Galvenie » 2018 » Oktobris » 24 » Vēsts: 24.10.18. Katrēns "Zināšanas augstāk par visu"
13:02
Vēsts: 24.10.18. Katrēns "Zināšanas augstāk par visu"

24.10.18 Катрен “Знания превыше всего”

Постижение Знаний – есть путь,
Путь к Совершенству Души!
Нужно понять Мироздания Суть,
Чтобы поднять до Божьей Выши!

«Не хлебом единым жив человек»!
Знания превыше всего!
Можно потратить не один век,
Чтобы понять, что же в основе всего?

Всего, что вокруг человека,
И какая внутри Вселенная?
Что ждёт людей по окончании века,
И что Душа человека – нетленная!

Человек без Знаний – пустой сосуд!
Нет в нём никакого смысла,
Нужны Знания, а не пересуд,
Это поможет Мой понять Замысел!

Замысел, сотворившего Всё!
От Планеты до таракана,
Проявившего терпение Своё,
При творении людского клана!

Люди на Планете, как дети,
Проявлена свобода действия,
Не понимают, что будет за этим,
И какие их ждут последствия!

Главное, нет контроля Родителя,
Делай, что очень хочется!
Забыли, что Бог – Свидетель,
И о каждом заботится!

Бог – высоко, а жизнь рядом!
Правила не утверждены,
Не надо ходить отрядом,
Сила правит – убеждены!

Боги превратились в людей!
Люди – это ещё не Боги!
Люди поступают, как им видней,
Не разбирая дороги!

Хаос уже много столетий!
Кто сильнее – тот прав!
Жизнь людей – не долголетие,
Изменился человечества нрав!

Сила ломит солому!
Но, солома в пучке – сила!
Трудно быть одному,
«Вместе» – преграды сносило!

Но, главная сила – Знание!
Ещё сильнее, когда «Вместе»!
К людям придёт понимание,
Надо быть в одном месте!

Повторяю, главное – Знания!
О человеке и Мироздании!
Нужно стремиться к познанию,
Познание – даёт понимание!

Прошли века – были Пророки!
Каждый приносил понимание!
Но, нужны Единые строки,
Приковывающие внимание!

Литература нужна для всех!
Только от Самого Создателя!
Изучение принесёт успех,
Не будет никогда обывателей!

Школа Мудрости есть на Планете!
Место расположения – Россия!
Есть и Учителя Духа эти,
Человеку понять себя – их Миссия!

Прошедший Школу никуда не уйдёт!
Бог собирает Воинство!
Человек всё равно к Богу придёт,
Это главное для него – достоинство!

Учителей – мало, учеников тоже!
Люди не торопятся к Знаниям,
Но, без них – переход невозможен,
Должно прийти понимание!

Аминь.
Отец Абсолют
24.10.18

 

Vēsts: 24.10.18. Katrēns "Zināšanas augstāk par visu"

Zināšanu sasniegšana - ir ceļš,
Dvēseles ceļš uz Pilnību!
Vajag saprast Pasaulsēkas Būtību,
Lai paceltu līdz Dievišķiem Augstumiem!

"Ne tikai dienišķā maize cilvēku uztur"!
Zināšanas augstāk par visu!
Var izniekot mūžu ne tikai vienu,
Lai saprastu, kas gan pamatā visam!

Visa, kas cilvēkam apkārt,
Un kāds iekšķīgi Visums?
Kas gaida cilvēkus mūža beigās,
Un cilvēka Dvēsele kas - neiznīcīga!

Cilvēks bez Zināšanām - tukšs trauks!
Jēgas viņā nekādas nav,
Vajadzīgas Zināšanas, bet ne runas,
Tas Manu Nodomu saprast palīdzēs! 

Nodomu, kas Visu radījis!
No planētas līdz tarakānam,
Pacietību Savu parādījuša,
Pie cilvēciskā klana radīšanas!

Cilvēki uz Planētas, kā bērni,
Izpausta darbību brīvība,
Nesaprot, kas aiz tā būs,
Un kādas sekas gaida viņus!

Galvenais, nav Vecāku kontroles,
Dari, ko ļoti gribas!
Aizmirsa, ka Dievs - Liecinieks,
Un par katru rūpējas!

Dievs - augstu, bet dzīve blakus!
Noteikumi neapstiprināti,
Nevajag iet vienībā,
Spēks valda - pārliecināti! 

Dievi cilvēkos pārvērtās!
Cilvēki - tie vēl ne Dievi!
Cilvēki rīkojas, kā viņiem redzamāk,
Ceļus nešķirojot!

Haoss jau daudzas simtgades!
Kurš stiprāks - tas tiesīgs!
Cilvēku dzīve - ne ilggadība,
Cilvēces tikumi izmainījās!

Spēks salmu lauž!
Taču, kūlī salmu - spēks!
Grūti būt vienam,
"Kopā" - šķēršļus noārdīja!

Bet galvenais spēks - Zināšanas!
Vēl spēcīgāk, kad "Kopā"!
Cilvēkiem saprašana atnāks,
Vajag būt vienā vietā!

Atkārtoju, galvenais - Zināšanas!
Par cilvēku un Pasaulsēku!
Jātiecas uz izzināšanu,
Izzināšana - saprašanu dod!

Pagāja gadsimti - bija Pravieši!
Katrs atnesa saprašanu!
Taču, vajadzīgas Vienotas rindas,
Uzmanību piesaistošas!

Literatūra vajadzīga visiem!
Tikai no Paša Radītāja!
Panākumus pētīšana nesīs,
Nebūs nekad mietpilsoņu!

Gudrības Skola ir uz Planētas!
Atrašanās vieta - Krievija!
Ir arī šie Gara Skolotāji,
Saprast sevi cilvēku - viņu Misija!

Skolu izgājušais neaizies nekur!
Dievs Pulku sapulcina!
Cilvēks vienalga pie Dieva atnāks, 
Priekš viņa tā galvenā - vērtība!

Skolotāju - maz, skolnieku arī!
Nesteidzas cilvēki pie Zināšanām,
Taču, bez tām - pāreja neiespējama,
Saprašanai jāatnāk!

Āmen.
Tēvs Absolūts
24.10.18.

24.10.18.Quatrain  “Knowledge above all”

Cognition of Knowledge- is the way,
The way of the Soul to Perfection!
Need to understand the Essence of the Universe!
To lift up to Divine Heights!

“Human doesn’t live only by daily bread”!
Knowledge is above all!
Can spend more than one century,
To understand, what is the basis of everything!

All, what is around human,
And what is the Universe inside?
What awaits people at the end of the century,
And that the Souls of human- is imperishable!

A human without Knowledge- is empty vessel!
There is no point in it,
Need knowledge, but not discussions,
This will help to understand My Concept!

The Idea that created Everything!                                                           
From the Planet to cockroach,
Showing its patience,
In the creation of human clan!

People on the Planet, like children,
Showed freedom of action,
Don’t understand, what will happen after it,
And what consequence awaits them!

The main thing, there is no Parent control,
Do, what you really want!
Forgot, that God- is Witness,
And takes care of everyone!

God- is high, but life is near!
Rules not approved,
Not need to go in squad,
Strength reigns- convinced!

The Gods turned into people!
People- are not Gods yet!
People do, what they knows best,
Without sorting the roads!                                                                      

Chaos already for many centuries!
Who is stronger- he is right!
The life of people- not longevity,
Temper of humanity changed!

Strength ache straw!
But the straw in the beam- is power!
It’s hard to be alone,
“Together”- barriers pulled down!

But, the main force- is Knowledge!
Even stronger, when “Together”!
Understanding will come to people,
Need to be in one place!

I repeat, the main thing- is Knowledge!
About human and Universe!
It’s necessary to strive for Knowledge,
Knowledge- gives understanding!

Centuries passed- there were Prophets!
Everyone brought understanding!
But need United lines,
Riveting attention!

Literature is needed for everyone!
Only from the Creator himself!
Learning will bring success,
There will be never philistines!

The School of Wisdom is on the Planet!
Location- is Russia!
There are these Teachers of the Spirit,
Understand human himself- is their Mission!

The School passed one will not go anywhere!
God gathers the host!
A human anyway will come to God,
This is for him- the main- dignity!

Teachers- are little, students too!
People don’t rush to Knowledge,
But, without them- the transition is impossible,
Must come understanding!

Amen
Father Absolute
24.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/24.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /24.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /24.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /24.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 24.10.2018.

Skatījumu skaits: 113 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: