Galvenie » 2018 » Augusts » 24 » Vēsts: 24.08.18. Katrēns "Līdzība un hologramma"
14:37
Vēsts: 24.08.18. Katrēns "Līdzība un hologramma"

24.08.18 Катрен ​ “Подобие и голограмма”​​

Сценарий меняется по необходимости!
Исключительно из-за людей!
Кажется: нет «прямой видимости»,
Но, поверьте – Богу видней!

В Исторический момент контроль нужен!
Изменение Пространства раз в тысячи лет!
Нельзя допустить искажения и даже возможности,
Правда – спасительный для людей Билет!

С Планеты уйти невозможно,
Всё сконцентрировано здесь!
После Экзамена станет возможным,
Забыть навсегда слово «месть»!

Бог прощает людей без мщения:
Человек же выбирает свой путь!
За века меняется людей поведение,
Сознание меняется – в этом Суть!

Кто-то забылся и рвётся в «Завтра»!
Кто-то не хочет ничего знать,
Для многих Ложь – это «Правда»,
Патологическая ко лжи страсть!

Всё станет ясно – чуть позже!
Когда Создатель примет решение!
Преображение станет возможным,
Четвёртого уровня Бог ждёт мнение!

Критическая масса уже на подходе!
Соберите четвёртый уровень!
Сегодня человечество в одном походе,
Россия впереди – Судьбы баловень!

Она долго сидела в сторонке!
Теперь Ей за людей отвечать надо!
Не стригите всех «под одну гребёнку»,
Спасение людей – это Души отрада!

Планету начинает трясти в экстазе!
Плиты приходят в движение!
Наступает землетрясения фаза,
Природы меняется поведение!

Повторяю, Сценарий пока старый!
Сознание людей изменится быстро,
Он был подготовлен на базе Пятой,
Шестая – это России место!

Сомнений не должно быть – вы Первые!
Пространство подстраивается под вас!
Главное, что в вас – Вера!
И сами несёте вы – Божий глас!

Пространство качается под давлением,
Любовь выправляет всё!
Повторяю, общее крепите мнение,
И не меняйте мнения своего!

Из учёных формируется общество!
Статус его – международный!
Для Познания Истины – существенно,
Момент исторический и поворотный!

Учёные Мира понесут Знания!
Международные будут Программы!
Приведут они людей к пониманию,
Что жизнь – Небес голограмма!

Если нет голограммы жизни,
Человек не живёт вовсе!
Он не представляет – как жить:
Нужно жить «вместе» и все!

Сегодня, почти Момент Истины,
Нет проблемы: «Отцы и Дети»!
В Духе не может быть тени,
Люди-Боги – Источник Света!

Свет и Любовь – всегда вместе!
Любовь – окрыляет Душу!
Человечество найдёт своё место,
На одной шестой части суши!

Это место зовётся – Россия!
Божественные там Сущности,
Подтвердят они России Миссию,
Потому, что они – Боги по существу!

Аминь.
Отец Абсолют
24.08.18

 

Vēsts: 24.08.18. Katrēns "Līdzība un hologramma"

Scenārijs mainās pēc nepieciešamības!
Vienīgi cilvēku dēļ!
Liekas: nav "tieša redzējuma",
Taču, ticiet - Dievam labāk redzams!

Vēsturiskā momentā kontrole nepieciešama!
Telpas izmaiņa tūkstošgados reizi!
Nedrīkst pieļaut kropļojumus un pat iespējas,
Patiesība - glābšanas Biļete priekš cilvēkiem!

No Planētas aiziet neiespējami,
Viss sakoncentrēts šeit!
Pēc Eksāmena kļūs iespējams,
Aizmirst uz visiem laikiem vārdu: "atriebība"!

Dievs cilvēkiem piedod bez atriebības:
Cilvēks taču izvēlas savu ceļu!
Cilvēku uzvedība gadsimtos mainās, 
Mainās Apziņa - tur Būtība! 

Kāds aizmirsies un raujas "Rītdienā"!
Kāds negrib zināt neko,
Priekš daudziem Meli - tā "Patiesība",
Patoloģiska uz meliem kaislība!

Viss kļūs skaidrs - mazliet vēlāk!
Kad Radītājs lēmumu pieņems!
Pārveidošana kļūs iespējama,
Dievs ceturtā līmeņa viedokli gaida!

Kritiskā masa jau pie ieejas!
Savāciet ceturto līmeni!
Cilvēce šodien vienā gājienā,
Krievija priekšgalā  - Likteņa mīlule!

Viņa ilgi sēdēja maliņā!
Tagad Viņai par cilvēkiem atbildēt vajag!
Nemēriet visus "ar vienu mēru",
Cilvēku glābšana - tas Dvēseles prieks!

Planētu sāk ekstāze purināt!
Plātnes kustībā nonāk!
Sākas zemestrīču fāze,
Dabas uzvedība mainās!

Atkārtoju, Scenārijs pagaidām vecais!
Cilvēku Apziņa izmainīsies ātri,
Tā bija sagatavota uz Piektās bāzes,
Sestā - tā Krievijas vieta!

Šubām nav jābūt - jūs Pirmie!
Pēc jums Telpa pakārtojas!
Galvenais, ka jūsos - Ticība!
Un jūs nesat paši - Dieva balsi!

Telpa zem spiediena šūpojas,
Mīlestība visu iztaisno!
Atkārtoju, kopējo viedokli stipriniet,
Un savu viedokli nemainiet!

No zinātniekiem sabiedrība veidojas!
Statuss tās - starptautisks!
Priekš Patiesības Izzināšanas - būtiski,
Moments vēsturisks un pagrieziena!

Pasaules zinātnieki Zināšanas aiznesīs!
Starptautiskas Programmas būs!
Viņi cilvēkus pie saprašanas pievedīs!
Ka dzīve - Debesu hologramma!

Ja nav dzīves holorammas,
Cilvēks vispār nedzīvo!
Viņš nestādās priekšā - kā dzīvot:
Dzīvot vajag "kopā" un viss!

Šodien, Patiesības Moments gandrīz,
Nav problēmu: "Tēvi un Bērni"!
Garā ēnu nevar būt,
Cilvēki-Dievi - Gaismas Avots!

Gaisma un Mīlestība - vienmēr kopā!
Mīlestība - Dvēseli spārno!
Cilvēce atradīs savu vietu,
Uz vienas sestās daļas sauszemes!

Šī vieta saucas - Krievija!
Tur Dievišķas Būtnes,
Viņas apstiprinās Krievijas Misiju,
Tādēļ, ka viņi - Dievi pēc būtības!

Āmen.
Tēvs Absolūts
24.08.18.

24.08.18. Quatrain  “Similarity and hologram”

The Scenario changes as necessary!
Exclusively because of people!
It seems: there is no “line of sight”,
But, believe- for God it’s more visible!

In the historical moment, control is needed!
Change of Space once in thousands of years!
Can’t allow distortion and even possibility,
True- saving Ticket for people!

It’s impossible to leave the Planet,
Everything is concentrated here!
After the Exam will be possible,
Forgot the word “revenge” forever!

God forgives to people without vengeance:
A human chooses his own way!
Over the centuries behavior of people change,
Consciousness changes- there is the Essence!

Someone forget and tears into “Tomorrow”!
Someone doesn’t want to know anything,
For many Lying- is the “Truth”,
Pathological passion to the lie!

Everything will become clear- a little later!
When the Creator will make a decision!
Transformation will become possible,
God is waiting for the opinion of the fourth level!

The critical mass is already on their way!
Collect the fourth level!
Humanity today in one campaign,
Russia is ahead- destiny spoiled!

She sat for the long time on the sideline!
Now she must answer for people!
Don’t measure all with “one measure”,
Salvation of people- is joy of the Soul!

The Planet starts to shake in the ecstasy!
The Planets come into motion!
The earthquake is approaching a phase,
Behavior of nature is changing!

I repeat, the Scenario is still old!
The Consciousness of people will change quickly,
It was prepared on the basis of the Fifth,
The Sixth- is the place of Russia!

Doubt should not be- you are the First!
The Space is adjusted after you!
The main thing that in you- is Faith!
And you bear by yourself- the voice of God!

Space swings under pressure,
Love straightens everything!
I repeat, strengthen the main opinion,
And don’t change your opinion!

Society forms from scientists!
Her status- is international!
For the Knowledge of Truth- important,
The moment is historical and turning!

Scientists of the World will bear the Knowledge!
There will be International Programs!
They will lead people to understanding,
That life- is hologram of Heaven!

If there is no hologram of life,
A human doesn’t live at all!
He doesn’t know- how to live:
Must live “together” and that’s it!

Today, almost the Moment of Truth,
No problem: “Father and Children”!
There can’t be shadow in the Spirit,
People- Gods- are the Source of the Light!

Light and Love- are always together!
Love- inspires the Soul!
Humanity will find their place,
On the land of one sixth!

This place is called- Russia!
Divine Essence there,
They will confirm Mission of Russia,
Because, they are- Gods in essence!

Amen
Father Absolute
24.08.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/24.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru  /24.08.2018
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /24.08.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /24.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 24.08.2018.

Skatījumu skaits: 159 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: