Galvenie » 2016 » Decembris » 25 » Vēsts: 24.12.16. Katrēns "Maiņa"
18:02
Vēsts: 24.12.16. Katrēns "Maiņa"

Vēsts: 24.12.16. Katrēns "Maiņa"
....................................................... Катрен "Размен"………………………………….Quatrain "Exchange"

Vēstures šautriņa auļo! ................. Стрелки Итории скачут!....................................History dart gallops!
Patiesību pietuvinot! ...................... Приближая Истину!............................................Approximating the Truth!
Lai kāds ieraudāsies! ..................... Пусть кто-то заплачет!.....................................Let someone cry!
Apskaidrība sākas Patiesa! ........... Прозрение поступает Истинное!..................The relation comes True!

Lūk kad kļūs saprotams, ................ Вот когда станет понятно,…………………...Then, when will become clear,
Priekš pirmā un pēdējā! ................. Для первого и последнего!...............................For the first and last!
Radītājs teica skaidri: ..................... Создатель сказал внятно:…………………....Creator said clearly:
Nav pirmā un nav pēdējā! .............. Нет первого и нет последнего!........................Have not the first and not the last!

Cilvēki vienlīdzīgi Dieva priekšā! .... Люди равны перед Богом!................................People are equal front of the God!
Tā bija un ir - vienmēr, ................... Так было и есть - всегда,……………………….There were and are- always,
Ja ne pie Dieva ceļš, ...................... Если не к Богу дорога,………………………......If not the way to the God.
Ceļš - vienmēr uz nekurieni! .......... Дорога - всегда в никуда!...................................The way- always to nowhere!

Visuma pamati spēcīgi! ................. Крепки устои Вечности!......................................Strong foundations of Eternity!
Cilvēkiem Blīvums tuvāks! ............. Для людей ближе Плотность!...........................For people more closer Density!
Taču Bezgalības Kosmosā, ........... Но, в Космосе Бесконечности,………………But in the Infinite Cosmos,
Blīvums viena plakne ir! ................ Плотность есть одна плоскость!.......................Density is one plane!

Dzīve Sākumos noteikta! .............. Жизнь определена в Истоке!.............................Life is defined in the Beginning!
Pareizā izpratnē! ........................... В правильном понимании!...................................In the correct understanding!
Ne velti saullēkts Austrumos! ........ Не даром восход на Востоке!............................Not wonder the sunrise in the East!
Kā atgādinājums mūžīgs! .............. Как вечное воспоминание!................................As an eternal remembrance!

Atgādinājums par pagātni! ............. Воспоминание о прошлом!...............................Memories of the past
Par vienlīdzību Dieva priekšā! ........ О равенстве перед Богом!.................................About equality front of the God!
Iespējamā augšupeja, .................... Восходящее возможной,……………………....Pedigree possible,
Vienīgajā ceļā! ................................ Единственной дорогой!.........................................The only way!

Bet Tumsa slēdz ceļu! .................... Но Тьма закрывает путь!.................................But the Darkness closes the way!
Radītāja Apgaismotu! ..................... Освещённый Создателем!..............................Illuminated by Creator!
Lai cilvēki būtību aizmirstu, ............. Что б люди забыли суть,……………………That people would have forgotten the essence,
Mietpilsoņos iegāžoties! .................. Проваливаясь в обыватели!..........................Falling in ordinary people!

Gadsimti salīmēja smadzenes, ķermeņus! . Века склеили мозги и тела!.........Age glued brains and bodies!
Pat Dvēseles salīmēja! ..................... Даже склеивали Души!.................................Even glued Souls!
Taču Golgātu daļa skanēja: .............. Но доля голгаф несла:…………………….But the proportion of Calvary carrying:
Iekšķīgais miers vajadzīgs! ............... Внутренний мир нужен!...............................Inner peace is needed!

Viegli pie meliem tverties .................. Легко хвататься за ложь!.............................It's easy to grasp for a lie!
Kādam taču vienmēr nav taisnība! ... Ведь кто-то всегда неправ!........................Someone always is wrong!
Bet teikt nepieciešams: neaizskar, .... Но нужно говорить: не трожь,…………..But we have to say: don't touch
Iekšējam Es - taisnība! ...................... Внутренний Я - прав!.....................................Inside I- is right!

Kas - meli? Bet kas - Taisnība? ......... Что - ложь? А что - Правда?......................What is- a lie? And what- Truth?
Sapinās cilvēki melos! ....................... Запутались люди во лжи!.............................People confused in a lie!
Saspringti gaida - rīt, ......................... Ждут напряжённо, завтра,…………………Waiting tensely, tomorrow
Kuru nemeklē! ................................... Которого не ищи!..............................................Whom don't search!

Tā iekšējā Pasaule! ........................... Это внутренний Мир!.....................................This inner World!
Noziegums un sods! .......................... Преступление и наказание!.......................Crime and Punishment!
Un izglītības elks, ............................... И образованности кумир,………………….And the formation of an idol,
Cilvēkiem pareģojumu dod! ............... Людям даёт предсказание!......................Giving to people prediction!

Dzīvnieciskas bailes cilvēkos! ............ В людях животный страх!..........................In humans, animal fear!
Pelni galvas apklāj! ............................ Пепел засипает головы!.............................Ash falls asleep the head!
Neizplēnējoši pīšļi, ............................. Неистлевающий прах,…………………….Not decaying dust,
Vienlīdzīgi sajaukti! ............................ Перемешанный поровну!............................The mixed evenly!

Es teicu "TRĪSSIMT" - kritērijs! .......... Я говорил "ТРИСТА" - критерий!..............I said "THREE HUNDRED"- the criterion!
Garīgai Vienošanai! ........................... Духовного Единения!....................................Spiritual Unity!
Aizgājušie no Matērijas, ..................... Ушедшие от Материи,…………………......Gone from the Matter,
Uz augšupcelšanas robežas stāv! ...... На грани стоят вознесения!...................On the brink of ascension are!

Priekš kaujas spēks nepieciešams! .... Сила нужна для битвы!..........................The strength needed for battle!
Pavisam ne priekš turības! ................. Совсем не ради достатка!.........................Not for the sake of prosperity!
Cilvēki kļūst norēķinājušies, ................ Люди становятся квиты,…………………People are even,
Izmainot sevi bez atlikuma! ................ Себя разменяв без остатка!......................Themselves exchange without a trance!

Dzīvi samainīt nevar! .......................... Жизнь разменивать нельзя!......................Life can't be squandered!
Lai Pauri nepiedāvātu! ........................ Что б не предлагалось Теменью!............In order not to proposed the Parietal!
Nedrīkst nodzīvot velti! ........................ Нельзя проживать зря!...............................You can't live in the vain
Dzīve - tas Dievs laikā! ...................... Жизнь - это Бог во времени!......................Life- it is the God in time!

Āmen. .................................................. Аминь……………………………………………Amen
Tēvs Absolūts. ..................................... Отец Абсолют…………………………………Father Absolute
24.12.16. .............................................. 24.12.16………………………………………...24.12.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/24.12.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /25.12.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /25.12.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/26.12.2016.
=====
Latviskoja intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 25.12.2016.

Skatījumu skaits: 361 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: