Galvenie » 2018 » Septembris » 24 » Vēsts: 24.09.18. Katrēns "Četrdesmit gadi"
14:46
Vēsts: 24.09.18. Katrēns "Četrdesmit gadi"

24.09.18 Катрен “Сорок лет”

Призыв опомниться – экстремизм!
Не обращать внимания – благо!
Россия получила капитализм,
Изменить это – не имеет Права!

Великий Исток – в рабстве!
Не заслужили лучшего?
Рабство в Духе идёт от Папства,
От теневой службы!

Нужно развернуться к Богу!
Непосильное для многих занятие!
Люди внутри потеряли дорогу,
Над ними висит проклятие!

Невозможно изменить Мир!
Души людей в подчинении,
Неверие празднует пир,
Нет от хвори такой излечения!

Нужны опять сорок лет!
Нужно водить по пустыне,
Нужно заслужить проходной билет,
Для новых поколений отныне!

Главное, кто поведёт народы?
По Библии – это уже утопия!
По Библии – не люди, а порода,
Нет для возвращения условий!

Нужен Поводырь человечества!
Главное, глубокая Вера!
По Вере зацветёт Отечество,
Отечество – Единства мера!

Среди народов виден Мессия!
Если ждёте, то только Его!
Имя Ему: Святая Россия!
Он – носитель Знания Моего!

Бог выбрал, но люди – не слышат!
Давно говорю об этом!
Люди по-старому мамоне служат,
Но, гибель заложена в том!

Решение принимать надо,
Новые поколения обречены!
Не ответят люди на это докладом,
Это – проблемы извечные!

Главная проблема – неверие!
Религии подменили понятия!
Проявление стало поверьем,
Тёмные силы ведут занятия!

Учат людей выживанию,
Ни одного слова о Боге!
Это неправильное понимание,
Разговор о короткой дороге!

Но, дорога людей – Бесконечность!
Если к Богу направлены взоры!
Для неверия – жизнь конечность,
Тёмные для людей в Небе узоры!

Нужно спасать человечество!
Пока не состоялась трагедия!
Тёмные силы – вредительство,
Тёмная в Душах энергия!

Пока, Тьма атакует Россию,
Ей не подняться одной с колен!
Не видят Спасителя в Ней – Мессию,
Народ Её сильно болен!

Глубокий тупик для человечества,
Должен подтолкнуть к действию,
Будет в Духе одно Отечество,
Возрождение – уже как следствие!

Сорок лет – потеря времени!
И нет уверенности в успех!
Жизнь в Духе – не обременение,
Жизнь в Духе – не имеет помех!

Аминь.
Отец Абсолют
24.09.18

 

Vēsts: 24.09.18. Katrēns "Četrdesmit gadi"

Aicinājums attapties - ekstrēmisms!
Nepievērst uzmanību - labums!
Krievija kapitālismu saņēma,
Izmainīt to - nav Tiesību!

Dižens Sākums - verdzībā!
Neko labāku neizpelnījās?
Verdzība Garā no Pāvesta varas iet,
No ēnu dienesta!

Vajag  pie Dieva atgriezties!
Nodarbība priekš daudziem ne pa spēkam!
Cilvēki ceļu iekšienē pazaudēja,
Virs viņiem lāsts karājas!

Neiespējami izmainīt Pasauli!
Cilvēku Dvēseles pakļautībā,
Neticība dzīres svin,
No tādas kaites ārstēšanas nav!

Atkal četrdesmit gadi vajadzīgi!
Vajag pa tuksnesi vadāt,
Caurlaides biļeti nopelnīt vajag,
Priekš jaunas paaudzes turpmāk! 

Galvenais, kurš vedīs tautas?
Pēc Bībeles - tā jau utopija!
Pēc Bībeles - ne cilvēki, bet suga,
Nav priekš atgriešanās apstākļu!

Cilvēcei Pavadonis vajadzīgs!
Galvenais, Ticība dziļa!
Ticībā Tēvzeme uzziedēs,
Tēvzeme - Vienotības mērs!

Starp tautām Mesija redzams!
Ja gaidat, tad tikai Viņu!
Vārds Viņam: Svētā Krievija!
Viņš - Manu Zināšanu nesējs! 

Dievs izvēlējās, bet cilvēki - nedzird!
Sen par to runāju!
Cilvēki pa vecam mamonam kalpo,
Taču, bojā eja tur ielikta!

Lēmumu pieņemt vajag,
Jaunās paaudzes nolemtas!
Neatbildēs uz to cilvēki ar referātu,
Tās - problēmas mūžsenas!

Galvenā problēma - neticība!
Reliģijas jēdzienus izmainīja!
Izpausme kļuva ticējums,
Tumšie spēki nodarbības vada!

Māca cilvēkiem izdzīvošanu,
Ne vienu vārdu par Dievu!
Tā nepareiza saprašana,
Saruna par īsu ceļu!

Taču, cilvēku ceļš - Bezgalība!
Ja uz Dievu virzīti skati!
Priekš neticības - dzīve ekstremitāte,
Priekš cilvēkiem Debesīs raksti tumši!

Vajag glābt cilvēci!
Kamēr traģēdija nenotika!
Tumšie spēki - kaitniecība,
Dvēselēs enerģija tumša!

Pagaidām, Tumsa Krievijai uzbrūk,
Vienai Viņai no ceļgaliem neuzcelties!
Neredz Viņā glābēju - Mesiju,
Tauta Viņas ļoti slima!

Dziļš strupceļš priekš cilvēces,
Uz darbību tādam jāpaskubina,
Būs Garā viena Tēvzeme,
Atdzimšana - jau kā sekas!  

Četrdesmit gadi - laika zaudējums!
Un pārliecības par rezultātiem nav!
Dzīve Garā - ne apgrūtinājums,
Garā dzīvei - traucējumu nav!

Āmen.
Tēvs Absolūts
24.09.18.

24.09.18.Quatrain “Forty years”

A call to come round- extremism!
Don’t pay attention- is good!
Russia got capitalism,
Change it- doesn’t have Rights!

Great Beginning- in slavery!
Don’t deserve anything better?
Slavery in the Spirit comes from the Papacy,
From the department of shadow!

Need to return to God!
Unbearable occupation for many!
People inside have lost their way,
A curse hangs over them!

It’s impossible to change the World!
Souls of people in submission,
Unbelief celebrates a feast,
There is no cure from such disease!

Looking again for forty years!
Need to drive in the desert,
Need to earn a pass ticket,
For new generation from now on!

The main thing who will lead the nations?
According to the Bible- this is already utopia!
According to Bible- not people, but breed,
There is no condition for return!

Humanity needs a Guide!
The main thing is deep Faith!
According to the Faith the Fatherland will bloom,
Fatherland- is measure of Unity!

Messiah is visible among nations!
If you wait, then only Him!
His name: Holy Russia!
He- is the bearer of My Knowledge!

God chose, but people- don’t hear!
I’m talking about it long ago!
People in the old way serve to mammon,
But, death lies in it!

The decision must be made,
New generation is doomed!
People will not answer on this with report,
These are eternal problems!

The main problem- is disbelief!
Religions have replaced the concept!
The manifestation became a belief,
Dark forces lead classes!

The teach people to survive,
Not a single word about God!
This is a misunderstanding,
Talk about a short ride!

But the road of people- is Infinity!
If you look to God!
For unbelief- life is a limb,
Patterns are dark for people in Heaven!

Need to save humanity!
Until the tragedy took place!
Dark forces- wrecking,
Dark energy in the Souls!

For the present, Darkness is attacking to Russia,
She can’t rise up alone from her knees!
They don’t see the Savior in Her- Messiah,
Her nation is very sick!

Deep dead end for humanity,
It should be stopped up,
There will be One fatherland in the Spirit,
Revival- as a consequence!

Forty years- is a waste time!
And there is no confidence in success!
Life in the Spirit- is not a burden,
Life in the Spirit- has no hindrances!

Amen
Father Absolute
24.09.18.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/24.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /24.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /24.09.2018
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /24.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 24.09.2018.

Skatījumu skaits: 34 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: