvo!
Vienkāršam cilvēkam traucē slinkums,
Dzīve viņam, kā zem lietussargiem!

Noslēdzas viņš no visa,
Un no Dieva pirmkārt!
Negribas viņam nomainīt pieri,
Ne uz minūti, jo vairāk, uz mūžu!

Liekas, kā tāds, kā visi!
Dzīvo pēc likumiem Blīvā plāna!
Pakļāvās savam Liktenim,
Dzīve viņa līdzinās kaušanai!

Pat Krievijā - Dieva Cerībā!
Mietpilsoņi attīstību bremzē!
Neviens zināt negrib, rezultātā kas,
Dievs noteiks viņa atrašanās vietu!

Cilvēka izvēle - jautājums sarežģīts!
Līdz Pavasarim vēl tālu,
Biežāk cilvēks melīgu atbildi redz,
Tādēļ nesaprotams, kurp tiecās!

Šķiet, ka tiecās uz nekurieni!
Dzīve - mietpilsoņa galvā!
Izmainījās cilvēka Liktenis,
Tas izmainījās pamatīgi!

Tagad ļoti svarīga redze!
Redze lieliem attālumiem!
Tā nosaka cilvēka viedokli,
Un, protams, Dvēseles stāvokli!

Vieninieki, bet - tas svarīgi,
Redz notikumu horizontus,
Solis viņu tagad drošs,
Priekš cilvēku esības izmaiņām!

Visu Apziņa - katram palīdz!
Ejošam - atbalsts nepieciešams!
Kāds nogaida - priekš kā svarīgi,
Ka izdevumu nekādu nav!

Atkārtoju, skataties aiz horizontiem!
Zem kājām ceļi neredzami!
Neglābs lietussargi nekādi,
Ja uz acīm klapes [поволока ?]!

Arī sevi redzēt vajag tālumā!
Tad arī kustības mērķis saprotams!
Bez kompasa ceļi nemēdz būt,
Arī sasniegumi neiespējami!

Paskataties gadus uz priekšu,
Pateikums priekšā: kaut vai uz trim!
Drosmīgas fantāzijas lidojums,
Apgriezīsies izpratnē, kā radīt!

Pakāpeniski, fraktāls aiz fraktāla!
Savācas notikumu ķēde!
Tā, bez trokšņa vai kagala [кагала ?],
Mainās arī sasniegtais ceļš!

Šodien solis apsvērts!
Dižena ceļa sākums!
Raugāties jūs uz priekšu un taktī,
Ticiet, pie Slikšņa jūs!

Āmen.
Tēvs Asolūts
24.07.18.

24.07.18. Quatrain “The sight of the human”

It’s necessary to see years, but better centuries!
To human of unbelief- is not given,
Vision is manifested in the difficult times,
It’s necessary to see in all the grain!

Grain in the usual way or fractal!
Great is seen from the distance!
A human for Eternity is also a crystal,
More precisely, the heritage of the Creator!

Human to human- strife!
Someone sees at the level of the nose!
They live and see each other more often,
Units know the answer to the question!

The Gods- humans sees Universe!
He lives in Her horizons!
Laziness will hamper simple human,
Life for him is like under umbrellas!

He closes everything,
And first from God!
Don’t want to change his brow,
Not for a minute, especially, forever!

It seems that such, as all!
Lives by law of the Dense plan!
Conquered to his Destiny,
His life is like slaughter!

Even in Russia- in the Hope of God!
The philistines hamper development!
Nobody wants to know, what in the end,
God will decide his abode!

The choice of human- is a difficult question!
It’s still far till Spring,
More often humans sees false answer,
Therefore it’s unclear where it attracted!

It seems that was attracted to nowhere!
Life- in the head of philistine!
Fate of human was changed,
It has changed thoroughly!

Vision is very important now!
Vision for long distances!
It determines the opinion of human,
And, of course, state of the Soul!

Units, but- it’s important,
See the horizons of events,
Their steps are brave now,
For changes of human’s being!

Consciousness of everyone- helps to everyone!
For walking one- need support!
Someone is waiting- for him it’s important,
That there is no cost!

I repeat, look beyond horizons!
Can’t see the road under the feet!
Will not save any umbrellas,
If there are dragging on the eyes!

Need to see yourself in the distance too!
Then the target of movement is clear too!
Without a compass there is no way,
Also an achievement is impossible!

Look at the years ahead,
Hint: at least three!
Flight of brave fantasy,
Will turn around to understanding, how to create!

Gradually, a fractal by fractal!
Collects the chain of events!
So, without noise or heat,
Changes also the way extracted!

Today is a measured step!
The beginning of the Great road!
You look ahead and in time,
Believe me, you are at the Threshold!

Amen
Father Absolute
24.07.18.

Avots: http://www.otkroveniya.eu/poems/24.07.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /24.07.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /24.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /24.07.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 24.07.2018.

Skatījumu skaits: 144 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: