Galvenie » 2017 » Novembris » 24 » Vēsts: 24.11.17. Katrēns "Vēstures Ritenis" - *
22:05
Vēsts: 24.11.17. Katrēns "Vēstures Ritenis" - *

Vēsts: 24.11.17. Katrēns "Vēstures Ritenis" - **

(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(KD) "Kopīgu risinājumu meklēt" / *(ОР) "Общее решение искать", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_kopigu_risinajumu_meklet/2014-06-06-1107 , и находка:http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page4 ; http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=91 ) 
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

24.11.17 Катрен "Колесо истории"………………………………………………Quatrain "The wheel of history"

Колесо Истории не остановить! ........ Vēstures Riteni neapturēt! ………….....The Wheel of History doesn't stop!
Это касается всех! ...............................Tas skar visus!......................................This applies to everyone!
Кажется, что постоянная жизнь, .........Šķiet, ka dzīve pastāvīga,…………..….It seems, that life is constant,
Но, она поднимается вверх! ................Taču, tā paceļas augšup!......................But, it rises up!

Она поднимается вверх для народа! .Tā paceļas augšup priekš tautas!.............It rises up for nation!
И, конечно, для всех живущих, ...........Un, protams, priekš visiem dzīvojošiem,...And, of course, for all living ones,
Не меняется только погода, ................Laikapstākļi tikai nemainās,……………….Only the weather doesn't change,
И очертания берегов ждущих! .............Un krastu kontūras gaidošo!......................And the outlines of shore waiting!

Так было тысячелетия, ........................Tā bija tūkstošiem gadu,……………...…..So it was millenniums,
Кажется, что всё постоянно, ................Liekas, ka viss pastāvīgs,…………………It seems, that everything is constant,
Прогресс изменил отношения, ............Progress attiecības izmainīja,…………….Progress has changed the relationship,
Человек остался к себе лояльным! ....Cilvēks palika lojāls sev!............................The human remained loyal to himself!

Новый Мир, новые технологии,............ Jauna Pasaule, jaunas tehnoloģijas,…….New World, new technologies,
Человек давно в Космосе, .................... Cilvēks sen Kosmosā,…………………….A human has been in Space for a long time,
Не изменилась только внутри экология,.Tikai iekšķīgā ekoloģija nemainījās,……Only ecology inside has not changed,
Не изменились и помыслы! ...................Neizmainījās arī nodomi!..........................Have not changed also thoughts!

Человек верен себе в поведении, .......Cilvēks sev uzticīgs uzvedībā,…………..A human is faithful to himself in behavior,
Тысячелетия пролетели мимо, ............Garām aizlidoja gadu tūkstoši,………......Flew past thousands of years,
Оставались только сомнения, ..............Tikai šaubas palika,……………………....There remained only doubts,
Неверие Душе непримиримо! ...............Neticība Dvēselei nesamierināma……...Unbelief is uncompromising to Soul!

Проявлений много, но нет результата,.Izpausmju daudz, bet rezultāta nav,.There are many manifestations, but there are no results,
Удивительное внутри постоянство, ......Iekšķīgais pastāvīgums apbrīnojams,…..Amazing inside constancy,
У жизни человека нет дубликата, ........ Cilvēka dzīvei dublikāta nav,……………..There are no duplicate for human's life,
Технологии меняют Пространство! .......Tehnoloģijas Telpu maina!.......................Technologies change Space!

Новые технологии - ближе Планеты! .....Jaunās tehnoloģijas - tuvāk Planētai!......New technologies- closer to the Planet!
Не изменяется внутри содержание, .......Iekšķīgi saturs nemainās,……………......Don't change the content inside,
Несоответствие обернётся вендеттой, .. Neatbilstība apgriezīsies vendetā,………Inconsistency will turn into a vendetta,
Необходимо изменить образование! ..... Izglītību izmainīt nepieciešams!...............It's necessary to change education!

Человек - производная Бога! ..................Cilvēks - Dieva ražojums!........................Human is derivative of God!
Я говорил, много раз, ..............................Es teicu, daudz reizes,……………………I have said many times,
Не меняется человек в итоге, .................Nemainās cilvēks rezultātā,………..........The human doesn't change at the result,
Теперь для контроля Небесный Глаз! ....Tagad priekš kontroles Debesu Acs!.......Now for control the Heavenly Eye!

Несоответствие - катастрофа, ................Neatbilstība - katastrofa,……………..…..Inconsistency- is a disaster,
Человек отстаёт от прогресса! ...............Cilvēks no progresa atpaliek! ……………Human lags behind progress!
Прогресс - это совсем не голгофа, ........ Progress - tā nepavisam ne golgāta,……Progress- is not at all Golgotha,
Человечество спешит к регрессу! ..........Cilvēce uz regresu steidzas!.....................Humanity hurries to regress!

Колесо Истории ждёт поддержки, .........Vēstures Ritenis atbalstu gaida,…………The Wheel of History is waiting for support,
Со стороны населения! ..........................No iedzīvotāju puses!...............................From the part of population!
Пока у Природы всё на заметке, ...........Pagaidām Dabai viss uz atzīmes,………..While Nature has everything on the note,
Она грозит расселением! .......................Viņa ar izvietošanu draud!........................She faces resettlement!

Подготовлена платформа - Россия! ......Sagatavota platforma - Krievija!..............A platform is prepared- Russia!
Преображение Планеты начнётся, ....... Planētas pārveidošana sāksies,………..The transformation of the Planet will begin,
Уже известна России Миссия, ................Jau Krievijas Misija zināma,………….....The Mission is already known to Russia,
Бог ждёт, когда все соберутся! ...............Dievs gaida, kad visi sapulcēsies!..........God waits for everyone to gather!

Колесо Истории ждёт движения, ............Vēstures Ritenis kustību gaida,…………..The Wheel of History awaits movement,
Начало Начал - Россия, ...........................Sākumu Sākums - Krievija,……………….Beginning of Beginning- Russia,
Изменится людей мнение, .......................Izmainīsies cilvēku viedoklis,……………..People will change their opinion,
С Природой одно явление! ......................Ar Dabu parādība viena!...........................With Nature is one phenomenon!

Изменить человека надо, ........................Cilvēku izmainīt nepieciešams,…………..It's necessary to change human,
Главное, привести к Вере! .......................Galvenais, pie Ticības pievest!.................The main thing is- lead to Faith!
Тысячелетий религий не мало, ................Tūkstoš gados reliģiju ne mazums,……...Religions are not few in thousands of years,
Вырабатывалось в людях неверие! ........Cilvēkos neticība izstrādājās!....................There was disbelief in people!

Религии совсем не случай ......................Reliģijas nemaz ne gadījums……………..Religions are not at all case
Вымысел, политика, рабовладение, ......Izdomājums, politika, vergturība,………...Fiction, politics, slavery,
Свалена История в кучу, .........................Vēsture kaudzē sagāzta,………………….History is down in a pile,
Истина уже в забвении! .......................... Aizmirstībā jau Patiesība!.........................The Truth is already in oblivion!

Сегодня прогресс налицо, ......................Šodien progress acīm redzams,…………Today progress is evident,
Человек только пользователь, ...............Cilvēks tikai izmantotājs,……………….....A human is only a user,
Человек и Прогресс - не то, ....................Cilvēks un Progress - ne tas,………….....Human and Progress- not that,
Мамона теперь правитель! .....................Mamons tagad vadītājs!...........................Mammon now is the ruler!

Человек - Творец и раб вместе! ..............Cilvēks - Radītājs un vergs kopā!.............Human- is the Creator and slave together!
Удивительное сочетание, .........................Apbrīnojams savienojums,………………..An amazing combination,
Хозяин и раб в одном месте, ...................Saimnieks un vergs vienā vietā,……..…..Master and slave in one place,
Нет внутри целеполагания! ......................Iekšā nav mērķnodoma!...........................There is no target intention inside!

Колесо Истории не остановить, ..............Vēstures Riteni neapturēt,………………..The Wheel of History doesn't stop,
Человек измениться должен, ..................Cilvēkam izmainīties nepieciešams,…….A human must change,
Создатель Россию решил поставить, .....Radītājs nolēma Krieviju nostādīt,………Creator decided to put Russia,
Единственное, что ещё можно! ...............Vienīgais, ko vēl var!................................The only thing what is still possible!

Человек отстаёт и сильно! .......................Cilvēks atpaliek un ļoti!.............................The human is behind and much!
История перешагнёт человека, ................Vēsture pārkāps cilvēkam,………………..History will overtake the human,
Россия - теперь всем видно, .....................Krievija - visiem tagad redzama,…………Russia- is visible for everyone now,
Раскроет Новый Мир на века! ...................Atklās uz mūžiem Pasauli Jauno!.............Unveil the New World for ages!

Без России Колесо остановлено, ............Bez Krievijas Ritenis apturēts,……………Without Russia the Wheel is stopped,
Пятая перестаёт быть, .............................Piektā pārstāj būt,…………………………..The Fifth ceases to be,
Но, и Шестая пока не проявлена, ............Bet, Sestā arī vēl neizpausta,……………..But, the Sixth has not yet been show,
Россия должна показать, как жить! ..........Krievijai jāparāda, kā dzīvot!.....................Russia should show how to live!

Аминь. .........................................................Āmen…………………………………………Amen
Отец Абсолют. ............................................Tēvs Absolūts……………………………….Father Absolute
24.11.17 .......................................................24.11.17…………………………………..….24.11.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/24.11.17.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem 27.11.2017.
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /24.11.2017.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /24.11.2017.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /24.11.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 24.11.2017., papildināts angļu valodā 27.11.2017.

Skatījumu skaits: 296 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: